Университетска многопрофилна болница за активно лечение
ИмеУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер254.08 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.umbalpleven.com/images/stories/pdf/ohrana/dok_sot.docУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -

Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ” ЕАД - ПЛЕВЕН

5800 Плевен, бул. ”Г. Кочев” 8 А, тел. 064/886 444, факс: 064/804 212

e-mail: umbal@umbalpln.com; www.umbalplеven.com
ОДОБРЯВАМ


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:……………………………

Доц. д-р Димитър Стойков, дм


ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Осъществяване на охрана физическа и със СОТ на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен"


юли

2011г.


СЪДЪРЖАНИЕ:

Съгласно чл.28 от ЗОП:

 1. Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка;

 2. Обявление за обществена поръчка;

 3. Пълно описание на обекта на поръчката;

 4. Техническа спецификация;

 5. Указания към участниците за участие в откритата процедура;

 6. Показатели за оценка на офертите;

 7. Списък на задължителните документи за участие в процедура за възлагане на обществената поръчка;

 8. Приемане на оферти;

 9. Образец на оферта, включително на електронен носител;

 10. Образец на ценовата оферта, включително на електронен носител;

 11. Примерен образец на административна справка за кандидата;

 12. Образец на декларация относно срока на валидност на офертата и срока на изпълнение на обществената поръчка;

 13. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка;

 14. Образец на декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП;

 15. Образец на декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

 16. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

 17. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП;


Цената на настоящата документация е 50.00 лв. с ДДС. Посочената сума се внася в касата на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен, или по банков път, по сметката на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р Георги Странски” ЕАД Плевен в ТБ АЛИАНЦ банк България АД, клон Плевен, адрес на банката, гр. Плевен, пк. 5800, ул. „Цанко Церковски” № 16, BIC: BUIN BGSF, IBAN: BG15BUIN 7015 1035 2501 14 – сметка в лева, след което документацията се получава от деловодството на болницата.

В случай, че документацията се закупува от куриер е необходимо предварително участникът да изпрати заявление, в което да посочи данните за фактура и чрез кой куриер да се изпрати на участника. Задължително се посочва точен адрес за получаване!

Крайният срок за закупуване на документацията е до 16:00 часа на 13.08.2011г.

Крайният срок за подаване на офертите е до 16:00 часа на 23.08.2011г. Офертите се подават в деловодството на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8А.

Отварянето на офертите е на 24.08.2011г. от 11:00 часа в зала №6 на УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен, гр.Плевен, бул. „Георги Кочев” № 8а.

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на „УМБАЛ д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща незабавно на участника.

Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти се оповестяват в интернет страницата на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – гр. Плевен - www.umbalpleven.com


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски” ЕАД Плевен.

І. Вид на процедурата: Открита процедура.

ІІ. Обект на поръчката: Осъществяване на охрана - физическа и със СОТ на структурните звена на болницата, разположени на територията на град Плевен и посочени в техническата спецификация, съгласно изискванията и условията в документацията на Възложителя.

Участниците трябва да притежават и представят в офертата си валиден лиценз за извършване на охранителна дейност; валидни документи, удостоверяващи възможността им да извършват охранителна дейност чрез технически системи за сигурност и помощни средства /със СОТ/ и План за охрана на обектите, съгласно Закона за частната охранителна дейност и изискванията на Възложителя.

Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Първа Клинична База – находяща се на бул. „Георги Кочев” №8А и включени към нея обекти, детайлно описани в техническата спецификация;

Обособена позиция 2: Втора Клинична База – находяща се на ул. „Владимир Вазов” №91 и включени към нея обекти, детайлно описани в техническата спецификация.

Срокът за изпълнение е 24 (двайсет и четри) месеца, считано от датата на подписване на договор за възлагане на настоящата обществена поръчка.

ІІІ.Гаранции

1.Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000,00 (хиляда) лв. и е със срок на валидност 200 дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение следва да надвишава срока на договора с 30 дни.

Гаранциите се представят в една от формите, съгласно чл. 60 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

- парична сума, преведена по банковата сметка на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен - ТБ Алианц България АД, клон Плевен, сметка BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, BIC код: BUIN BGSFТБ или в касата на финансовата служба на болницата - платежно нареждане в оригинал или заверено копие.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа или освобождава при условията и сроковете, записани в чл. 61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

VІ. Срок на валидност на офертите: 200 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите;

V.Оценяването и класирането на участниците се извършва по обособени позиции, въз основа на критерий: „НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.

VІ.Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отложено в срок до 180 дни, след извършена доставка и след представяне на следните документи :

 • Фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2 /два/ броя заверени копия;

 • Одобрен план-график за изпълнението на услугата.

Изброените документи се представят във Финансова служба на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, класирани и прикачени в папка. В папката се прилага писмо с опис на съдържащите се в нея документи, като задължително се посочват номерата, датите и броя на приложените документи от всеки вид.

VІІ. Прогнозната стойност на обществената поръчка, без ДДС е не повече 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лв. без ДДС за целия период на договора.


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

І. Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка:

1. При изпълнението на обществената поръчка участниците следва да се придържат към посочените по-долу разчети и условия за извършване на охраната – позициониране и т.н.

Обекти на Възложителя с физическа охрана (несортирани по обособени позиции):

1.1. Първа Клинична база – гр. Плевен, бул. „Георги Кочев” №8А:

Пост № 1 / Централен портал / - денонощен неподвижен.

Пост № 2 / Технически портал / - денонощен неподвижен.

Пост № 3 / Подвижен обход / - денонощен подвижен от 2 охранители.

1.2. Втора клинична база – гр. Плевен, бул. „Вл. Вазов” 91

Пост № 1 / Централен портал / - денонощен неподвижен.

Пост № 2 / Технически портал / - денонощен подвижен.

Пост № 3 / Подвижен обход / - дневен повдижен

Пост № 4 / Вход К-ка Пулмология / - денонощен подвижен.

1.3. Психиатрична клиника – гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”

Пост №1 / КПП на входа / - денонощен подвижен.

1.4. Психодиспансер с дневен стационар - гр. Плевен, ул. „Сан Стефано” №45

Пост №1 / КПП вход / - дневен неподвижен в работни дни.

1.5. Стара Психиатрична клиника – гр. Плевен, ул. „Солун” №1

Пост № 1денонощен подвижен.

1.6. Незавършен АГ комплекс – гр. Плевен, ж.к. „Дружба”

Пост №1 денонощен подвижен.


2. Участникът трябва да извършва охраната със СОТ на обектите на Възложителя за собствена сметка, като не може да отправя отделно предложение за стойност на охрана със СОТ в лева за един обект.

Възложителят запазва правото си да увеличи броя на обектите до 30, като това не трябва да влияе върху заплащаната стойност.

Стойностите, които оферира участника за физическа охрана – лева за човекочас - са окончателната стойност, която съгласно плана за охрана и отработените човекочасове за всеки месец, Възложителят ще заплаща.


3. Разчет на часовете за отработване на физическата охрана на обектите на “УМБАЛ-Д-р Георги Странски” ЕАД-Плевен и обекти за охрана със СОТНомер на

поста

Вид на охр.

постОтработени часове в

работни дни

Отработени часове в

почивни и празнични дни

През деня

През нощта

През деня

През нощта

1. Обособена позиция 1 – Обекти към Първа Клинична База (ПКБ)

1.1. Физическа охрана

1.1.1. ПКБ - бул.„Г.Кочев” №8А

Пост №1

Централен портал

Денонощен

неподвижен

12

12

12

12

Пост №2

Техн. портал

Денонощен

неподвижен

12

12

12

12

Пост №3

Подвижен обход

Денон.подв.

от 2 охр.

24

24

24

24

1.1.2. Незавършен АГ комплекс Ж.К. Дружба

Пост №1

Сгради, двор

Денонощен

подвижен

12

12

12

12

1.1.3. Психодиспансер - ул. „Сан Стефано” №45

Пост №1

КПП, вход

Дневен неп.

в раб. дни

8

-

-

-

Всичко за Об. позиция 1:

68

60

60

60

1.2. Обекти за охрана със СОТ (налични към момента на откриване на процедурата):

1.2.1. Регистратура и каса ПКБ;

1.2.2. Служба „Управление на персонала” – ПКБ;

1.2.3. Взаимоспомагателна каса – ПКБ;

1.2.4. Регистратура за КИ – ПКБ;

1.2.5.Склад РВ в отделение „Лъчелечение” – ПКБ;

1.2.6. Склад за материали – ПКБ;

1.2.7. Стругарно помещение и абонатна станция – ПКБ;

1.2.8. Работилница – парни техници – ПКБ.


2. Обособена позиция 2 – Обекти към Втора Клинична База

2.1. Физическа охрана

2.1.1. Втора Клинична База и Пулмология - бул. „Владимир Вазов” №91

Пост №1

Центр.портал

Денонощен

неподвижен

12

12

12

12

Пост №2

Техн. портал

Денонощен

подвижен

12

12

12

12

Пост №3

Подв. Обход

Дневен

подвижен

12

-

12

-

Пост №4

Пулмология

Денонощен

подвижен

12

12

12

12

2.1.2. Психиатрична клиника - ж.к. „Сторгозия”

Пост №1

КПП, вход

Денонощен

подвижен

12

12

12

12

2.1.3. Стара Психиатрична клиника - ул. „Солун” №1

Пост №1

Сгради, двор

Денонощен

подвижен

12

12

12

12

Всичко за Об. позиция 2:

72

60

72

60

2.2.Обекти за охрана със СОТ (налични към момента на откриване на процедурата):

1. Регистратура за Клиника по ортопедия и травматология;

2. КДО по пневмология и фтизиатрия;

3. МДЛ по нуклеарна медицина и метаболитна лъчетераппия;

4. Регистратура и каса – Втора Клинична База.Всичко за УМБАЛ:

Отработени часове в

работни дни

Отработени часове в

почивни и празнични дни

През деня

През нощта

През деня

През нощта

140

120

132

120


ІІ. Специфични изисквания към изпълнение на обществената поръчка

1. Участниците трябва да разполагат с работещ съвременно оборудван Диспечерски център, позволяващ автономна работа от независимо захранване, което дава възможност за независима 24-часова работа. Участниците следва да представят заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие от Лиценз за радиочестоти за покритието на гр. Плевен, издадени от Комисия за Регулиране на Съобщенията.

2. Участниците в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка трябва да изготвят и представят План за осъществяване на охрана и пропусквателен режим на обектите, съгласно чл.24 от Закона за частната охранителна дейност изискванията на Вложителя, посочени в документацията за участие и при спазване на броя и разчета на часовете за отработване за физическата охрана.

3. Участниците трябва да притежават национален Лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно (Закона за частната охранителна дейност – ДВ-бр.15 от 2004 г., изм. и доп.).

4. При изпълнение на обществената поръчка участниците следва да изградят и поддържат система за СОT за тяхна сметка в обектите, в които ще осъществяват предмета на услугата – физическа охрана.

5. Участниците избрани за изпълнители са длъжни да осъществяват контролно-пропускателен режим на територията на охраняваните от тях обекти. Достъпът на автомобили на трети лица се контролира от охранителите, които са на смяна на съответния пост, в съответствие вътрешните правила утвърдени от ръководството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД – Заповеди, правилници и т.н. Лицата осъществяващи дейността по настоящата точка са длъжни да събират таксите, утвърдени от Възложителя, за достъп до територията на лечебното заведение.

Начинът на отчитане на извършената дейност по настоящата точка ще се утвърди и регламентира с отделен договор с лечебното заведение, тъй като приходите от тази дейност представляват собствен приход от осъществяване на дейност, извън обхвата на основната на Възложителя.

Участникът избран за изпълнител на обособена позиция 1 се задължава да изгради за собствена сметка бариера, на техническия портал на Първа клинична база, чрез която да регулира достъпа на автомобили до района на болницата.

След изтичане срока на договора, собствеността върху бариерата преминава към Възложителя.

6.Участникът е длъжен да представи списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството на извършваната услуга – подписан и подпечатан от кандидата.

7.Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка - подписана и подпечатана от кандидата.

8.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години - подписана и подпечатано от кандидата.

9. Участникът трябва да има положителен финансов резултат за предходната година.


УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА


І. Условия за участие в процедурата

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон или по националното си законодателство, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и настоящата документация.

2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидати, за които са налице някое от обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП.

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата или в отделна декларация. В този случай участникът задължително посочва и дела на участие на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Участието на подизпълнител е допустимо само ако кандидатът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа.

Офертата задължително се подписва от законния представител на участника или от упълномощено лице/лица, като в офертата се прилага пълномощното на представляващия участника.

4. До участие в процедурата се допускат само участници, закупили настоящатата документация и отговарящи на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията за провеждане на настоящата процедура.

5. Участникът представя оферта за участие в процедурата напълно комплектована, съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

6. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на кандидата.


Подготовка и съдържание на офертата

1.Офертата се представя във вид съгласно изискванията на чл. 57 от Закона за обществените поръчки.

1.1.Пликът с офертата на участникът трябва да съдържа три отделни запачетани, непрозрачни плика.

- плик №1 с надпис „Документи за подбор” – в този плик участникът поставя изискуемите от възложителя документи от участниците съгласно Раздел „Списък на задължителните документи за участие”.

- плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” – в този плик участникът поставя „Оферта” (по приложения в документацията образец). плик №3 с надпис „Предлагана цена”, съдържа ценовото предложение на участника на хартиен и електронен носител.

2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в решението и обявлението за участие в процедурата, настоящите указания и да бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

4. Представянето на оферта задължава участникът да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

5. Поставянето от страна на кандидата условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.

7. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

8. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурта за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти, или е представил оферта, която не отговаря на изискванията за участие на обединение или за подизпълнители, както и на останалите изисквания на възложителя или на ЗОП.

9. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложените образци – приложения.

По изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични технически или търговски термини.

10. Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено нотариално заверено пълномощно.


ПОДГОТОВКА НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА – ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА (представя се съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП)


1.Ценовата оферта се изготвя и представя съгласно приложения образец.

Поставя се в плик №3 с надпис „Предлагана цена” и съдържа ценовото предложение на участника на хартиен и електронен носител.

2. Предлаганата едична цена е без ДДС.

В оферираните от участниците цени да бъдат включени и разходите за технически и монтажни дейности.

3. Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и магнитен носител.

4. Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху хартиения носител. За нуждите на класирането се използват данните от магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника.

5.Всеки участник може да предоставя търговски отстъпки или преференции, като посочва това изрично в представената „Оферта” от участника.

6.Офертите, които не са изготвени съгласно образеца на ценовата оферта, приложен в настоящата документация няма да се разглеждат.

7. Всеки участник може да представи само една оферта

8.Валидност на ценовата оферта трябва да е не по – малко от 200 календарни дни. Оферта с по-малък срок ще бъде отхвърлена, като несъответстваща на изискванията.

9. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.


Списък на задължителните документи за участие


1.Оферта - по приложения образец - поставя се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, представя се на хартиен и електронен носител.

2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (прилага се в началото на офертата преди всички други документи) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

3.Административни сведения – по приложения образец - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени – в легализиран превод на български език, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на подаване на офертата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

5.Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е регистриран или декларация, че не е ригистриран по ЗДДС - заверено от участника копие - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

6. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай, че това не е законния представител на участника - оригинал или нотариално заверено пълномощно- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

7.Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в обществената поръчка (заверено от кандидата копие) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

8. Документ за внесена гаранция за участие. Гаранцията за участие* се представя в една от формите съгласно чл. 60 от ЗОП - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор” :

 • оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от бъларска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

 • парична сума, преведена по банковата сметка на УМБАЛ "Д-р Георги Странски" ЕАД Плевен - ТБ Алианц България АД, клон Плевен, сметка BG15 BUIN 7015 1035 2501 14, BIC код: BUIN BGSFТБ или в касата на финансовата служба на болницата - платежно нареждане в оригинал или заверено от кандидата копие.

*Ако гаранцията за участие е банкова, участникът представя оригинал, ако е парична сума – оригинал на документ за внесена гаранция за участие или заверено от кандидата копие.

Участникът трябва да впише в документа за гаранция за участие - за коя/кои обособена/и позиция участва!

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП, съгласно актуалните текстове на ЗОП – с подпис и мокър печат- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

10. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП, съгласно актуалните текстове на ЗОП – с подпис и мокър печат- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП, съгласно актуалните текстове на ЗОП – с подпис и мокър печат- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

12. Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в процедурата като такъв по чл.56, ал.1, т. 7от ЗОП, съгласно актуалните текстове на ЗОП - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

*Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно лице или обединение на такива лица, Декларациите по предходните точки се представят в легализиран превод.

13.Декларация относно срока на валидност на офертата и срока за изпълнение на поръчката, съгласно приложения към документацията образец - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

14. Заверено от участника копие с гриф „Вярно с оригнала ” от Национален Лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно (Закона за частната охранителна дейност – ДВ-бр. 15 от 2004 г., изм. и доп.) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

15.Заверено от участника с гриф „Вярно с оригнала ” копие на програма на Участника за обучение, съгласно чл. 28 от Закона за частна охранителна дейност - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

16.Декларация от Участника, че притежава възможност за монтаж и поддръжка на сигнално охранителна техника и за видеонаблюдение- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

17.Списък на транспортните средства, с които Участника разполага, предназначени да обслужват дейностите по предмета на обществената поръчка. Участникът трябва да представи копие от регистрационни талони (в случай че са негова собственост) или копия от лизинговите или друг вид договори, чрез които са му предоставени на лизинг или под наем - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

18.Копие от Лиценз за радиочестоти за покритието на гр. Плевен, издадени от Комисия за Регулиране на Съобщенията /КРС/- поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

19.Декларация от Участника, че разполага с работещ съвременно оборудван Диспечерски център, позволяващ автономна работа от независимо захранване, което дава възможност за независима 24-часова работа - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

20.Техническо предложение - изготвен от кандидата План за осъществяване на охрана и пропусквателен режим на обектите, съгласно чл. 24 на Закона за частната охранителна дейност, изискванията на Вложителя, посочени в документацията за участие, с пълно описание на техническите характеристики на предлаганата от Участника услуга, съобразно изискванията на документацията за участие и при спазване броя и разчета на часовете за отработване за физическата охрана на обектите в техническата спецификация – подпис и печат на кандидата поставя се в плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, представя се на хартиен и електронен носител;

*При необходимост, след предварителна заявка на участниците ще бъде осигурен достъп (в работен ден) за извършване на оглед на територията на охраняваните обекти.


21.Списък на основните договори за услуги със същия предмет на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, с посочени лица и телефони за контакт, придружен с препоръки за добро изпълнение от други възложители за извършвана подобна услуга - подписан и подпечатан от кандидата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

22. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50, ал.1, т.2 от ЗОП – заверено от кандидата копие на годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за последната приключила стопанска година. В случаите, когато кандидатът е новорегистрирано търговско дружество или е физическо лице, такъв документ не се изисква - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

23.Списък на техническите лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството на извършваната услуга – подписан и подпечатан от кандидата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

24.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата и ръководните му служители, или на лицата, които отговарят за извършването на услугата - заверени от кандидата копия с гриф "Вярно с оригинала” - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

25.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата за последните три години - подписана и подпечатано от кандидата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

26.Декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидата за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка - подписана и подпечатана от кандидата - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

27.Декларация на Участника, че допълнителните разходи за системи за COT и тяхната поддръжка ще са за сметка на Участника - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”;

Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.

28.Подписан и подпечатан /на всяка страница/ от кандидата проекто-договор на Възложителя, с попълнена паспортна част на Изпълнителя, без да се посочва стойността на договора (посочването на стойността на поръчката в проекто-договора е основание за отстраняване от участие) - поставя се в плик №1 с надпис „Документи за подбор”.

29. Ценова оферта (изготвена по образец на хартиен и електронен носител). Представя се в отделен запечатан, непрозрачен плик, с надпис „Предлагана цена” – поставя се в плик №3 с надпис „Предлагана цена”, представя се на хартиен и електронен носител.

*Кандидат, които не е представил някои от задължителните документи в изискуемата форма и срок се отстранява от участие.


Приемане на оферти


1. Офертата, окомплектована с всички приложения, които се изискват съгласно ЗОП и настоящата документация се представя в запечатан непрозрачен плик.

2. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Упълномощаването за подаване на оферта трябва да е изрично с нотариално заверено пълномощно и копие от пълномощното се оставя в деловодството на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен.

Когато офертата се подава чрез куриерска служба или по пощата, не е необходимо да се упълномощава куриерската/пощенската служба.

3. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:

- наименование, адрес за кореспонденция, телефон и факс;

- описание на предмета на поръчката;

4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

5. Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик, който не е запечатан или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра.


Свързани:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение – д-р георги странски” еад – плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconРешение за откриване на процедура
Университетска многопрофилна болница за активно лечение д-р георги странски” еад плевен
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconОбяв а
Университетска многопрофилна болница за активно лечение “царица йоанна-исул” еад – софия, ул. “Бяло море” №8
Университетска многопрофилна болница за активно лечение iconОбяв а
Университетска многопрофилна болница за активно лечение “царица иоанна-исул” еад – софия, ул. “Бяло море” №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом