Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
ИмеУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер47.61 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.umbalpleven.com/images/stories/pdf/documentacia_rentgenovi_filmi.doc

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД – ПЛЕВЕН


5800 Плевен, бул. ”Г. Кочев” 8 А, тел. 064/886 444, факс: 064/804 212

e-mail: umbal@umbalpln.com; www.umbalplеven.com


ОДОБРЯВАМ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР…………………………………

/доц. д-р Димитър Стойков, дм/


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА

УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”


Октомври 2010


СЪДЪРЖАНИЕ


Съгласно чл.28 от ЗОП

 1. Решение за откриване на процедура;

 2. Обявление за обществена поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката;

 4. Указания към участниците за участие в открита процедура по ЗОП;

 5. Техническа спецификация;

 6. Списък на задължителните документи за участие;

 7. Указания за подготовка на офертата;

 8. Примерен образец на административна справка за участника;

 9. Образец на оферта, включително на електронен носител;

 10. Образец на ценова оферта, включително на електронен носител;

 11. Образец на декларация относно срока на валидност на офертата и срока на изпълнение на обществената поръчка;

 12. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП;

 13. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.2 от ЗОП;

 14. Образец на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП;

 15. Образец на декларация по чл. 51, ал.1, т.3 от ЗОП;

 16. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител по чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП;

 17. Образец на проект на договор за възлагане на обществена поръчка;Цената на настоящата документация е 30.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в ТБ АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.


Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 29.10.2010г.

Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 08.11.2010г.Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Отварянето на офертите е на 09.11.2010г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8 А.


Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.


Датата и часа на отваряне на плика „Предлагана цена” ще бъдат оповестени на интернет страницата на болницата, а именно: www.umbalpleven.com


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.


І. вид на процедурата: Открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки.

ІІ.Обект на поръчката: „Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”.

ІІІ. Описание на обекта на обществената поръчка

1. Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на ЗОП и съгласно условията на документацията за участие.

2.Обект на обществената поръчка - „Доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен”, включва: доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс, съгласно условията посочени в настоящата документация.

Количествата на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс, посочени в Техническата спецификация и приложения към документацията образец на ценовата оферта са предвидени за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” за срок от 12 (дванайсет) месеца, считано от датата на подписване на договорите. Посочените в Техническата спецификация и ценовата оферта количества са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълен обем, а зависят от потребностите и финансовата му обезпеченост.

Доставките на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс се извършва франко в склада на болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в договорените единични цени на стоките.Доставките следва да се извършват само след писмена заявка на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка.

Мястото за изпълнение –УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен, бул. „ Георги Кочев” 8А.

3. Критерий за оценка на офертите: „НАЙ – НИСКА ЦЕНА”

4. Срок за доставка: Доставките се извършват след получаване на писмена заявка за точно определените количества, в срока офериран от учасника, но не по – късно от 48 часа, считано от получаването на заявката.

5. Срок на валидност на офертите: 120 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

6. Прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС е 220 000 лв. без ДДС.

7.Мотиви за избор на процедурата: Процедурата се открива, поради предстоящо изтичане на сроковете на сключените договори за доставка на рентгенови консумативи, консумативи за компютърен томограф и ядрено магнитен резонанс за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен” и е за срок от 12 (дванайсет) месеца.


Свързани:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение д-р георги странски еад плевен
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализарана система за обезвреждане...
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р георги странски” еад плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение
Осъществяване на охрана физическа и със сот на умбал "Д-р Георги Странски" еад плевен"
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом