Общинскисъвет пазарджи к
ИмеОбщинскисъвет пазарджи к
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер27.62 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obspazardjik.com/new/e107_files/downloads/proektped121309101.doc
О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е


от инж. Георги Йорданов – председател на Общински съвет - Пазарджик


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


С Решение №9 от 15.01.2008 г. по адм. дело №467/2008 г. по описа на Административен съд – Пазарджик, е отменен като незаконосъобразен мълчалив отказ на Общински съвет – Пазарджик, за продължаване на конкурсната процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на 7 броя обособени части – самостоятелни офиси, актувани с Акт №562/06.02.2007 г., находящи се в едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-669, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик. В мотивите към цитираното решение №9 на Административния съд се казва, че общинският съвет се явява орган по приватизацията и в неговите правомощия е в предвидените в закона случаи да открие процедурата за приватизация и да я приключи. В мотивите на съда се казва още, че методите на приватизация са изрично уредени в чл. 32, ал. 3 от Закона за притавизация и следприватизационен контрол. В нашия случай, с решение №185 от 20.09.2007 г. общинският съвет е избрал публично оповестен конкурс и е започнал законовата процедура по приватизация на седем броя обособени части, представляващи самостоятелни офиси, находящи се в сграда в УПИ ІІ-669, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, на ул. “Хан Крум” №1.

Безспорно, с решение №297/18.12.2007 г. на Административен съд – Пазарджик, ІХ състав, е отменено решение №185/20.09.2007 г. на ОбС – Пазарджик, в следните му части: точки 6.2, 6.3 и 6.4 от решението, както и точки 15.2, 15.3 и 16 от Конкурсната документация – Приложение №1, утвърдена с решението и е отхвърлена жалбата в частта и по точка 7 от Раздел ІІ от Конкурсната документация – Приложение №1, утвърдена с решението.

В мотивите на съда, изложени в решение №9, се казва още, че независимо от обстоятелството, че оспореният акт е спрян с протоколно определение от 20.11.2007 г., на основание чл. 180, ал. 2 от АПК, след потвърждаването на съдебното решение от ВАС, не възникват други пречки за довършването на приватизационната процедура, тоест за изпълнение на решение №185 без отменените му части.

В тази връзка и на основание чл. 3, ал. 3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,


П Р Е Д Л А Г А М:


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


Инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет –

Пазарджик


ПРОЕКТ!

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


Р Е Ш Е Н И Еот ……… 2010 година, взето с Протокол №


ОТНОСНО: Продължаване на конкурсната процедура за продажба чрез публично оповестен конкурс на 7 броя обособени части – самостоятелни офиси, актувани с Акт №562/06.02.2007 г., находящи се в едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-669, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик.


Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на инж. Георги Йорданов – председател на общинския съвет, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА , и след станалите разисквания,


Р Е Ш И:


Възлага на кмета на община Пазарджик да внесе в Общинския съвет предложение за продължаване на процедурата по продажба чрез публично оповестен конкурс на 7 броя обособени части – самостоятелни офиси, актувани с Акт №562/06.02.2007 г., находящи се в едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ІІ-669, кв. 207 по плана на гр. Пазарджик, открита с Решение №185 от 20.09.2007 г., взето с Протокол №12, като в предложението определи начална цена на имотите, начина на продажба и сроковете за провеждане на процедурата.


инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет - Пазарджик

Свързани:

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к

Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Упи V – търговия и услуги, в кв. 322 по плана на гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Прекратяване на търговско дружество със 100% общинско имущество “Радио Пазарджик” еоод
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Относно: Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия рег. №360 от 11. 07. 2002 г с 10 (десет) години
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Община Пазарджик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 83 от “Наредба за реда...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
С във връзка с чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Пазарджик за периода 2014 – 2020 г по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за...
Общинскисъвет пазарджи к iconОбщинскисъвет пазарджи к
Във връзка с полученото Решение №7511 от 31. 05. 2011 г на Върховния административен съд на Република България се отменя Решение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом