Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода
ИмеОтчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер137.73 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.svilengrad.bg/Obs/ordinance/Otchet 01.07.2012- 31.12.2012.doc
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СВИЛЕНГРАД И НЕГОВИТЕ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА

01.07.2012- 31.12.2012год.


На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА председателят на общински съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно, отчет за дейността на съвета и неговите комисии.

Настоящият отчет за дейността на ОбС- Свиленград, мандат 2011-2015, обхваща периода от 01.07.2012 до 31.12.2012г. Същият съдържа информация за заседанията на съвета и постоянни комисии, отсъствия от заседания, за издръжка на ОбС, както и за изпълнението на приетите решения през отчетния период.


За периода 01.07.2012 до 31.12.2012г. Общински съвет - Свиленград е провел 7 заседания, от които 5- редовни и 2- извънредни.


Необходимостта от провеждането на извънредно заседание на съвета на 18.10.2012г. е по искане на Кмета на общината и на Отдел “Местно икономическо развитие проекти и програми” към ОБА във връзка с кандидатстване на общината за финансиране с разработени проекти, за които сроковете за кандидатстване по програмите изтичаха съответно на 25.10.2012г. и на 31.10.2012г., когато е датата за редовно заседание на съвета през м. октомври.

Второто извънредно заседание на ОбС за отчетния период, проведено на 20.11.2012г. е свикано във връзка с необходимостта от издаването на Запис на заповед в полза на ДФ “Земеделие”- Разплащателна агенция за авансово плащане по три спечелени проекта: Проект “Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на община Свиленград”; Проект “Възобновяване и благоустрояване на парк Младежки” и Проект “Реконструкция на улична мрежа на гр. Свиленград, кв.Гебран и възстановяване на мост в с.Момково”


Постоянните комисии към ОбС- Свиленград през отчетния период са провели 28 редовния, както следва: ИК- 5 заседания, БК- 5 заседания; КТСУ- 5 заседания, КЗГООС- 5 заседания, КЗСДС- 5 и КОКПЧЕИ- 3 заседания.


Средният брой на присъстващи общински съветници на заседанията на ОбС- Свиленград през отчетния период е 18. Данните за присъствието на общинските съветници на заседанията на общинския съвет сочат, че всички решения на общинския съвет са взети с участието на повече от 2/3 от общия брой на общинските съветници.

За същия период от заседания на общинския съвет са отсъствали в т.ч. и по уважителни и здравословни причини общо 12 общински съветници, от които:

- 3 отсъствия- Красимира Делибозова,

- 2 отсъствия- Васил Ж.Василев; Георги Карамфилов; Живко Проданов; Златомир Костадинов и Таня Коларова;

- 1 отсъствие- Васко Василев, Георги Еленков, Красимира Цингова, Николай Колев, Николай Георгиев и Никола Николов.

През отчетния период не са отсъствали от заседанията на ОбС- Свиленград общинските съветници- Ангел Маврев, Атанаска Михайлова, Елена Балъкчиева, Иван Андреев, Михаил Милев, Николина Пехливанова, Недялка Георгиева, Христо Щерев и Цветан Налбантов.

Без отсъствия от заседания на общинския съвет от началото на мандата на 07.11.2011 до 31.12.2012г. са общинските съветници Елена Балъкчиева, Иван Андреев, Недялка Георгиева и Цветан Налбантов.

За периода 01.07.2012-31.12.2012г. за осигуряване работата на общинския съвет от общинския бюджет са изразходвани средства в размер на 27 698 лв., от които: 24 906 лв.- за възнаграждения и осигуровки; 1 779 лв. – за издръжка в т.ч. за материали, телефон, абонамент и поддръжка на копирна техника; 1 013 лв.- за командировки и обучения в т.ч. и изнесено заседание на ОбС.

За отсъствия от заседания на съвета и постоянните комисии са удържани средства в размер на 336.50 лв.


Средства за осигуряване работата на Общинския съвет- Свиленград от началото на мандат 2011-2015 - 07.11.2011г. до 31.12.2012г.
07.11.2011-30.06.2012

01.07.2012-31.12.2012

07.11.2011-31.12.2012

1. Възнаграждения и осигуровки


58 784


24 906


83 690

2. Издръжка /м-ли, абон. и подр. на коп. техника, тел., рекл. м-ли/3 5401 7795 319

3. Командировки и обучения в т.ч. изнесени заседания2 370


1 013


3 383

Общо:

64 694

27 698

92 392

Санкции за отсъствия от заседания


660


336,50


997,50През отчетния период, са приети 144 решения, както следва:


- Решения, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост- 62 бр. в т.ч. решения за продажба на общинско имущество чрез търг или конкурс; за отдаване под наем на общински имоти; за учредяване право на строеж или пристрояване в недв. имоти- ЧОС; за безвъзмездно придобиване на имоти в собственост на общината; за предоставяне на части от имоти- ПОС; определяне на структурата на Общински жилищен фонд; за преобразуване на недвижими имоти; за безвъзмездно придобиване на собственост; за продажба на общински жилища; за прекратяване на съсобственост; за намаляване на наемни цени; прекратяване на действията за събиране на задължения срещу наемател и др.

- Решения, свързани с управление на бюджета и финансите на общината, както и свързани с финансиране по различни оперативни програми или с управление на проекти и кандидатстване с готови проекти- 36 бр. в т.ч. прогнозна План сметка за дейност „Чистота” за 2013г; решения за промени по бюджета и инвестиционната програма за 2012г; за получени трансфери и дарения в т.ч. и разпределяне на получено дарения под формата на ваучери за пострадалите от наводнението на 06.02.2012г.; за промени по ИБСФ/ извънбюджетните сметки и фондове/; прекратяване изплащането на възнаграждението на общински съветник;разсрочване на публични вземания;

- Решения, свързани с устройство на територията- 22 бр., в т.ч., изменение, изготвяне и одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/, учредяване право на строеж и даване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

- Решения, свързани с приемане на програми и планове или актуализиране на действащи подзаконови нормативни актове- 9 бр. Общинска програма за закрила на детето на община Свиленград за 2012 год.; Изменение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд / НУРУРОбЖФ/; Изменение на Наредба № 10 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград; Изменение на Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Свиленград. Изменение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОбИ/. Отменяне на Правилника за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и обединените спортни клубове в Община Свиленград, приет с Решение №364 от 26.02.2009 год. и приемане на нов Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград. Правилник за структурата, реда и организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград; Съгласуване на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит.

- Решения, свързани с изменения и допълнения и отмяна на решения на ОбС и поправка на явна фактически грешки- 7 бр.

- Решения свързани с организационни въпроси.-4 бр. в т.ч.- определяне на обща числености и структура на ОбА, одобряване на общата численост на щатния персонал в местните дейности на община Свиленград; избор на Управител на “Медицински център І” ЕООД и регистриран одитор за заверка на ГФО на дружеството;

- През отчетния период в Общински съвет- Свиленград бяха внесени и разгледани 4 бр. отчети в т.ч.- Отчет за дейността на ОбС и неговите комисии и изпълнение на приетите от него решения за периода 07.11.2011-30.06.2012г.; Отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Свиленград към 30.06.2012г.; 2бр. отчети за дейността на ТП ДГС- Свиленград за управление на гори и земи от общинските територии.


За периода от 01.07.2012г. до 31.12.2012г., ОбС- Свиленград прие редица решения от съществена обществена значимост, между които:


 • Общинска програма за закрила на детето на община Свиленград за 2012 година;

 • Ползване на дървесина за огрев за кметствата по населени места, училища, читалища и социални дейности от общински горски фонд през 2012г. и промишлен дърводобив от същите в Община Свиленград;

 • Целеви прием за инвестиции, свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.) по Наредба № 25/ 29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 год.-Проект “Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечения за жителите на община Свиленград;

 • Прием на заявления за подпомагане по реда на Наредба №25 от 29.07.2008г. за инвестиции, свързани със строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови пътища и с реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения по ПРСР 2007-2013г., Мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.- Проект за реконструкция и рехабилитация на път-НКV2142/ІІІ-5509, Свиленград - Райкова Могила/-Димитровче; НКV2147/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Генералово; НКV2148/І-8, Свиленград - Капитан Андреево/ - Чернодъб; НКV1149/ІІІ-505 Малко Градище - Свиленград/Сива река - Мезек - Свиленград, кв. Ново село; НКV3143/ІІІ-5509, Щит - Сладун - Михалич; НКV1082/ІІІ-809, Любимец - Йерусалимово-Георги Добрево - Граница общ. (Любимец - Свиленград)-Момково-Свиленград/ІІ-55/; НКV1144/ІІІ-5509,Свиленград - Щит/Райкова могила - Мустрак-/ІІІ-5507 по схема за предоставяне на 100 % безвъзмездна финансова помощ;

 • Разпределение на получено дарение под формата на ваучери за домакински електроуреди от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК и веригата магазини “ТЕХНОПОЛИС” за пострадалите от наводнението на 06.02.2012год.

 • За създаване на акционерно дружество с общинско участие “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА–СВИЛЕНГРАД”АД и на изискванията на ТЗ. Приемане на проект за решение за одобряване и приемане оценката на непаричната вноска на Община Свиленград в капитала на “ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА –СВИЛЕНГРАД”АД;

 • Кандидатстване с проектно предложение към Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Приоритетна ос 3: “Устойчиво развитие на туризма”, Операция 3.2: “Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВG161РO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”, Бюджетна линия: ВG161РО001/3.2-03/2012.;

 • Проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Без граници - Компонент 1- Фаза 2, Бюджетна линия ВG051РО001-7.0.07, към Министерство на труда и социалната политика; Проект “Партньорство без граници и трансфер на добри практики в социалните услуги;

 • Кандидатстване с проект по Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България” 2007-2013, Трета покана. Приоритетна ос 1: Качество на живот. Област на интервенция 1.1.: Опазване, управление и популяризиране на природните ресурси за финансиране на проект в сътрудничество с Областна администрация - Хасково - Водеща организация, и партньори Община Ивайловград, България, Община Суфли, Гърция, Община Орестиада, Гърция;

 • Провеждане на конкурс възлагане на обществен превоз от
  републиканската транспортна схема - квота на Община Свиленград.

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №26/321/01180 от 19.11.2012г. по мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект “Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечение за жителите на Община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ “Земеделие”– Разплащателна агенция.;

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № №26/322/00967 от 19.11.2012г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за Проект “Възобновяване и благоустрояване на парк Младежки”, сключен между Община Свиленград и ДФ “Земеделие” - Разплащателна агенция.;

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № №26/322/00965 от 08.11.2012г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за Проект “Реконструкция на улична мрежа на гр. Свиленград, кв.Гебран и възстановяване на мост в с.Момково”, сключен между Община Свиленград и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция.

 • Изменение на Наредба №7 за условията и реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд / НУРУРОбЖФ/;

 • Придобиване на собственост върху недвижими имоти – държавна собственост /ПГССИ “Христо Ботев/;

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие”- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №26/321/01115 от 03.10.2012г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от ПРСР, сключен между Община Свиленград и ДФ „Земеделие” за Проект „Изграждане на защитено жилище на територията на Община Свиленград”;

 • Изпълнение на проект “Залесяване на не земеделски земи в
  община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ “Земеделие”-Разплащателна агенция по договор №26/223/00217 от 17.10.2011 г. по мярка 223 “Първоначално залесяване на не земеделски земи”;

 • Безвъзмездно предоставяне на дърва за огрев на членовете на съюза на ветераните от войните в Община Свиленград;

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор №26/321/01238 от 21.11.2012г. по мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект “Рехабилитация на общински пътища на територията на Община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция.

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № №26/322/00731 от 27.11.2012г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за Проект “Рехабилитация /основен ремонт/на улици в централна градска част гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена, община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № №26/322/00731 от 27.11.2012г. по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” за Проект “Рехабилитация /основен ремонт/на улици в централна градска част гр.Свиленград и благоустрояване на площад в с.Студена, община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

 • Издаване на запис на заповед от община Свиленград в полза на ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № №26/321/01184 от 27.11.2012г. по мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за Проект “Възстановяване на пътна и ВиК инфраструктура на територията на община Свиленград”, сключен между Община Свиленград и ДФ “Земеделие” – Разплащателна агенция. (;

 • Изменение на Наредба №14 за условията и реда за изхвърляне, събиране, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Свиленград;

 • Изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Свиленград, както и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013г.

 • Изменение на Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НПУРОбИ/.

 • Сключване на договор с “Екопак България” АД София за развиване на системата за разделно събиране на отпадъци и опаковки на територията на гр. Свиленград.

 • Приемане на нов Правилник за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Свиленград.

 • Създаване на Общински Консултативен съвет по въпросите на младежта и приемане на Правилник за структурата, реда и организацията на работа, числеността и състава на Консултативния съвет по въпросите на младежта в Община Свиленград.През отчетния период в деловодството на Общински съвет- Свиленград са постъпили за обсъждане, общо 144 бр. докладни записки с предложения за решения и др., за които ОбС се е произнесъл, от които :

 • 132 бр.- докладни записки с проекти за решения, предложени от Кмета на общината;

 • 4 бр.- докладни записки с проекти за решения от Временни работни групи за актуализация на общински наредби.

 • 2 бр.- докладни записки от Управителя на “Медицински център І-Свиленград” ЕООД;

 • 1 бр.- проект за решение от Председателя на ОбС;

 • 1 бр.- отчет за дейността на ОбС от Зам. председателя на ОбС;

 • 1 бр.- проект за решение от КЗСДС

 • 1 бр.- докладна записка от Дирекция “Социално подпомагане;

 • 1 бр.- докладна записка от Управителя на “МБАЛ- Свиленград” ЕООД

 • 1бр.- от Администрацията на Президента.

Постъпили са 3бр. докладни записки от кметове на кметства, 6бр.- искания от граждани и 1бр.- искане от треньор на спортен клуб, касаещи финансиране на различни мероприятия, които предстои да бъдат разгледани при съставяне на Бюджет 2013 на община Свиленград, а част от тях, на първото редовно заседание на ОбС през м. януари 2013г.


От общо 144 приети решения на ОбС-Свиленград през отчетния период, от които в процедура на изпълнение или частично изпълнени са 5 бр. Не са изпълнени 2бр. решения.

Подробна информация за изпълнението на приетите решения от ОбС - Свиленград за периода 01.07.2012-31.12.2012 г. се съдържа във внесения с ДЗ №448/24.01.2013 г. на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА- Отчет за изпълнението на решенията на ОбС- Свиленград за второто шестмесечие на 2012г. от инж. Георги Манолов - Кмет на община Свиленград.


Всички решения на ОбС- Свиленград, на основание и в изпълнение на чл.22 ал.1 от ЗМСМА в 7 дневен срок от приемането им са изпратени на кмета на Община Свиленград и на областния управител на Хасковска област.

На основание чл.22, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Свиленград, в местните средства за масова информация са обявени всички заседания на ОбС-Свиленград с посочване на датата, дневния ред и докладчиците по него. В 7 дневен срок от приемането им всички решения на ОбС- Свиленград са поставяни на таблото за информация от ОбС- Свиленград на входа на сградата на ОбА- Свиленград и са обявени на електронна страница на Община Свиленград в Интернет – www.svilengrad.bg , раздел Общински съвет.


През отчетния период от 01.07.2012-31.12.2012г. на основание чл.45, ал.4 от ЗМСМА и чл.149, ал.1 от АПК е оспорена законосъобразността на две решения на ОбС- Свиленград от Областния управител на област Хасково, както следва:

 • Със Заповед №АК-04-21 от 19.12.2012г., Областния управител оспорва Решение №368/28.11.2012г. за продажба на УПИ II в кв. 21 по плана с.Сива река с площ от 5 757 кв.м. ведно с построените в него сгради: двуетажна масивна сграда с мазе /бивше училище/ с РЗП=769 кв.м., от която 219 кв.м.- мазе, 275 кв.м.- I етаж и 275 кв.м. - II етаж, масивна сграда- тоалетна със ЗП=33 кв.м, при граници на имота: от три страни улици и УПИ I-221, за което е образувано Административно дело №440/2012г. от Хасковски административен съд и съдебното заседание е насрочено за 29.01.2013г. от 10.00ч.

 • Със Заповед №АК-04-22 от 19.12.2012г., Областния управител оспорва Решение №361/28.11.2012г. за отдаване под наем на части от недвижим имот публична общинска собственост в землище на с.Мустрак /имот №000400 с НТП- водоем/., за което е образувано Административно дело №441/2012г. от Хасковски административен съд и съдебното заседание е насрочено за 07.02.2013г. от 10.00ч.

ГЕОРГИ ЕЛЕНКОВ

Председател

на ОбС- Свиленград


Изготвил:

Цветелина Андреева, гл. експерт към ОбС

Свързани:

Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода
Обс- свиленград, мандат 2011-2015 е изготвен на основание чл. 27, ал. 6 от змсма и обхваща периода от конституирането му на 07. 11....
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за работата на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода
Л. 27, ал. 6 от змсма и обхваща работата от заседанията на Обс- свиленград и неговите постоянни комисии, информация за изразходените...
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на общински съвет елена и на неговите комисии за периода 0
За дейността на общински съвет – елена и на неговите комисии за периода 05. 11. 2007 г. – 30. 06. 2008 г
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода от 07. 11. 2011г до 31. 07. 2012г докл. Вл. Колчагов
Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода от 07. 11. 2011г до 31. 07. 2012г
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода от 31. 12. 2009г до 31. 12. 2010 г докл. Вл. Колчагов
Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии за периода от 31. 12. 2009г до 31. 12. 2010 г
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на общински съвет Твърдица и неговите комисии за периода 07. 11. 2007 г до 30. 06. 2009 година Уважаеми дами и господа общински съветници
За дейността на общински съвет Твърдица и неговите комисии за периода 07. 11. 2007 г до 30. 06. 2009 година
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на Общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 01. 01. 2010г 30. 06. 2010 година. Решение №296
Отчет за дейността на Общински съвет Бойчиновци и неговите комисии за периода 01. 01. 2010г – 30. 06. 2010 година
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за периода 04. 11. 2011 31. 08. 2012 година Уважаеми дами и господа общински съветници
Общински съвет Попово и неговите комисии за периода 04. 11. 2011 – 31. 08. 2012 година
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconПриемане на Отчет за дейността на Общински съвет „Родопи и неговите комисии за периода 08. 11. 2011 г. 04. 05. 2012 г
...
Отчет за дейността на общински съвет- свиленград и неговите постоянни комисии за периода iconОтчет за дейността на общински съвет елена и на неговите комисии за периода 01. 07. 2008 г. 31. 12. 200 8
За дейността на общински съвет – елена и на неговите комисии за периода 01. 07. 2008 г. – 31. 12. 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом