Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер31.54 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/p/galeria010911.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от инж. Георги Йорданов – председател на Общински съвет - Пазарджик


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с постъпило писмо с Вх.№ 819/30.08.2011г в Общински съвет – Пазарджик, Дружеството на пазарджишките художници моли да бъде продължен с 10 години договора за стопанисване на Галерия ’’Георги Машев’’ в гр. Пазарджик на ул.’’Втори януари’’ № 19 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства,


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


Инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик


ПРОЕКТ !


Р Е Ш Е Н И Е

...........

на Общински съвет - Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ................, с

Протокол № ................


ОТНОСНО: Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, който по ПРЗ на район „Централен” попада в УПИ ІІІ – 506,505,504, за жил. строителство и търговия, в кв. 342 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 2-4, с предназначение – за картинна галерия.


Във връзка с увеличаване на собствените приходи на общината, което е свързано с изпълнението на общинския бюджет, както и със създадаване на предпоставки за развитие на изобразителното изкуство и поддържане традициите на духовната култура в град Пазарджик, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Общинският съвет - Пазарджик, след като обсъди предложението на Председателя на Общински съвет Пазарджик - инж. Георги Йорданов, и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


1. Отдава под наем на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на пазарджишките художници”, ЕИК 822094273, регистрирано с решение № 196/26.10.2010 г. по ф.д. 2029/1990 по описа на Пазарджишки окръжен съд, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 19, вписано в Централния регистър на ЮЛ в Министерство на правосъдието под № 20110617009, осъществяващо дейност в обществена полза, представлявано от управителя Славчо Славчев, самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.503.506.1.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, който по ПРЗ на район „Централен” попада в УПИ ІІІ-506,505,504, за жил. стр-во и търговия, в кв. 342 по плана на гр. Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 2-4, ет. 0, находящ се в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.506, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, площ: 221,00 /двеста двадесет и едно цяло/ кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 55155.503.506.1.19, 55155.503.506.1.25, под обекта: няма, над обекта: 55155.503.506.1.9, 55155.503.506.1.10, 55155.503.506.1.1, 55155.503.506.1.2, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2343/10.02.2011 г., вписан в дв. вх. рег. № 595/15.02.2011 г., том ІІІ, № 13 на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, с предназначение – за картинна галерия и месечна наемна цена без ДДС – 100,00 /сто/ лв., за срок от 10 /десет/ години,

2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем със Сдружение с нестопанска цел „Дружество на пазарджишките художници”, ЕИК 822094273, регистрирано с решение № 196/26.10.2010 г. по ф.д. 2029/1990 по описа на Пазарджишки окръжен съд, със седалище: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” № 19, вписано в Централния регистър на ЮЛ в Министерство на правосъдието под № 20110617009, осъществяващо дейност в обществена полза, представлявано от управителя Славчо Славчев, за описания в т. 1 общински имот.

3. В Договора за наем да залегнат и клаузи, които да са в съответствие с разпоредбите на чл.11, ал.2 от ЗОС и чл.15 от ЗОС.


Инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №4572 от 31. 03. 2011г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение №007...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом