Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова
ИмеСъседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова
страница11/15
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.69 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://bphu.org/uploads/files/2012/BFMS_08.04.2013_1.doc
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Придобивки за инвалидите, предоставяни от общинските служби за социално подпомагане | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 22 |

Наскоро в. "Доктор" започна нова рубрика, в която юристът Владислава Галева дава актуална информация за законовите разпоредби, касаещи здравната система у нас. Поради многото въпроси на наши читатели, свързани с работата на ТЕЛК и правата на пациентите, публикуваме по-обширен материал на тази тема. Можете да изпращате въпросите си към юриста на адреса на редакцията.

УСЛОВИЯТА ЗА ДОСТЪП НА

ИНВАЛИДИ ДО СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ

Условията и редът за отпускане на социални помощи на инвалидите са уредени с Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Социалните помощи на правои-мащите лица се отпускат по постоянен адрес след преценка на:

доходите на лицето или семейството;

имущественото състояние;

семейното положение;

здравословното състояние;

трудовата заетост;

възрастта.

Лицата и семействата, които кандидатстват за отпускане на помощи, трябва да изпълняват и следните допълнителни условия:

да няма регистрирана фирма по Търговския закон;

да няма вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, а ако има, общата им стойност да не надхвърля 200 лв. за всеки един от членовете на семейството;

да не притежава движима и недвижима собственост, която може да бъде източник на допълнителни доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето и семейството;

да не са сключвали договор за предоставяне на имущество срещу задължение за издръжка и гледане;

да не са прехвърляли жилищен или вилен имот срещу заплащане през последните пет години;

да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, с изключение на случаите за лечение на заболяване или във връзка със смърт на член от семейството, (чл. 10ППСЗП).

Инвалидите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определения диференциран минимален доход (ДМД), имат право на месечна помощ.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАНИЯ МИНИМАЛЕН ДОХОД И РАЗМЕРА НА СОЦИАЛНАТА

ПОМОЩ Диференцираният минимален доход на лицето е равен на сбора от коефициентите на лицата в семейството (според категориите. към които спадат), умножен по гарантирания минимален доход.

При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент се прилага коефициентът с по-висок размер.

Размерът на месечната помощ се определя като разлика между ДМД или сумата от ДМД и доходите на лицата/ семействата от предходния месец.

ОТПУСКАНЕТО НА СОЦИАЛНА ПОМОЩ

Решението за отпускане (или отказ) на социална помощ, за нейния вид и размер се взема от ръководителя на общинската служба за социално подпомагане. Решението на ръководителя се обжалва от заинтересованите лица пред ръководителя на областната служба за социално подпомагане в седемдневен срок от съобщението.

НАДБАВКИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

Ако до навършване на 2-годишна възраст на дете се установят трайни увреждания над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ в размер 100 лв.

Родителите на дете с трайни увреждания, което живее постоянно в страната и не е дадено за отглеждане в специализирано заведение на пълна държавна издръжка, получа-

ват независимо от дохода на семейството двойния размер на месечните помощи за отглеждане на дете. Родители/осиновители на инвалиди до 18-годишна възраст с трайни увреждания имат право на месечна добавка в размер

на сто от гарантирания минимален доход (28 лв.).

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ИНВАЛИДИТЕ И КАКВО Е НЕОБХОДИМО, ЗА ДА ГИ ПОЛУЧАТ - Месечни помощи за транспортно обслужване Инвалидите със 71 и над

на сто трайно намалена работоспособност, инвалидите с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто със заболявания на долните крайници с трайни увреждания имат

право на месечна целева помощ за транспортно обслужване в размер 15 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД= 40 лв.) - 6 лв. Правото се ползва при условие, че доходът на член от семейството за предходния месец е по-нисък от трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.) за всеки член от семейството.

Карти за градски транспорт на територията на София

Съгласно чл. 28 от Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на Столичната община, пенсионерите с намалена работоспособност над 50 на сто, живеещи в София, имат право на тримесечни карти за цялата градска мрежа (Решение № 36, протокол № 8 от 14.03.2000 г.). Същата карта дава право на безплатно пътуване и на придружителя. Правоимащите лица ползват по избор парична помощ за транспортно обслужване или карта за цялата градска мрежа.

В службата за социално подпомагане по постоянен адрес на инвалида между 1 и 15 число на всеки 3 месеца се подава молба по образец, копие от експертното решение, лична карта и снимка на инвалида.

2 безплатни пътувания годишно с БДЖ или автотранспорт в страната

Инвалидите със 71 на сто трайно намалена работоспособност, военноинвалидите и децата до 16-годишна възраст с трайни увреждания имат право на безплатно пътуване 2 пъти годишно - отиване и връщане, с БДЖ или с автобус в страната (правото се ползва и от придружителя).

В службата за социално подпомагане се подава молба и се представят копие от решението на ТЕЛК и лична карта. Службата издава удостоверение, което важи до изтичане на срока на експертното решение. Това удостоверение се представя на касите на БДЖ / на автобусната фирма-превозвач, и в него се отбелязват пътуванията. Парите се възстановяват след ползване на правото от службата за социално подпомагане по местоживеене.

Независимо от това право, БДЖ осигурява на лицата с намалена работоспособност над 70 на сто 50% намаление на билетите при всяко пътуване в страната (без експресните влакове и първа класа).

Целева помощ за отопление

Право на месечна целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто доход от предходния месец е по-нисък от сбора на диференцирания минимален доход и левовата равностойност на 450 кВтч електрическа енергия, от които 300 кВтч - дневна и 150 кВтч - нощна.

(Левовата равностойност се определя по действащи в момента цени на електрическата енергия в началото на отоплителния сезон.)

Помощта се отпуска по общия ред по местоживеене.

За да се определи правото на достъп до целево подпомагане за отопление, кандидатстващото лице трябва да отговаря и на допълнителните условия по чл. 10 ППЗСП.

Безплатно балнеолечение и храна

Хората с трайно намалена работоспособност над 90 на сто с трайни увреждания имат право на целева помощ за балнеолечение и храна веднъж годишно до трикратния размер на гарантирания минимален доход (120 лв.). Същите права ползват и придружителите им. Помощта се изплаща от общинската служба за социално подпомагане след представяне на разходооправдателен документ за балнеолечение и храна.

Целева помощ за преустройство на жилище

Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, на които е предписана от ТЕЛК инвалидна количка, имат право на еднократна целева помощ до 600 лв. за преу-

стройство на жилище, с цел улесняване на достъпа, ако доходите на член от семейството през последните 12 месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, и фактура за стойността на ремонта по видове разходи.

Целева помощ за покупка или приспособяване на лек автомобил

Лицата с намалена работоспособност над 90 на сто, със затруднено придвижване, имат право на еднократна целева помощ до 1200 лв. за покупка или приспособяване на лично МПС, ако доходите на член от семейството през последните 12

месеца не надвишават двукратния размер на гарантирания минимален доход (80 лв.)

За да бъде отпусната тази помощ, е необходимо лицата с трайни увреждания да отговарят и на следните допълнителни условия: да са на възраст от 7 до 65 г., учащи се или работещи, както и да не са ползвали финансови облекчения при внос на лично МПС през последните 3 г. за употребяван и през последните 5 г. за нов автомобил.

В службата за социално подпомагане по местоживеене се подава молба-декларация, съдържаща данни за доходите на член от семейството през последните 12 месеца, към която се прилагат експертно решение на ТЕЛК, документ за самоличност, служебна бележка за доходите, фактура за стойността на извършеното приспособяване, копие от регистрационния талон на МПС.

Еднократна помощ за инцидентно възникнали жизненоважни потребности

Помощта е на стойност до 5-кратния размер на гаратирания мнимален доход (200 лв.) и се отпуска веднъж годишно по общия ред за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата.

Еднократна помощ при лечение в чужбина

На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването, се отпускат за сметка на бюджета средства за покриване на разходите на лицата и техните придружители. Неусвоената сума се връща в общинската служба. Тази помощ е различна от помощта за инцидентни нужди.

Владислава ГАЛЕВА


Д-р Тодор Вълов: Тази година грипният вирус причинява глухота! | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 23 | Люба МОМЧИЛОВА

Потърсихме във видинската болница "Св. Петка" д-р Тодор Вълов, специалист по ушномосно гърлени болести, дълги години началник, а понастоящем ординатор 8 отделението по УНГ, за да му предадем благодарността и да го попитаме дали си спомня този случай. Ето какво още ни разказа д-р Вълов за усложненията, които дават тазгодишните грипни вируси.

Здравейте, д-р Вълов. радваме се. че ви намираме на оаботното място - в от-

ви благодари за швота му с цялото си сърце. Спомняте ли си за едно хлапе на 6 години с кръвоизлив след вадене

на сливици в Белоградчик?

0, разбира се, че го помня! Получавам новогодишни картички от семейството! Беше едно детенце от Белоградчик, сега вече е голям мъж. Знам, че сега живеят в София. Знаете ли, все още се намират благодарни хора... За нас, лекарите, това е признание!

А-р Вълов. с какво ви привлече тази специа-

лост?

Още от времето, когато учех медицина в Пловдив. Бях стажант в хирургични отделения и ми харесваше, че можеш да видиш резултата от работата си почти веднага. Възпитаник съм на ИСУЛ, на проф. Кичева и на проф. Павлов, да почива в мир! От 1970 г. съм лекар , на 1 април направих 44 години стаж в професията. В началото 15 години работих в белоградчишката болница, останалите години трудов стаж изкарах във видинската болница като началник на отделението по УНГ. Родом съм от село Раковица, близо до границата със Сърбия, до Връшка чука.

Какви дейности извършва вашето отделение УНГ?

В отделението се извършват консервативно и оперативно лечение на заболявания на УНГ апарата. За осъществяване на лечебно-диагностичната си дейност отделението използва съвременна апаратура - операционен микроскоп, имаме две операционни зали, един универсален УНГ стол, набор за микроларингохирур-гия, бронхоскопи - ригиден за деца и възрастни, ригиден езофагоскоп, пълен набор бужове и щипки за чужди тела, набор за спешна трахеотомия, аудиометър. Тук работят трима лекари с призната специалност по УНГ. Отделението е база за следдипломна квалификация по УНГ болести и има определено II ниво на компетентност.

Какви са най-честите

последици от грипа тази година?

Пациентите в остра фаза на грипната инфекция вече намаляха. Започна главоломно да се увеличава броят на тези с усложнения. Тази година грипът има разнолики и тежки последици - това са УСЛОЖНЕНИЯ В УШИТЕ И КРЪВОИЗЛИВИ В НОСА

Тази седмица бях дежурен към «Бърза помощ», 10 пъти през нощта ни викаха на адрес, 5 от тях между 1 и 4 часа, защото хората, и най-вече малките деца, не издържат на болката. Шум в ушите, тежки отити, възпаления, имаме и няколко случая на синузит, както и болни със силно кървене от носа. Тази година грипният вирус причинява глухота. По кръвен път той поразява най-вече фините структури на средното ухо. На 4-ия - 5-ия ден, когато хората си мислят, че инфекцията преминава, защото температурата спада и главоболието стихва под въздействие на медикаменти и витамини, които болният пие, се явяват силни болки в ухото. Слухът рязко намалява. Ухото започва досадно да бучи или да пищи. Човек може да не обърне внимание и да реши, че е резултат от високата температура. Ако са минали повече от 10 дни, шансовете да се помогне са малки. Възможността слухът да се възстанови, е намаляля с повече от 50%. Това не бива да се допуска.

Усложненията са. защото болните не са ви потърсили навреме, или така протича грипът сега?

И двата случая - не са потърсили личните си лекари навреме, а и усложненията на тазгодишния грип са такива. Този щам дава патогенни усложнения в слуха, в ушите. В отделението имаме седем легла, а болните са 11 души. Най-много тази година от грипа

пострадаха малките деца. При децата ГРИПНИЯТ ВИРУС СЪЩО МОЖЕ ДА УВРЕДИ СЛУХОВИЯ НЕРВ

По-често обаче това се дължи на приеманите антибиотици. Макар и рядко, все още има лекари, които предписват антибиотици от групата на гентамицина, амикацин, които унищожават слуховия нерв. Тези антибиотици са токсични за слуха. Въпреки че има съвременни и най-различни антибиотици, някои лекари продължават да изписват ге-нтамицин. Всяка година откриваме оглушали деца след лечение с тези антибиотици.

Какво бихте посъветвали родителите им?

Бих ги посъветвал да не предприемат самолечение и навреме да потърсят личния лекар . Другото важно, за да не се разболяват така лесно децата, е да се стараят да укрепят имунитета им. Да приемат по-малко антибиотици, защото имаме много алергични заболявания напоследък. Това е, ще повторя, заради безразборното лечение с медикаменти, които не са изписани за тях, а са чули, че на някой са помогнали. Най-добре е веднага щом се явят оплаквания, да се търси опитен специалист.

Привърженик ли сте на хомеопатичната терапия?

Това е алтернативен начин на лечение, всеки има право да избира как да се лекува, но аз съм преди всичко оператор и при операциите намирам неприятни усложнения от грипните и бактериалните инфекции.


Д-р Иван Добринов: Комбинираният с други вещества метадон в чисто дрогиране, а не лечение | | 08.04.2013 02:23 | Доктор | стр. 16; 17 |

Здравейте! Аз съм пенсионер, но въпреки кризата, семейството ми абонирано за в. Доктор". От него получаваме интересна информация по редица здравни проблеми, за което благодарим. Моят Въпрос към вашите специалисти е следният; до какви опасни последици може да доведе приемането инжекционно на метадон.

--

За отговор на Въпроса u коментар по тази изключително наболяла здравна и социална тема се обърнахме към с д-р Иван Добринов - лекар -психиатър в Държавната психиатрична болница в гр. Раднево. Той е началник на шесто мъжко отделение, а пациентите му са хора с оформена зависимост към алкохол и наркотици. Д-р Добринов е консултант към Сдружение "Майки срещу дрогата" - Пловдив и член на Сдружение за психосоциална рехабилитация и ресоциализация "Избор" - Стара Загора. Нека припомним, че през есента на миналата година именно д-р Добринов "повдигна завесата" на крещящите проблеми в 12-те психиатрични клиники в България. Тогава здравният министър Десислава Атанасова също се ангажира с обещанието проблемите да започнат да се решават.

Д-р Добринов. започвам с въпроса на нашия читател: до канви опасни последици може да доведе инжектирането на метадон?

Първо искам да изтъкна, че много от наркоманите разреждат метадона с вода и тогава го инжектират. Това води до т.нар. водна треска и може да се прояви с много висока температура. При нас редовно идват такива пациенти, които са злоупотребили с метадона. На много места се продава на черно, като преди това го разреждат, за да печелят повече пари. Иначе, това е чисто друсане, то не е лечение. На практика човекът стига до еуфория, но в същото време си носи всичките рискове от венозната употреба.

Казахте, че се продава на черно, но нали метадонът се прилага за лечение на нарнозависими?

Вижте, положението в това отношение е много деликатно, тъй като метадонът е синтетичен опиат. Като химическа структура принадлежи към наркотичните вещества - опиатите. Активната молекула, която действа в мозъка, е морфиновата молекула. Въпросът е в дозата. Ако човек спазва предписанието, не би трябвало да стига до еуфория при тази химическа форма на метадона. Имам предвид да си взема необходимата доза в точното време, за да не се стига всъщност до абстиненция. Т.е. той приема наркотик, но не е надрусан. Теоретично това е идеята. На практика обаче се получава съвсем друго. Не при всички, естествено, но все пак трябва да се има предвид, че наркоманите, които са на лечение, не са пример за хора, които спазват предписанията. И като им се отпуснат определени количества метадон за дома, те започват или да си го инжектират, като се друсат с него, или да го комбинират с най-различни други вещества - например с алкохол, с някои антидепресанти, с бензодиазепини, с витамини, с какво ли не... Всъщност, те буквално се друсат с него. И в крайна сметка става по-лошо. Дори

СМЪРТНОСТТА ПРИ ТАКИВА ХОРА Е ПО-ВИСОКА,

отколкото при онези, които

са сам« на хероин. При такава злоупотреба ефектът е непредсказуем, защото не могат да дозират точно различните наркотици.

Какви са чисто физическите усещания на човека?

Ефектът от всички опиати е един и същ. Когато наркоманът се друса, от една страна усеща отпускане и спокойствие, от друга страна - еуфория. Такъв е ефектът от всички опиати, затова е логично да го ползват като лекарство. Но те го ползват за наркотик. Вече споменах, че като го разредят с вода и си го инжектират, се стига до водна треска. Ние имахме такъв пациент, за негов късмет се размина без последствия, но все пак е рисково. Наред с това съществуват всички рискове на венозната употреба. Много често ползват общи игли и спринцовки и ако един е болен от хепатит например, пламва цялата компания. И не само това - получават инфекции, предавани по кръвта, а самото вливане на нестерилни вещества във вените много често води до възпаление. Понякога дори се стига и до сепсис, знаете колко фатално е това състояние. Затова казвам, че това не е лечение, а злоупотреба.

Как се стига да такава злоупотреба? Кой я

провокира?

Тук има и други аспекти. Тук говорим за частен бизнес. В цял свят няма такива частни метадонови програми, каквито има в България. Тази е причината да не се спазват изискванията. Знаете ли какво правят там? Държат хора по 10 и повече години. Имахме пациент, който цели 12 години е бил в метадонова програма, а по този начин се генерира печалба от продължителността на престой на пациента.

Но това е много страшно. Не се ли оказва все пак някакъв контрол?

Министерството на здравеопазването миналата година уж затегна малко програмите. Доколкото съм запознат, направиха някакви проверки, контролът беше затегнат донякъде. Но все още има случаи, когато хората си купуват метадон на черно, изнасят

го в програмите. Дори стана скандал с централния регистър, защото се оказа, че някои се записват едновременно в две програми. В едната приемат метадона, а в другата го продават на черния пазар. И положението става неконтролируемо. Миналата година имахме такъв случай. Човекът си инжектирал 4-дневна доза наведнъж. Отишъл в Програмата, взел количеството си за цяла седмица - те му го дават без проблем. Приел голямо количество метадон и в неадекватно състояние се качи ей тук на един мост. Имаше късмет, че един човек го спасил да не падне отвисоко... Това си е опит за самоубийство!

Какво е решението в такива случаи?

Решението е контрол, административни мерки и най-вече санкции. Лошото е, че в България масово се изписва метадон на опиатни наркомани, което противоречи на всякакви добри практики. Според Световната здравна организация 40 на сто от венозните хероинови наркомани са подходящи за такъв тип лечение. А тук на всеки опиатен наркоман, който се мерне покрай клиниката, му се отпуска метадон. Американците казват, че при 60 на сто от включените в метадонови програми има резултат - след една година метадонът може да бъде намален и спрян.

Т.е. вместо да лекуват, в България се злоупотребява. така ли?

Думата лечение не е най-точната в случая. МЕТАДОНЪТ ЗАМЕСТВА. САМИЯТ ТОЙ Е НАРКОТИК и всъщност не става дума за лечение, а за заместване на един наркотик с по-безопасен. Ако се взема по предписание, не предизвиква надрусване. Но ако утре например му го спрат или затворят метадоновата програма, той ще получи много тежки кризи. Абстиненцията е по-тежка дори от хероиновата.

А не може ли това лечение или заместване. както казвате. да се про-

вежда в клиниките и да не им се отпуска за вкъщи?

По принцип може. Проблемът е, че в България моделът беше въведен по погрешен начин. Направиха се частни клиники, което е против интересите на болните. Те нямат интерес пациен-

тът да остане при тях само една година, защото той им носи печалба. Т.е. финансовият интерес противоречи на интересите на клиента. И оттам идват злоупотребите, т.е. затварянето на очите...

Миналата година повдигнахте доста въпроси. Имаше ли ефект?

Проблемите продължават. Те са много. Скандалите вървят почти всяка седмица. Преди десетина дни имаше репортаж в една телевизия за онези средства, за които говорихме тогава - от акцизите за алкохола. Стана ясно, че са изразходвани около 20 милиона, а всъщност само 300 хиляди са използвани за превенция, не е ясно останалите къде са отишли.

Увеличиха ли заплатите на лекарите в психиатричните клиники, както обеща тогава здравният министър?

Увеличиха: с около 15% на лекарите, с около 20% на сестрите, а на санитарите - нищо. Администрацията обаче си вдигна заплатите.

А във вашата болница положението промени ли се?

Дори стана по-лошо. Осъществиха се някои козметични промени, но от друга страна, проблемите се задълбочават - все още нямаме лекари, нямаме

психолози, нямаме охрана. Аз съм на същото положение, дори и по-тежко, защото затвориха временно съседното отделение и това временно се оказа неопределено. В момента отделението е пълно, аз съм един лекар на 60 легла и трябва да изпълнявам всички функции, включително на завеждащ, на ординатор, на психотерапевт и на какво ли не. Това продължава... На всичкото отгоре падна таванът в коридора пред кабинета ми, добре че не уби някого. Е, има някои положителни неща, все пак. Например вече правим консултации в другата болница и така донякъде се облекчава работата относно другите заболявания. ЛЕКАРСТВАТА ТУ ГИ ИМА. ТУ ГИ НЯМА,

но поне основните, животоспасяващите, тях вече ги доставят. Проблемите си стоят. Това не беше системна промяна, а козметична. Лошото е, че се работи на парче, няма единна система.

Искам да ви попитам имате ли във вашата болница все още група за анонимни алкохолици? Пък и по принцип?

Има. Хубавото е, че броят на групите се уве-пичава. Ето например в Стара Загора се създаде втора група - идват веднъж седмично в болницата. В Пловдив създадоха такава група в сградата на "Майки срещу дрогата", разширяват се. Ние си съдействаме много добре с тях. Изпращат се пациентите тук при нас за детокс, а като ги изпишем, ги насочваме към тях.

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Свързани:

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconТуристическа агенция мондел травел
По маршрут: велико търново – габрово софия – любляна – мюнхен – страсбург – париж – замъците по лоара – лион верона – загреб софия...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconБезплатни прегледи в Кърджали | | 19. 02. 2013 03: 16 | Твоят ден (Стара Загора, Хасково, Кърджали) | стр. 1 |

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconНово отделение за рехабилитация в Свети Влас допълва лечение с уникален въздух и гледка към морето | | 17. 04. 2013 02: 50 | Твоят ден, Благоевград, Кюстендил, Перник | стр. 1 |

Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconНова година 2013
Хотел „Търново” е разположен в деловият център на гр. Велико Търново, до парк „Марно поле”, в непосредствена близост до всички административни...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconОбласт велико търново
Списък на пунктовете и отговорните лица за изкупуване на охлюви на териториите на Област Велико Търново и Област Габрово за 2012...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconПравни аспекти на националната сиурност в рамките на ес в контеста на казуса срещу българските медици в либия
Нву „ВасилЛевски” – Велико. Търново, 5000 Велико Търново, ул.”Българя”Nº76, е- mail: Cherwena
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconПо маршрут: Кърджали-Шипка-Габрово-Велико Търново-Плевен-Троян-Карлово-Сопот-Пловдив-Кърджали
Ръгване сутринта от Кърджали с луксозен автобус. Спиране в гр. Шипка и посещение на Храм-паметник „Рождество Христово”. Отпътуване...
Съседи скочиха срещу сеч на дървета | | 08. 04. 2013 03: 25 | Твоят ден, Велико Търново, Габрово | стр. 3 | Ирена николова iconОферта за двудневна екскурзия до: Казанлък-Тракийска гробница,Шипка,Габрово-Етър,Велико Търново-Арбанаси
Ден: Тръгване сутринта от с луксозен автобус 3*, телевизор
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом