План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
ИмеПлан за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия
страница1/5
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер0.49 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.etropolebg.com/etropole/images/programi/A-Plan integr. romi 2012-14.doc
  1   2   3   4   5ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕТРОПОЛЕ

ПЛАН

ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

2012 - 2014 г.


/приет с Решение № 245 от 18.12.2012 г., прот. № 22/


І. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият план за действие на община Етрополе за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2014 година е разработен в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите в Софийска област и се основава на приоритетите и насоките в държавната политика за тази сфера и конкретно на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

Той е съобразен с основната визия в политиката на община Етрополе, насочена към подобряване на жизнената среда и повишаване европейското самочувствие на гражданите и изпълнението му е насочено към:

 • Подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа;

 • Преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи;

 • Мотивиране и стимулиране на хората в риск да се справят с проблеми си;

 • Активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

Реализирането на общинската политика за интегриране на маргинализираните групи е непрекъснат процес, инструмент за хармонизиране на местните инициативи с държавните изисквания, възможностите на местната власт и потребностите на жителите на общината, с цел подобряване благосъстоянието на тези групи и евентуално намаляването им в бъдеще.

В разработването на плана за действие, съгласно заповед РД–15–500/09.10.2012 г. участваха:

 • Община Етрополе.

 • Дирекция” Социално подпомагане” гр. Етрополе.

 • Представители на ромската общност.

 • Центъра за междуетнически диалог и толерантност / ЦМЕДТ/ „Амалипе”.

 • СОУ „Христо Ясенов”.

 • Професионална гимназия.

 • ОУ „Христо Ботев” град Етрополе.

 • ОУ „Христо Ботев” и детска градина село Лопян.

 • ОУ „Георги Бенковски” село Малки Искър.

 • ЦДГ „Еделвайс”.

 • ЦДГ „Звънче”.

 • ЦД” “Слънчице”.

 • Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе” ЕООД - град Етрополе.

 • Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.ІІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНАТА

Населението на община Етрополе към 19.07.2012 година по постоянен адрес е 13 541. По населени места е както следва:

гр. Етрополе - 11915

с. Горунака - 12

с. Бойковец - 91

с. Брусен - 179

с. Лопян - 408

с. Лъга - 170

с. М.Искър - 361

с. Рибарица - 201

с. Ямна - 188

с. Оселна - 16

В град Етрополе живее 88 % от населението на общината и 12% в съставните села.

Естественият прираст за 2011 година е /-46/. В таблиците по-долу е показана динамиката на ражданията и починалите лица:


Таблица № 1


Раждания за 2009 г. (общ брой)

75

Раждания за 2010 г. (общ брой)

139

Раждания за 2011 г. (общ брой)

113

Раждания за 2012 г. (общ брой)

117


Таблица № 2


Починали за 2009 г. (общ брой)

102

Починали за 2010 г. (общ брой)

99

Починали за 2011 г. (общ брой)

171

Починали за 2012 г. (общ брой)

163


Данните са взети от ЕСГРАОН – община Етрополе


Налице е трайна тенденция към намаляване на населението, запазва се отрицателен естествен прираст и застаряване. Ромските жени раждат два пъти повече от останалите жени в общината.

Етнически състав на населението – Проучванията за етническия състав на населението на Община Етрополе показва, че 12% от населението на общината е ромско. Ромското население е съсредоточено предимно в гр. Етрополе – около 80% от общия брой. В селата на общината живеят около 20% от ромите, съсредоточени предимно в селата Малки Искър, Лъга и Лопян.

Съотношението между ромското и българско население по населени места е както следва:

- от населението в гр. Етрополе 11% е ромско;

- от населението в с. Малки Искър 70% е ромско;

- от населението в с. Лъга 33% е ромско;

- от населението в с. Лопян 6 % е ромско;

Продължава тенденцията част от хората от ромски произход да се самоопределят като българи, турци, румънци и др., поради което състоянието на ромската общност се определя на база данни от Център за развитие на общността /ЦРО/ към Центъра за междуетнически диалог и толерантност /ЦМЕДТ/ „Амалипе”.

Този център е създаден през месец февруари 2011г. по Проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност” към Центъра за междуетнически диалог и толерантност /ЦМЕДТ/ „Амалипе” и е финансиран от Европейската комисия по Програма „Дафне”. В него са назначени двама общностни модератори, които организират и координират работата с ромските деца, младежи, родители, предоставят помощ и консултации при взаимодействие с институциите.


1. Жилищни условия

В голямата си част населението в община Етрополе живее в собствени жилища. Картотекирани в общинска администрация гр. Етрополе с установена жилищна нужда са 35 семейства чакащи за настаняване в жилища под наем, за които общинските наемни жилища са единствения достъпен подслон. Общината понастоящем разполага с 46 броя общински жилища, в които са настанени наематели - социално слаби, пенсионери и хора в неравностойно положение. Този факт сам по себе си е показателен, че общината поради липса на жилищен фонд не е в състояние да осигури подслон за чакащите. В 80% от общинските жилища са настанени ромски семейства.

На територията на общината са обособени четири квартала /махали/ на етнически малцинства, както следва:

* с. Малки Искър – две ромски махали с общо около 250 жители, живущи в жилищни постройки извън регулация, незаконно построени, без изградена улична инфраструктура, без отходни канали и течаща вода в жилищата. Самите жилища не са благоустроени и са пренаселени и неподдържани. Част от земята върху, която са построени е възстановена на бивши собственици, а останалата е със статут – застроена извън регулация друга селищна територия и не е възстановена. Ромското население представлява 70% от населението на с. Малки Искър.

* В гр. Етрополе съществуват два ромски квартала.

Единият е извън регулация, представляващ 4 блока,бивши общежития на фабрика Етрополски бук, в които са се самонастанили около 65 жители, без настанителни заповеди за ползване, обитават без правно основание, без ток поради неплатени сметки. В жилищата няма течаща вода, нехигиенични и пренаселени са. Жилищните условия са крайно неприемливи. Земята, върху която са построени е частна собственост.

Другият обособен квартал с ромско етническо малцинство, в който живеят около 1000 жители е в регулация с изградена инфраструктура, ток и вода. Земята, върху която са построени жилищата е общинска собственост и е в регулационния план на гр. Етрополе.

Обособените квартали продължават да бъдат една от основните пречки за цялостната интеграция на ромите в обществото. Част от населението от ромски произход живеят в примитивни жилища с изключително лоши материално-битови и санитарно-хигиенни условия или в пренаселени едноетажни жилища капсулирано, бедно и изолирано, понякога в една къща живеят няколко семейства, обикновено с по две, три или повече деца.

Полагат се грижи за подобряване на жилищните условия, чрез общинския бюджет и по проекти и програми, за асфалтиране на улиците и почистване на деретата. Въпреки това дворните места остават неподредени и често хората складират в тях ненужни вещи, отпадъци и др. Въпреки, че има изградена система за редовно сметосъбиране контейнерите не винаги се използват по предназначение.

Община Етрополе се стреми да води активна общинска политика, за подобряване на жилищните условия на ромите и благоустрояване на кварталите с преобладаващо ромско население.


2. Заетост и безработица


Броят на регистрираните безработни в община Етрополе към 31.10.2012г. по данни на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград е 533, а равнището на безработица - 9.6%. Наблюдава се увеличение на равнището на безработица видно от следната таблица:


Таблица № 3

Година

Равнище на безработица

2010

8,06

2011

8,07

31.10.2012г.

9,6


Количествената и качествена характеристика на регистрираните безработни за Общината е показана в приложената таблица:


Таблица № 4

Характеристика на регистрираните лица в ДБТ-Ботевград за Община Етрополе към 31.10.2012г.

Брой регистрирани безработни лица

 

533

 

 

в т. ч. жени

 

297

Профил на безработните по възраст и образование

Лица на възраст до 24 години

 

 

80

 

 
 
Лица на възраст от 25 до 29 години

 

72

 

 
 
Лица на възраст от 30 до 44 години

 

175

 

 
 
Лица на възраст от 45 до 49 години

54

Лица на възраст над 50 години

 

152

 

 
 
С висше образование

 

 

51

 

 
 
Със средно образование

 

 

283

 

 
 
С основно образование

 

 

74

 

 
 
С начално образование

 

29

 

 
 
Без образование

96

  
Брой регистрирани без специалност и професия234
Трайно безработни


119
Лица с намалена работоспособност

 

 

 

27

 

 
 
Представители на уязвими етнически групи

137

  

Голяма част от безработните са без образование и квалификация, особено представителите на уязвимите етнически групи.

Дирекция „Бюро по труда” Ботевград активно реализира държавната политика за насърчаване на заетостта и закрила при безработица и популяризира текущите програми и насърчителни мерки за заетост сред работодателите в региона. Това дава положително отражение на местния трудов пазар поради факта, че обхваща голяма част от рисковите групи. Община Етрополе активно участва в партньорство с Дирекция „Бюро по труда” Ботевград в проекти и програми за предоставяне на социални услуги на населението и разкриване на допълнителни работни места за нискоквалифицирани и неквалифицирани кадри, без образование и с ниска степен на завършено образование.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Проект „Нов избор – развитие и реализация” през 2011г. е осигурена заетост след обучение на 76 безработни лица, от които 60 от ромски произход а през 2012г. на 86 безработни лица, от които 65 от ромски произход.

По насърчителна мярка съгласно чл. 55д от Закона за насърчаване на заетостта през 2011г. в общината са разкрити 16 зелени работни места за почистване на общинските територии – на 13 от тях са назначени лица от ромски произход. От разкритите работни места около 80 % се заемат от лица с ромски произход, а 100% от рисковите групи безработни лица.

По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси през 2012 година е осигурена заетост като лични асистенти на 4 лица от ромски произход, и се предоставя услугата личен асистент на 3 лица от ромски произход.

По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” се осигурява заетост на две лица от ромски произход. Поради ниското равнище на безработица в общината по тази програма се предоставят ограничен брой работни места.

С реализирането на тези програми и мерки се осигурява заетост на много нуждаещи се безработни лица от Общината и в същото време с помощта на техният труд общината придобива нов облик. Осигурява се своевременно почистване на териториите за обществено ползване, създават се и се поддържат приятни кътчета за отдих на жителите на Община Етрополе. В тази връзка Общината се явява най-големият работодател, особено за ромското население.

  1   2   3   4   5

Свързани:

План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия
Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците. Той е разработен в съответствие с действащия План за действие на Европейската...
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за действие за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Анализ на новоприетото законодателство на ес в областта на миграцията и интеграцията
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия на република българия за интегриране на ромите (2012- 2020)
Министерският съвет одобри на 21. 12. 2011г. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020)
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за 2007 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.) Направление
План за 2010 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия (2006-2020 г.)
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за 2008 г. По изпълнение на националната стратегия на република българия по миграция и интеграция (2008-2015)
Във връзка с Част ІV. „капацитет, прилагане, координация и отчитане резултати от изпълнението на стратегията по миграция и интеграция”...
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за действие на община ардино
Областната стратегия на област Кърджали за интеграция на ромите и на лицата в неравностойно положениe от други етнически групи и...
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПлан за действие за изпълнение на националната стратегия за развите на сектор «електротехника» план за действие
СП1: Повишаване на конкурентноспособността и иновативността на фирмите в сектор “Електротехника”
План за действие на община етрополе за изпълнение на националната стратегия на република българия iconПрограма за енергийна ефективност 2004-2006 г за Ямболска област
Енергийна стратегия на Република България от 2002 г., Националната програма по възобновяеми енергийни източници, Тригодишния национален...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом