Общински съвет видин
ИмеОбщински съвет видин
страница1/13
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.26 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://vidin.bg/wp-content/uploads/2012/05/26.03.2009.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВИДИН


Видин, 3700, пл. “Бдинци” №2, тел.: 094/609409, факс: 094/601159


ПРОТОКОЛ №3


Днес, 26.03.2009 г. от 09.00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин.

От общ брой 37 общински съветници на заседанието присъстваха 33. Отсъстваха Емил Трифонов, Борислав Василев, Пламен Георгиев и Георги Гергов. В заседанието взеха участие Кмета на Община Видин, инж. Румен Видов, директори на дирекции в Община Видин и специалисти от общинската администрация. Заседанието бе открито и ръководено от инж. Владимир Тошев, Председател на Общински съвет Видин. Общински съвет Видин прие заседанието да протече при следния,


ДНЕВЕН РЕД: 1. Питания към Kмета на Община Видин.

 2. Предложение № 92-00-4466/02.02.2009 год. от Росица Любенова Кирова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно изготвяне на задание за конкурс „Генерален план за организация на движението на гр. Видин”.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

Становище: Председателят на ПКБФ

 1. Предложение № 92-00-4464/29.01.2009 год., от Росица Любенова Кирова, общински съветник, относно изготвяне на програма за разрешаване на обществено важни проблеми, свързани с прилагането на ПУП за кв. „Нов път” и подготовка на подробен списък с имотите, които търпят промяна на регулацията, както и онези, за които трябва да бъде приложена регулацията по приетия през 2006 г. ПУП във връзка с подготовка на предложение за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за продажба на застроените имоти.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

Становище: Председателят на ПКОСОДППСК

 1. Предложение №08-00-63/25.03.2009 год. от инж. Румен Видов, Кмет на Община Видин, относно предложение за допълнение на Решение №9, взето с Протокол №2/12.03.2009 г. на Общински съвет Видин.

 2. Предложение №08-00-65/26.03.2009 год. от инж. Румен Видов, Кмет на Община Видин, относно издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите.

 3. Предложение №08-00-64/26.03.2009 от инж. Румен Видов, Кмет на Община Видин, относно поемане на краткосрочен дълг за финансиране по проект №BG161PO001/1.1-01/2007 “Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

 4. Предложение № 08-00-16/22.01.2009 год. от инж. Румен Видов, кмет на община Видин, относно отмяна на Наредба за реда за отстъпване на право на строеж на гаражи.

Докладва: Кметът на Община Видин инж. Румен Видов

Становище: Председателите на ПКМСНУ, ПКТСУООС и ПКОСОДППСК

 1. Предложение № 08-00-44/18.02.2009 год. от инж. Румен Видов, кмет на община Видин, относно отчет за изпълнение през 2008 г. на: “Програма за опазване на околната среда в община Видин 2005-2009г.”; “Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Видин 2005–2009 г.” и “Комплексната програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми в Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) – Видин”.

Докладва: Кметът на Община Видин инж. Румен Видов

Становище: Председателят на ПКТСУООС

 1. Предложение № 92-00-4540/06.03.2009 год. от Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ, относно предоставяне на помещение от общински спортен обект „Гребна база” за безвъзмездно ползване за нуждите на спортен клуб „Ванто”.

Докладва: Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ

 1. Уведомително писмо № 08-00-3642/21.01.2009 год., от арх. Пламенна Петрова, Главен архитект на Община Видин, относно липса на решение на Общински съвет Видин за преминаване на кв.563 и кв.564, Западна складова зона, гр. Видин от публична в частна общинска собственост, както и липса на уведомяване на Общински съвет Видин, като заинтересовано лице по Заповеди: № 45/28.06.1999 год. на Кмета на Община Видин, № 138/11.10.2005 год. на Кмета на Община Видин, № 50/22.03.2007 год. на Кмета на Община Видин.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

 1. Уведомително писмо № 08-00-3643/21.01.2009 год., от арх. Пламенна Петрова, Главен архитект на Община Видин, относно липса на решение на Общински съвет Видин за преминаване на УПИ XXV-5888, кв.379 от публична в частна общинска собственост, както и липса на уведомяване на Общински съвет Видин, като заинтересовано лице по Заповеди: № 37/27.03.2003 год. на Кмета на Община Видин, № 68/16.06.2003 год. на Кмета на Община Видин, № 173/28.12.2004 год. на Кмета на Община Видин, № 17/16.02.2006 год. на Кмета на Община Видин, и № 51/27.04.2005 год. на Кмета на Община Видин.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

 1. Уведомително писмо № 08-00-3644/21.01.2009 год., от арх. Пламенна Петрова, Главен архитект на Община Видин, относно липса на решение на Общински съвет Видин за преминаване на кв.64, к-с „Баба Тонка”, гр. Видин от публична в частна общинска собственост, както и липса на уведомяване на Общински съвет Видин, като заинтересовано лице по Заповеди: № 20/16.02.2006 год. на Кмета на Община Видин, № 141/01.08.2006 год. на Кмета на Община Видин, № 91/04.05.2007 год. на Кмета на Община Видин.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

 1. Уведомително писмо № 08-00-3653/29.01.2009 год., от арх. Пламенна Петрова, Главен архитект на Община Видин, относно липса на решение на Общински съвет Видин за преминаване на УПИ VII-221, кв.16, с. Симеоново от публична в частна общинска собственост, както и липса на уведомяване на Общински съвет Видин, като заинтересовано лице със Заповед № 193/09.11.2006 год. на Кмета на Община Видин.

Докладва: Заместник-председателят на Общински съвет Видин Росица Кирова, Председател на ПКТСУООС

 1. Предложение № 08-00-3719/18.03.2009 год. от Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ, относно оказване на съдействие по проект „Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма на МОН чрез ЕСФ на ЕС, реализиран от сдружение „Организация Дром”.

Докладва: Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ

 1. Предложение № 08-00-52/20.03.2009 год. от Андриян Александров, Председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси, относно депозирана молба от Христина Горанова Христова, живуща в гр. Видин, ж. к. „Крум Бъчваров”, бл. 14, вх. Б, ап. 30, за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 2000,00 лв. /две хиляди лева/.

Докладва: Андриян Александров, Председател на ПКБФ

 1. Предложение № 08-00-3725/23.03.2009 год. от Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ, относно разпределение на средства от общинския бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове.

Докладва: Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ

 1. Предложение № 08-00-3726/23.03.2009 год. от Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ, относно предоставяне на терена на стадион “Георги Бенковски” за провеждане на кръг на футболния турнир “Каменица фен купа 2009 год.”.

Докладва: Емил Трифонов, Председател на ПК за ДМСТ

 1. Предложение №92-00-4615/26.03.2009 г. от Андриян Александров, Председател на Постоянната комисия за Общинска собственост, общински дружества и предприятия, приватизация и следприватизационен контрол относно организиране и провеждане на конкурс за Управител на „Общински детски комплекс” ЕООД гр. Видин.

Докладва: Андриян Александров, Председател на ПК по ОСОДППСК


ПО ДНЕВНИЯ РЕД:


Владимир Тошев – Моля, заемете си местата, за да започнем нашата работа. Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Кмете, уважаеми кметове и кметски наместници, уважаеми членове на общинската администрация, дами и господа граждани на община Видин, гости на днешното заседание, в залата присъстват 32 общински съветници, имаме необходимия кворум и можем да започнем нашата работа. Преди да подложим на гласуване проекта за дневен ред, искам от мое и Ваше име, да приветстваме членовете на Градския ученически комитет, които са наши гости. Те имат желание да присъстват на днешното заседание. Ние приветстваме това тяхно желание, тази тяхна гражданска активност. Считаме, че това е още един елемент от тяхното обучение и възпитание, за сериозните изпитания, които ги очакват в бъдещия им житейски път. Считаме, че можем да им покажем как се работи в интерес на общината, на гражданите на тази община. Считаме, че ще им дадем положителен пример. Добре дошли, уважаеми членове на ученическия съвет! Преминаваме към нашата делова работа. Проектът за дневен ред Ви е предоставен. Имате думата за предложения и изменения на дневния ред. Г-н Видов, Кмет на Община Видин.


Румен Видов – Уважаемо Председателство, госпожи и господа общински съветници, имам предложение за три нови точки и една да отпадне. Предлагам, като точка четвърта, след пренареждането на дневния ред, да се включи Предложение №08-00-63 от 25.03.2009 год., относно предложение, допълнение на Решение №9, взето с Протокол №2 от 12.03.2009 год. Предложението се отнася за допълнение на комисията за провеждането на референдума, която не е упоменат състава й в предишното решение. И като втора точка, на основание чл.60 от АПК, допускане на предварително изпълнение. Това е моето предложение. Като точка пета, предлагам да разгледаме, във връзка с два проекта, пета и шеста точка да станат... Две предложения внасям, във връзка с изпълнението на два проекта, единият по оперативна програма Околна среда, а именно Предложение №08-00-65 от 26.03.2009 год., относно издаването на запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите. Става въпрос за проекта за регионално депо, проектиране, техническа помощ за 4 367 000 лева. Запис на заповед е необходима за авансовите плащания, които Министерството ще извърши в размер на 873 576 лева. Това е изключително важно, за да може този проект да стартира. Третото ми предложение за точка шеста, се отнася също по проект, подкрепа за осигуряване на подходяща рентабилна, образователна, социална среда и културна инфраструктура, допринасяща развитието на устойчиви градски ареали. Предложението е номер 08-00-64 от 26.03.2009 год. и се отнася за съгласие за кредит, под формата на овърдрафт. Изброени са условията в предложението, който овърдрафт ще ни служи за извършване на междинните плащания до възстановяване на сумите от Министерството на регионалното развитие. И още едно предложение, предлагам точка единадесета от дневния ред да отпадне.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Кмета. По отношение на предложението на г-н Кмета, за първото негово предложение, за комисията за референдума, като вносител на проекта за дневен ред, предлагам да оттегля моята десета точка, която касае почти същата тема, но в предложението на Кмета, комисията е разширена и с членовете и на общинската администрация, нищо друго различно няма. Предлагам точка 10 да отпадне. И да включим предложението на г-н Кмета. Освен това, след подписването на дневния ред, постъпи входено питане от общинския съветник Емил Лилов. Г-н Кмета декларира, че има готовност да отговори на това питане. Предлагам като първа точка в дневния ред да дадем думата на г-н Кмета да отговори на това питане. Имате ли други предложения? Г-н Андриян Александров.


Андриян Александров – Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги и гости, предлагам като последна точка, да бъде включена организиране и провеждане на конкурс за управител на ,,Общински детски комплекс” ЕООД, гр. Видин. Това е за Младежкия дом, тъй като знаем че няма управител. Предлагам Общинският съвет да реши и да задължи Кмета на Община Видин, в срок от един месец от влизането на решението в сила, да организира и проведе конкурс за управител на ,,Общински детски комплекс” ЕООД, гр. Видин. Благодаря Ви.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Александров. Други предложения за допълнения и изменения на дневния ред? Няма. Който е съгласен, да прекратим дебатите по предложенията за изменения и допълнения на дневния ред, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 7, център – 15, дясно – 8, 30 – „за”. ,,Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Прекратяваме дебатите. Преминаваме към гласуване предложенията за изменение и допълнение на дневния ред, по реда на тяхното предлагане със съответната отдалеченост. Първо гласуваме предложението на г-н Андриян Александров. Той предложи като последна точка в дневния ред да включим избор на управител на ,,Обединен детски комплекс”, гр. Видин. Обявяване на конкурс за избор на управител на Обединен детски комплекс”, гр. Видин, ЕООД. Който е съгласен да приемем тази точка, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 7, център – 16, дясно – 8, 31 – „за”. ,,Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Точката се включва към дневния ред. Следващото предложение, като първа точка е питане към г-н Кмета и да отпадне точка десет от проекта за дневен ред. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 7, център – 16, дясно – 8, 31 – „за”. ,,Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Предложенията се приемат и се включват в дневния ред. Следващото предложение беше от г-н Кмета. Той предложи четири предложения за изменения на дневния ред. Първото е предложение от Кмета, за допълнение на Решение №9, взето с Протокол №2/12.03.2009год. на Общински съвет Видин. Това е за референдума, избор на пълната комисия. Второто е за издаване на запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, пак от г-н Кмета. И третото предложение е предложение от г-н Румен Видов, кмет на Община Видин за поемане на краткосрочен дълг за финансиране по проект №BG161PO001/1.1-01/2007, ,,Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”. Съответно, г-н Кмета предложи да отпадне точка единадесет, това е логично, но ние трябва да го прегласуваме, защото тази точка за временен заем на Волейболен клуб ,,Бдин-Вида”, беше направено. Сега сме входили в дневния ред, нова точка, която решава комплексно въпроса за всички спортни клубове. Първите три предложения на г-н Кмета са съответно, тези точки да бъдат четвърта, пета и шеста точка от дневния ред. Който е съгласен с така направените предложение от г-н Кмета, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 7, център – 16, дясно – 8, 31 – „за”. ,,Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Предложенията са приети. Преминаваме към цялостно гласуване на дневния ред за днешното заседание с така направените предложения за изменения и допълнения. Който е съгласен да работим днес по този дневен ред, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 7, център – 16, дясно – 8, 31 – „за”. ,,Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Дневният ред е приет. Преминаваме към първа точка от дневния ред, питания към г-н Кмета. Г-н Лилов, заповядайте да развиете Вашето питане.


т.1 Питания към Кмета на Община Видин.


Емил Лилов – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете, моето питане е направено на базата на многото срещи, които провеждам с гражданите от нашата община, а и не само с тях. То касае строежът, който се изгражда пред Химкомбината ,,Видин”. Разбира се, проявих известно любопитство, за да мога да дам отговор, но се оказа, че там такава табела, указваща какво представлява този строеж няма и не можех да дам такъв отговор. Притеснението какво е сред хората, че в цялата страна, включително и гр. Видин, се допуска, че ще се изграждат джамии, които да бъдат символи на присъствието на исляма в нашия град. В гр. Бургас, общинските съветници преразгледаха своето решение. В гр. София вървят нещата в същата посока, но не бих искал в гр. Видин, където реално не присъства такъв елемент, мюсюлмански, да се гради такава джамия. И тъй като искаме хората, предварително да бъдат информирани, да са наясно, какво се строи там и дали се спазват изискванията на закона. Затова съм отправил питане към г-н Кмета, конкретно да поясни, какъв е този строеж, какво ще представлява той, съобразен ли е с изискванията на закона.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Лилов. Г-н Кмет, имате думата да отговорите на питането.


Румен Видов – Уважаеми г-н Председател, уважаеми д-р Лилов, общински съветник от Политическа партия ,,Атака”, уважаеми госпожи и господа общински съветници, много основателен въпрос, защото преди около една година и аз си задавах същия въпрос. Какво се строи там? Получих отговор, но гражданите не са всички, с големи възможности за получаване на информация. Още повече, че абсолютно правилно д-р Лилов е забелязал, и това се съдържа в моя отговор, че съгласно чл.12 от Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни, безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, възложителят на строежа или упълномощено от него лице,е длъжен, предварително да изготви и постави табела обозначаваща, какво се строи, кой е инвеститора, сроковете за завършване на обекта. Такава табела и до ден-днешен липсва, но според мене това е работа на строителния надзор, РДНСК, да отиде да провери защо липсва тази табела. Сега искам да дам отговор, по същество на този въпрос. Обектът, който се строи пред ,,Видахим”, съгласно представените проекти, е записан като катедрален храм. Моите проучвания показват, че този катедрален храм ще бъде католически. Тоест, християнски катедрален храм, ще обогатим, така да се каже, видовете религии и храмовете, в които се служат тези религии в община Видин. Не ми е известно обаче, колко хора католици има в гр. Видин. Най-вероятно да има. Щом като се прави толкова скъп катедрален храм в града. А що се отнася до строителните книжа за строежа пред ,,Видахим”, има издадено строително разрешение от Община Видин с №214/14.11.2007 год. и то е подписано от Главния архитект на Община Видин. Тоест, станало е в нашия мандат и строежът е снабден с всички строителни книжа, които са необходими. Или накратко, собствениците на ,,Видахим” изграждат на собствена територия католически катедрален храм. Срокът за изграждане на този храм не е известен, защото както вече казах, няма табела, от която да се прочете кога трябва да бъде завършен. Това е моят отговор, д-р Лилов.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Видов. Д-р Лилов, имате думата за реплика и уточняващи въпроси.


Емил Лилов – Аз съм доволен от отговора, който ми даде г-н Кмета. Той е изчерпателен, наистина. Тези притеснения, които имах, че няма табела да обозначава, какво е това. Все пак се пояснява, католически храм, може би това е по-добрия вариант. Въпреки, че в нашата Конституция е записано, че ние сме православна страна, но все пак не е джамия и е успокояващо. Хубавото, че и медиите ще могат да пояснят на видинчани, че в гр. Видин не се планира строителство на джамии. Благодаря Ви.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Лилов. Преминаваме към следваща точка от дневния ред.


т. 2 Предложение № 92-00-4466/02.02.2009 год. от Росица Любенова Кирова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ, относно изготвяне на задание за конкурс „Генерален план за организация на движението на гр. Видин”.


Владимир Тошев – Становището на комисиите е положително. Г-жо Кирова, моля, ако имате желание да обосновете и подкрепите своето предложение. Има думата г-жа Росица Кирова.


Росица Кирова – Колеги, предполагам, че всички сте се запознали с предложението. Искам само няколко приказки да кажа по въпроса, няколко разяснения. Възможно е самото предложение да не е достатъчно изчерпателно. Каква е била идеята ми? Крайно време е вече като един европейски град, да не говорим, че във Видин потоците и движението ще бъдат променени, поради обстоятелства на променящата се около града инфраструктура, да бъде възложено задание, да се съберат данни за това задание, които максимално точно да отразяват ситуацията в града и които максимално точно да ни дадат възможност да направим конкурс за проектиране на една организация на движението, която да отговаря на всички изисквания на Закона за устройства на територията, да отпуши запушените улици и да даде възможност на гражданите да се движат безпрепятствено. За мене е безпредметен ремонта на улици и пътни артерии, преди да сме изработили тази схема за организация на движението и преди точно да се знае как ще бъде организирано то в нашия град, защото също е свързано с настоящите промени. За голямо съжаление, дори и аз, явно не съм била запозната, въпреки че се интересувам от промените на Устройствените планове в града. Имаме ремонт на една улица, улицата, която води към Методи Нешев, към изхода на града, която беше направена в края на миналия мандат, много скоростно. Радваше ни всички качествено все пак, защото няма дупки по нея и се оказва, че точно тази улица, съгласно планът от 2004 година, прословутият план за инфраструктурата около моста, който не знам защо никой не е гледал в нашата Община, ще бъде разкопана, ще бъде премахнат асфалта, там ще има задигане, ще има един голям насип и детелина и просто едни хвърлени пари. За съжаление се ангажирам пред Общинския съвет да следя тези неща, ще се окаже, че има пет-шест улици, за които скоростно прибраните пари, преди миналите избори, са били изразходвани, тези улици сега ще се разкопаят и няма да могат да се използват. И отново ще се наложи да даваме пари, за да се свързват с инфраструктурата и т.н. Затова е редно, когато се изработи едно задание за организация на движението, да бъде изработено от общинската администрация, да отговаря минимум на тези условия, които съм поставила. Получила съм доста изработени задания и съвсем нормално е колегите от общинската администрация, да имат достъп до всички планове в общината, които са действащи и предвижданията на плановете за бъдещето развитие на града. така че да не се случи да правим ремонт на нещо, или да предвидим движението да минава по една улица, примерно която няма да съществува след това. Редно е да съобразим това генерално, за целия град, за да може във Видин движението да е нормално. Малко, не зная на Вас, как Ви се струва, аз се движа с кола и не ми е особено приятно напоследък. Крайно време е да го решим, но да го решим по ред и начин, предвиден в закона. Много добре е разписан в Закона за устройство на територията процедурата, и ако я спазваме внимателно според мен няма да има грешки. В това се състои предложението, Вие сте го гледали, така че друго няма, какво да Ви кажа. Ако някой има някакво допълнение или смята, че ще бъде важно, се радвам да го включим.


Владимир Тошев – Благодаря на г-жа Кирова. Дами и господа, имате думата за изказвания. Г-н Пламен Трифонов.


Пламен Трифонов – Г-н Председател, уважаеми дами и господа, хубаво е че г-жа Кирова се сети да направи това предложение. Всъщност то отдавна чукаше на вратите на вратите на Община Видин. Да се взимат разумни решения, по отношение на елементарни неща, които трябва да се случват, именно как човек да се придвижва от една точка до друга, максимално бързо и безопасно. Казвам тези неща, защото искам да Ви дам тема за друг размисъл. Виждате икономическа криза, световна криза, да не използваме клишета, но те са реалност. За съжаление, може би, немалка част от нашите съграждани, които са в Италия и Испания, поради стичане на обстоятелствата, те ще се върнат. И това, което си говорехме с Кмета оня ден, че те ще се върнат, с тези си средства, с тези коли, които са купили там, с толкова години труд. Имам и аз близки такива. Представете си, уважаеми приятели, в границите не на някакво обозримо бъдеще, а в границите на една година, може би и месеци до края на годината, колко още хиляди коли, казвам го определено, ще дойдат трайно в нашата територия. Какво правим, оттук нататък? В момента е пренаселено, всеки се движи с кола, става невъзможно в централната част някъде да спреш, примерно до поликлиниката, за важни неща, не говоря, човек да изпитва някаква естетическа наслада да се вози с кола, за да свърши работа. Това чука на вратите и става нещо много страшно. Затова ние трябва да мислим, аз подкрепям това, което се предлага. Може би, трябва да са възложи действително на сериозни компетентни органи, това не се и съмнявам, че Общината ще бъде инициатор, но трябва хора, които да гледат години напред. Тоест, много важно нещо е това, тези паркинги, къде ще се спира. Знаем какво скъпо удоволствие е подземни, надземни, не съм специалист, но и аз чета, жена ми е архитект и следя тези неща. Това трябва да го мислим, защото две години ще стане нещо много страшно. И апелирам, да се подходи изключително сериозно, ще подкрепим всяка една разумна идея, тука е и Главния архитект на гр. Видин, не се и съмняваме, че ще се направят разумни решения. И още нещо друго, моля Ви действително помислете, докато решим по-генерално тези неща. Помислете как да отпушим, и аз някой улици не знам, защо примерно, не мога да си обясня, защо улицата, която се пада до пицария ,,Наполи”, има едни барикадирани изпълнения, които само високо проходима, сериозни машини от рода на БТР и танкове може да минат. Кого пазим и каква опасност крие минаването през тази улица. Да се отпуши, моля... Ние сме членове на НАТО и отдавна искахме да станем, много Ви моля, недейте така. Ние си продължаваме, няма кой да ни атакува в гръб. Предлагам Ви и това първата възможност, нека да си помислим в скоро време, г-жа Кирова, Вие сте поели този ангажимент, разбира се с Главен архитект и оторизираните органи, помислете как да можем да я отпушим, защото става невъзможно. И в бъдеще, най-важното ни нещо е места за паркиране. Тука ще стане ужасно. Подкрепяме и ще гласуваме ,,за” това предложение. Благодаря Ви.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Трифонов. Има думата г-н Цецко Иванов.


Цецко Иванов – Предложението е особено актуално, като имаме в предвид, че в края на нашия мандат се надявам да е готов Дунав мост 2, мощно транспортно съоръжение, ще доведе до промяна на трафика във Видин, ще го натовари по всяка вероятност. Имаме нови транспортни, инфраструктурни съоръжения, които вече се изграждат на територията на гр. Видин. Искам обаче да спра вниманието Ви, върху някои два други момента в това предложение. Смятам, да разглеждаме днес това предложение, е некоректно към вносителя. Вносителят е внесъл това предложение на 02.02.2009 год. и в точка три пише: „Да се заложат средства в бюджет 2009 за проектиране.”, а ние приехме бюджета на дванадесети март, тоест тридесет и три дни, след като вносителя на това предложение го е внесъл. Ние днес, ако гласуваме това предложение, какви средства ще заложим в бюджета, като бюджета го приехме. Да се изработи това, което предлага вносителя, г-жа Кирова е много добро, но то струва пари, а ние не сме ги предвидили в бюджета. При това положение, г-жо Кирова, мисля, че точка трета, трябва да има някаква промяна.


Росица Кирова – Смятам, че в проект 2009, г-н Видов и администрацията са заложили средства за проектиране, достатъчно средства за проектиране, които не са точно определени, а са точно за подобни случаи и биха могли да бъдат използвани тези средства.


Цецко Иванов – В такъв случай, точка три да отпадне.


Росица Кирова – Ами да, когато съм го правила, беше актуална. Просто смятам, че те предварително, те са се запознали с предложението. Г-н Видов, нека да каже, ако има нещо.


Цецко Иванов – В такъв случай, точка три отпада, да се предвидят средства. Другото, което искам да кажа... Не, не, да се заложат средства в бюджет, това да се махне. Другото, което – поне нас ни интересува, е да чуем мнението на г-н Кмета, за това предложение. И аз моля, г-н Кмета, ако има възможност, защото не е съгласувано с Кмета, да му чуем становището.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Цецко Иванов. Има думата Кмета на Община Видин, инж. Видов.


Румен Видов – Уважаеми г-н Председател. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаема г-жо Кирова и г-н Иванов, благодаря, че поискахте да взема становище по тази точка, разбира се това предложение съм го прочел много добре. Прав сте за точка трета, но ние заложихме 200 000 лв. в бюджета за проектиране, без да конкретизираме за кои обекти. Миналата година за полезни обекти, част, от които бяха основа за инвестиционни проекти, които ще изпълняваме тази година, бяха похарчени полезно около 200 000 лв. Ще намерим пари за този проект в рамките на тези 200 000 лв. Тук става въпрос за финансиране, само на самата разработка, а финансирането на обектите, които ще произтекат и ще бъдат препоръчани от тази разработка, ще ни трябват невероятно много пари. Разбира се, тях ще ги търсим по оперативните програми и от съфинансиране от Републиканския бюджет, защото няма да можем да ги решим със собствени средства. Предложението, както каза г-н Иванов, даже закъсняло. /свършва касетата/ ...стигна се само, не Наредба за организация на движението, а се стигна до частични мерки, осигуряващи безопасност на движението. И в момента функционира комисия по безопасност на движението в община Видин, но тя не решава този въпрос, който е предложен от г-жа Кирова и смятам затова, че трябва да бъде прието предложението на това заседание на Общински съвет. Във връзка с изграждането на инфраструктурата на Дунав мост 2, ще настъпят доста смущения в движението в община Видин. Някои, от които смущения ще бъдат съвсем трайни и с много продължителен период на действие. В тази връзка, ние на експертно ниво разгледахме община Видин и направихме шест предложения за пътни съоръжения до Министерството на транспорта. Предстои обсъждане на тези предложения и в Министерството на регионалното развитие, защото те са пряко свързани, точно с отпушване и запушване на движение, затваряне на пътища, които обслужват складови зони, промишлени предприятия, а и сегашният ремонт, който започваме на надлеза, той има две основни цели – едната, е че е крайно време конструктивно, въобще да бъде рехабилитиран. И втората цел, че транзитното движение свързано с затварянето на околовръстния път, който ще мине през гр. Видин, пътя ще мине през бул. ,,Панония”. Тоест, това, което ние сме започнали, като належащи действия по отношения на изграждане, инициираме на изграждане на някои обекти, свързани с инфраструктурата, предполагам ще намерят място в тази разработка. Имаме и други идеи за организация на движението, но наистина е необходимо специалисти да се заемат с тази цялостна разработка и то в перспектива, както е направено предложението и както Вие, г-н Иванов, отбелязахте, поне за 40-50 години напред. Благодаря.


Владимир Тошев – Благодаря на г-н Румен Видов. Г-н Цецко Иванов желае, предлага процедура, прекратяване на дебатите. Който е съгласен да прекратим дебатите по тази точка, моля да гласува с вдигане на ръка. Л – 6, център – 16, дясно – 8, 30 – „за”. „Против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Прекратяваме разискванията. Преминаваме към гласуване. Имаше предложение от г-н Цецко Иванов да отпадне точка три, поради... Точка три остава във вида: „Да се подготви обществеността за утвърждаване и осъществяване на проектната схема.”, първото изречение...


Росица Кирова – По точка трета, отпада първата част на изречението: „Да се заложат средства в бюджет 2009 за проектиране.” и продължава със следното изречение: ,,Да се проведе конкурс за избор на проектант по съответното задание”. Идеята е следната, администрацията подготвя на два етапа, подробно задание, в което залага всичките изисквания, на които трябва да отговаря съответния проект, за който ние трябва да проведем конкурс и най-добрият, който предложи на този проект и го направи, естествено да му бъде заплатено от Общината и да предвиди съответната реализация. Г-н Видов каза, че е предвидил средства за проектиране, без да са упоменати проектите.


Цецко Иванов – Нали се уточни, че имаме 200 000 лв., заделени за проектиране...


Росица Кирова – От тези средства, ще бъдат предвидени. Те са предвидени в бюджета, който е гласуван. Аз не съм присъствала. И остава само да се проведе конкурс и да се подготви обществеността, след като са готови с заданието.


Владимир Тошев – Точката, която остава, последна редакция, остава във вида – т.3 – „Да се проведе конкурс за избор на проектант по съответното задание. Да се подготви обществеността за утвърждаване и осъществяване на проектната схема”. Който е съгласен, с така предложеното изменение на точка три, моля да гласува с вдигане на ръка. Ляво – 6, център – 16, дясно – 8, 30 – „за”, ,,против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Предложението за изменение на решението се приема. Преминаваме към цялостно гласуване на предложението. Който е ,,за”, моля да гласува с вдигане на ръка, ляво – 6, център – 16, дясно – 8, 30 – „за”, ,,против” – 0, ,,въздържали се” – 0. Решението е прието.


За” – 30, „против” – 0, „въздържали се” – 0, приема се.

Гласували 30.

Решение №22/26.03.09 г.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 26. 10. 2009 г от 11. 30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Видин, по случай духовния празник на град Видин се проведе...
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 26. 10. 2011г от 12. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе заседание на Общински съвет – Видин, по случай духовния...
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 30. 07. 2010 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 17. 02. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 28. 04. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 14. 10. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет – Видин
Общински съвет видин iconО общински съвет видин
Днес, 15. 07. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconБю общински съвет видин
Днес, 15. 10. 2009 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 31. 05. 2011 г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Общински съвет видин iconОбщински съвет видин
Днес, 04. 06. 2008г от 09. 00 часа в залата на Общински съвет – Видин се проведе редовно заседание на Общински съвет Видин
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом