Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента
ИмеИзпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента
страница1/7
Дата на преобразуване01.05.2013
Размер339.71 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.nsz.bg/new/files/harta-2.doc
  1   2   3   4   5   6   7УТВЪРЖДАВАМ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Д-Р ЗЛАТИ ЗЛАТЕВ


ХАРТА НА КЛИЕНТА


И СТАНДАРТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО

ОБСЛУЖВАНЕ


В НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО


(в сила от 01.02.2012 г.)


София, 2012г.


Националната служба по зърното (НСЗ) е специализирана административна структура към министъра на земеделието и храните.

Основната дейност на Национална служба по зърното се регламентира от Закона за съхранение и търговия със зърно (Обн. ДВ. бр.93 от 11 Август 1998г.) както и от наредбите към него:

1. Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност;

2. Наредба № 40 за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност;

3. Наредба за складовия регистър при публичен склад;

4.Наредба № 23 за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрираните зърнохранилища

5. Наредба № 39 за условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти;

6. Наредба № 10/19.09.2005г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение на изкупено при намеса на пазара зърно;

7. Наредба № 26/24.06.2003г. за изискванията за качество и реда за контрол на качеството на зърното при интервенционно изкупуване;

8. Наредба № 28/08.07.2003г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти.

9. Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции

Тази законова база обхваща всички обекти от бранша, подлежащи на контрол – земеделски производители, търговци, зърнохранилища, публични складове и преработватели. НСЗ дава всяка година точна оценка за качеството на съответната реколта, консултира и обучава заетите в системата кадри.

Националната служба по зърното е контролният орган, който:

 • предлага на министъра на земеделието и храните за лицензиране публичните складове за съхранение на зърно и води публичен регистър за тях;

 • регистрира зърнохранилищата за съхранение на зърно, издава удостоверение за регистрацията и води публичен регистър за тях;

 • регистрира търговците на зърно, издава удостоверение за регистрацията и води публичен регистър за тях;

 • вписва декларираните други обекти за съхранение на зърно и води списък на тях;

 • контролира дейността на лицензираните публични складове за зърно, регистрираните зърнохранилища и обявените други обекти за съхранение на зърно за спазване на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

 • контролира търговците на зърно за спазване изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

 • контролира зърнопроизводителите за произведеното, продаденото и наличното зърно и неговото съхранение;

 • контролира съответствието при внос, износ и вътрешнообщностни доставки на зърно и зърнени продукти и издава сертификат или удостоверение за съответствие;

 • контролира зърнопреработвателните предприятия за наличното и преработено зърно и съответствието на произведените зърнени продукти и издава сертификати за съответствие;

 • участва при интервенционно изкупуване на зърно съгласно делегираните й задължения от Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция;

 • събира, обобщава и анализира информация и изготвя месечни оперативни баланси за наличното зърно в страната и седмични обзори за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната;

 • ежегодно извършва представително окачествяване на добитата реколта от пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица и изготвя доклади за резултатите от окачествяването;

 • извършва лабораторна дейност за определяне качеството на зърното и зърнените продукти и поддържа акредитирана лаборатория;

 • извършва съвместни проверки с представители на други държавни органи и браншови организации от зърнения сектор относно спазването на разпоредбите на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;

 • изготвя и разпространява до участниците от зърнения сектор актуална информация за състоянието и тенденциите на зърнения пазар в страната, региона и Европейския съюз, качеството на реколтата и наличните запаси от зърно;

 • работи съвместно и обменя информация с браншовите организации от зърнения сектор по проблемите в бранша и тяхното решаване, чрез инициативи и дейности в помощ на участниците от сектора;

 • отговаря за ежегодното събиране, обобщаване и изпращане на информацията предвидена в Регламент (EO) № 1709/2003 на Комисията от 26 септември 2003 година относно декларациите за реколтите и запасите от ориз (OB L 243, 27.9.2003 г.);

 • ежемесечно предоставя данни за наличните количества зърно от основните култури до ЕК за нуждите на „Информационна система за земеделските пазари (AMIS) и „ Система за ранно предупреждение”

 • организира отпечатването, приемането и съхранението на складовите записи и води регистър за тях;

 • изготвя справки и издава документи от регистрите, водени от службата;

 • участва в национални и международни програми и проекти в областта на зърнения сектор.

При изпълнение на задълженията, произтичащи от нормативната уредба ние се ръководим и от принципите за законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност и координация. Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание Харта на клиента и стандарти за административно обслужване.


С настоящия документ поемаме ангажимента да предоставяме:

 • учтиво и качествено обслужване на всеки клиент от любезни и добре информирани служители

 • еднакви и равни възможности за достъп до услугите осъществявани от НСЗ;

 • пълна информация чрез различните информационни средства, относно дейностите извършвани от НСЗ;

 • отговори на всяко запитване за дейностите извършвани от НСЗ;

 • информация за насочване към съответната администрация в случай, че запитването се отнася за дейности, които не са от компетенцията на НСЗ;

 • възможност на всяко лице, което не е удовлетворено от начина на обслужване в НСЗ да направи оплакване до изпълнителния директор и да даде свои предложения за подобряване работата; ние се ангажирме да вземаме под внимание всички постъпили от страна на клиентите предложения, оплаквания и компетентни идеи и да предприемаме конкретни действия за усъвършенстване на своята работа.За да предоставя навременно и качествено обслужване на клиентите, НСЗ съобразно принципите на работа, очаква от тях:

 • Да се отнасят към служителите на НСЗ учтиво и с уважение, проявявайки разбиране към трудностите в работата им;

 • Да проявяват необходимото внимание и любезност към останалите клиенти;

 • Да предоставят пълен набор от нормативно изискуемите документи, относно отделните процедури извършвани от НСЗ;

 • Да предоставят необходимата информация в законоустановените срокове, а при нужда да предоставят и допълнителна информация;

 • Да уведомяват за настъпили промени в заявените от тях обстоятелства;

 • Да съдействат на служителите на НСЗ при появили се трудности в осъществяване на дадена услуга.
 • Вие можете да се свържете с нас и да получавате услуги и информация на следните адреси, както и на електроните адреси посочени на www.nsz.bg:

 • Централно управление на НСЗ – гр. София , бул.Витоша 15, ет.5, телефон за връзка : 02/9805831

 • Териториално звено Варна – ул. Одрин 19-21, тел. 052/632750

 • Териториално звено Бургас – ул. Стефан Стамболов 122, тел. 056/813794

 • Териториално звено Добрич – ул. 25-ти септември 37, тел. 058/602451

 • Териториално звено Русе – ул. Д.Баларев 2, тел. 082/844290

 • Териториално звено Плевен – ул. Васил Левски 1, 064/802458

 • Териториално звено Горна Оряховица – ул. Георги Измирлиев 4, тел. 061864440

 • Териториално звено Видин – ул. Рибарска 12, тел. 094/606156

 • Териториално звено Враца – ул.Полковник Кетхудов 2, тел. 092/665007

 • Териториално звено Монтана – ул. Минтана 24, тел. 096/301353

 • Териториално звено Пловдив – ул. Богомил 31, тел. 032/639965

 • Териториално звено Хасково – бул. Съединение 38, тел. 038/623602

 • Териториално звено Стара Загора – ул. Антон Марчин 51, тел. 042/680894

 • Териториално звено Благоевград – Подквартал грамада, тел. 073/881646

 • Териториално звено Ямбол – ул. Жорж Папазов 9, тел.046/666923

 • Териториално звено Силистра – ул. Добрич 2, ет 5, тел. 086/820162

 • Териториално звено Шумен – ул. Цар Освободител 99, ет.4, тел. 054/830870

 • Подробности за извършваните от нас административни услуги можете да намерите по всяко време на интернет адреса ни : www.nsz.bgАДМИНИСТРАЦИЯТА НИ Е УСТАНОВИЛА РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПРИ НЕПРЕКЪСВАЕМ РЕЖИМ НА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ В РАМКИТЕ НА РАБОТНИЯ ДЕН ОТ 9.00 ДО 17.30 ЧАСА.


С цел подобряване на предлаганите услуги ние Ви предоставяме възможност свободно да изразявате вашите предложения и коментари. Това можете да направите като :

 • се обадите на тел: 02/9805831 или изпратите писмо на същия факс

 • изпратите писмо на e-mail: nsz@nsz.bg

 • изразите писмено мнение или коментар за организацията на административното обслужване в Национална служба по зърното и го пуснете в специално поставените в офисите ни Кутии за мнения и коментари

 • попълните предложената от служителите ни анонимна анкета за качеството на предлаганите услуги


Във връзка с изпълнението на целите, заложени в Стратегията за прозрачно управление и превенция и противодействие на корупцията, НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ПО ЗЪРНОТО откри безплатна телефонна линия за сигнали, свързани с предотвратяване на корупцията. Номерът на телефонната линия е:

080011207

Обажданията от стационарни телефони от цялата страна е безплатно.

С цел подобряване достъпа до услугите, предлагани от нас и осигуряване на по – добра информираност за Вашите права, разработихме и предлагаме на вниманието Ви конкретен и пълен стандарт с приложени образци. В него сме посочили нормативната уредба на административната услуга, звеното, към което трябва да се обърнете, необходимите документи, които е нужно да ни представите и срока, след който ще имате възможност да получите желаната услуга.


ПРИ НАС МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:


  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconУтвърждавам изпълнителен директор: д-р злати златев в сила от
Закона за фуражите и осъществява дейността си съответно чрез две главни дирекции – главна дирекция “Зърно и зърнени продукти” и главна...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconХарта на клиента
Основната цел на Хартата на клиента е да се подобри качеството на административното обслужване в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconОбластна администрация сливен
Росица Стелиянова изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, г-жа Янита Манолова – заместник изпълнителен директор на Агенцията...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconЗа да се произнесе, взе предвид следното
Зпад „Д. О.", с еик със седалище и адрес на управление : гр. С., ул."Г. Б." №3, представлявано от Н. Д. Ч. главен изпълнителен директор...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconХарта на клиента на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация
Хартата на клиента на административни услуги е създадена в съответствие със Стратегията за модернизиране на държавната администрация...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
С. 1036, общ. Столична, район О., ул. „М.” №19, представлявано от всеки двама измежду гл изпълнителен директор, изпълнителните директори,...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconУтвърждавам : Директор дгс
Следвайки тези принципи, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента и стандарти за административно обслужване. Ние...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconХарта на клиента Район "Южен"
Но тя помага на клиентите да разбират и защитават правата си по-добре, както и да изискват по-добро обслужване. Хартата на клиента...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconХарта на на клиента в община търговище
Наредбата за общите правила за организация на административното обслужване. Създаването на Хартата е стъпка в посока удовлетворяване...
Изпълнителен директор д-р злати златев харта на клиента iconХарта на клиента и стандарти за административно обслужване в община ивайловград общи положения
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом