Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер19.41 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/528.docx
http://www.plovdiv.bg/image/gerb3.gif ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ


Р Е Ш Е Н И Е


528

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 23 ОТ 20. 12. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Отхвърляне изцяло като неоснователно, направеното от д-р Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I Пловдив” ЕООД, Възражение с вх. № 12Х-507 от 30.10.2012г. срещу Решение № 433, взето с протокол №18 от 25.10.2012г. на Общински съвет Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:Розалин Петков – Зам-Кмет на Община Пловдив, Председател на комисия за провеждане на конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ І-Пловдив” ЕООД, определена с Решение № 289, взето с протокол №13 от 12.07.2012г.


На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 от „Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения”, във връзка с раздел ІХ, чл. 39-чл. 49 от «Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-561 от 13. 12. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Отхвърля изцяло като неоснователно, направеното от д-р Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I Пловдив” ЕООД, Възражение с вх. № 12Х-507 от 30.10.2012г. срещу Решение № 433, взето с протокол №18 от 25.10.2012г. на Общински съвет Пловдив.


МОТИВИ: Настоящото решение е прието на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.13, ал.2 от „Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения”, във връзка с раздел ІХ, чл. 39-чл.49 от «Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Пловдив върху общинската част от капитала на търговските дружества”. Фактическите основания за вземане на настоящото решение произтичат от разпоредбите на чл.13, ал.2 от „Наредба №9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения”, съгласно които Общински съвет Пловдив е органът, в чиято компетентност спада правомощието да се произнесе по Възражението на д-р Георги Спасов Кръстев срещу проведената конкурсна процедура за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I Пловдив” ЕООД със свое решение.


----------------

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 27.12. 2012 г.;

2. Интернет страницата – 27. 12. 2012 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 27.12.2012 г.

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на управител на „Диагностично-консултативен център VІІ пловдив” еоод търговско дружество със 100% участие на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом