Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г
ИмеРешения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер87.78 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://dolni-chiflik.acstre.com/assets/resheniq09.doc
РЕШЕНИЯ НА ОБЩС-ДОЛНИ ЧИФЛИК ОТ 04.09.2009г.


423. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА приема информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2009г. на община Долни чифлик.


424. На основание чл.21, т.6 от ЗМСМА:

1. Утвърждава актуализирания Поименен списък на капиталовите разходи в Бюджета на община Долни чифлик за 2009 година, съгласно Приложение 1.

2. Увеличава плана за бюджета на община Долни чифлик за 2009 година в разходната част, функция „Здравеопазване”, дейност „Други дейности по здравеопазването”, пар. „Издръжка” с 24 991 лв. и функция „Образование”, дейност „Други дейности по здравеопазването”, пар. „Издръжка” с 4 509 лв..

3. Намалява плана за бюджета на община Долни чифлик за 2009 година в разходната част, функция ”Общи държавни служби”, дейности „Общинска администрация” и „Общински съвет”, пар. „Издръжка” съc 110 000 лв..

4. Допълва Списъка на длъжностите и лицата на бюджетна издръжка с право на транспортни разходи, съгласно Приложение 2 и т.7 на Решение №312 с текста: „Служителите от ФСМП имат право на транспортни разходи в размер на 50% от действителните такива.”

5. Намалява плана за бюджета на община Долни чифлик за 2009 година в разходната част, функция „ Образование”, дейност „ЦДГ и ОДЗ”, пар. „Издръжка” с 2 835 лева.


425. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл 48, ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие за продажба на имот УПИ VIII-общ. обслужване, кв.28 с.Солник, собственост на Общината съгласно АОС № 301 /23.01.2009 г.на ,,Вики-2005”ЕООД с представляващ Тихомир Илиев Йоргакиев

2.На основание чл.41, ал.2 от ЗОС, одобрява пазарната цена на имот УПИ VIII-обществено обслужване, кв.28 с.Солник, в размер на 27 729/двадесет и седем хиляди седемстотин двадесет и девет/ лв.за цена, на която този имот може да бъде продаден.


426. Приема направеното предложение от г-н Владислав Андреев, дава принципно съгласие за прекратяване на собственост и като второ под решение да се възложи на Кмета на общината извършването на пазарна оценка, която да бъде представена на общински съвет за одобрение.


427. 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и във връзка с чл.58, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, дава принципно съгласие за прекратяване съсобствеността между община Долни чифлик и Христо Стоянов Христов, чрез продажба на 400 /четиристотин / кв.м. идеални части собственост на Общината.

2. Възлага на Кмета на общината да извърши пазарна оценка, която да бъде представена на общински съвет за одобрение.


428. 1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3 от ЗОС и чл.48, ал.1 от НРПУРОИ, дава съгласие за продажба на имот УПИ X-магазин, кв.134 с площ от 1240 /хиляда двеста и четиридесет / кв.м., собственост на община Долни чифлик, съгласно АОС № 282 / 30.10.2008 г. на ЕТ „Георги Мирев-53”, представляващо от Георги Василев Мирев.

2.На основание чл. 41, ал.2 от ЗОС, одобрява пазарната цена на имот УПИ X-магазин, кв. 134 гр. Долни чифлик в размер на 27 300 лв. и я определя за цена, на която този имот да бъде продаден.

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите действия за изпълняване на настоящото решение.


429. Приема направеното предложение на г-н Владислав Андреев т. 1 да остане, т.2 и 3 да отпаднат, а като точка 2. да се запише да се извърши нова пазарна оценка.


430. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл. 48, ал.1 от НРПУРОИ

1. Дава съгласие за продажбата на имот УПИ I-52, кв.23 с площ от 1030 /хиляда и тридесет /кв.м., собственост на община Долни чифлик, съгласно АОС №294/18.12.2008г. на Лиляна Калчева Кръстева

2. Възлага на Кмета на община Долни чифлик да извърши нова пазарна оценка.


431. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл 49 а от Закона за общинската собственост, отрежда УПИ I-общ., кв.67 по регулационния план на с.Старо Оряхово / АОС № 105 / 15.09.2006г., за изграждане на социално жилище.


432. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, не дава съгласие за направеното предложение за решение по докладната записка.


433. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.61 ,ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, отстъпва право на строеж върху 120 кв.м. в имот частна общинска собственост / АОС №362/11.08.2009г./, находящ се в кв.38, УПИ – за търговски обект, автоспирка и аптека по плана на с. Горен чифлик, след провеждане на публично оповестен конкурс, като определя начална конкурсна цена в размер на 1170.00 /хиляда сто и седемдесет/ лв.


434. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, определя начална конкурсна цена в размер на 145.00 /сто четиридесет и пет/ лв. при провеждането на конкурса за отстъпвано право на строеж върху 6 кв.м.- . в имот частна общинска собственост/АОС 317 от 13.05.2009г./, находящ се в кв. 48, УПИ ХХХІІ-общ.обслужване по плана на гр. Долни чифлик.


435. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и във връзка с чл.34, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Долни чифлик да се проведе публичен търг по реда на раздел ХІ на НРПУРОИ за продажба по пазарни цени на следните моторни превозни средства:

  1. ВАЗ 2107 с държавен контролен № В 8222 КС

  2. ВАЗ 2107 с държавен контролен № В 0223 КС

  3. УАЗ с държавен контролен № ВВ 8671

  4. ЗИЛ 555 с държавен контролен № 8221 КС

  5. Автобус”Чавдар”11ГБ контролен № В 8450 СК


436. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 20,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява пазарната оценка на имота, представляващ помещение с площ от 11.5 кв.м. за търговски цели, /бивша каса/ на Автоспирка с. Старо Оряхово/АОС №119 от 18.02.1999г./ в с. Старо Оряхово за месечен наем в размер на 50.00/петдесет/лева без ДДС , която да бъде използвана за първоначална тръжна цена при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещението.


437. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 20,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество, одобрява пазарната оценка на имота, представляващ помещение с площ от 30 кв.м. за търговски цели, което е част от сградата на бившето ТПК /АОС №1 от 25.02.1997г./ в с. Гроздьово за месечен наем в размер на 130.00/сто и тридесет/лева без ДДС , която да бъде използвана за първоначална тръжна цена при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на помещението.


438. На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА да се сключи договор за съвместна дейност между Община Долни чифлик и Областна служба „Земеделие и гори” Варна, като учреденото безвъзмездно право на ползване на сградата от Общинска служба „Земеделие и гори” гр. Долни чифлик, същата се задължава да извършва безплатни услуги на Община Долни чифлик.


439. 1. На основание чл.21 ,ал.1,т.23 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.1, 4 и 5 от ЗНП и чл.11, ал.1, точка 1, 2 и 3, ал.2 и ал.3, както и чл.11а, ал.3 на Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОН разрешава разкриването на маломерни и слети паралелки за учебната 2009/2010 г. и тяхното дофинансиране до определения минимум в следните училища на територията на община Долни чифлик:
селище


Брой ученици по класове

Бр.маломерни и слети паралелки
І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

VІІІ
Голица

3

7

6

3

6

7

8

3Слята –І-ІІІкл.

Слята-ІІ-ІVкл.

Слята-V-VІ

Слята-VІІ-VІІІ

4 слети

Шкорпиловци

11

13

7

7

Слети- ІІІ- ІV1 слята-ІІІ-ІVкл.

2 маломерни

Венелин

8

12

16

8

18

18

11

11

1 маломерна – ІІ кл.
Слята-І-ІV кл.


Слята – VІІ - VІІІ
2 слети

Пчелник

14
16
2 маломерна
Училище

Клас

Бр. ученици

Мин. бр.

у-ци по наредба 7

Дофинансиране

бр.деца

1.

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Голица

І-ІІІ

ІІ- ІV

V-VІ

VІІ-VІІІ

9

10

13

11

16

16

18

18
2.

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Венелин

І-ІV

ІІ

VІІ-VІІІ

16

12

22

16

16

18

-

4

-

3.

ОУ “Св.Св.Кирил и Методий” с. Шкорпиловци

І

ІІ

ІІІ-ІV

11

13

14

16

16

16

5

3

2

4.

ОУ “Христо Ботев”

с. Пчелник

І

VІІ

14

16

16

18

2

2


2. На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.2, ал.8 и чл.2 а, ал.1 от Наредба №7

от 29.12.2000г разрешава разкриването на ПДГ група в с.Булаир - филиал към ЦДГ с. Голица.


440. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, изменя Наредба №7/ 28.03.2003г., за определянето и администрирането на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на община Долни чифлик, раздел ІІІ – „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други социални услуги”, както следва:

- В чл. 22, ал.2. „За целодневни детски градини и ясли размерът на таксата е .... лв.” числото 25 се заменя с числото 30.

- В чл.26, ал.1 „Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса в размер на .... лв. ...” числото 35 се заменя с числото 42.


441. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, както и във връзка с чл. 25, ал.2, т.6 от ППЗНП, приема направеното предложение на г –жа Йовка Райкова при неплатена едномесечна такса и до 10-то число на следващият месец и в раздел ІІІ-Критерий да бъде добавено и помощник възпитател и помощен персонал в детската градина.


442. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, както и във връзка с чл.25, ал.2, т.6 от ППЗНП утвърждава Правила за приемане на деца в общинските детски градини и ОДЗ на територията на община Долни чифлик съгласно приложение 6.1.


443. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.3 от ПРНОЕФП Общинския съвет гр.Долни чифлик отпуска материална помощ през зимния период на ветераните от войните в размер на 165 лева /сто и шестдесет и пет лева/ за осигуряване, съгласно приложения списък.


444. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА предлага на Президента на Република България, да бъде опростено задължението на Стоянка Димова Драгиева към ДФ „Земеделие”.


Снел:.............

Свързани:

Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс долни чифлик от 19. 11. 2009г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма в чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от проекта за Наредбата за рекламна и информационна дейност на територията...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 06. 04. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 2 от змсма във връзка с чл. 7, ал. 2 от збппмн приема отчета за дейността на окбппмн при община Долни чифлик...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 18. 01. 2012 г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от змсма, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 6 от ппзсп, Стратегията на община Долни чифлик за осигуряване...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 28. 01. 2009 Г
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация допълва ал. 1 на чл. 53 от Наредба за реда...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик от 21. 09. 2011 г
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация утвърждава актуализирания...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс долни чифлик от 18. 06. 2010г
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от змсма, във връзка с чл. 129, ал. 1 от зут одобрява проект на пуп...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconРешения на общс-долни чифлик по протокол №19 от 29. 05. 2009г
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 3 от зос и чл. 48, ал. 1 от нрпурои дава съгласие за продажбата на имот упи...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconОбщински съвет при община долни чифлик,област варна
Днес 28. 03. 2008г от 11. 00ч в заседателната зала на общинска администрация се проведе заседание на Общс- д чифлик. На заседанието...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г iconBg-долни чифлик: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Долни чифлик, пл. " Тича" 1, За: Светла Иванова Димитрова, рбългария 9120, Долни чифлик, Тел.: 05142 2008, e-mail: obst, Факс:...
Решения на общс-долни чифлик от 04. 09. 2009г icon9120 гр. Долни чифлик пл."Тича" 1; 9120 Dolni chiflik sq. Ticha 1 тел. 05142 2001; факс: 051423444; tel. 051422001; fax: 051423444
На територията на община Долни чифлик има и пгсс „Иван Вл. Мичурин”, гр. Долни чифлик която е държавно училище към Министерството...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом