Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
ИмеРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер18.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ch-court.org/Obiavlenia/Obvl 211-08.doc
РАЙОНЕН СЪД ГР.ЧИРПАН - ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

Тел. 0416/ 60 23 , факс 0416/ 44 85 , адрес: гр.Чирпан, бул.»Г.Димитров»№28
О Б Я В Л Е Н И Е

по изп.дело № 211/2008 г.Подписаната Иванка Колева, държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр.Чирпан, обявявам на интересуващите се, че от 06.03.2009 г. до 06.04.2009 г. до 17.00 часа включително, ще се приемат в канцеларията на Районен съд гр.Чирпан наддавателните предложения по публична продан на неподеляем недвижим имот, принадлежащ на Георги Видьов Енчев и Цветан Видюв Енчев при равни права за съделителите, находящ се в с.Изворово, общ.Чирпан, обл.Ст.Загора, а именно:

Дворно място с площ от 550 /петстотин и петдесет/ кв.метра, съставляващ урегулиран поземлен имот № ІІ-113 /римско две, арабско сто и тринадесет/ в кв.15/петнадесет/ по подробния устройствен план на с.Изворово, обл.Стара Загора, ведно с построените в него масивна жилищна сграда и подобрения /жилищна сграда, лятна кухня, баня-тоалетна/ при граници: от две страни улица, УПИ ІІІ-114, І-112 и Х-111, с първоначална цена 7500.00 / седем хиляди и петстотин / лв.

Върху имота има вписана възбрана в полза на съделителите по изп. дело.

Оглед на имота понеделник, сряда и петък от 9.00 до 12.00 часа в с.Изворово.

Интересуващите се лица от имота могат да се явят в канцеларията в Районен съд гр. Чирпан всеки присъствен ден , за да преглеждат книжата.

На основание чл.489, ал. 1 от ГПК за участие в наддаването се внася задатък 10% върху началната посочена цена в обявлението по сметка на Районен съд Чирпан BG08UNCR76303300000624, BIC /банков/ код UNCRBGSF в УниКредит Булбанк АД – клон Чирпан.

На основание чл. 489, ал. 2 от ГПК всеки наддавач следва да посочи предложената от него цена с цифри и думи и подаде предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в канцеларията на Районен съд гр.Чирпан. Молбата за участие в проданта, заедно със запечатания плик се завеждат във входящ регистър.

На основание чл. 492, ал. 1 от ГПК в 9.00 часа на 06.04.2009 г., държавния съдебен изпълнител ще обяви постъпилите наддавателни предложения и купувач в присъствието на явилите се наддавачи, в канцеларията си в Районен съд гр.Чирпан. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл.492, ал.2 от ГПК/.


Гр. Чирпан ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Свързани:

Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на следните недвижими имоти принадлежащи на Маргарита Димитрова...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на следния недвижим имот принадлежащ на Стоян Иванов Христов...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на следните недвижими имоти принадлежащи на ссс, б ж с. С, за...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на следните недвижими имоти принадлежащи на Милко Пенев Пенев...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан с нова начална цена на следните недвижими имоти принадлежащи...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по втора публична продан, на следния недвижим имот принадлежащ на Гиньо Дешков...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по втора публична продан на следните недвижими имоти принадлежащи на Златка Господинова...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Районен съд гр. Чирпан наддавателните предложения по публична продан на движима вещ мпс, принадлежащ на “Ловико Радомирци” ад с....
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Агромел комерс” еоод гр. Димитровград за удовлетворение на вземането на Банка дск еад гр. София, находящ се в землището на с. Златна...
Районен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител iconРайонен съд гр. Чирпан държавен съдебен изпълнител
Стоян Стоянов Стоянов, б ж с. Спасово, за удовлетворение на вземането на Иринка Манолова Наришкова, Миньо Манолов Савов и Тодорка...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом