Наредба за
ИмеНаредба за
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер64.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://panagyurishte.org/files/Naredba bezopasnost na dvizenieto(1).doc


Н А Р Е Д Б А

за

организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище


Приета с Решение № 406 от 21.11.2006 г., Протокол № 42

Допълнена с Решение № 112 от 31.07.2008 г.

Предмет

Чл.1. Тази наредба регламентира обществените отношения, свързани с организацията и безопасността на движението на територията на град Панагюрище.Раздел І

ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ

Зони


Чл.2. (1) Територията на град Панагюрище се разделя на Зона “А” и Зона ”Б”

(2) ЗОНА “А”, включва централната част с граници : улици ”Стоил Финджеков”, ”Хаджи Димитър”, ”Захари Стоянов”, ”Гаврил Кръстевич”, ”Дойчо Енчев”, ”Филип Щърбанов”, ”Драгулин”, ”Марин Дринов”, ”Асен Златаров”, ”Ангел Шишков” и “Раковски”.

(3) ЗОНА”Б”, включва цялата територия на града с изключение на територията включена в Зона “А”.

Категоризация на улици

Чл.3. (1) Улиците на града се категоризират на главна улична мрежа и второстепенна улична мрежа.

(2) В главната улична мрежа се включват улиците : улици “Георги Бенковски”, ”Райна Княгиня”, ”Цар Освободител”, ”Нистор Ружеков”, ”30-ти декември”, ”Кръстьо Чолаков”, ”Генерал Дандевил”, ”Кръстьо Гешенов”, ”Георги Бозаджиев”, ”Хаджи Димитър”, бул. ”Пятигорск”, ул. ”Стоил Финджеков”, ”Ангел Шишков”, ”Роза” и “Павел Хаджисимеонов”.

(3) Във второстепенната улична мрежа се включват всички улици в града с изключение на посочените в преходната алинея, съгласно чл.77 от ЗУТ.

Раздел ІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

Схеми на движението


Чл.4. (1) Принципните схеми по организацията на движението на територията на град Панагюрище се приемат от общинския съвет, съгласувано с Районното полицейско управление на града, сектор КАТ – РДВР - Пазарджик.

(2) Подробните планове за организацията на движението на територията на града се изготвят от експертите в Общинска администрация и се утвърждават от кмета на общината.

(3) Временен режим на движение поради ремонт аварии, строителство, спортни и обществени прояви по главната и второстепенните улични мрежи в град Панагюрище се извършва на основание Наредба №16 на МРРБ, както и на останалите селища на територията на общината, с изключение на пътищата от републиканската пътна мрежа, се изготвя съгласувано от експерти от общинската администрация и РПУ и се утвърждава от кмета на общината.

(4) нов (Решение № 112 от 31.07.2008 г.) Забранява се отбиване или затваряне на определен уличен участък или цяла улица в зона “А” на град Панагюрище, за извършване на строително монтажни и ремонтни работи от 16.00 часа до 18.00 часа – през делничните дни и от 08.00 часа до 15.00 часа – в съботните дни.

Движение през централен площад


Чл.5. (1) Забранява се движението на всички видове превозни средства през площад “20-ти април”, пешеходни зони, паркове и градини.

(2) Забраната по предходната алинея не се отнася за сметосъбирачи и снегопочистващи машини, както и други превозни средства, получили разрешение от кмета на общината, по образец приложени към настоящата наредба.

Движение на велосипеди

Чл.6. (1) Забранява се движението на велосипедисти по пл.”20-ти април”

(2) Забраната по предходната алинея не се отнася за лица под 14-годишна възраст.

Чл.7. Забранява се движението на велосипедисти, управлявани от лица под 14-годишна възраст по главната улична мрежа на града.

Чл.8. Забранява се возенето на две и повече лица на един велосипед.

Движение на състезателни автомобили

Чл.9. Забранява се движението на дефорсирани и състезателни автомобили и мотоциклети с форсирани двигатели на самостоятелен ход на територията на града с изключение на предварително утвърдените състезателни трасета.

Превозни средства с животинска тяга

Чл.10. (1) Собствениците на превозни средства с животинска тяга са длъжни да ги поддържат в състояние, което отговаря на изискванията на Закона за движение по пътища и да ги боядисат в жълт цвят.

(2) Превозните средства с животинска тяга минават редовен периодичен преглед всяка година. Прегледа се организира и провежда на основание заповед на кмета на общината.

(3) Превозните средства с животинска тяга се регистрират в общината, където получават съответен номер и регистрационен талон ако отговарят на изискванията на закона, подзаконовите нормативни актове и на тази наредба. За извършване на регистрация собствениците на превозни средства с животинска тяга подават молба по образец в ЦУИГ. За регистрацията се заплаща такса.

(4) Забранява се движението на превозни средства с животинска тяга, които нямат номер и регистрационен талон по предходната алинея.Размера на таксата трябва да покрива натрупаните разходи по регистрацията и се определя от решение на Общински съвет гр.Панагюрище.

Превозни средства на строителни обекти

Чл.12. Забранява се престоя на фургонии/или специализирани строителни машини извън границите на строителните площадки на строителните обекти.

Преминаване на превозни средства върху тротоари

Чл.13. Забранява се застъпването и/или качването върху тротоарите на МПС с товароподемност над 1,5 тона.

Маркировка

Чл.14. Забранява се нанасянето на маркировка по улиците и тротоарите без разрешение от органите на общината.

Паркиране при снеговалеж

Чл.15. (1) При снеговалеж се забранява паркирането на МПС по главната улична мрежа на града.

(2) Забранява се паркирането на ППС върху тротоарите .

Местодомуване

Чл.16. (1) Забранява се местодомуването на автобуси, товарни автомобили, ремаркета , селскостопанска техника и прикачен инвентар,както и други специализирани машини по улиците, площадите и зелените площи на територията на общината.

(2) Местодомуването на превозните средства по предходната алинея да става на определените за тази цел места.


Чл.17. Забранява се домуването на МПС, които са катастрофирали или снети от отчет, извън определените за това места на територията на общината.

Раздел ІІІОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙНОСТТА
ПО БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО


По въпроси за организация и безопасност на движение на територията на общината се създава комисия по безопасност на движението, като консултативен орган на кмета на общината. Комисията се създава с заповед на кмета.

Дейността на комисията се ръководи от председател и организира от секретар.

В състава на комисията задължително се включват :

Представител на дирекция ТСУ, главен архитект на общината, главен експерт общообразователни училища, представител пътна полиция /КАТ/ при РПУ Панагюрище, главен експерт Гражданска защита, управител на отдел Чистота в общината.

При необходимост в работата на комисията могат да бъдат включени представители на компетентните институции, бизнес, НПО, граждани.

Комисията заседава не по-малко от четири пъти годишно. Дейността и се протоколира, като взетите решения се уведомява писмено кмета на общината със съответните предложения.

В работата на комисията участват членовете на комисията “Законност, обществен ред и безопасност на движението”.


Раздел ІV

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Чл. 18. Който извърши административно нарушение по чл.5 се налага глоба от 50 до 5000 лв.

Чл. 19. Който извърши административно нарушение по чл.9 се налага глоба от 100 до 5000 лв.

Чл.19 а нов ( Решение № 433 от 28.02.2007 г.) Който извърши административно нарушение по чл.10 се налага глоба от 100 до 500 лв.

Чл. 20. Който извърши административно нарушение по чл.12 се налага глоба от 100 до 5000 лв.

Чл. 21. Който извърши административно нарушение по чл.13 се налага глоба от 100 до 5000 лв.

Чл. 22. Който извърши административно нарушение по чл.14 се налага глоба от 20 до 5000 лв.

Чл. 23. Който извърши административно нарушение по чл.15 се налага глоба от 20 до 5000 лв.

Чл. 24. Който извърши административно нарушение по чл.16 се налага глоба от 50 до 5000 лв.

Чл. 25. Който извърши административно нарушение по чл.17 се налага глоба от 50 до 5000 лв.

Чл. 26. Установяването на нарушенията по тази наредба, издаването на наказателните постановления и тяхното обжалване и изпълнение става по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и Закона за Движение по Пътищата.

Чл. 27. Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от полицейските органи от РПУ – Панагюрище и упълномощени от кмета на общината лица.

Чл. 28. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или упълномощено от него лице.

Чл.29. При повторно или поредно извършено нарушение санкцията да бъде в максимален размер.

Раздел V

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.

§ 2. Наредбата влиза в сила от

§ 3. От момента на влизане в сила на тази наредба се отменя действието на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на общината, приета на заседание на Общински съвет на 18.02.1993г. с Решение №100.

§ 4. Тази наредба се приема, изменя, допълва и отменя от Общинския съвет на Община Панагюрище


Наредбата е приета на 21.11.2006 г. от Общинския съвет на община Панагюрище с Решение №406.


Свързани:

Наредба за iconСтолична община технически спецификации
ТС/тд на производителя, Наредба №16/28. 05. 2010 г на мзг., Наредба №1/09. 01. 2008 г., Наредба №32/23. 06. 2006 г и други посочени...
Наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите
Разпоредбите на Глава втора от тази наредба не се прилагат за случаите по чл. 88, ал. 5 от Закона за горите.”
Наредба за iconОтносно изтеклия през юли, 2009 г срок за допускане до държавен изпит на специализанти, зачислени по реда на Наредба №47, му плевен, център „сдо и убк
Наредба №47, му – плевен, център „сдо и убк” Ви уведомяваме за възможността да се откажете от обучението си по реда на отменената...
Наредба за iconПреходни и Заключителни разпоредби към наредба за изменение и допълнение на наредба №40 от 2004 Г. За определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на нзок
Наредба №41 от 21 декември 2005 Г. За утвърждаване на "медицински стандарти по обща медицинска практика"
Наредба за iconПроект Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за изменение и допълнение на наредба №42 от 6 юли 2001 Г. За лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници...
Наредба за iconНаредба за рекламната дейност на територията на
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външна реклама, надписите...
Наредба за iconНаредба за рекламната дейност на територията на
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външна реклама, надписите...
Наредба за iconПроизводството е по чл. 59 и сл от Закона за административните нарушения и наказания. Образувано е по жалба на К. А. Н., подадена срещу Наказателно
Мпс е технически неизправно, като е с 1 брой износена гума на 2-ра задвижваща ос отдясно /вътрешна/ при двойни гуми нарушения по...
Наредба за iconНаредба за изменение и допълнение на
...
Наредба за iconПетър андронов христина филипова
Вътрешна информация, по чл. 28 От наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом