17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева
Име17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева
страница1/12
Дата на преобразуване22.04.2013
Размер0.59 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://old.kab.bg/press/August_2007/17_08_07.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Консултации, Връзки с обществеността и Реклама
Медиен мониторинг по тема:


Архитектура


17.08.07

Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид"

Минка МИНЧЕВА


Много са хората, които се Възхищават на ця­лостния облик на Трявна. Как се постига продължа­ването на традицията във възрожденската архи­тектура днес, когато технологиите в строител­ството и дизайна са много напреднали? По темата репортер на „100 Вести"разговаря с Лиляна Тотева, главен архитект на Община Трявна.

- Г-жо Тотева, предиз­викателство ли е за един архитект да работи за об­щина като Трявна?

- Не знам дали е пре­дизвикателство, но опре­делено е приятно. Приятно е, защото Трявна е извес­тен със своята архитекту­ра, със своя добър климат, със своите традиции, с иконите си и резбовани тавани и може би с най-важното - с интелигентни хора, с вкус.

- Как успявате да за­пазите възрожденския облик на Трявна и днес?

- Цялата политика на Общината е свързана със запазване облика на Ста­ра Трявна. Всички осъзна­ват, че мащабно и високо строителство не може да има и ако има - то би про­менило в лошия смисъл облика на града. Стараем се да запазваме старите

традиции в строителство­то и най-вече мащаба на града. Това е на първо място. Това ще рече, че в града не допускаме едри обеми. Преди 25-30 години са направени няколко 5-6 етажни жилища в кв. Светушка и в центъра. Те се отчитат като грешка и на този етап такова нещо не се допуска. Одобряват се строителства до 3 етажа. Като обемите са обеза­телно разчупени, с пове­че еркери, с четирискатни покриви. Това, което е ха­рактерно за тревненската архитектура, и което ние запазване, са белите ма­зилки на сградите по ста­ринната улица. На някои нови сгради си позволява­ме някой цвят - смятаме, че той няма да нанесе поражение на общия стил. Но по Старата улица е задължителна бялата варова мазилка, правим цо­къл от каменна зидария. Много се използва камъка и обезателно дървена об­шивка на съчака, дървени балкони, дървена дограма или ПВЦ, но с цвят на дърво.

- Как успявате да убе­дите инвеститорите, че трябва да се спазва този стил, защото азбучна истина е, че този, който плаща, той поръчва какво

и как да се направи?

- Понякога е трудно, но повечето от тях раз­бират за какво става въ­прос. Това, което е ха­рактерно за старинната улица, го прилагаме и на другите места в града, но не в такава крайна мяр­ка. Допускаме в другите части на града и съвсем нови сгради. Говореше се, че е възможно да има и остъклени фасади, но в такава степен и ред, че да не увреди другата ар­хитектура. Инвеститорите засега се съгласяват с из­искванията, които налага­ме. Най-трудно е със соб­ствениците, които търсят привличането на по-голям брой туристи.

- И кметът Стефан Да­наилов и председателят на ОбС Людмил Иванов гарантират, че няма да се допусне унищожаването на природата на Трявна за сметка на туристическите обекти. Какво е Вашето мнение по този въпрос?

- Трявна е така за­строена, че такова голямо строителство не може да се струпа в някоя част на града. Усилията ни ще бъдат насочени да не се

допуска такова нещо, за­щото не само че уврежда природата, но струпва и големи обеми върху гла­вите на хората. Градът е покрай реката. Свободни­те терени са по високите части и едно такова стро­ителство ще се надвеси над града и ще го загрози.

- Като архитект, какво още Ви се иска да се на­прави в Трявна?

- Познавам Трявна от много години и мога да кажа, че градът сега е в най-привлекателния си вид, но ми се иска да има повече атракции. Иска ми се района около тревнен­ското езеро, а и то самото да придобие съвсем друг вид, за да привлича по­вече туристи. Но засега е невъзможно, защото то е в частни имоти и ние не можем да предприемем нищо. Искам да спомена, че през 2002 година за­почнахме конкурс „Красив дом в уютен двор". Пър­вите години много трудно намирахме дворове, кои­то да номинираме. А сега толкова са много, че ни е трудно да изберем. Тази година номинираните ще ги обявим през месец сеп­тември. Разказах за тази наша инициатива, защото хората вече имат жела­ние да поддържат не само чисти, но и красиви домо­вете и дворовете си.

Всичко, на което днес гостите на Трявна се въз­хищават, е постигнато много трудно, дори този красив парк пред Общи­ната. Но накрая се по­стига споразумение, така че всички страни да са доволни.

- Коя е най-голяма­та трудност, с която се сблъсквате?

- Най-голямата произ­тича от законовите уред­би, които през последни­те години много често се променяха.

Голяма трудност са ограниченията, които се увеличават. Ние нямаме свобода на работа. Преди години архитектът беше по-свободен. Сега ние мо­жем да отхвърлим някой проект само по законо­съобразност, но не и по целесъобразност. Ако аз не го харесам, нямам пра­во да го върна. Всичко е въпрос на продължителни разговори и убеждения.

15.08.2007

в. 100 вести – стр. 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Свързани:

17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconBg-трявна: Проектиране и изпълнение обявление за поръчка строителство
Община Трявна, ул. "Ангел Кънчев" №21, За: арх. Люция Декова, рбългария 5350, Трявна, Тел.: 0677 62496/121/, e-mail:, Факс: 0677...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconЧетвъртият вид
Когато само е забелязано нло – това е среща от първи вид. Когато имаме събрани доказателства за срещата, преминаваме във втори вид....
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 19. 12. 05
На 16 декември Камарата на архитектите в България (каб) удостои с почетно членство едни от най-дългогодишните членове на професионалната...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconГодишен доклад за дейността на сдружение "шанс и подкрепа" трявна през 2008 година
Решение по ф д. 637/2005 г на Габровски окръжен съд. Сдружението има абр. Г дан. №4070009329 и булстат 107577482 и е вписано в Регистъра...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconИнформация относно предприети действия от каб – рк пазарджик за поставяне на паметна плоча на арх. Костадин тодоров мумджиев
Пазарджик проекти с участието на арх. Мумджиев. Инициативата е следствие на среща на членове на семейството на арх. Мумджиев с арх....
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconОбщина трявна
Приложение към програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Трявна – Решение №129, взето на заседание...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconДО: арх. Вл. Дамянов председател на ус на каб до: арх. Н. Баровски председател на съвета на рк софия докладназаписка
От арх. Габриела Семова-Колева, Удост. №09-00-0027/25. 07. 2011г на Министерство на културата по чл. 165 Зкн, член на Съвета на рк...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconДо Община Трявна Регионална Инспекция по околната среда и води
След запознаване с проекта на оуп на община Трявна и в качеството си на граждани, родом от град Трявна, заинтересувани от устойчивото...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconОбщина трявна обявлени е
Уведомяваме Ви, че със Заповед №317/04. 07. 2011 г на Кмета на община Трявна е допуснато чрез възлагане от заинтересованите лица...
17. 08. 07 Арх. Тотева: „Сега Трявна е в най-привлекателния си вид Минка минчева iconBg-община Трявна: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Трявна, ул. Ангел Кънчев №21, За: инж. Боряна Иванова, рбългария 5350, Община Трявна, Тел.: 0677 62410, e-mail:, Факс: 0677...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом