Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа)
ИмеЗаседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа)
страница1/14
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.38 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://old.omda.bg/bulg/k_masa/word_variant_iliana/14_05_1990.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ

Понеделник, 14 май 1990 г., НДК, зала № 6, (18.13 часа)


П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, предлагам да започнем.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Тъкмо се канех да ви попитам, г-н Симеонов, дали сте съгласни да започнем вече работа. Виждам, че почти всички участници в КМ са тук.

П. СИМЕОНОВ: От нашата страна мисля, че всички са тук.

Г-н Лилов, как бяхме по ред сега? Мисля, че нашата страна трябва да бъде председател на сегаш­ното заседание?

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз смятам, че може да попитаме контактната група или секретариата. Те трябва да помнят по-добре от нас, защото там работят по-млади хора.

П. СИМЕОНОВ: И ние не помним, за съжаление.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Аз смятам, че нашата делегация е на ред, но не възразявам, ако наистина редът е ваш, за мен е голямо удоволствие да отстъпя микрофона. Все пак секретариатът би трябвало да ни каже точно кой е на ред.

Г. ГАНЕВ: Толкова дълго време КМ не се събра, че естествено не си спомняме. Но редът е на тази страна, именно на г-н Ал. Лилов.

П. СИМЕОНОВ: Щом казва секретариатът, значи е така.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Ако това не се оспорва, тогава бихме могли да започнем. Съгласни ли сте, г-н Симеонов, да започнем?

Уважаеми дами и господа,

Другарки и другари,

Позволете ми да открия с удоволствие заседанието на нашата КМ. Контактната група, както вече знаете, предлага на дневен ред на днешното заседание на КМ:

1. Подписване на споразумение на участниците в НКМ по създаването на гаранции за произвеж­дане на свободни избори и Етичен кодекс на предизборната кампания.

2. Подписване на споразумение на участниците в НКМ за предизборната кампания по радиото и телевизията и споразумение във връзка с основните положения на статута на БТ и БР.

Има ли някакви допълнителни предложения по така оповестения и съгласуван в контактната група дневен ред на днешното заседание?

ХР. СЪБЕВ: Освен това предложение бихме помолили да ни дадете думата за кратко съобщение за консенсуса, който постигнахме в контактната група по религиозните въпроси на закрити заседания между БСП и СДС.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви, г-н Събев. Други предложения? Тогава да смятаме, че дневни­ят ред е приет.

Смятам, че ще бъде добре най-напред да дадем думата на двамата съпредседатели на контактна­та група. Ако не възразявате, предоставям думата на др. Г. Пирински.

Г. ПИРИНСКИ: Благодаря, др. председател. В контактната група в изпълнение на споразумение­то по принципите и основните положения на Закона за избиране на ВНС и на Споразумението по политическата система бе разработен проект на споразумение по създаването на гаранции за произ­веждане на свободни избори. Преди всичко в него се постарахме да отразим общото съгласие на всички представени на НКМ политически сили да участват в предизборната кампания и изборите, като проявяват взаимно уважение, търпимост при пълно спазване на законността и обществения ред.

В съответствие с тези споразумения, които споменах, предвиждаме за осигуряване на нормална предизборна и изборна обстановка, за спазване на тези договорености както по това споразумение. което сега предстои да подпишем, така и по другите споразумения, свързани с произвеждането на свободни и демократични избори и с Етичния кодекс за предизборната борба, който предлагаме да се приеме заедно с това споразумение, което сега подписваме, да се създаде и организация, която да обхване всички основни центрове и пунктове, в които ще се произвеждат изборите, която да осъщес­тви необходимия обществен контрол за спазването на тези споразумения, които споменах, да съ­действа на Централната и на другите избирателни комисии за подготовката и произвеждането на свободни избори. Без, разбира се, да се намесва в работата на самите избирателни комисии, нито пък по някакъв начин да влияе върху самите избиратели.

В проекта за споразумение, който представяме на вашето внимание на НКМ, е регламентирано и поканването на гости като представители на различни национални парламенти или международни организации. Вие си спомняте, че договорката за поканването на такива гости е фиксирана в Спора­зумението по политическата система от 12 март, където се изтъква, че за да се изключат всякакви възможности за спекулации относно демократичността на изборите, а също така за да се лишат от почва евентуални опити за дискредитиране на предизборната кампания и изборния процес отвътре или от чужбина, страните се договориха да поканят като гости на българската държава представители на парламентите на редица страни, както и от Парламентарната асамблея на Европейския съвет, Европейския парламент и други организации по взаимна договореност.

В споразумението, което сега предлагаме да бъде подписано, предвиждаме поканването както на представители на парламенти и организации, така и на отделни личности със статут на гости да става въз основа на представени списъци и от предложения, които да се разгледат и съгласуват в Обществения съвет, за да бъде ясно, че канените гости са желани гости на всички участници в избори­те, като при това разбираме, че ще се търси тук едно конструктивно взаимноприемливо решение.

В проекта за споразумение се предвижда също и определено взаимодействие между Обществе­ния съвет и независимо създаваните граждански инициативи във връзка с произвеждането на сво­бодни избори, които, разбира се, се създават по собствена инициатива, действат в съответствие със своите устави и цели. Но предвиждаме, когато от тяхна страна се прояви желание примерно за полз­ване статута на гости, съгласно Закона за избиране на ВНС в деня на изборите по чл. 54 и чл. 62 от закона да получават такива граждански инициативи, една препоръка от Обществения съвет за регис­трирането им, нотифицирането им пред ЦИК като организации и инициативи, които е преценено, че би могло да ползват този статут. Разбира се, със санкцията на ЦИК.

Предвиждаме възможността Общественият съвет да ползва информация, да получава едни или други обръщения от такива граждански инициативи, като препоръчваме в споразумението да има един текущ контакт между такива граждански инициативи и самия Обществен съвет.

Предвидени са и други моменти, свързани с подготовката на изборите, каквито са разясняване­то на Закона за избиране на ВНС, осигуряването на необходимите материали за това разясняване. Предвидено е и, специално искам да отбележа такъв момент, едно задължение да не се допускат под никаква форма в предизборната кампания действия и средства, които могат да доведат до расови, етнически и верски противоречия, като нарушенията на чл. 52, ал. 4 на Конституцията и чл. 2, ал. З на Закона за политическите партии да се пресичат и преследват с цялата строгост на закона.

Бих привършил с тези няколко уводни думи само с още един момент. Нашето разбиране е, че подписвайки това споразумение за гаранции за свободни избори, наред с другото, самият този факт, както и дейността на Обществения съвет трябва да бъде насочена към подпомагане на усилията на ЦИК за осигуряване на всички необходими условия за едни наистина нормални и свободни избори. И нашето разбиране е, което споделихме в контактната група, че всички политически сили, които учас­тват в предизборната кампания и ще бъдат участници в изборите, би следвало, правилно би било, да проявяват необходимата грижа и така да действат, че да подпомагат усилията на ЦИК, да съдействат за укрепването на нейния авторитет като орган, като авторитетна институция, съвместно създадена носилата на политическите споразумения, които бяха постигнати, и по силата на закона, изработен въз основа на тях, която трябва да гарантира спазването на процедурите, спазването на закона и организирането на едни наистина безупречно подготвени и проведени избори.

Предполагам, че Д. Луджев ще допълни и ще потвърди онова, което беше изложено от мен. Благодаря.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря на др. Пирински. Предоставям думата на г-н Луджев.

Д. ЛУДЖЕВ: В общи линии г-н Пирински изложи съдържанието на този документ, който СДС разглежда като важен за осигуряване на това, към което сме се стремили винаги: относително рав­ностойни условия за участие в изборната борба и за създаване на обстановка за действително едни :покойни, честни и свободни избори.

Ние определено трябва да декларираме, че сме за провеждане на едни действително свободни избори. И целият ни стремеж, всички въпроси, които сме поставяли и на които сме търсили решение, са били свързани с тази наша цел.

Бих искал да кажа, че трябва да сме с ясното съзнание, че в момента сме в особена обстановка, обстановка, в която съществува взаимно недоверие, опити за нарушение на установените правила за избирателна кампания и въобще за възможности за участие при равностойни условия в изборите, пови­шено напрежение, свързано даже с някои опити за конфронтация и засилване на тенденциите към конфронтация. И естествено ние сме и ще направим всичко възможно да можем да постигнем една спокойна и приемлива за всички нас атмосфера и условия, при които ще произведем изборите за ВНС.

От такава гледна точка основната наша задача с това споразумение и с може би някои други решения и допълнения, които ще се наложат за ЦИК и Обществения съвет, който създаваме, са свър­зани с фактически гарантирани реални условия за свободни избори, които да компенсират фактичес­ката неравностойност, която има опозицията в сравнение с правителствената партия, която има въз­можност да използва средствата на властта, и особено местните власти, средства, които засега ние не притежаваме, специално политически контрол, които биха могли да ограничат използването на тези възможности.

От такава гледна точка искам да се спра само на два пункта допълнително. Това е въпросът за Обществения съвет. Ние го създаваме във връзка с предишното споразумение от 30 март, ако не се лъжа, за създаване на национална организация или организация, действаща в национален мащаб, да осигури обществен контрол върху хода на избирателната кампания и на самия изборен процес. Тук искам да подчертая, че именно този факт, че тази организация в национален мащаб, че Централният обществен съвет се създава като едно продължение на политическата сила - Н КМ, т. е. създава се на този принцип - на паритетно участие, както беше прието засега, и ще има възможност да упражнява политическото влияние, да съдейства на ЦИК и съответно на изборните комисии въобще чрез своето политическо влияние, чрез възможността да регулира евентуалните конфликти, евентуалните пробле­ми, които възникват както с избирателните комисии, така и с органите на държавната власт. Такива моменти се налагат и ще се налагат.

Бих искал да подчертая също, че е необходимо, и тук сме съгласни, тези обществени съвети да започнат спешно да работят, да се формират спешно по места, във всяка община, и да започнат да работят още от утре, тъй като са натрупани доста нерешени проблеми, факти и сигнали, които говорят за това, че има опасност за нарушаване на правилата на избирателната кампания, опасност да прове­дем свободни избори. Смятаме, че това ще стане по договореност между основните политически сили по места. Но мисля, че сега при регистрацията на други политически партии и движения ще се наложи, това е вече въпрос на съгласуване по места, може би да се направят някои допълнения с участие на тези политически организации, които имат по-силно представяне в дадени области и райони.

Много важен момент, който би трябвало да се подчертае за успокояване и на общественото мнение и като една от гаранциите за свободните избори, е, че на представителите на обществените съвети се дават твърде високи пълномощия. Те могат да получават необходимата информация от съот­ветните избирателни комисии, от съответните органи на местната власт, могат да влияят осезателно при решаването на съответни конфликти, да използват силата на ЦИК. И нещо, което е твърде важно, за разлика от други представители на контрола, те ще имат възможност да посещават и да присъстват в избирателните секции през целия изборен ден. Това е една допълнителна възможност да се упраж­нява контрол.

Съществуват редица въпроси, които ще трябва да се решат от ЦИК. В такъв смисъл аз искам да се присъединя към изказаното мнение от г-н Пирински, че ние сме за това, на ЦИК да се окаже най-голяма подкрепа, тя да работи в обстановка на постигане на нейните решения при политически кон­сенсус. И от наша страна може да заявим, че ще направим всичко, което е възможно, да осигурим условия, при които решенията, които стоят както във връзка с контрола, така и редица други въпроси, свързани с изборните резултати и други подобни, да се решат в близки дни по начин, който ще бъде взаимноприемлив за политическите сили, по начин, по който сме решавали проблемите досега. И по този начин да осигурим решенията на ЦИК с една политическа подкрепа на основните политически сили в страната.

И един допълнителен момент, на който бих искал да се спра. Той е свързан с контрола. Мислим, че все още, това ще стане явно предмет на нашите разговори, контролът върху изборите при нашите условия се нуждае от някои допълнителни моменти. Приетите досега форми на контрол, те са много и са положителни, ефективни, нашата страна счита за недостатъчни и има редица предложения, които ще станат ясни в хода на дискусията. Бих искал да кажа само, че ако днес трябва да се съсредоточи вниманието върху някой проблем, това е проблемът за осигуряване и намиране на начини за упълно­мощаване на съответните органи, на Обществения съвет или на ЦИК, за изработване на такива до­пълнителни форми на контрол, които могат да елиминират преди всичко възможността за двойно гласуване на избирателите в хода на избирателната кампания.

Последното нещо, на което искам да се спра, е това, че ние сме обърнали специално внимание на въпроса да не се използва избирателната кампания, да не се злоупотребява в избирателната кам­пания с въпроси, които могат действително да предизвикат конфликти, противоречия на религиозна, етническа и национална основа. СДС е с пълното съзнание, че това са въпроси от национално значение, свързани с най-значими стойности за нашата държава, за нашата нация, и те не могат да бъдат и не трябва да бъдат предмет на политическата борба.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Благодаря ви и аз, г-н Луджев. Кой желае думата?

П. СИМЕОНОВ: Г-н Лилов, предлагам от нашата страна да бъде дадена думата на д-р Дертлиев.

ПРЕДС. АЛ. ЛИЛОВ: Разбира се, с удоволствие, заповядайте, д-р Дертлиев.

П. ДЕРТЛИЕВ: Чудесно е, че постигаме по принцип едно съгласие за едни честни избори, за едни избори, които ще представят нашата страна и вътре пред нашия народ, и навън като един зрял народ, обичащ демокрацията. Заедно с това, с опита на миналото, което имам аз, трябва да кажа, че гаранци­ите за такива избори почиват не само в нашите добри пожелания, не само в нашите декларации, които са нещо чудесно наистина, но именно от опита на това минало, на горчилката, която аз нося в паметта си, смятам, че трябва да има още допълнителни гаранции. Заложени са не само принципите, не даже само партийните становища от едната и другата страна, заложени са интересите на отделни хора. И трябва да се съобразяваме именно с интересите на тези хора, някои от които биха били готови да излязат извън гаранциите, извън становищата на собствените си партии. Трябва да потърсим реше­ния, които ще дадат възможност да избегнем субективното мислене, частните интереси.

Какво имам предвид? Имам предвид склонността на хора, които може да пренебрегнат нашите решения и да търсят свои собствени решения. Примерно един кандидат отдолу би направил всичко, което е в неговите възможности да пренебрегне и опорочи нашите избори. Много лесно е да вдигнем лозунга „Дума да не става, хората сега са почтени, ние ще изкараме почтени кандидати, те в никой случай няма да отидат на такива, бихме ги казали, непочтени, некрасиви маниери". Горчивото минало ни говори, че точно така навремето бяха отнети огромна бройка мандати на опозицията. Опозицията тогава, по признание на вътрешното разузнаване на КП, трябваше да получи 250 мандата. Тя получи 101. Начините на промяна на резултатите са многобройни. Затова, като имам предвид, че още тогава, по онова време имаше хора, гласуваха по осем и десет пъти, като имам предвид, че насилието, упраж­нявано върху хората, беше един от факторите, които намалиха равномерното и правилното предста­вяне на опозицията, в случая защо да говорим само за опозицията, касае се за представянето на всички кандидати, аз смятам, че ние трябва да намерим ефективни форми да се избегне такава въз­можност. Една от тези възможности е да може да не позволим повторно или трето гласуване. Това може да стане по един-единствен начин - неизтриваемото за едни ден мастило. Нека да не правим хвалебствия за почтеността на нашите кандидати и евентуално на хората, които работят с тях. Нека да не говорим за обидата, която би била нанесена върху българския гражданин, който би бил оскърбен по този начин. По-добре да избегнем едно нарушение, отколкото след това многогласно да сочим тези нарушения и да разнесем нашата страна с осъществяване на едни
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Свързани:

Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа)
Пленарно заседание софия, четвъртък, 29 март 1990 г., Ндк, зала №6 (13. 14 22. 25 часа)
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 26 март 1990 година, ндк, 36 часа)
Другарки и другари, с ваше разрешение откривам днешното заседание на Кръглата маса. Как­то се договорихме, днес трябва да разгледаме...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание вторник, 27 март 1990 г., Ндк, зала n 6, (17. 10 -22. 02 часа)
България. Става дума за жертвите на терора в Ловеч. Тази информация потресе българската общественост и аз предлагам да почетем паметта...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) icon29. 10. 2012г./понеделник
На основание чл. 23 ал. 4, т. 1, чл. 25, ал. 1 от змсма и чл. 17, ал. 1 от подос свиквам Обс симеоновград на заседание на 29. 10....
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15. 10 часа)
Ж. желев: Добър ден на всички. Предлагам да започнем поредното заседание на км. Тъй като мой ред е да председателствам, предлагам...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
Ж. желев: Добър ден на всички. Предлагам да започнем поредното заседание на км. Тъй като мой ред е да председателствам, предлагам...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconХристо Друмев, генерален директор на ндк: Зала 1 на ндк ще е най-хубава на Балканите
Държавата поне не ни отне, докато общината направо ограби ндк. Отне ни търговския център, дори части от двореца. Продаде паркингът...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
Предс. Ж. Желев: Предлагам да продължим заседанието. Ако уважаемият съпредседател ня­ма нищо против. Пак по направената уговорка...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
Високата политизация на обществото през последните месеци, предстоящите избори и отсъствието на практика на правна уредба на тази...
Заседание понеделник, 14 май 1990 г., Ндк, зала №6, (18. 13 часа) iconЗаседание понеделник, 19 март 1990 г., (15: 10 часа)
Предс. Ж. Желев: Благодаря и аз. Все пак ние смятаме, че се отнася до основните идеи, които са много важни и които трябва обезателно...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом