Правилни к
ИмеПравилни к
страница1/5
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер350.46 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sou-gizmirliev.jlsoft.eu/documents/2013/PDU.doc
  1   2   3   4   5П Р А В И Л Н И Кза дейността на СОУ “Георги Измирлиев”

гр. Горна Оряховица

за учебната 2012/2013 година


Правилникът е обсъден и приет на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 24/05.09.2012 г.


Съдържание:

Глава І – Общи положения

Глава ІІ – Органи за управление на СОУ „Георги Измирлиев”

Глава ІІІ – Педагогически съвет, Ученически съвет

Глава ІV – Участници в училищното обучение – права и задължения

Глава V – Организация на училищното обучение

Глава VІ – Учебници

Глава VІІ – Финансиране на училището

Глава VІІІ – Непедагогически персонал

Глава ІХ – Морални и материални стимули

Глава Х – Преходни и заключителни разпоредби


I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯЧл. 1. Този правилник за дейността на училището е изготвен съобразно изискванията на Закона за народната просвета (ЗНП), Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), указание № 2 на МОМН от 17.05.1996 г., Ръководство за работа на директора и учителя за уч. 2005/2006 година и чл. 181 от КТ. Наредба № 3 за системата на оценяване от 15.04.2003 г., изменение в бр. 65 на Д.в. от 2005 г., влизаща в сила от 2005/2006 уч.година. Наредба № 4 от 16.04.2003 г., изменена в бр. 55 на Д.в. от 2005 г. и изм.доп.бр.7 и 51 на Д.в.от 2009 г. за документите за системата на народната просвета.

С прилагането му се цели в училището да бъдат създадени рационални условия по организацията на учебно възпитателната подготовка на учениците за изпълнение на образователните изисквания по овладяване на знания, гражданско възпитание, степен на образование, опазването на здравето и живота на учащите и работещите в училището, както и на материалната база.

Чл. 2. Правилникът за дейността на училището е задължителен за целия състав на работещите в училището (директори, учители, възпитатели, служители и работници), за учениците, както и за граждани, които влизат в официални отношения с училището.

Чл. 3. Родителите или настойниците на малолетните и непълнолетни ученици, отговарят за избора на училището, като приетите ученици са длъжни да спазват ПДУ.

Чл. 4. СОУ “Георги Измирлиев” в гр. Горна Оряховица е общинско средно общообразователно училище с над 150 годишна история и утвърдени просветни традиции. В него се учат деца от І до ХІІ клас Чл. 5. Обучението в училището е задължително до навършване на 16 годишна възраст. То е безплатно и приема ученици за задължително обучение по указания на Община Горна Оряховица и ЗНП, както и от цялата страна по желани на учениците и техните родители.


Чл. 6. Образованието, което дава СОУ е светско и обучението се извършва на съвременен български книжовен език. Светското образование не изключва възможността религиите да се изучават в исторически, философски и културен план, но не се допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

Чл. 7. Обучението в училището се осъществява в дневна форма, но в регламентирани от ЗНП и ППЗНП случаи в индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Чл. 8. При евентуална смяна на кл.ръководител, в хода на учебната година, се свиква родителска среща за запознаване на родителите с извършената промяна.

II.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СОУ “Г. ИЗМИРЛИЕВ”Чл. 9. Легитимно назначеният от началника на РИО директор на училището е основен орган за управлението му. Той представлява като юридическо и физическо лице училището.

Чл. 10. Директорът може да делегира част от правата си на помощник-директорите на осн. Чл.149 от ППЗНП в съответствие с тяхната длъжностна характеристика - постоянно или за определен срок и на учители да изпълняват длъжности и дейности, които влизат в длъжностните характеристики на пом.-директор.

Чл. 11. При отсъствие на директора за по-малко от 30 календарни дни той назначава със заповед свой заместник един от помощник-директорите по учебната дейност, а при невъзможност – друг член от списъчния състав на училището; за срок повече от 30 календарни дни, правоимащите органи сключват трудов договор с друго лице за ВрИД на основание чл. 148/4/ от ППЗНП.

Чл. 12. Директорът на училището в дейността си се ръководи от изискванията на чл. 147 от ППЗНП, ЗНП, КТ както и от цялото действащо законодателство и ведомствените нормативни актове. Той е работодател на целия педагогически и обслужващ персонал на училището.

Чл. 13. В училището работят двама помощник-директори по учебна дейност и ПДАСД, които подпомагат директора. Техните права и задължения са регламентирани в длъжностните им характеристики.

Чл. 14. Директорът, ПДАСД и кл.ръководители организират обучението за действия при аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ по указание, утвърдено от МОМН. Плановете за тях се разработват до 30 септември на текущата година.

Чл. 15. Организирането на обучението по БДП в училището се осъществява на базата на нормативна основа на обучението по БДП според Указание за работа на директора и учителите през уч. година.

  1   2   3   4   5

Свързани:

Правилни к iconПравилни к

Правилни к iconПравилни к
За организацията и дейността на Координационния съвет на Асоциацията на демократичните синдикати
Правилни к iconПравилни к
Чл Званието “Почетен гражданин” се присвоява на български и чужди граждани
Правилни к iconПравилни к
Правилникът е задължителен за ръководството, учителите, учениците и помощния персонал в училището
Правилни к iconПравилни к
За устройството и дейността на отдел “студентски общежития и столове” при ту – софия
Правилни к iconПравилни к за дейността
Чл. Училището полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Внасяне, обсъждане и приемане на проекти за решения и други актове на общинския съвет
Правилни к iconПравилни к
Обявяване на Правилник за заемане на академични длъжности във Военна академия „Г. С. Раковски”
Правилни к iconПравилни к
Чл. 1 Настоящият правилник допълва Правилника за дейността на оу „П. Р. Славейков” и е неразделна част от него
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом