Програма за развитие на туризма в община златарица
ИмеПрограма за развитие на туризма в община златарица
страница1/2
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер265.52 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.zlataritsa.net/doc/Programi/Programa_turizam.doc
  1   2


ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА


юни 2006 година


СЪДЪРЖАНИЕ


А. Описание на настоящата ситуация

І. Туристически ресурси

1. Природни ресурси

2. Антропогенни ресурси. Култура, традиции и историческо наследство


ІІ. Селища и население

ІІІ. Инфраструктура и обществени услуги

1. Пътна мрежа. Транспорт

2. Водоснабдяване, канализация и електрификация

3. Комуникации

4. Бизнес информационни системи

5. Екология. Отпадъци

6. Здравно обслужване

7. Образование

8. Търговско и битово обслужване

9. Банково обслужване


ІV. Туризъм. Програми и проекти, свързани с туризма


V. Стратегически документи


Б. Анализ на настоящата ситуация


1. Силни страни

2. Слаби страни

3. Възможности

4. Заплахи


В. Цели на програмата за развитие на туризма


Г. Източници на финансиране


Д. Дейности в изпълнение на Програмата за туризма


ПРОГРАМА


ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА


Програмата за развитие на туризма в Община Златарица е изработена от Консултативния съвет по въпросите на туризма в Общината съгласно чл. 10а, ал. 5, т. 1 от Закона за туризма.

Програмата се приема на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия и съобразно задачите на Стратегията за икономическо стабилизиране и развитие на Община Златарица /2000 – 2006 г./ и Общинския план за развитие /2007 – 2013 г./ и съществуващите местни туристически ресурси и потребности.


А. Описание на настоящата ситуация


І. Туристически ресурси

1. Природни ресурси


1.1. Географско положение

Община Златарица има сравнително благоприятно туристическо-географско положение. Чрез пътната си мрежа, тя се свързва с важен туристически център за страната /Велико Търново/, както и магистралата София – Варна. Общината се намира в източната част на област Велико Търново и граничи с общините Елена, Велико Търново, Лясковец, Стражица и Антоново (област Търговище).

Общата площ на територията на общината е 232 676 дка.

Община Златарица попада върху първите гънки на Предбалкана. Северната част на общината има равнинен характер. По-голямата част от територията й е с хълмист релеф, образуван от редица ниски и средно високи ридове, успоредни на главната Старопланинска верига. Те са дълбоко прорязани от напречни проломи, в които текат Златаришка и Бебровска река.

Най-ниските части имат надморска височина около 100 м (80 м в долината река Златаришка след село Родина), а най-високите 900 м (вр. „Кулата” – 901,3 м на границата с община Елена).

Преобладават терени със средна височина от 300 до 600 метра.

Географското положение, разнообразния релеф и близостта с другите населени места създават благоприятни условия за развитието на туризма.


1.2. Климат.

Община Златарица попада върху част от северобългарската и предбалканска котловина, подобласт на Умерено-континенталната климатична област. Климатът е умерено-континентален, напомнящ тоя на ниските и северните части на Предбалкана. По-ниски са температурите през януари, а най-високи през юли. Средните месечни максимални температури през лятото са около 28 градуса С, а минималните зимни – минус 6 градуса С. Регистрирани са изключително ниски абсолютни максимални температури, когато от север нахлуят арктични въздушни маси.

Средната годишна сума на валежите се движи около 650 – 750 литра на кв. м. Преобладават валежите от дъжд. Трайната снежна покривка се задържа 33 – 46 дни в годината.

Преобладават западни и северозападни ветрове. Те довеждат влажни въздушни маси от запад. В някои сезони има и силни източни и североизточни ветрове. Фьонът или южнякът, както населението го нарича, духа през февруари, март и ранна пролет, особено по северните склонове на Еленския балкан, следствие на което реките силно прииждат. Характерни са и пролетните суховеи.

Климатичните фактори – температура, валежи, ветрове, влажност и др. създават подходящи условия за почивка и туризъм през всички сезони. За развитието на туризма в общината от голямо значение е липсата на сериозни замърсители на атмосферата. Чистият въздух създава подходящи условия за пълноценно възстановяване на хората от замърсяванията в големите градове.

1.3. Води

Общината е богата на повърхностни води. През територията й протичат 4 реки:

- река Златаришка /Бързица/ идва от съседната община Елена, минава през град Златарица и след това се влива в река Веселина;

- река Веселина, известна като Капинска река води началото си от централното Старопланинско било. Преминава през землищата на селата Горско Ново село, Родина и град Златарица. Напуска общината при село Джулюница. В горното течение на реката е изграден язовир “Йовковци”, стопанисван от “В и К - Йовковци” ООД гр. Велико Търново;

- река Бебровска преминава през землището на селата Разсоха, Дединци, Росно, Горско Ново село и се влива в река Веселина;

- река Стара река тече периферно през землищата на селата Чешма и Сливовица.

Всички реки имат почти постоянен дебит с изключение на лятото, когато водните количества силно намаляват.

На територията на общината има изградени 10 микроязовира, които обогатяват още повече водните запаси. Използват се предимно за риборазвъждане и рибоотглеждане.

Реките и микроязовирите са подходящи за любителски и спортен риболов. В тях се развъждат основно шаран, бяла риба, бял амур, толстолоб, сом, мрена, кефал и други.


1.4. Обекти на релефа

Непосредствената близост на региона до Стара планина, планинският въздух, природните дадености – една от които е т.н. „Лунна долина” в местността „Рибарци” – Средноселския балкан, истинска атракция, правят общината привлекателно място за туризъм. Стига се трудно и най-лесно пеша. Тази прекрасна местност е известна на тесен кръг археолози като лятната резиденция на търновските царе. Тук турският ятаган идва половин век по-късно след падането на Търново.


1.5. Защитени природни обекти

В общината защитени територии представляват 5 дка гори в местността „Борков връх” в землището на град Златарица. Не са регистрирани нарушения в този район. Има незначителна екологична значимост.


1.6. Биоразнообразие - растителност и животински свят

Растителността попада в дъбовата зона на предпланинския лесорастителен район. Дъбовете образуват чисти или смесени насаждения. Имат най-често издънков характер. Най-голямо разпространение от дървесните видове имат дъбовете – цер, зимен дъб, благун. Като подлес в състава на насажденията се срещат глог, дрян, леска, люляк и др. Освен тях в по-голямо или по-малко количество се срещат габър, явор и липа. Във високите части горите са високостеблени. Изкуствено са направени насаждения от бял и чер бор, ела, явор и други.

Интерес представляват страничните горски продукти, над 1500 ботанически вида /диворастящи лечебни растения, горски плодове и гъби/. Често срещани от горските плодове са червен и чер глог, шипка, капина, ягода, малина и др. От лечебните растения, често срещани в диворастящо състояние са различни видове липа, жълт и червен кантарион, цикория, смрадлика, репей, мащерка, дивисил, лайка, писанка, бъз, лазаркиня, иглика – лечебна, бял и кисел трън, лудо биле, жълт и бял равнец, овчарска торбичка, коприва и др. От гъбите се берат най-вече манатарка, пачи крак, пичурка, сърнела, млеченка и др.

Обликът на ландшафта, характерен за Предбалкана и дървесните видове, определят дивечовото стопанство – наличие на диви свине, сърни и елени, фазани, пъдпъдъци и други пернати видове. Във високите планински части на общината се срещат соколи, орли и множество дребни птички.


Като цяло се налага извода, че природните дадености в общината са особено благоприятни за развитие на туризма във всичките му алтернативни форми – селски, пешеходен, ловен, риболовен, екотуризъм и др.


  1. Антропогенни ресурси. Култура, традиции и историческо наследство


В общината са разкрити три селищни могили, близо до град Златарица, възникнали през средния неолит и са продължили съществуването си през ранния и средния халколит. В тях са намерени дребни оръдия на труда. Не са локализирани селища от бронзовата и ранножелязната епоха. Има много надгробни могили, които се отнасят към тракийските. Представляват изкуствени насипи с различна големина. Точно датиране на всички могили не може да се направи, тъй като на много от тях липсва датировъчен материал и предмети, свързани с погребалния ритуал. От проучванията е установено, че те са насипвани през три основни периода: първи период – ХІV-ХІІ в. пр.н.е., втори период – VІІ в. пр.н.е., и трети – VІІ-ХІV в. Открити са паметници от ранновизантийската епоха, които са частично проучени. Става дума за крепости, част от укрепителна система, разрушени още в древността. Не са регистрирани паметници и поселения от времето на Първото българско царство.

Разкрита е средновековна църква /ХІІІ – ХІV в./ в землището на с. Горско Ново село.

Още след освобождението на България от Турско робство Златарица съществува като самостоятелна административна единица. Сто години по-късно с Указ № 2295 на МС, публикуван в ДВ бр.101 от 1978 г., Златарица отново се обособява като Община в бившия Великотърновски окръг с център град Златарица. Селищата от Общината са създадени още преди Освобождението – през Втората Българска държава. Името на гр. Златарица е свързано с добиването на златоносен пясък от реката. Този занаят е усвоен от рударите, които са се установили в този район след потушаването на Чипровското въстание. Според фермана на султан Селим през 1791 г. Златарица е имала 440 къщи. В района на общината има три селищни могили от преди 6 – 7 хиляди години. В местността “ Градището“ има останки от крепост и крепостни стени. На юг от Златарица минава Римския път за Цариград.

В град Златарица има изградени 2 исторически музеи с местно значение – един от които е бившето модерно за времето си класно училище, построено през 1860 г. Църквата – храм “Св. Николай” в гр. Златарица е обявена за архитектурен паметник на културата. Уникална е със своите стенописи, икони и архитектурен стил. Освен църквата в град Златарица, храмове има и в селата Родина /църква „Въведение Богородично”/, Горско Ново село /църква „Архангел Михаил” и Сливовица /църква „Въведение Богородично”. В село Горско Ново село има Джамия.

Туристите могат да посетят и видят историческите паметници - Паметника на загиналите руски войници -1878 г. в м. „Попово бърдо”, гр. Златарица, Паметника „Майка България” – паметник на загиналите във войните в гр. Златарица, Паметника на загиналите във войните – с. Горско Ново село и др.

Родно място е на народния учител Никола Златарски, синовете му академик. д-р Васил Златарски / 1866 – 1936 / - историк и академик Георги Златарски / 1854 – 1909 / - професор по геология и на литературните критици Иван Мешеков и Иван Радославов, в чест на които от 1992 г. в Златарица през две години се връчват национални награди за литературна критика. Златарица е родно място на прочутия народен лечител Димитър Стоянков / бай Митьо / по смъртно удостоен със званието “почетен гражданин” на града.

На територията на общината развиват дейност пет читалища, които разполагат с библиотеки /Златарица, Горско Ново село, Родина, Калайджии и Сливовица/. Децата се обучават в танцови и театрални състави, ромски фолклор. Групи за автентичен фолклор, стари градски песни, групи за народни песни дават възможност за участие на възрастното население в културния живот на общината.

Традиционните културни прояви включват провеждането на:

- Ден на ромската култура;

- Традиционни конни състезания на Тодоровден;

- Събор на ловци и риболовци;

- Тържествено честване на празника на града – 9 май;

- Връчване на Национална награда за литературна критика на името на Иван Мешеков и Иван Радославов;

- Регионален преглед на пенсионерската художествена самодейност;

- Традиционен събор “Ден на родолюбието” село Калайджии;

- Чествания на национални празници, важни събития, годишнини и всички други прояви от Културния календар на Община Златарица;

Паметниците на културата на територията на общината са обособени в няколко групи: църкви, музей /Старо класно училище/, стари къщи - архитектурни паметници.

Туристите могат да опитат специалитети, характерни за българската национална кухня, приготвени от екологично чисти и традиционни продукти, произведени в региона.

Съществуващото богато културно-историческо наследство е основа за развитието на туризма в общината.


ІІ. Селища и населениеНаселението на Община Златарица към 01.01.2006 година е 5100 души, от които в общинския център – град Златарица живеят 3000 души.

Съотношението на градското към селското население е около 55:45 %.

Тенденцията в последните години е към намаляване на населението в абсолютен брой в резултат на ниската раждаемост, отрицателния естествен и механичен прираст и миграционните процеси.

В община Златарица има общо 24 бр. населени места, в това число: 1 бр. град – общински център и села – 23 бр.

Напълно обезлюдените населени места са 4 бр. – селата Горско Писарево, Дуровци, Рекичка и Чуката. Селата със жители от 1 до 5 бр. са: Делова махала, Овощна, Чистово, Новогорци и Горна Хаджийска. В селата Дединци и Чешма живеят 12 – 13 души.

Възрастовата структура в общината е следната:

  • лица над трудоспособна възраст – 30,9 %;

  • лица в трудоспособна възраст - 51,9 %;

  • лица под трудоспособна възраст – 17,2 %.

Равнището на безработица е значително над средното за страната и е едно от най-високите в област Велико Търново. Към 01.01.2006 година равнището на безработица спрямо икономически активното население е 28,97 %. Основните източници на поминък за хората са селското стопанство - растениевъдство и животновъдство, търговията и програмите за заетост.

Като цяло по отношение на населението на общината се наблюдават негативни тенденции в естественото развитие на населението, намалена раждаемост, застаряване на населението и намаляване броя на младите хора, което съответства на общата тенденция за страната.


ІІІ. Инфраструктура и обществени услуги


  1. Пътна мрежа. Транспорт


На територията на общината са изградени железопътна и пътна транспортни мрежи, има организиран обществен транспорт.

Изградената през 40-те години на миналия век ж.п. линия Горна Оряховица – Златарица е продължена през 70-те години до гр. Елена. От 2003 година превозната дейност е преустановена по икономически причини, ж.п. гарата е закрита и е в лошо състояние, а линията и съоръженията към нея се съхраняват и е възможно движението да бъде възстановено.

Съвместната инициатива на общините Горна Оряховица, Елена и Златарица за запазване на съоръжението и организиране на проект „Ретровлак” засега не е реализирана. Възможно е в бъдеще икономическата обстановка и обособяването на района като туристически да направят възможно възстановяването на работата на ж.п. линията.

Имайки предвид топографската характеристика на общината, големината на селищата, икономическото и демографско състояние на населението и състоянието на икономиката, в т.ч. и туризма, пътната мрежа има значение като основно средство за транспортни съобщения.

През община Златарица преминава удобна пътна мрежа, свързваща ни със съседните общини – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец и Елена.

Изградената пътна мрежа свързва селищата в общината и общината със съседните общини, като включва общо 70,3 км. Пътища, в т.ч. 20,0 км. третокласни, 40,4 км. четвъртокласни и 9,9 км. местни пътища. От тях 68,7 км. са с настилка и 1,6 км. без настилка. По състояние на настилката: 33 % са в добро състояние, 14 % са в средно състояние и 53 % са в лошо състояние.

През общината преминават третокласните пътища: ІІІ-3034 „Мерданя – Златарица”, ІІІ-3033 „Джулюница – Горско Ново село – Златарица” и ІІІ-53021 „Златарица – разклона за Елена” и четвъртокласните пътища: ІV-40044 „Добри дял – Родина”, ІV-40048 „Горско Ново село – Сливовица”, ІV-53013 „Златарица – Разсоха” и ІV-40050 „Горско Ново село – Средно село”.

Повече от съоръженията – водостоци, мостове и др. са в добро състояние. Има съоръжения и пътни принадлежности, които се нуждаят от неотложен ремонт.

В селищата е изградена улична мрежа около 90 км, преобладаващата част от която е трошенокаменна настилка. Общото й състояние е незадоволително.

Редовни автобусни линии се поддържат по направления Велико Търново, Горна Оряховица, Елена и населените места в общината.


  1. Водоснабдяване, канализация и електрификация


Основни водоизточници за общината са „Хидровъзел Йовковци” и местни водоизточници – кладенци и каптажи. Язовир „Йовковци” е изграден на река Веселина, която в долното си течение пресича територията на общината. Изградената пречиствателна станция осигурява питейна вода за най-големите селища в областта, в т.ч. и за община Златарица.

В общината няма изградени действуващи канализационни системи. В град Златарица са изградени частични канализации, обслужващи отделни сгради и е започнато строителството на цялостна канализационна система. Поради големия обем на необходимите капиталови разходи изграждането се извършва поетапно, като предстои изграждане и на пречиствателна станция за отпадъчни води.

Електроенергийната система на прилежащата територия е добре развита и оразмерена да поема по-голямо натоварване. Съществуването на ПС – Златарица улеснява включването на бъдещи консуматори, което ще стимулира ще стимулира икономическото развитие. Техническото състояние на използваните съоръжения е добро. Всички населени места на територията на общината са електрифицирани. Електроснабдителната мрежа се захранва с 110 / 20 kV от ПС – Златарица и обхваща три кабелни линии към комунално-битовите трансформаторни постове и въздушни линии.  1. Комуникации


На територията на общината действат: цифрова АТЦ - в гр. Златарица и близките села, и “ КRS “ аналогова АТЦ – в с. Горско Ново село, с възможности за избиране на всички селища в страната и извън нея. Системата на съобщенията задоволява нуждите на населението.

Покритието на Канал 1 на БНТ и частния национален канал БТВ е 100 %. За по-добро приемане са изградени и функционират три ретранслатора на територията на общината: “ Ретранслатор – гр. Златарица”, “ Ретранслатор – с. Сливовица” и “ Ретранслатор – с. Росно “, като апаратурата е автоматизирана и необслужваема. Предстои да бъде изграден и четвърти в с. Разсоха.

В общината е изградена и функционира кабелна ТВ мрежа, чийто обхват непрекъснато се разширява.

Програмите на БНР и няколко частни радиостанции се приемат в по-голяма част от територията на общината.

Подържа се изградената общинска радиомрежа, за която не се предвижда разширение.

Пощенските услуги се предоставят от ПТТ станции в самостоятелни сгради, етажи или части от етажи в повечето населени места в общината. В тях се извършват всички видове услуги, предвидени в “Закона за съобщенията” като тенденцията е за непрекъснато нарастване обхвата на предлаганите услуги.

Територията на общината има покритие от мрежите на два мобилни оператора: “ МОБИЛТЕЛ “ и “ ГЛОБУЛ “.


  1. Бизнес информационни системи

  1   2

Свързани:

Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма в община белица 2012-2020 година
Община Белица е разработена на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с приоритетите на Националната стратегия...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма в Община Враца за 201
Годишната програма за развитие на туризма в Община Враца за 2012 година, разработена на основание чл. 10 ал. 1 от Закона за туризма...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconОбщиназлатиц а
План – Програма за развитие на туризма в община Златица. Документът е разработен в съответствие с Национална стратегия за устойчиво...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма
Настоящата програма е разработена съобразно изискванията на Закона за туризма, посочени в чл. 10,ал. 1 и ал. 2 и в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма в община борово
Програмата за развитие на туризма в Община Борово се разработва на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за туризма, в съответствие с...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма на територията на община златоград за 2012 2015 г. I. Увод
Програмата за развитието на туризма в община Златоград е дългосрочен оперативен документ за реализация на основните приоритети и...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитие на туризма в община трън за периода 2008-2011г
Програмата е разработена в изпълнение на чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма и отразява общинската политика за развитие на туризма...
Програма за развитие на туризма в община златарица iconПрограма за развитието на туризма
Програмата за развитие на туризма в Община Ловеч е разработена на основание чл. 10 от Закона за туризма и във връзка с Общинския...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом