До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер69.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/prekratiav_koncesov4epolci071211.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95, e-mail: secretary@pazardjik.bg
Изх.№.....................

.................... 2011 г.


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за концесия за услуга с рег. № 980/03.11.2010 г. върху имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000480 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Язовир”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 13/29.10.2001 г., с концесионер ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, ЕИК 115672439, представляван от Георги Петков Цветков, чрез пълномощника Николай Трендафилов Шарков, с молба за обсъждане на предстоящото заседание на общинския съвет.

Предложението ще се докладва от инж. Николай Василев – гл. експерт в дирекция “ФСДУС” при Община Пазарджик.


ПРИЛОЖЕНИЕ: по 1 бр.:

1. Предложение;

2. Проект за решение;

3. Копие на писмо с обратна разписка изх. № 38-00-721/08.09.2011 г от Кмета на Община - Пазарджик.

4. Копие на Договор за концесия за услуга с рег. № 980/03.11.2010 г.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


Съгласували:

Георги Гайдаров, директор на дирекция „ФСДУС”


Дирекция „АПИО”:


Изготвил:

инж. Николай Василев, гл. експерт в отдел „УОС”

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от Тодор Попов – кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО: Едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за концесия за услуга с рег. № 980/03.11.2010 г.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


С договор за концесия рег. № 980 от 03.11.2010 г. е предоставена концесия за услуга върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000480 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Язовир”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 13/29.10.2001 г. на концесионера ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, ЕИК 115672439, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. “Кн. Борис І” №45, представляван от Георги Петков Цветков, чрез пълномощника Николай Трендафилов Шарков.

Влизането в сила на този концесионен договор е поставено в зависимост от изпълнението на определените с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия за услуга условия.

С Решение №106, взето с Протокол №8 на заседание, проведено на 24.06.2010 год. Общински съвет – Пазарджик на основание чл.45, ал.7 и ал.9, чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.4, чл.7, чл.13, ал.1, т.2 и чл.39, ал.1 и ал.2 от ЗК е открил процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект, изключителна общинска собственост – представляващ поземлен имот № 000480 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик. С цитираното решение Общинският съвет - Пазарджик е определил задължителни условия и срокове, които трябва да бъдат изпълнени. Тези условия и срокове са: Внасянето на парична гаранция в размер на 100% от годишното концесионно възнаграждение за изпълнение на договора, вносима по сметка на концедента, в едномесечен срок от подписването на договора; Внасяне на еднократна парична гаранция в размер на 50% от годишното концесионно възнаграждение за гарантиране задължението за предаване на обекта в състояние позволяващо продължително и безпроблемно ползване на обекта, след прекратяване на договора за концесия, вносима в едномесечен срок от подписване на договора по банковата сметка на концедента; За осигуряване изпълнението на задълженията, свързани с опазването на околната среда концесионерът открива специална банкова сметка в банка, съгласувана с концедента, в която да отчислява ежегодно по 200 лв. (двеста лева). Срокът за откриване на сметката е едномесечен, считано от датата на подписване на договора за концесията; Да представи на Общината инвестиционна програма за обекта, предмет на концесията, съответстваща на инвенстиционното предложение, която след съгласуване с концедента става неразделна част от концесионния договор, в едномесечен срок от подписването му; Банкова гаранция за гарантиране задължението на концесионера да изпълни инвестиционната програма в размер на 2 % от размера на същата, предоставена в едномесечен срок след датата на съгласуване на инвестиционната програма. Тези условия и срокове са залегнали и в концесионния договор, като предпоставка за влизането му в сила.

С Решение № 164, взето с Протокол №10/30.09.2010 год. Общински съвет - Пазарджик е определил за концесионер ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, ЕИК 115672439, представляван от Георги Петков Цветков, чрез пълномощника Николай Трендафилов Шарков.

Концесионерът ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, ЕИК 115672439, не е изпълнил основните задължения, определените в т.т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. във връзка с т.4.2. от Решение №106/24.06.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №8, които са условия за влизане в сила на концесионния договор.

На 13.09.2011 год. концесионерът е получил писмо с изх. № 38-00-721/08.09.2011 г., с което е уведомен, че не е внесъл и представил предвидените гаранции не само в решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, но и в концесионния договор и в решението за определяне на концесионер. С това писмо е поканен да предприеме необходимите мерки за изпълнение на тези изисквания.

Концесионерът не е изпълнил условията в установените срокове по т.т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. във връзка с т.4.2. от Решение №106/24.06.2010 год. на Общински съвет –Пазарджик, взето с Протокол №8 и по чл.34, ал.1, чл. 35, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.3 във вр. с ал.1, във връзка с чл.7, ал.2 от договора за концесия, за влизане в сила на договора. Тези неизпълнения са основание за едностранно прекратяване от страна на концедента на концесионния договор, без да дава срок за изпълнение на концесионера.

Еднократното концесионно възнаграждение (плащане), внесено от концесионера следва да се задържи, тъй като прекратяването на концесионния договор е поради неизпълнение на основните задължения, определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.

Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.2, пр.2 във връзка с ал.3, чл.77 и чл.78 от Закона за концесиите, т.т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. във връзка с т.4.2. от Решение №106/24.06.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №8 и чл.34, ал.1, чл. 35, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.3 във вр. с ал.1, във връзка с чл.7, ал.2 от Договор за концесия за услуга с рег. № 980/03.11.2010 г.,


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е


..................


на Общински съвет - Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ................., с

Протокол № ............................


ОТНОСНО: Едностранно прекратяване от страна на концедента на Договор за концесия за услуга с рег. № 980/03.11.2010 г.


С Решение №106, взето с Протокол №8 на заседание, проведено на 24.06.2010 год. Общински съвет – Пазарджик на основание чл.45, ал.7 и ал.9, чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от ЗМСМА, чл.4, чл.7, чл.13, ал.1, т.2 и чл.39, ал.1 и ал.2 от ЗК е открил процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект, изключителна общинска собственост - представляващ поземлен имот № 000480 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик.С решението в т.т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. са определени основните задължения, които са условия за влизане в сила на концесионния договор, съгласно т. 4.2. от същото. Определените основни задължения са залегнали и в концесионния договор. С Решение № 164, взето с Протокол №10/30.09.2010 год. Общински съвет - Пазарджик е определил за концесионер ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, ЕИК 115672439, представляван от Георги Петков Цветков, чрез пълномощника Николай Трендафилов Шарков.

Концесионерът не е изпълнил основните задължения, определени в т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. от Решение №106/24.06.2010 год.

С писмо изх. № 38-00-721/08.09.2011 г. концесионерът е уведомен, че не е внесъл и представил предвидените гаранции, като е поканен да предприеме необходимите мерки за изпълнение на изискванията за влизане в сила на концесионния договор.

Концесионерът не е изпълнил условията в установените срокове по т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. във връзка с т.4.2. от Решение №106/24.06.2010 год. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №8 и по чл.34, ал.1, чл. 35, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.3 във вр. с ал.1, във връзка с чл.7, ал.2 от концесионния договор, за влизане в сила на договора. Това неизпълнение е основание за едностранно прекратяване на концесионния договор, без да се дава срок за изпълнение на концесионера.

Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди мотивираното предложение на Тодор Попов - кмет на община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал.2, пр.2 във връзка с ал.3, чл.77 и чл.78 от Закона за концесиите, т.т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6. във връзка с т.4.2. от Решение №106/24.06.2010 год. на Общински съвет –Пазарджик, взето с Протокол №8 и чл.34, ал.1, чл. 35, ал.1, чл.36, ал.1, чл.37, ал.3 във вр. с ал.1, във връзка с чл.7, ал.2 от Договор за концесия рег. № 980/03.11.2010 г., и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Прекратява едностранно Договор за концесия за услуга с рег. № 980 от 03.11.2010 г. върху недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000480 по КВС на землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Язовир”, актуван с Акт за публична общинска собственост № 13/29.10.2001 г., сключен между Тодор Попов - Кмета на Община Пазарджик, упълномощен от Общински съвет – Пазарджик с Решение № 164 от 30.09.2010 год. и ЕТ “Саладин 2002 – Георги Цветков”, ЕИК 115672439, със седалище и адрес на управление: гр. Първомай, ул. “Кн. Борис І” №45, представляван от Георги Петков Цветков, чрез пълномощника Николай Трендафилов Шарков, поради неизпълнение на основните задължения, определени в т. 8.1., 8.2., 8.3. и 8.6 във връзка с т.4.2. от решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия и залегнали в концесионния договор, които са основание за влизане в сила на договора.

2. Да се задържи еднократното концесионно възнаграждение (плащане), внесено от Концесионера, поради неизпълнение на основните задължения, определени с решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.

3. Упълномощава кмета на Община Пазарджик да предприеме действия за едностранното прекратяване на концесионния договор по т. 1.

4. Упълномощава кмета на Община Пазарджик да предприеме необходимите действия за приемане на обекта на концесията в 30 – дневен срок от датата на прекратяване на концесионния договор по реда на чл. 78 от Закона за концесиите и произтичащите от това последици по чл.79 от Закона за концесиите.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение относно предоставяне право на ползване върху недвижим имот публична общинска собственост, находящ...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом