раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Име  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер131.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/133070311.doc

Доставки
 Номер 133 от 07.03.2011

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Община Пазарджик

 Пощенски код: 4400

 Място/места за контакт:: Община Пазарджик

 E-mail:: secretary@pazardjik.bg

 Факс: 034 440711

 Пощенски адрес: бул. "България" № 2

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: Пазарджик

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Таня Гюнова

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя

 Телефон: 034 402241; 088 5532809

 Адрес на профила на купувача

 Страна: Р България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги

 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: "Доставка на готова храна”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG423

 Място на изпълнение: На територията на община Пазарджик

 Тип доставки: Покупка

 Тип строителство

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Доставки

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Обект на процедурата е определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна” за нуждите на дневен център за деца ”Надежда за всички”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 55520000: Услуги на заведения за приготвяне и доставяне на храна

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: Дневният център е с капацитет 30 /тридесет/ деца на възраст от 8 /осем/ до 14 /четиринадесет/ години и е разположен в две бази: - база 1 - град Пазарджик - СОУ ”Георги Брегов”, бул. ”Георги Бенковски” № 20; - база 2 - село Алеко Константиново; Поръчката е на стойност не повече от 6300 лв. без ДДС на месец!

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата: 29/02/2012

 Срок в дни

 Начална дата: 20/05/2011

 Срок в месеци

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):


 Описание: Гаранцията за участие е в размер на 560 лв. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. При предоставяне на гаранция за участие под формата на паричен депозит, в основанието за превода изрично да бъде записано: „Гаранционен депозит за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна”. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път това следва да стане по следната сметка на община Пазрджик: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 15 (петнадесет) дни след изтичане на срока на валидност на офертите, считано от крайния срок за получаване на офертите. Гаранция за изпълнение на договора е банкова гаранция или парична сума в размер на 3% от стойността на договора и се определя при неговото подписване. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. При предоставяне на гаранция за изпълнение под формата на паричен депозит, в основанието за превода изрично да бъде записано: „Гаранционен депозит за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Доставка на готова храна”. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на община Пазрджик: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” - АД - UBBSBGSF.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:


 Условия: Плащането се извършва чрез счетоводството обслужващо дневен център за деца ”Надежда за всички”, в български лева, по банков път, на отсрочено плащане до 30 /тридесет/ дни след представяне на оригинална фактура, отговаряща на изискванията на ЗСч, ЗДДС и ППЗДДС, съдържаща в описателната си част текста „Разходът е направен по Договор № BG051PO001-5.2.06-0111-С-001 по ОПРР”, както и подробна информация за извършената доставка – описание, брой, и единична стойност. Изпълнителят представя фактура един път месечно за предходния месец.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):


 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: НЕ

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения – точен адрес, телефон, факс, данъчен номер, ЕИК по регистър БУЛСТАТ, E-mail (ако има) и лице за контакти – подписано и подпечатано от участника; 3. Документ за закупената документация за участие – копие; 4. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 5. Документи за регистрация на участника: а) документ за съдебна регистрация и всички последващи изменения (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – нотариално заверени копия; б) удостоверение за актуално състояние издадено след 01.01.2011г. (за юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България и не е вписано в Търговския регистър) – оригинал или нотариално заверено копие; в) актуално удостоверение за вписването в търговския регистър издадено след 01.01.2011г. или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; г) документ за данъчна регистрация (копие), ЕИК/БУЛСТАТ (копие) и регистрация по ЗДДС, ако е регистриран (копие); д) документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде с официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); 6. Декларации: а) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП ; б) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; в) Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП за участието на подизпълнители; г) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата; д) Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства и условия по провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка; е) Декларация от участниците, че са изпълнили разпоредбите на чл.18 от ЗХ или & 90 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗХ (ДВ, бр. 31 от 2006 г., в сила от 14.04.2006 г., изм., бр. 96 от 2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 51 от 2007 г., в сила от 26.06.2007 г.; ж) Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности приемане на етичните клаузи на обществената поръчка; 7. Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с храни по Закона за храните (издава се отобластната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)) – нотариално заверено копие. 8. Удостоверение за регистрация на транспортно средство по Закона за храните (издава се от "РЗИ") и/или удостоверение за регистрация на транспортно средство за превозване на суровини и храни от животински произход (издава се от РВМС) – нотариално заверено копие. 9. Копие от анализно свидетелство за хранителни продукти с произход извън страната, ако участникът ползва такива – заверено от участника „Вярно с оригинала”;

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


 Изискуеми документи и информация: Не се изисква!

 Минимални изисквания: Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности


 Изискуеми документи и информация: Не се изисква!

 Минимални изисквания: Няма

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват


 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)


 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)


 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка


Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 17:00

 Цена: 10

 Условия: Екземпляр от документацията може да бъде получен всеки работен ден до 17,00 часа на 16.04.2011 г. от "Центъра за информация и услуги на гражданите" – гише „Ксерокс и информация”, находящ се в сградата на община Пазарджик в гр. Пазарджик, бул. "България" № 2, след представяне на документ, удостоверяващ, че лицето е заплатило цената на документацията като е превело съответната сума по следната банкова сметка на общината: Банка ОББ - АД, гр. Пазарджик, IBAN сметка BG 86 UBBS 80028432441510, BIC UBBSBGSF, код 447000. Цената на документацията може да бъде заплатена и в брой, на каса при получаването й в община Пазарджик. Цената на настоящата документация е 10 (десет) лева с включен ДДС.

 Дата: 16/04/2011

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие


 Час: 17:00

 Дата: 26/04/2011

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)


 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 120

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите


 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши от 14.00 ч. на 27.04.2011 г., в „Стъклена зала”, на II-я етаж в административната сграда на община Пазарджик.

 Време: 14:00

 Лица: Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

 Дата: 27/04/2011

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: ДА

 Проект/програма: Проект „Дневен център за деца „Надежда за всички”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „РЧР” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕСФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06-0111-С-001.

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 01.03.2011 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 02/03/2011

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

Свързани:

  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №3, ст. 4
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом