Заседанието присъстваха 21. Относно
ИмеЗаседанието присъстваха 21. Относно
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер184.4 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrichka.bg/_files/attch/spr r 23.doc
ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГРАД ДОБРИЧ

УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 20


СПРАВКА

за приетите решения от проведено заседание на

Добрички Общински съвет, град Добрич


ПРОТОКОЛ № 23/ 16.07.2009 г.От общо 21 общински съветника на заседанието присъстваха 21.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Предложение за списък на средищните училища в община Добричка, гр.Добрич.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 381

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в изпълнение на ПМС № 84 от 06.04.2009 г. Добрички общински съвет, гр.Добрич приема списък на средищните училища от община Добричка, гр.Добрич съгласно приложение № 1.

Гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Осигуряване на финансови средства, необходими за предстоящи плащания за дейности по проект „Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич” и проект „Обновление на читалищата в община Добричка”.

Внася: Д.Иванов

Зам.кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е: № 382

1.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с изискванията на ДДС № 7/ 04.04.2008 г., раздел ІІІ, т.20 и № 8/04.04.2008 г. на МФ Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи в размер на 150 000 лв. в т.ч.:

- резерв за проектиране 110 000 лв.

- общ резерв 40 000 лв.

Да се трансформират, като временен безлихвен заем по извънбюджетната сметка на общината, разкрита за целите на обособеното отчитане, оперативно наблюдение и анализ на получаваните и разходваните от общината средства на Националния фонд от структурните фондове на Европейския съюз, в т.ч. за:

  • Проект „Възстановяване и модернизиране на детските заведения в прилежащите територии на град Добрич” – 100 000 лв.

  • Проект „Обновление на читалища в община Добричка” – 50 000 лв.

2.Възлага на кмета на общината да извърши последващите действия, във връзка с промените по бюджета на общината за 2009 година.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше;

въздържали се” – 6 - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев


ОТНОСНО: Молба от Исеин Рашид Камберов от с.Стефаново, община Добричка относно отпускане на финансови средства в размер на 600 лв. за извършване на сърдечна операция.

РЕШЕНИЕ: № 383

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансова помощ в размер на 600 лв. на Исеин Рашид Камберов от с.Стефаново, община Добричка за извършване на сърдечна операция.

За изразходваните средства да се представят необходимите финансови документи в Общината.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Ерсин Ердинчев Рефиков от с.Ломница, община Добричка относно отпускане на финансови средства в размер на 600 лв. за лечение.


РЕШЕНИЕ: № 384

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на финансова помощ в размер на 250 лв. на Ерсин Ердинчев Рефиков от с.Ломница, община Добричка за лечение.

За изразходваните средства да се представят необходимите финансови документи в Общината.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Молба от Цеко Михайлов Асенов от с.Победа, община Добричка относно отпускане на финансова помощ в размер на 300 лв. за лечение.

РЕШЕНИЕ: № 385

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич дава съгласието си за отпускане на 200 лв. на Цеко Михайлов Асенов от с.Победа, община Добричка за лечение.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Отчет за изплатени командировъчни пари на председателя на ОбС за времето от 01.04.2009 г. до 30.06.2009 г.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е : № 386

1.На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Добрички общински съвет, гр.Добрич одобрява изплатените командировъчни пари на Председателя на Общинския съвет г-жа Славка Петрова Иванова за второто тримесечие на 2009 г. в размер на 90 лева.

Гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Информация за общинските пътища състояние и мерки за подобряването им.

Внася: П. Петков

Кмет на общината
Р Е Ш Е Н И Е : № 387

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич приема информацията за състоянието на общинските пътища и мерките за подобряването им.

Гласували: “за”- 14; “против”-0; “въздържали се ” – 5


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост и утвърждаване на пазарна оценка за недвижим имот (частна общинска собственост), представляващ УПИ V-30, кв.21 по плана на с.Ловчанци, община Добричка за извършване на разпоредителна сделка, чрез продажба на земята на собственика на сградата, построена върху нея.

Внася: П.Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 388

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост ,приета с решение № 286/26.02.2009 г., като в ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 се добави урегулиран поземлен имот/УПИ/ V-30, кв.21 по плана на с.Ловчанци, община Добричка, представляващ дворно място от 1540 кв. м. /хиляда петстотин и четиридесет квадратни метра/.

2. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Добрички общински съвет одобрява изготвената пазарна оценка на стойност – 3080 лв./три хиляди и осемдесет лева/, без включен ДДС, за извършване на разпоредителна сделка за дворно място с площ 1540 кв.м., за което е отреден УПИ V-30, кв.21 по плана на с. Ловчанци, община Добричка, във връзка с продажбата му на Никола Василев Иванов, и Георги Василев Колев, от гр. Добрич.

3. Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Отдаване под наем на обособена част от сграда Автоспирка за магазин хранителни стоки в с.Подслон, община Добричка – публична общинска собственост.

Внася: П. Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 389

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост / ЗОС /, във връзка с чл.18, ал.1 от Наредба №4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си да бъде отдадена под наем обособена част с площ 27 кв.м от сграда Автоспирка – публична общинска собственост в с.Подслон, община Добричка, за магазин хранителни стоки, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 3 год. при условията на Наредба №4 на Добрички общински съвет.

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно:Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост и утвърждаване на пазарна оценка за недвижим имот (частна общинска собственост), представляващ УПИ ІХ-общ., кв.24 по плана на с.Батово, община Добричка за извършване на разпоредителна сделка, чрез продажба на земята на собственика на сградата, построена върху нея.

Внася: П. Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 390

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, приета с решение № 286/26.02.2009 г., като в ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 се добави урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ-общ., кв.24 по плана на с.Батово, община Добричка, представляващ дворно място от 960,00 кв. м. /деветстотин и шестдесет квадратни метра/.

2. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет одобрява изготвената пазарна оценка на стойност – 5 760 лв./пет хиляди седемстотин и шестдесет лева/, без включен ДДС, за извършване на разпоредителна сделка за дворно място с площ 960 кв.м., за което е отреден УПИ V-общ., кв.24 по плана на с. Батово, община Добричка, във връзка с продажбата му на Руска Костова Ууд от гр. София.

3.Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарна оценка за недвижим имот (частна общинска собственост), представляващ УПИ отреден за селкооп, кв.9 по плана на с.Полк.Свещарово, община Добричка за извършване на разпоредителна сделка, чрез продажба на земята на собственика на сградата, построена върху нея.

Внася: П. Петков

Кмет на общината


РЕШЕНИЕ: № 391

1. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Добрички общински съвет одобрява пазарна оценка на стойност – 8400 лв./осем хиляди и четиристотин лева/, без включен ДДС, за извършване на разпоредителна сделка за дворно място с площ 1 400 кв.м., за което е отреден УПИ за селкооп., кв.9 по плана на с. Полк.Свещарово, община Добричка, във връзка с продажбата му на „Дари – 07” ЕООД от град Добрич.

2.Възлага на Кмета на община Добричка последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО:Докладна записка относно: Утвърждаване на пазарни оценки на недвижими имоти –частна общинска собственост, във връзка с извършване на разпоредителни сделки

Внася: П. Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 392

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Добрички общински съвет приема и одобрява изготвените от оценителя на имоти, пазарни оценки, като начални цени при провеждане на публичен търг за продажба на недвижими имоти, публичен търг с явно наддаване, както следва:

1.1 За застроен урегулиран поземлен имот ХV, кв. 6 по плана на с. Опанец, община Добричка, с площ 1340 кв.м., и навес със застроена площ 100 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №477/03.11.1997 г., пазарна цена 4 200 лв. /четири хиляди и девеста лева/, без включен ДДС

1.2 За незастроен урегулиран поземлен имот І, кв.8 по плана на с. Самуилово, община Добричка, с площ 4 200 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №530/15.01.1998 г., пазарна цена 12 600 лв. /дванадесет хиляди и шестстотин лева/, без включен ДДС

1.3 За незастроен урегулиран поземлен имот І, кв. 57 по плана на с.Паскалево, община Добричка, с площ 860 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №5058/28.11.2008 г., пазарна цена 6 020 лв. /шест хиляди и двадесет лева/, без включен ДДС

1.4 За незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.57 по плана на с.Паскалево, община Добричка, с площ 1200 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №5059/28.11.2008 г., пазарна цена 8 400 лв. /осем хиляди и четиристотин лева/, без включен ДДС

1.5 За незастроен урегулиран поземлен имот І-150, кв.23 по плана на с.Котленци, община Добричка, с площ 1670 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №3200/19.08.2005 г., пазарна цена 8 350 лв. /осем хиляди триста и петдесет лева/, без включен ДДС

1.6 За незастроен урегулиран поземлен имот ІV-16, кв.1 по плана на с.Котленци, община Добричка, с площ 950 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №3968/21.04.2006 г., пазарна цена 4 750 лв. /четири хиляди седемстотин и петдесет лева/, без включен ДДС

1.7 За незастроен урегулиран поземлен имот ХV-16, кв.1 по плана на с.Котленци, община Добричка, с площ 870 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №3969/21.04.2006 г., пазарна цена 4 350 лв. /четири хиляди триста и петдесет лева/, без включен ДДС

1.8 За незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ-16, кв.1 по плана на с.Котленци, община Добричка, с площ 810 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №3970/21.04.2006 г., пазарна цена 4 050 лв. /четири хиляди и петдесет лева/, без включен ДДС

1.9 За незастроен урегулиран поземлен имот V-17, кв.1 по плана на с.Котленци, община Добричка, с площ 1050 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №3971/21.04.2006 г., пазарна цена 5 250 лв. /пет хиляди двеста и петдесет лева/, без включен ДДС

1.10 За незастроен урегулиран поземлен имот І-общ., кв.2 по плана на с.Козлодуйци, община Добричка, с площ 1480 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №4828/20.02.2008 г., пазарна цена 8 880 лв. /осем хиляди осемстотин и осемдесет лева/, без включен ДДС

1.11 За незастроен урегулиран поземлен имот ХІ-общ., кв.2 по плана на с.Козлодуйци, община Добричка, с площ 1500 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №4826/20.02.2008 г., пазарна цена 9 000 лв. /девет хиляди/, без включен ДДС

2. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост и утвърждаване на пазарна оценка за недвижим имот (частна общинска собственост), представляващ УПИ ІХ-68, кв.10 по плана на с.Приморци, община Добричка за извършване на разпоредителна сделка, чрез продажба на земята на собственика на сградата, построена върху нея.

Внася: П. Петков

Кмет на общината

РЕШЕНИЕ: № 393

1. На основание, чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба №4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост ,приета с решение № 286/26.02.2009 г., като в ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 се добави урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІХ-68, кв.10 по плана на с.Приморци, община Добричка, представляващ дворно място от 590 кв. м. /петстотин и деветдесет квадратни метра/.

2. На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.3 от ЗОС, Добрички общински съвет одобрява изготвената пазарна оценка на стойност– 4450 лв./четири хиляди четиристотин и петдесет лева/, без включен ДДС, за извършване на разпоредителна сделка за дворно място с площ 590 кв.м., за което е отреден УПИ ІХ-68, кв.10 по плана на с. Приморци, община Добричка, във връзка с продажбата му на Стоянка Великова Данаилова, от гр. Добрич.

3. Възлага на Кмета на община Добричка, град Добрич последващите законови действия.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Разходването на средства представляващи 30 % от продажба на общински имоти в землището на с.Стефаново.

Внася: Т.Монев

Кмет на с.Стефаново

РЕШЕНИЕ: № 394

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.45 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 9006 лв. представляващи 30% от средствата придобити от продажба на общински имоти в с.Стефаново, община Добричка да се използват за закупуване на моторна косачка, направа на един брой PVC входна врата на кметство с.Стефаново и закупуване на чакъл и фракция за настилка по улица „Трета”.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше;

въздържали се” – 6 - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев


ОТНОСНО: Разпореждане със средства представляващи 30% от сделките с недвижими имоти в с.Плачи дол.

Внася: Ив.Иванов

Кмет на с.Плачи дол

РЕШЕНИЕ: № 395

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.45 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата представляващи 30% придобити от сделки с недвижими имоти в с.Плачи дол, община Добричка да се използват за закупуване на моторен храсторез, климатик за ЦДГ, кабел за улично осветление, подмяна на стационарните пейки в селото, довършване навеса пред клуба на пенсионера и оградата към него.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Ползването на средства в размер на 3563,35 лв. представляваща 30% от получени наеми и извършени продажби на общински имоти в с.Ведрина за 2008 г.

Внася: Ел.Друмева

Кмет на с.Ведрина

РЕШЕНИЕ: № 396

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.45 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3563,35 лв. представляващи 30% от средствата придобити от отдаване под наем на общински имоти в с.Ведрина, община Добричка да се използват за закупуване на косачка за трева, хресторез, довършване на дома на покойника и ограждане на християнски гробищен парк.

Поименно гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” - нямаше.


ОТНОСНО: Отпускане на средства полагащи се от наеми и продажби на общински имоти през 2008 г. в размер на 9830 лв.

Внася: М.Михайлов

Км. наместник на с.Опанец

РЕШЕНИЕ: № 397

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.45 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 9830 лв. представляващи 30% от средствата придобити от отдаване под наем и продажби на общински имоти в с.Опанец, община Добричка да се използват за подмяна на дограмата на сградата на кметското наместничество в с.Опанец и направа на автобусна спирка. Останалите средства да се използват за подмяна на столовете в заседателната зала.

Поименно гласували: “за”- 15; “против”-0; “въздържали се ” - 6

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, “Против”- нямаше; “въздържали се” – 6 - инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев


ОТНОСНО: Разходването на средства получени от продажба и отдаване под наем на земеделски земи и имоти в землището на с.Миладиновци

Внася: Й.Йорданов

Км. Наместник на с.Миладиновци

РЕШЕНИЕ: № 398

1.На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.5 от ЗОС във връзка с чл.45 ал.4 от Наредба № 4 на ОбС, Добрички общински съвет дава съгласието си средствата в размер на 3567 лв. представляващи 30% от средствата придобити от отдаване под наем на общински имоти в с.Миладиновци, община Добричка да се използват за закупуване на моторна косачка, подмяна на дограмата в сградата на кметското наместничество, направа на метална решетка, ремонт на стълбището и козерката на стълбището, вътрешно измазване на сградата на Дома на покойника.

Поименно гласували: “за”- 19; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, Таня Божанова Господинова, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Иван Илиев Стоянов, Пламен Недев Петров, Иван Колев Димитров, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев/ “Против”- нямаше;“въздържали се” – 2- инж. Петър Стефанов Петров, Димитър Василев Чернев.


ОТНОСНО: Молба от Михаил Желев Димитров – служител на КК”Албена” за замяна на поземлен имот – нива с площ от 50 дка, находяща се в землището на с.Полк.Свещарово, представляваща имот № 011028 по плана за земеразделяне на с.П.Свещарово с друга общинска земя в същото или в съседно землище.


РЕШЕНИЕ: № 399

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич не дава съгласието си за извършване на исканата замяна по молбата на Михаил Желев Димитров, тъй като същата не е съобразена с разпоредбите на чл.24г, ал.9 от ЗСПЗЗ и реда определен в чл.40 ал.3 от ЗОС във връзка с чл.77 от Наредба № 4 на ОбС.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на Добрички общински съвет, град Добрич, възложени за изпълнение на кмета на общината и общинската администрация за първото полугодие на 2009 година.

Внася: Петко Петков –

кмет на община Добричка

РЕШЕНИЕ: № 400

1.На основание чл.21, ал.1 т.24 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Добрички общински съвет, гр.Добрич приема отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет възложени на кмета на общината и администрацията за І-вото полугодие на 2009 г.

Гласували: “за”- 21; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за І-то шестмесечие на 2009г.

Внася: Сл.Петрова

Председател на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е : № 401

1.Добрички общински съвет, гр.Добрич на основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.27, ал.6 от ЗМСМА, приема отчета за дейността на ОбС и неговите комисии за първото шестмесечие на 2009 г.

Гласували: “за”- 20; “против”-0; “въздържали се ” - 0


ОТНОСНО: Докладна записка относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост

Внася: П.Петков

Кмет на общината

Р Е Ш Е Н И Е :№ 402

І.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.5, ал.1 от Наредба № 4 на Добрички общински съвет, Добрички общински съвет дава съгласие за актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост приета с решение № 286/26.02.2009 г. както следва:

1. Приема Приложение № 13 /ново/ за отдаване под наем на орехови насаждения.

2.Определя наемна цена от 10 лв. на дърво и 40 лв. за декар .

3.Задължава кметовете и кметските наместници да представят справка за ореховите насаждения по съответните населени места в общинската администрация.

4.Възлага на Кмета на община Добричка последващи законови действия.

Поименно гласували: “за”- 18; “против”-0; “въздържали се ” - 2

ЗА” /Славка Петрова Иванова, Стоянка Стайкова Жечева, д-р Даниела Атанасова Йорданова, Стоян Тодоров Нейчев, Стелиян Георгиев Маринов, Георги Славчев Коев, Лиляна Георгиева Иванова, Мария Пасева Христова, Нуртен Назимова Асан, Айхан Исмаил Кьосе, Пламен Недев Петров, инж. Петър Стефанов Петров, Иван Колев Димитров, Димитър Василев Чернев, Петър Иванов Петров, Цветанка Панайотова Димова, Димитър Стоилов Димитров, Димчо Маринов Димов, Радостин Стефанов Абаджиев; “Против”- нямаше; “въздържали се” – 2- Таня Божанова Господинова, Иван Илиев Стоянов.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:______________ /СЛ.ПЕТРОВА/


Свързани:

Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Актуализация на бюджета на община Добричка за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 19. Относно
Относно: Докладна записка относно: Анализ на потребностите от социални услуги в община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност на община Добричка
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно изпълнение на общинската програма за опазване на околната среда през 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21 относно
Относно: Докладна записка относно: Приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Добричка за 2007 година
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 18. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2011...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Докладна записка относно: Промяна в инвестиционната програма и по бюджета на община Добричка, град Добрич за 2008 г
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Обсъждане и приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 20. Относно
Относно: Докладна записка относно: Информация за текущото изпълнение на бюджета на община Добричка за първото шестмесечие на 2010...
Заседанието присъстваха 21. Относно iconЗаседанието присъстваха 21. Относно
Относно: Информация относно: Работата на община Добричка по европейски проекти и програми за периода ноември 2009 г. – септември...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом