Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
ИмеBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер22.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lyubimets.org/pokani/SMR_1_322_01177.doc
BG-Любимец:

ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Любимец, ул. Републиканска № 2, За: инж. Филка Джогова - гл. специалист по ОП, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914, E-mail: oba@lyubimets.org, Факс: 03751 8378

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lyubimets.org.

Адрес на профила на купувача: www.lyubimets.org.

Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІI.А: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (СТРОИТЕЛСТВО)

II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

СМР на обект „Рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000“

II.2) Обект на поръчката и място на строителството

Място на извършване на строителството

община Любимец

код NUTS

BG422

II.3) Настоящото обявление предвижда сключване на рамково споразумение

НЕ

II.4) Кратко описание на обекта и обема на строителството

Обществената поръчка предвижда реконструкцията на два пътни учасъка: - подобект “Рехабилитация на път HKV2081 /III-597, Лозен - Любимец/ - Белица от km 0+000 до km 5+800”. Общата дължина на предвидената за ремонт отсечка е 5310.43м., като участъкът започва от кръстовище с път III-597, в регулационните граници на град Любимец и завършва при кръстовище с улица в регулационните граници на с. Белица, пътен участък от общинската пътна мрежа на община Любимец. - подобект “Рехабилитация на път HKV1082 /III-809, Любимец - Йерусалимво/ - Георги Добрево – Граница община (Любимец – Свиленград) – Момково – Свиленград /II-55/ от km 0+000 до km 7+000”. Проектираният път е част от общинската пътна мрежа и започва от кръстовище III -809 и стига до началото на регулацията на село Георги Добрево. Предвидената за ремонт отсечка е с дължина 3731.40 м.

Прогнозна стойност

3161011 BGN

Обособени позиции

НЕ

II.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233120

Описание:

Строителни и монтажни работи на пътища

II.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

III.2) Условия за участие

III.2.1) Запазени поръчки

НЕ

РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

За проект „Рехабилитация на общинска междуселищна пътна мрежа HKV2081 Любимец – Белица от km 0+000 до km 5+800 и път HKV1082 Любимец – Георги Добрево от km 0+000 до km 7+000 и реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. Белица и с.Георги Добрево“ e сключен договор с Програма за развитие на селските райони 2007-2013, съфинансирана от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Информация относно общата нормативна рамка

Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация

Данъчно законодателство:  

Законодателство за опазването на околната среда:  

Защита на трудовата заетост и условия на труд:  .

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.02.2013 г. 

Свързани:

Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconBg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка
Община Любимец, ул. Републиканска №2, За: инж. Филка Джогова гл специалист оп, Република България 6550, Любимец, Тел.: 03751 8914,...
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconДокумент: Обявление за малка обществена поръчка Възложител
Документ: Обявление за малка обществена поръчка Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /умбал/ "Света...
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconІ. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >ІІ. Обявление за възлагане на обществена поръчка
Руен, област Бургас, ул.“Първи май” №18, тел.: 05944/6233, факс 05944/6476, е-mail: obstina
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconРешение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обявление за обществената поръчка
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconОбщина любимец област хасково
Чл (1) с тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /здои/ от служителите...
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconОбявление за обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки
...
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
На основание чл. 66, ал. 5 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец във връзка със Заповед № рд-09-254/16. 05. 2012г., на Кмета на...
Bg-любимец: предварително обявление за обществена поръчка iconI. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка >II. Обявление за обществена поръчка
СрН и нн, реконструкция на въздушни мрежи СрН и нн при изпълнение на обекти от ремонтната и инвестиционната програма на „чез разпределeние...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом