Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година
ИмеЗаседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер136.52 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.avren.bg/assets/reshenia 7-25.04.2008.doc
Приети решения заедно с кворума им на заседание № 7

на Общински съвет-Аврен проведено на 25.04.2007година.


-РЕШЕНИЕ 59:

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Аврен променя номерацията на взетите решения на заседание №5/29.02.2008година , както следва:

1.Второ дублирано решение , номерирано под № 46, относно: отдаване под наем за срок от 3 години на земеделска земя в землището на с.Приселци , имот с кад.№58445.133.541 с площ 3 910 кв.м. , имот с кадастрален № 58445.57.7 с площ 1413кв.м. , имот с кад.№ 58445.133.542 с площ 37162дка., имат с кад.№ 58445.133.706 с площ 23120кв.м., имот с кад.№ 58445.56.34 с площ 1945кв.м. да се счита преномерирано с номер 47.;

2.Преномерира останалите взети решения на заседание № 5 /29.02.2008година както следва:

- изписано под номер 47 , да се чете с номер 48

- изписано под номер 48 , да се чете с номер 49

- изписано под номер 49 , да се чете с номер 50

- изписано под номер 50 , да се чете с номер 51

- изписано под номер 51 , да се чете с номер 52

- изписано под номер 52 , да се чете с номер 53

/ЗА – 13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 60:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА във връзка с Заповед №РД-08-7706-72 /20.03.2008година на Петър Кандиларов-Областен управител на област с административен център гр.Варна Общински съвет-Аврен отменя решение № 45 по протокол№5 на ОбС-Аврен от заседание , проведено на 29.02.2008година .

/ЗА – 13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 61:

1.На основание чл.21, ал.1 , т.23 от ЗМСМА, Общински съвет-Аврен приема Отчет-анализ за състоянието на криминалната престъпност , охраната на обществения ред и безопасността на движението на територията на Полицейски участък Белослав – Аврен в Община Аврен.

2. Да се сформира работна група от общинска администрация и съветници , която да излезе с конкретно предложение за съставяне на самостоятелен участък на територията на община Аврен с председател Светлана Недкова Тодорова.

/ЗА – 13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 62:

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.12,ал.3 от ЗОС и чл.13, ал.2 от Наредбата за придобиване ,управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Аврен , Област Варна :

1.Общински съвет-Аврен дава съгласие да бъде предоставен безвъзмездно на Дирекция «Бюро по труда « гр.Долни Чифлик , филиал Аврен имот частна общинска собственост , притежаван с АОС №161/10.10.2001година , представляващ първи етаж от административна сграда ползвана от Дирекция «Бюро по труда « гр.Долни Чифлик , филиал Аврен;

2.Възлага на Кмета на Община Аврен да издаде настанителна заповед и да сключи Договор за безвъзмездно ползване за срок от 10/десет/ години.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 63:

Общински съвет-Аврен на основание чл.6, ал.1 от ЗОС,

отменя решение № 510от протокол №38/28.03.2007година и

решение № 520 от Протокол№ 39/11.05.2007година на Общински съвет-Аврен.

Сградата “Пионерски дом” притежавана с Акт за общинска публична собственост № 580/12.07.2005година , находяща се в УПИ VII, кв.71по регулационния план на с.Аврен да бъде сменена от “общинска публична собственост“ в “общинска частна собственост”.

/ЗА – 12 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 64

На основание чл.35 от ЗСП и чл.21 ал.1,т.23 от ЗМСМА

Общински съвет-Аврен сформира Обществен съвет към Общински съвет-Аврен с правомощията,съгласно чл.35 от ЗСП в състав както следва :

1. Емануил Младенов Манолов-председател

2.Стефан Цветанов Николов

3.Даниела Колева Янева

4.Галина Христова Войкова

5.Атанас Иванов Атанасов

/ЗА – 13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 65

Общински съвет - Аврен на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, дава съгласие ежегодно да се отпускат помощи, както следва:

1. За служители в Общинската администрация и общински съветници:

1.1.За лечение - еднократна в размер до 500 лв. / 3 бр./ , Необходими документи:

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството -
до 220 лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала/;

-епикриза;

-становище от семейния лекар за здравословното състояние на лицето;

-разходно- оправдателен документ, представляващ фактура и касов бон за направените разходи свързани със заболяването.

1.2.За обучение във висше учебно заведение - ежемесечно по 100 лв. / 3 студенти/с решение на Общински съвет-Аврен.
Необходими документи:

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството до 220 лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала';

-удостоверение от учебното заведение, че лицето е прието за студент във ВУЗ:

-удостоверение от учебното заведение за успеха на лицето - да е над 4,00;

-разходно оправдателен документ, представляващ фактура за платена такса.
2.Помощи да деца и юноши до 18 годишна възраст или 20 годишна възраст ако детето / юноша учи в средно общообразователно училище:

2.1. За лечение - еднократна в размер до 300 лв. / 3бр./. Необходими документи:

-постоянно жителство на територията на община Аврен

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството -
до 220 лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала/:

-епикриза;

-становище от семейният лекар за здравословното състояние на лицето:

-разходно оправдателен документ, представляващ фактура и касов бон за направените разходи свързани със заболяването;

-удостоверение от Отдел "Социална закрила" - Аврен към Дирекция "Социално подпомагане" - Долни чифлик., че лицето не е получило еднократна социална помощ във връзка със същото заболяване и за отпуснатите помощи през текущата година;

-удостоверение от учебното заведение, в което учи, че редовно посещава учебните занятия за предходните шест месеца;

-протокол от заседание на кметски съвет или писмено становище на кмета на населеното място.

2.2.3а обучение в средно общообразователно училище- - за учебната година еднократна в размер до 300 лв. /2 бр./с решение на Общински съвет-Аврен. Необходими документи:

-постоянно жителство на територията на община Аврен

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството до 220 лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала/;

-удостоверение от учебното заведение, че лицето е прието и посещава редовно учебните занятия;

-удостоверение от учебното заведение за успеха на лицето - да е над 4,00;

-протокол от заседание на кметски съвет или писмено становище на кмета на населеното място.

3.Помощи, за обучение на деца във висше учебно заведение - ежемесечно по 100 лв. / 3 студенти/с решение на Общински съвет-Аврен .

Необходими документи:

-постоянно жителство на територията на община Аврен

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството до 220 лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала/;

-удостоверение от. учебното заведение, че лицето е прието за студент във ВУЗ;

-удостоверение от учебното заведение за успеха на лицето - да е над 4,00; -------разходно оправдателен документ, представляващ фактура за платена такса.
4. Други помощи - 25 еднократни в размер до 100 лв.

Необходими документи:

- постоянно жителство на територията на община Аврен

-молба до кмета на Община Аврен;

-удостоверение/декларация за месечен доход на член от семейството – до 220лв. /включително и съжителствуващо лице на съпружески начала/;

-епикриза;

-становище от семейният лекар за здравословното състояние на лицето;

-разходно оправдателен документ, представлява^ фактура и касов бон за направени разходи;

-справка от филиал "Бюро по труда" - Аврен към Дирекция "Бюро по труда"-Долни чифлик за безработен член / членове на семейството (включително и съжителствуващо лице на съпружеските начала);

-удостоверение от Отдел "Социална закрила"г - Аврен към Дирекция "Социално подпомагане" - Долни чифлик за отпуснати помощи през текущата година;

-удостоверение от Отдел "Местни данъци и такси" за това, че семейството не дължи данъци, такси и глоби;

5. Помощи на пострадали от бедствия, аварии и природни явления - 10 еднократни в размер до 300 лв.

Необходими документи:

-постоянно жителство на територията на община Аврен

-молба до кмета на Община Аврен;

-констативен протокол от определена със заповед от кмета на общината комисия за щети;

-протокол от заседание на кметски съвет или писмено становище на кмета на населеното място.

6. Да се изгради комисия от 3-ма члена като задачата им е да разглеждат молбите за отпускане на помощ в която да участват-Даниела Янева -началник отдел “СДП” , Кичка Събева –началник отдел “АО” и Доктор Георги Роев-Ръдоководител “Здравеопазване”.;

7. Кметът на община Аврен да внася на всяко шестмесечие информация за отпуснатите помощи които са без решение на Общински съвет-Аврен.

/ЗА –13 ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.

-РЕШЕНИЕ 66

На основание чл.21,ал.1,т.10 от ЗМСМА Общински съвет- Аврен дава съгласие за поемане на общински дълг в размер на 500 000/петстотин хиляди/ лева и получаване на кредит от банка за финансиране на разходите за изпълнение на проекта “Реконструкция и модернизация на ГПСОВ , канализационна и водоснабдителна мрежа и водоснабдяване в КК”Камчия” . Община Аврен да подготви проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна помощ за изготвяне на работни проекти за”Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос1 на Оперативна програма”Околна среда 2007-2013г.”, референтен номер BG161РО005/08/1.30/01/01. на Министерство на околната среда и водите .

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА - 12; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 67

1.Общински съвет-Аврен на основание чл.21, ал.1 , т.8 от ЗМСМА дава съгласие към договор от 15.09.2005година , вписан на 13.10.2005година в Агенция по вписванията , т.XVII,№243между Община Аврен и “Интерсервиз Узунов” АД гр.София да бъдат направени следните изменения със сключване на анекса към договора , а именно:

1.1.Изменя се пункт II от договора в следния смисъл:Продавачът продължава срока на договора като купувачът да засади с трайни насаждения имотите описани в пункт I от настоящия договор с 3/три/ години считано от датата на подписването на анекса.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 11; ПРОТИВ –1 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 68

Общински съвет-Аврен на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, дава съгласие за кандидатстване пред финансиращи организации за ремонт и доставка на оборудване , както следва :

1.Футболно игрище , притежавано с АчОС№458/18.11.2003година съставляващо УПИ I, кв.29 по регулационния план на с.Аврен;

2.Спортен комплекс , притежаван с АчОС№394/02.04.2003година представляващо УПИI, кв.46 по регулационния план на с.Синдел ;

/ЗА – 13;ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 69

1.Общински съвет-Аврен дава съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.35,ал.1 от ЗОС , и чл.30, ал.1 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търг или конкурс, да бъде извършена продажба чрез конкурс на следните земеделски имоти:

1.1. Имот с кад.№ 060128 в местността “Бадемова градина”, с.Аврен целият с площ от 34.977дек,притежаван с АОС№ 894/05.10.2006год., като началната конкурсна цена определена от лицензиран оценител да бъде 17 565.45лв./седемнадесет хиляди , петстотин шестдесет и пет лева и четиридесет и пет стотинки/;

1.2.Имот с кад.№ 001121 в местността “Кара Асан” с.Аврен целия с площ от 134.616дек., притежаван с АчОС№620/16.11.2005година , като началната конкурсна цена определена от лицензиран оценител да бъде 30 712.64лв./тридесет хиляди, седемстотин и дванадесет лева и шестдесет и четири стотинки/;

2.Право на участие да имат юридически лица и еднолични търговци , които да отговарят на следните условия:

2.1.Предмет на дейност-отглеждане на лозови насаждения и винопроизводсдтво;

2.2.Кандидатът да има опит в тази дейност над 5/пет/години;

2.3.Банкова препоръка или гаранция на кандидата.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 11; ПРОТИВ –2 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 70

На основание чл.36, ал.1 ,т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС и чл.33, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде извършена продажба на 1113 кв.м. ид.ч. от урегулиран поземлен имот целият с площ 1603 кв.м. , съгласно скица № 2962/28.05.2007година съставляващ поземлен имот 58445.502.187 по кадастралния план на с.Приселци , Община Аврен , Област Варна ,отговарящ на УПИIII-260 в кв.34 по регулационния план на селото, на Апостол Митков Генчев , ЕГН 7404221080 и Цветанка Рачева Казакова , ЕГН 6802255314;

2. Продажбата да бъде извършена на цена 35 616/тридесет и пет хиляди, шестстотин и шестнадесет/лева съгласно изготвената лизенцирана оценка.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 71

На основание чл.35, ал.5 от ЗОС, чл.36 от ЗС , във връзка с чл.33 от ЗС и чл.33, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде извършена продажба на 640кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 1740 кв.м. , съгласно урегулиран поземлен имот II – 166 в кв.30 по регулационния план на с.Болярци , Община Аврен , Област Варна , на Георги Найденов Георгиев , ЕГН 4604051160 , Недялка Найденова Георгиева , ЕГН 4709081135 и Илия Найденов Георгиев, ЕГН 5011300945 , собственик по Нотариален Акт№96, т.I ,д.236/1988година.

2. Продажбата да бъде извършена на цена 17  056.00 /седемнадесет хиляди и петдесет и шест /лева съгласно изготвената лизенцирана оценка.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 72

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, и чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде проведен явен търг за продажба на сграда –представляваща “Ресторант” с разгърната застроена площ -524.50кв.м.,ведно с 27.48 кв.м. идеалн части от общите части на сградата , както и 501.53 кв.м. идеални части от дворно място ,цялото с площ от 1250 притежаван с АчОС№939/10.03.2007година включен в УПИ I,кв.72 по плана на с.Аврен, Община Аврен , Област Варна ,

2. Началната тръжна цена да бъде 61 240 /шестдесет и една хиляди , двеста и четиридесет /лева без ДДС съгласно изготвената лизенцирана оценка.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 73

На основание чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, и във връзка с чл.33, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде извършена продажба на 600кв.м. ид.ч. от дворно място целият с площ 2720 кв.м. , съставляващи урегулирани поземлени имоти XIII –402 с площ 1280кв.м. и XIV-405 с площ 1440 кв.м. по регулационния план на с.Аврен , Община Аврен , Област Варна , на Йорданка Пенева Липчева , ЕГН 3510220958 и Златко Пенев Кавалджиев , ЕГН 7309170969 , собственици по Нотариален Акт№152, т. III ,рег.№7299, д.484/15.08.2006година.

2. Продажбата да бъде извършена на цена 7 411.80лв. /седем хиляди , четиристотин и единадесет лева и осемдесет стотинки / съгласно изготвената лизенцирана оценка и 10% завишение от Кмета на Община Аврен.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 11; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 2/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 74

На основание чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, и във връзка с чл.33, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде извършена продажба на 600кв.м. ид.ч. от дворно място цялото с площ 1360 кв.м. ,включено в урегулирани поземлени имоти VI –670 в кв.92 по регулационния план на с.Аврен , Община Аврен , Област Варна ,

на “САТ”ООД , рег. По фир.дело № 626/1999година на ВОС, представлявано от Георги Иванов Пунчев , ЕГН 6902080544, съгласно Постановление за възлагане на недвижим имот от 04.04.2006година , вписан в службата по вписване на 14.08.2006година , т. XII ,№188,вх.рег.№20098 е собственик на 760 кв.м.ид.ч. от УПИ цялото с площ 1360кв.м.

2. Продажбата да бъде извършена на цена 7 411.80лв. /седем хиляди , четиристотин и единадесет лева и осемдесет стотинки / съгласно изготвената лизенцирана оценка и 10% завишение от Кмета на Община Аврен.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 11; ПРОТИВ –1 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 75

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, и чл.30, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Аврен дава съгласие :

1.Да бъде проведен конкурс за продажба на земеделски имот притежаван с АОС №181/02.01.2002година., с кад.№033019 в местността “Чакър Келеме” в землището на с.Равна гора.

2. Началната конкурсна цена, определена от лицензиран оценител да бъде 15 110 петнадесет хиляди , сто и десет /лева ;

3.Право на участие да имат лица , които да отговарят на следните условия:

3.1.Юридически лица, или еднолични търговци с основен предмет на дейност –дърводобив ,

залесяване , търговия на дървесина, производство на фиданки и всякакъв вид лесокултурна дейност;

3.2.Кандидатът да има опит в тази дейност минимум 3/три/години;

3.3.Банкова препоръка или гаранция от кандидата;

4.Срок за започване на производство-3/три/години;

5.При неизпълнение на конкурсните условия договора се прекратява без да се възстановява сумата на купувача.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 11; ПРОТИВ –1 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 1/; Предложението се приема.

-РЕШЕНИЕ 76

На основание чл.21, ал. 1 , т.8 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация и чл.3 6 , ал.1 и ал.2 от Правилника за Прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи ,Общински съвет –Аврен дава съгласие:

1.Приема писмено становище на Общинска служба”ЗГ”-с.Аврен с изх.№88/04.04.2008година за извършване на замяна на земеделска земя в местността “Блатото” имот с кад.№018072 собственост на Читалщното настоятелство”Христо Ботев”с.Тръстиково с общинска земеделске земя, имот №7, масив №65.

2.Да бъде извършена замяна на земеделските земи собственост на читалищно настоятелство при Читалище “Христо Ботев”, с.Тръстиково , притежавана с решение № Т-02, скица №ФОО 129 от 24.11.2006год. Протокол за въвод във влъдение в местността “Блатото”, имот №018072 с площ от 20, 750дек., с начин на трайно ползване –засолена нива , находяща се в землището на с.Тръстиково , община Аврен, с имот –общинска земеделска земя, притежавана с АчОС №690/23.01.2006год. представляващ имот с площ 16.999дка., съставляващ имот № 7 , масив №65 в местността “Пясъка”, в землището на с.Юнак,общ.Аврен.

3.Замяната да се извърши при парична равностойност на двата имота , съобразно лицензираната оценка от 30.03.2007год. на лицензирания оценител.

Резултат от поименното гласуване :

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 77

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА Общински съвет-Аврен приема Статут и Критерии за присъждане на наградите “Учител на годината” , “Колектив на годината “, “Заслужил деятел на културата”, “Ученик на годината” и “Ученическа формация на годината “ в Община Аврен.

Приложение №1 към настоящия Протокол.

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 78

1.На основание чл.17,ал.1,т.1 и 10 и чл.21, ал.1, т.6 и 23 от ЗМСМА Общински съвет-Аврен дава съгласие да бъде финансирано участието на ФК”Аврен” в турнир по футбол за юноши в гр.Барселона –Испания от 13.05.2008година -17.05.2008година;

2.Да се поемат разноските на 23 състезатели водени от един треньор и един ръководител на групата на стойност 8 500/осем хиляди и петстотин/лева .

3.Задължава Кмета на Община Аврен да издаде заповед , с която да назначи МОЛ по финансирането на участниците ;

4.Задължава президента на ФК”Аврен” да внесе в Общински съвет Аврен отчет за участието в турнира.

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


-РЕШЕНИЕ 79

Общински съвет-Аврен на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , дава съгласие да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 500 /петстотин/ лева по §42 14 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на лицето: Димитричка Стефанова Здравкова, заемаща длъжността :”Завеждащ административно-техническа секция “ в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-Синдел за подпомагане на децата и , останали сираци , вследствие на трагична загуба на съпруга и /трудова злополука/.

/ЗА – 13; ПРОТИВ –0 ; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0/; Предложението се приема.


Председател на ОбС-Аврен:

/Стоян Стоянов/
Свързани:

Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconДо Общински съвет-Аврен докладна записка
Относно: Отмяна на решения №73 и №77 приети на заседание №6 на общински съвет-Аврен проведено на 14. 03. 2012г
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconОбщински съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – Община Аврен, Област Варна
Структура на оссеив /съгласно прието решение №105 от заседание №8, проведено на 27. 04. 2012 год на Общински съвет – Аврен
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconПрограма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на община аврен
Приета с Решение №185 от заседание №11 проведено на 25. 07. 2012год на Общински съвет Аврен
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconРешени е: 269 На основание чл. 24, ал. 1 от змсма, Обс-аврен избира за Председател на Общинския съвет Емануил Младенов Манолов
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на заседание №22 на Общински съвет Аврен, проведено на 25. 09. 2009 г
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconВърнати решения от областен управител Варна и са прегласувани на извънредно четвърто заседание на Обс-аврен
Приети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на заседание №29 на Общински съвет Аврен, проведено на 25. 06. 2010г
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconЗаседание №13 на Общински съвет – Аврен, проведено на 28. 11. 2008г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 2 от змсма и чл. 23 от Закона за пътищата, приема Наредба за Управление на общинските пътища...
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconЗаседание №26 на Общински съвет Аврен
На основание чл. 24,ал. 1,т. 18 от змсма,Общински съвет-Аврен възлага на тсу-аврен и кмета на с. Приселци да изготвят план за именуване...
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconДо Общински съвет-Аврен докладна записка
На основание чл. 21, ал. 1,т. 12 от змсма и чл. 4, т от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Аврен, предлагам...
Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconПриети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на заседание №21 на Общински съвет Аврен, проведено на 31. 07. 2009 г

Заседание №7 на Общински съвет-Аврен проведено на 25. 04. 2007година iconПриети решения, заедно с резултатите от гласуванията им на заседание №19 на Общински съвет Аврен, проведено на 29. 05. 2009 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом