Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик
ИмеТодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер46.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/projekt-regfest170211.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


Изх.N......................../............. 2011 г.


ДО

Г-Н ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено Ви изпращам предложение и проект за решение относно кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв., като размера на исканата безвъзмездна финансова помощ от кандидата е 498 377,68 лв. /95%/, а финансов принос на кандидата е 26 230,40 лв. /5%/.


Предложението ще се докладва от Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик.


ТОДОР ПОПОВ


Кмет на Община Пазарджик


ДО

Г-Н ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕот

ТОДОР ПОПОВ – Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО:. Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Община Пазарджик кандидатства с проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010г.

Целта на проекта е разработване и развитие на иновативен интегриран културен продукт - Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик, който да допринесе за утвърждаване на културната идентичност на града, да отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия и да създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към община Пазарджик, а именно:

  • превръщане на фестивала в знаково събитие в културния календар на региона;

  • реализиране на нова концепция за употреба и интеграция на наличните разнородни културни ресурси;

  • повишаване на общата привлекателност и разширяване на културните пространства;

  • разработване на културни практики в „неутрални” градски пространства и подобряване на културната инфраструктура;

  • обновяване и обогатяване на културния живот, което да доведе до увеличаване привлекателността на града и повишаване на качеството на живот на гражданите;

  • предлагане на нови практики чрез синтезния подход към творческия процес, интерактивността за преодоляване на границите между автори и публики;

  • мобилизирането на културни институции и културни актьори за дейности в партньорска мрежа;

  • осигуряване равен достъп до култура на различни социални и етнически групи, аматьори и любители;

  • създаване на чувство за принадлежност и солидарност чрез използване на артистични дейности;

  • принос за диверсификация на туристическия продукт на общината и насърчаване на свързани дейности.

Безвъзмездната финансова помощ по схемата за безвъзмездно финанситане не може да надвишава 95 % от общата стойност на проектното предложение, т.е. Община Пазарджик следва да осигури 5 % собствен принос, а именно сума на стойност от 26 230,40лв.


Имайки предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1,т.23 във връзка с чл.2 от ЗМСМА.


ПРЕДЛАГАМ:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.

ТОДОР ПОПОВ


Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ№............................

на Общински съвет – Пазарджик, взето на заседание, проведено на ...................2011 г. с протокол №.....................


ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв.


Общинският съвет Пазарджик, след като обсъди предложението на Кмета на Община Пазарджик Тодор Попов и на основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Дава съгласието си Община Пазарджик да кандидатства с проект „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие", Oперация 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е 524 608,08 лв.

2. Дава съгласието си Община Пазарджик да осигури 5 % собствен принос, а именно сума на стойност от 26 230,40 лв.

3. Възлага на Кмета на Община Пазарджик да извърши необходимите действия за кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”


ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет Пазарджик

Свързани:

Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е
Тодор Попов – Кмет на Общината за вземане на решение на Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община...
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия попадащо в землищата на Пазарджик и...
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод в землището на с. Величково
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на канализация в землището на с. Величково
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на електропровод 20kv в землището на с. Величково
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за трасе на електропровод в землищата на селата Мокрище, Звъничево и Братаница
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо председателя на общински съвет пазарджик предложени е от Тодор Димитров Попов – Кмет на Община Пазарджик относно
Относно: актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик, считано за учебната 2012/2013 година
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Одобряване на пуп – Парцеларен план за определяне на трасе на оптична кабелна линия в землищата на Алеко Константиново и...
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
Тодор попов кмет на Община Пазарджик до г-н георги йорданов председател на общински съвет пазарджик iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик предложени е от тодор попов кмет на община пазарджик относно
Относно: Разрешаване изработването на Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до пи 125004,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом