Община любимец област хасково
ИмеОбщина любимец област хасково
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер135.02 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.lyubimets.org/pics/ralica/zapoved_TARG_zemi.doc


ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ О

БЛАСТ ХАСКОВО


ул.”Републиканска” 2 Любимец 6550, тел: 03751/70 02 факс: 03751/ 83 78

З А П О В Е Д

РД - 09 - 027/14.01.2013год.

НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ


На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 47 от Наредба № 2 на Общински съвет Любимец, във връзка с Решения на Общински съвет Любимец: №118 от 16.07.2012г., №138 от 13.09.2012г., №162 от 12.11.2012г., и №188 от 20.12.2012г.Н А Р Е Ж Д А М:

І. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с явно наддаване за ПРОДАЖБА на недвижими имоти частна общинска собственост от общински поземлен фонд, както следва:

таблица №1


на обект


Имот №


Местоположение

(землище)


Местност


Площ дка


Категория на земята


НТП

Начална цена (лв.),

съгласно т.III

Депозит за участие (лв.), съгл. т.IV

1

062010

с. Георги Добрево

Калдъръма

1.810

V

нива

519.00

78.00

2

068003

с. Георги Добрево

Калдаръма

1.555

V

нива

445.00

67.00

3

072007

с. Георги Добрево

Капенлъка

4.664

V

нива

1457.00

218.00

4

072008

с. Георги Добрево

Капенлъка

11.892

V

нива

3716.00

557.00

5

072015

с. Георги Добрево

Капенлъка

1.353

V

нива

423.00

63.00

6

072016

с. Георги Добрево

Капенлъка

1.399

V

нива

437.00

65.00

7

083033

с. Георги Добрево

Двете реки

14.097

V

нива

4772.00

716.00

8

091028

с. Георги Добрево

Янлъ тепе

0.453

V

нива

130.00

20.00

9

091078

с. Георги Добрево

Янлъ тепе

2.151

V

нива

588.00

88.00

10

126024

с. Георги Добрево

Каушака

2.657

V

нива

761.00

114.00

11

127025

с. Георги Добрево

Каушака

3.500

V

нива

1094.00

164.00

12

129008

с. Георги Добрево

Кою бунар

1.747

V

нива

500.00

75.00

13

135004

с. Георги Добрево

Алчака

6.759

V

нива

2200.00

330.00

14

296015

с. Георги Добрево

При бълг.гробе

4.617

V

нива

1623.00

243.00

15

312017

с. Георги Добрево

При бълг.гробе

1.463

V

нива

476.00

71.00

16

312018

с. Георги Добрево

При бълг.гробе

2.362

V

нива

770.00

115.00

17

099004

с. Георги Добрево

Аладжево

0.198

VI

нива

35.00

5.00

18

101024

с. Георги Добрево

Дермен ойлу

0.519

VI

нива

92.00

14.00

19

071046

с. Георги Добрево

Калдаръма

1.833

VII

нива

240.00

36.00

20

071047

с. Георги Добрево

Калдаръма

6.575

VII

нива

1005.00

150.00

21

071049

с. Георги Добрево

Калдаръма

0.443

VII

нива

61.00

9.00

22

071050

с. Георги Добрево

Калдаръма

2.001

VII

нива

240.00

36.00

23

071051

с. Георги Добрево

Калдаръма

1.622

VII

нива

221.00

33.00

24

099005

с. Георги Добрево

Аладжево

1.926

VII

нива

221.00

33.00

25

101009

с. Георги Добрево

Дермен ойлу

1.212

VII

нива

139.00

20.00

26

101025

с. Георги Добрево

Дермен ойлу

0.375

VII

нива

43.00

6.00

27

129002

с. Георги Добрево

Кою бунар

5.722

VII

нива

875.00

131.00

28

131008

с. Георги Добрево

Кою бунар

1.542

VII

нива

185.00

28.00

29

027010

с. Малко градище

Чучурките

4.330

IX

нива

273.00

40.00

30

001093

гр. Любимец

Любимец

0.231

-

Др. селскост. т.

606.00

91.00

31

579005

с. Белица

Черничките

2.763

Х

нива

300.00

45.00

32

031140

с. Малко градище

Чучура

0.468

IX

нива

150.00

23.00

33

031139

с. Малко градище

Чучура

0.409

IX

нива

150.00

23.00


II. Дата, начален час и място на провеждане на търга - 30.01.2013г., от 14.00 часа в зала "Любимец", пл. "Трети март" №1, гр. Любимец.

III. Начална цена - определена за всеки обект в таблица №1, съгласно Решения: № 118 от 16.07.2012г., №138 от 13.09.2012г., №162 от 12.11.2012г., и №188 от 20.12.2012г., на Общински съвет Любимец.

ІV. Размер на депозита за участие в търга – определен за всеки обект в таблица №1, представляващ 15% от началната цена, внесен до 12.00 часа на 29.01.2013г., в касата на Общинска администрация - Любимец или по банкова сметка на Община Любимец - IBAN BG74UBBS80023300145633, банка ОББ АД, клон Любимец.

V. Стъпка на наддаване - Обявява се в началото на търга от председателя на комисията и не може да бъде по-малка от 5% и по-голяма от 15% от началната цена.

VI. Условия на търга:

1. Необходими документи за участие в търга.

1.1. Заявление за участие в търга /по образец/;

1.2. Документ за внесен депозит /оригинал/.

1.3. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила /по образец/.

1.4. Копие на документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник /за физически лица/;

1.5. Удостоверение за актуално състояние или документ удостоверяващ ЕИК на участника, съгласно Закона за търговския регистър, както и копие на документ за самоличност на представителя /за юридически лица и еднолични търговци/;

1.6. Нотариално заверено пълномощно, когато търговецът (фирмата) се представлява от трето лице /за юридически лица и еднолични търговци /;

1.7. Удостоверение за липса на задължения към Община Любимец - издава се от сектор "Местни данъци и такси" при Община Любимец.


Гореизброените документи, поставени в запечатан, непрозрачен плик, на който са изписани имената на участника и наименованието на предмета на публичния търг се представят на членовете на комисията по провеждане на търга в обявения начален час на датата на търга.


2. Условия за участие в търга.

2.1. За участие в търга всеки кандидат следва да се запознае с утвърдената от Кмета на общината тръжна документация, съдържаща: копие от настоящата заповед, правилата за участие и провеждане на търга, проект на договор за покупко-продажба и образци /където е посочено/ на необходимите за участие документи.

Тръжната документация се предоставя на желаещите лица до 10.00 часа на 29.01.2013г., в стая № 23 на Общинска администрация Любимец, пл. "Трети март" №1, след закупуване, удостоверено с платежен документ. Цената на тръжната документация е 12.00 лв. /дванадесет лева/, съгласно чл. 54 от Наредба №7 на Общински съвет Любимец. Заплаща се в касата на Общинска администрация Любимец или по банкова сметка на Община Любимец - IBAN BG74UBBS80023300145633, банка ОББ АД, клон Любимец. Платената цена за тръжна документация не подлежи на връщане.

2.2. За участие в търга всеки кандидат следва да направи оглед на обектите предмет на настоящия търг. Оглед на обектите съвместно със служител на Общинска администрация - Любимец се извършва до 16.00 часа 29.01.2013г., след закупуване на тръжна документация и направена заявка, като разходите за оглед на обектите са за сметка на кандидата.


Не се допуска до участие в търга кандидат, който има финансови задължения към общината и не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация.


VII. Спечелилия търга заплаща:

1. Достигнатата на търга цена на имота в полза на Община Любимец.

2. 2% режийни разноски върху цената на имота, съгласно чл.46 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец, в полза на Община Любимец.

3. 2% данък придобиване на имущество върху цената на имота, съгласно чл. 35, ал.2 от Наредба №14 на Общински съвет Любимец, в полза на Община Любимец.

4. Стойността на изготвената пазарна оценка на имота, съгласно чл.45, ал.1 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец, в полза на Община Любимец.

5. Стойността на таксата за вписване на договора за покупко-продажба в Службата по вписвания при РС Свиленград.


С настоящата заповед одобрявам тръжната документация, съдържаща: копие на настоящата заповед, правилата за участие и провеждане на търга, проект на договор за покупко-продажба и образците на документите, необходими за участие в търга, представляващи неразделна част от заповедта.


Заповедта да се обяви по реда на чл.66 , ал.5 и ал.6 от НАРЕДБА №2 на Общински съвет Любимец, приета с Решение № 101 от 29.01.2009г., изм. с Решение №180 от 20.12.2012г.


инж. АНАСТАС АНАСТАСОВ

Кмет на Община Любимец


Изготвил:РК

Page of


Свързани:

Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
На основание чл. 66, ал. 5 от Наредба №2 на Общински съвет Любимец във връзка със Заповед № рд-09-254/16. 05. 2012г., на Кмета на...
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково утвърдил: кмет на община любимец
Реда за разглеждане на предложения и сигнали, сигнали за корупция и лошо администриране подадени до община любимец
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково
Чл (1) с тези правила се уреждат организацията и реда по изпълнение на Закона за достъп до обществена информация /здои/ от служителите...
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково
Община Любимец натуралните и стойностни показатели, за прилагане на стандартите за делегираните от държавата дейности за 2012год...
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Регламент (БО) №1535/2007 на земеделски производители на плодове, зеленчуци и гъби през 2012 г
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково ул."Републиканска" 2 Любимец 6550,т ел: 03751/70 02 Факс: 03751/ 83 78
Оба любимец отдава под наем имоти общинска собственост, представляващи земи от общински поземлен фонд. За стопанисване на нивите,...
Община любимец област хасково iconРепублика българия
Един шахтов кладенец, разположен на територията на пи №000129, в землището на с. Белица, община Любимец, област Хасково
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково
Провеждането на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост
Община любимец област хасково iconОбщина любимец област хасково
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма, чл. 5, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и неговите комисии...
Община любимец област хасково iconОбщина ивайловград република българия област хасково
Ситуационният анализ и оценката на потребностите на рисковите групи в Община Ивайловград е етап от процеса на стратегическо планиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом