Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч
ИмеУведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер41.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ivanovo.bg/docs/Obiavi/2013/Uvedomlenie_24-22-02-2013.doc
УВЕДОМЛЕНИЕ


На 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч , Общински съвет ще проведе заседание при следния:


Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Приемане отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и бюджет за 2013 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 30/29.01.2013 г.

2. Създаване на Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, съгласно разпоредбите на чл.13 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 37/05.02.2013 г.

3. Приемане на План за действие на Община Иваново в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация ( 2013 – 2014 ).

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 38/05.02.2013 г.

4. Отчет на дейността на Обществения съвет по социално подпомагане към Община Иваново за 2012 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 39/06.02.2013 г.

5. Приемане на годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Иваново за 2014 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 40/06.02.2013 г.

6. Приемане на структура на администрацията на Община Иваново

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 44/08.02.2013 г.

7. Промяна на начина на трайно ползване на имоти – общинска собственост за други земеделски нужди, обявяване на имотите – публична общинска собственост за имоти частна общинска собственост и безвъзмездно учредяване на право на ползване върху тях.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 45/08.02.2013 г.

8. Приемане Програма за работата на Общински съвет Иваново за 2013 г.

Вносител: Мариян Драшков – Председател ОбС

Докладна записка вх. № 48/11.02.2013 г.

9. Разрешение за съществуване на паралелки с брой ученици под минималния брой в общинските училища.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 50/11.02.2013 г.

10. Икономическа и правна обосновка за прехвърлянето на електросъоръжения, собственост на Община Иваново

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 51/11.02.2013 г.

11. Учредяване право на прокарване и сервитут на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти-публична собственост, съгласно чл. 193, ал.4 и ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.61 от НРПУРИВОбС в с.Кошов.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 52/12.02.2013 г.

12. Приемане на Информация за състоянието на културните и историческите паметници на територията на Община Иваново за 2012 година.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 53/12.02.2013 г.

13. Допускане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: “Рибарник” в ПИ- 005003, местност “Селище”, в землището на с.Красен, Община Иваново, обл. Русе.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 54/12.02.2013 г.

14. Допускане за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ за обект: “Селскостопански складове” в ПИ - 184003, местност “Полето”, в землището на с.Тръстеник, Община Иваново.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 55/12.02.2013 г.

15. Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2012 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 56/12.02.2013 г.

16. Вземане на решение за одобряване на пазарна стойност на ПИ по Плана на новообразуваните имоти в местност „Одяланика“ /“Капаклийка“/, в землището на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе и продажба на недвижими имоти, върху които е било учредено право на ползване, въз основа на актове, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 57/12.02.2013 г.

17. Вземане на решение за одобряване на пазарни оценки и провеждане на търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Мечка, съгласно чл. 35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.68, ал.1 от Наредба №10 за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост /НРПУРИВОбС/.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 58/12.02.2013 г.

18. Приемане на Програма за младежки дейности в Община Иваново 2013 - 2015 г. и План за действие за 2013 г. в изпълнение на Програма за младежки дейности в Община Иваново 2013 – 2015 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 60/13.02.2013 г.

19. Вземане на решение за участие в публична продан на недвижим имот, представляващ УПИ І, кв.40 по плана на с.Кошов, ведно с построените в имота сгради – масивна двуетажна сграда /бивше училище/, масивна двуетажна сграда /павилион/ и масивна едноетажна сграда, съгласно чл.34, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.7, т.2 и чл.8, т.1 от НРПУРИВОбС.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 61/13.02.2013 г.

20. Определяне основно месечно възнаграждение на ВрИДК на кметство Мечка.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 63/15.02.2013 г.

21. Отчет за извършените разходи за командировки в страната на председателите на Общински съвет – Иваново за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Вносител: Мариян Драшков – Председател ОбС

Докладна записка вх. № 64/15.02.2013 г.

22. Отчет за извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община Иваново за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г.

Вносител: Георги Миланов – Кмет на Община Иваново

Докладна записка вх. № 65/15.02.2013 г.

23. Текущи въпроси и питания


МАРИЯН ДРАШКОВ

Председател Общински съвет

Свързани:

Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconСписък на лицата, на които ще бъдат раздадени помощи от български червен кръст в период от 28. 01. 2013 г. До 08. 02. 2013 г.,От 9,00ч. До 13,00ч., Обектът за раздаване на помощите е в гр. Костинброд ул."Славянска" №68 в социалния патронаж / партерния етаж на сградата на руп -костинброд
Списък на лицата, на които ще бъдат раздадени помощи от български червен кръст в период от 28. 01. 2013 г. До 08. 02. 2013 г.,От...
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconНова година в кушадасъ
Отпътуване от Шумен /автогара/ 18. 00ч., Варна / Антим 1/ 20. 00ч., Бургас, /ул. Булаир-Хим чистене/ 22. 00ч по посока гкпп малко...
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconДлоп 25 м басейн мъже и жени і-ви ден – 9: 30 и 17: 00 ч. /Ф/ іі-ри ден – 9: 30 и 17: 00ч. /Ф
Техническата конференция ще се проведе на басейна, преди първия ден (в четвъртък)
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconКитай (19. 10 – 02. 11. 2011) Самолетна програма 15 дни/12 нощувки Цена: 1477 евро (на човек в двойна стая)
Ден (19. 10.) Отпътуване с микробус за Истанбул в 03: 00ч сутринта. Пристигане на летището в Истанбул в 12: 00ч. Излитане в 15: 00ч...
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconПрограма и изсквания за
Консултации февруари четвъртък 11. 00 13. 00 ч. Март и април понеделник, 12. 30 15. 00 ч
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconПрограма на бки за м. Февруари 2013 >01. 02. 2013 28. 02. 2013
Продължава изложбата на Елеонора Хаджиниколова живопис и на Павел Божинов -графика и дърворезба. В бки, вход свободен
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconСкритите забележителности на истанбул 2 8
Отпътуване за Истанбул по линията Шумен /автогарата/-04. 00ч., Варна /Антим1/-06. 00ч., Бургас /Булаир спирката на Ентуртранс/-08....
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconЗакон за корпоративното подоходно облагане
ДВ, бр. 77 от 4 октомври 2011 г., изм., Дв, бр. 99 от 16 декември 2011 г., изм и доп., Дв, бр. 40 от 29 май 2012 г., изм и доп.,...
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconСкритите забележителности на Истанбул
Отпътуване за Истанбул по линията Шумен /автогарата/-04. 00ч., Варна /Антим1/-06. 00ч., Бургас /Булаир спирката на Ентуртранс/-08....
Уведомление на 21 февруари 2013 г./четвъртък/ от 11,00ч iconОбщински съвет иваново, област русе
На основание чл. 25, ал. 1 от змсма свиквам заседание на Общински съвет Иваново на 31. 05. 2012 г. (четвъртък) от 11,00ч в заседателната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом