До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно
ИмеДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно
Дата на преобразуване03.05.2013
Размер27.68 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/5DZ_kucheta.docДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Относно: Закупуване на имот от Община град Добрич в ПЗ „Запад”, представляващ животновъден комплекс- временен приют за безстопанствени кучета


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С влизането в сила на Закона за защита на животните (обн.Д.В. бр.13 от 08.02.2008г.) кметовете на общини се задължиха да организират приюти за безстопанствени кучета с цел овладяване на популацията им. Предприети бяха действия за отреждане на общински терен за изграждане на приют, но до решение не се стигна, поради специфичните изисквания към имота за тази дейност. От м.август м.г. приют за безстопанствени кучета бе организиран от ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” в собственият му имот, находящ се в ПЗ „Запад”. Приютът е вписан в Регистъра на животновъдните обекти на РВМС- гр.Добрич с ветеринарен регистрационен номер №93000268.

На заседание на общински съвет град Добрич, проведено на 29.01.2010г. беше разгледано предложението на ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” за продажба на ПИ 72624.632.16 по КК на гр.Добрич, ведно с построените в него сгради, представляващ временен приют за кучета, за сумата от 222 000(двеста двадесет и две хиляди) лева. След проведените разисквания Общински съвет град Добрич с Решение №30-11 определи временна комисия, която да участва в пряко договаряне с продавача за закупуване на имота на цена не по- висока от определената с експертната оценка- 222 000 лева.

В изпълнение на Решението комисията проведе четири заседания. На първото заседание не е постигнато споразумение с продавача- ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев”, поради несъгласието на управителя Георги Русев за продажба на имота на цена по- ниска от 222 000лева. Комисията предложи на Кмета на Община град Добрич на следващо заседание да бъдат поканени представители на община Добричка за съвместно решаване на проблема по изграждане на приют за безстопанствени кучета. Предложеният от тях терен в с.Бранище няма изградена инфраструктура (път, ел. и „вик” инсталации). Същевременно са направени проучвания за други терени в землището на град Добрич, подходящи за изграждане на приют, но собствениците им са отказали продажба.

С писмо вх.номер №70-00-464 от 01.03.2010г. управителят на фирма ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” предлoжи на общината, в случай че закупи имота, ще и предостави за безвъзмездно ползване за срок от 5 години и съседния имот с идентификатор 72624.632.12, в който се намират хладилната камера и лабораторията, ведно с построената сграда с идентификатор 72624.632.12.1.

На последното заседание на комисията, проведено на 17 март т.г. е постигнато споразумение с продавача ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” за закупуване на имота му на цена 160 000(сто и шестдесет хиляди) лева и ДДС в размер на 460 (четиристотин и шестдесет) лева.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да приеме следното


ПРОЕКТ!


Р Е Ш Е Н И Е:1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.7, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет град Добрич дава съгласие Община град Добрич да закупи ПИ 72624.632.16 по КК на гр.Добрич, с площ 2809 кв.м., ведно с построените в него сгради с идентификатори 72624.623.16.1 със ЗП- 366 кв.м. и 72624.623.16.2 със ЗП- 26 кв.м., представляващ животновъден комплекс- временен приют за безстопанствени кучета, собственост на ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” за сумата от 160 000 лева и ДДС в размер на 460 лева, като ЕТ”Спектър- Експрес- Георги Русев” учреди на Община град Добрич безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху собствения си имот ПИ 72624.632.12, с площ 2763 кв.м. и сграда с идентификатор 72624.632.12.1 със ЗП- 393 кв.м.


2. Възлага на Кмета на общината последващите, съгласно закона, действия.


ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич


Свързани:

До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова
Относно: Определяне на концесионер на имот публична общинска собственост, “Плетачница” от аемо “Стария Добрич”
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова
Относно: Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху част от имот публична общинска собственост – част от училищна сграда...
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докл адназаписк а от Детелина Николова Кмет Община град Добрич Относно
Относно: Сключване на договори за кредит с Фонда за органите на местното самоуправление в България флаг еад и поемане на общински...
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДобрички общински съвет, град добрич ул."Независимост" №20 справка за приетите решения от проведено извънредно заседание на Добрички Общински съвет, град Добрич протокол №53/ 20. 09. 2007 г
Относно: Докладна записка относно: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметство и кмет на община
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconОрганизиране и провеждане на начална пресконференция за визуализиране на проекта в град Добрич; Изработване на 60 броя информационни пакети за конференциите в град Добрич
Община град добрич – гр. Добрич, ул. ”България“ №12, Булстат 000852932, представлявана от Кмет Детелина Николова, и Снежка Димитрова...
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconОбщински съвет град добрич докладна записка
Почетен гражданин на град Добрич” се проведе съгласно изискванията на Статута на символите на Община град Добрич, почетните звания...
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на Община град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно: Предложение за промяна на Дружествения договор на “Диагностично- консултативен център I- добрич” оод град Добрич
До общински съвет град добрич докладна записка от детелина николова кмет на община град добрич относно iconДо общински съвет град добрич докладна записка
Относно : Актуализация на Програмата за капиталовите разходи и средствата по § 10 – 30 на Община град Добрич за 2009 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом