Доклад за дейността на областна администрация плевен
ИмеДоклад за дейността на областна администрация плевен
страница1/8
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1.18 Mb.
ТипДоклад
източникhttp://www.pleven-oblast.bg/assets/Dokumenti/dokladi/god.doklad_2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8

Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ДОКЛАД

ЗА

ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН

ЗА 2012007 г.

месец февруари, 2013 година


СЪДЪРЖАНИЕ:


1. ВЪВЕДЕНИЕ


2. РАЗДЕЛ I:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ПЛЕВЕН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ОТ ПРОГРАМАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2009 – 2013г.


2.1. Отчет за дейността на политическия кабинет;


2.2. Система за финансово управление и контрол (СФУК);


2.3. Отчет за дейността на Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността” (АПОФУС);


2.4. Отчет за дейността на Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост (АКРРДС);


2.5. Отчет за дейността на областните съвети и комисии (приложение №1 към настоящия доклад)


2.6. Вазимодействие между Областна администрация Плевен и териториалните звена на централната изпълнителна власт


3. РАЗДЕЛ II:

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЛЕВЕН ЗА 2012 г.


4. РАЗДЕЛ ІІІ:

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ЗА 2013 ГОДИНА


1. ВЪВЕДЕНИЕ


В изпълнение на изискванията на чл.63 от Закона за администрацията и писмо изх. №02.04-16 от 24.01.2013г. на Главния секретар на Министерския съвет до Областните управители, настоящият доклад е изготвен и структуриран в три основи раздела, които отразяват състоянието на администрацията по отношение на организационното развитие, държавната служба, административното обслужване и регулиране, достъпа до обществена информация, антикорупционните мерки, информационните технологии, електронното управление, проектите за модернизиране на областната администрация, отчет за изпълнение на дейностите от териториалната администрация, отчет за изпълнението на целите на администрацията за 2012г. и стратегическите цели за 2013г. на ОА-Плевен.

Информацията, която се съдържа в доклада, се основава и на данните, попълнена от служителите на ОА-Плевен в Информационната система за попълване на отчетните доклади за състоянието на администрациите (ИСПОДСА). За оценката на състоянието на административното обслужване са ползвани данни, попълнени от служителите на администрацията в Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО), от отчетите за извършената работа на директорите на дирекции АПОФУС и АКРРДС.


Дейността на Областна администрация Плевен през 2012г. беше насочена за изпълнението на поставените приоритети и цели в Програмата на Правителството на Европейското развитие на България 2009-2013г. Реализирането на управленските приоритети и цели изисква добре работеща администрация, което в условията на криза, налага бързи мерки за осъществяване на функционално оптимизиране на организационното структуриране и логическата последователност на дейностите при предоставяне на качествени услуги на гражданите. Основни приоритети в управлението на Правителството на европейското развитие на България са:


Приоритет І.

Повишаване доходите на българските граждани, растеж и модернизиране на българската икономика.

Приоритет ІІ.

Гарантиране правовия ред в страната, борба с престъпността и органичаване на корупцията.

Приоритет ІІІ.

Реформиране и подобряване работата на съдебната система за възстановяване на справедливостта в обществото.

Приоритет ІV.

Възстановяване доверието на европейските партньори към страната и размразяване на спряното европейско финансиране.

Приоритет V.

Подобряване социалната сигурност на българските граждани. Създаване на благоприятна и здравословна среда на живот за гарантиране на личното и общественото здраве.

Приоритет VІ.

Развитие на човешкия капитал на нацията и създаване на условия за успех на всеки гражданин.

Приоритет VІІ.

Превръщането на страната в основен фактор за стабилността в региона и света, уважаван член на ЕС.


Произтичащите от Правителствената програма, Стратегическия план за дейността на Областна администрация Плевен за периода 2010-2013г. в изпълнение на Оперативния план за действие на ОА-Плевен за 2012г., основни стратегически цели на Областна администрация Плевен за 2012г., бяха:


Стратегическа цел 1.

Оптимизиране на организационна структура на ОА-Плевен;


Стратегическа цел 2. Подобряване на административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез електронно управление;


Стратегическки цел 3.

Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално ниво ;


Стратегическа цел 4.

Подобряване управлението на човешките ресурси и повишаване на квалификацията на служителите в Областна администрация Плевен;


Стратегическа цел 5.

Оптимизиране на системата за финансово управление и контрол (СФУК);


Стратегическа цел 6:

Повишаване ролята на природното, културното и историческото наследство в Област Плевен


Стратегическа цел 7:

Подобряване на условията и възможностите за провеждане на активна регионална политика;


Стратегическа цел 8:

По-добро развитие на област Плевен чрез ефективно управление на държавната собственост и осигуряване на благоприятна среда за населението и бизнеса в региона;


Дейността на Областна администрация Плевен обхваща всички дейности, процеси и структури на администрацията – политически кабинет, дирекция АПОФУС и дирекция АКРРДС, взаимодействие между ОА-Плевен и териториалните администрации на изпълнителната власт. През 2012 година, дейността на администрацията приоритетно бе насочена към реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса, създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост на област Плевен, изграждане на модерна администрация, способна да отговори на високите очаквания на българските граждани, бизнеса и Европейския съюз за по-добро обслужване и висока професионална етика.


2. РАЗДЕЛ I:

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛЕВЕН ЗА 2012Г.


2.1. Политическия кабинет.


На 21 януари 2012г. Областният управител Иван Новкиришки и заместниците му Тошко Гетов и арх. Бойко Балтаков взеха участие в среща под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която се проведе в зала “Плевен”. Тя бе организирана във връзка с подписаното споразумение между Европейската инвестиционна банка - като управляваща Холдинговия фонд по инициативата JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони) за България, и Регионален фонд за градско развитие АД, с водещ акционер Societe Generale Експресбанк и акционери финансова компания Елана и Balkan Advisors. Присъстваха председателят на Народното събрание Цецка Цачева, депутатите от ПП ГЕРБ Пламен Тачев и Христина Янчева, министърът на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова, Деница Николова - ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”, Филип Лот – главен изпълнителен директор на Societe Generale Експресбанк и Мартин Заимов – изпълнителен директор Регионален фонд за градско развитие АД, както и представители на всички сфери на обществения живот в Плевен.

Срещата в Плевен бе втора поред, организирана от фонда, и имаше за цел да запознае представителите на местната власт и бизнеса в региона със спецификите на споразумението. То предвижда до средата на 2015 г. да бъдат инвестирани над 110 млн. лева в проекти за устойчиво градско развитие. Фондът ще финансира проекти на общини, частни инвеститори и публично-частни партньорства, в шестте големи града на България - Бургас, Варна, Русе, Плевен, Пловдив и Стара Загора. На събитието кметът на Плевен доц. д-р Димитър Стойков представи седем идейни проекта за финансиране по инициатива JESSICA. Част от тях предвиждат реконструкция на открития басейн в парк „Кайлъка“, изграждане на покрит плувен басейн на входа на парка, строеж на закрит надземен паркинг зад Мавзолея костница „Свети Георги Победоносец“ в центъра, реконструкция на стадион „Плевен“ и на съществуващ плувен комплекс в района на ТЕЦ, изграждане на закрита зала за тенис на мястото на бившето хандбално игрище и проект за открит спортен комплекс с футболно игрище с изкуствена трева, лекоатлетическа писта, трибуни, съблекални и сектори за хвърляния на копие, диск и други.

За Плевен JESSICA означава възможност, подчерта Председателят на Народното събрание Цецка Цачева. Тя призова ръководството на община Плевен да положи необходимите усилия, за да изготви възможно най-скоро градът ни да има Общ устройствен план, в който да бъдат включени новите проекти.

На 01 февруари 2012г. Зам.областният управител Тошко Гетов присъства на стартирането на проект по схема “Развитие” в село Гиген. Бенифициент е Областна администрация Плевен. Проектът е насочен към обучение и наемане на безработни лица, които ще работят на археологическия резерват “Улпия Ескус”. В последствие се предвижда да бъде реализирана и Регионална програма за заетост на Областна администрация – Плевен. На този етап в обучението за градинари, което е два месеца и половина, са включени 8 безработни лица. След това, с тях ще бъдат сключени трудови договори за една година. През месец април започна регионалната програма и по нея са наети още 10 лица за срок от шест месеца. Наемането на работниците е свързано с необходимостта от подготовката на древноримската крепост за посрещане на делегатите на Лимес конгрес през септември 2012г.

На 10 февруари 2012г. Областният управител Иван Новкиришки и председателят на Областния пчеларски съюз Васил Палазов откриха Десетото международното изложение – договаряне „Пчеларство – Плевен 2012“, което продължи три дни. Форумът премина под патронажа на Министерството на земеделието и храните и на Областния управител на област Плевен, организиран от „Партнерс експо“ ООД и Областен пчеларски съюз – Плевен със съдействието на всички браншови организации в страната. Съпътстващата програма включваше актуални презентации, семинари и дискусии с утвърдени лектори от страната и чужбина. По време на изложението се проведоха и традиционните конкурси. Победителите бяха наградени от областния управител Иван Новкиришки на 12 февруари .

На 23 февруари 2012г. на брифинг пред журналисти, Областният управител Иван Новкиришки обяви проверките, които се правят на 26-те потенциално опасни язовира. Регулярно, два пъти в годината, през март-април и септември-октомври комисия, назначена от него, в която участват представители на различни институции в Плевенска област, прави комплексна проверка. Комисията е съставила 158 протокола с констатации и предписания, от извършената проверка през есента. Потенциално опасните язовири са 26, като 12 от тях са държавна собственост и се управляват от „Напоителни системи” АД. Останалите 14 са собственост на общини в Плевенска област. Това са язовирите "Николаево” 1, 2, 3 и 5, "Беглеж", "Тученица” 1 и 2, "Пелишат” 1 и 2, които са на община Плевен, "Ракита" на община Червен бряг, "Пелово" на Искър, "Вълчитрън” 1 и 2, "Садината” на община Пордим.
Според експертната оценка, пет от язовирите са с по-висока степен на опасност. Това са големият язовир „Кайлъка” и по-малкият "Тотлебенов вал", „Николаево 5” и "Мъртвата долина” 1 и 2. "Кайлъка" е опасен заради това, че се намира близо до Плевен и над него има каскадно разположени по-малки язовири. В момента кайлъшките язовири са пълни на 80% от обема си, но се прави контролирано изпускане до достигане на 75%.
В областта има невъзстановени диги след наводненията от 2005 г. Единственият почти поправен участък е на р. Искър край с. Брегаре. Там са били делегирани около 400 хиляди лева от междуведомствената комисия. Около 300 хил. лева е осигуреното финансиране за участъка от дигата на р. Осъм в местността „Шаварна” край с. Градище, където дигата е силно компрометирана. Нивото на реките засега е ниско. Дунавската дига може да стане опасна при Белене и Сомовит. Към момента няма критични водни нива на язовирите и реките в региона. Хората трябва да знаят, че държавните язовири се пълнят изкуствено чрез канали и няма опасност да се препълнят, заяви инж. Надя Коцева от Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението”. Язовирите се наблюдават ежедневно и се предприемат координирани действия между общините и “Напоителни системи” АД, за източване до безопасни нива.

Със заповед №РД-09-19/21.02.2012г., Областният управител на област Плевен назначи комисия, съставена от представители на Областна дирекция “Противопожарна безопасност и защита на населението”, “Напоителни системи” ЕАД-Плевен, клон “Среден Дунав”, Басейнова дирекция “Дунавски район”, Областна дирекция “Земеделие”-Плевен, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите-Плевен, педставители на общините и представител на областна администрация. Председател на комисията е арх.Бойко Балтаков-заместник областен управител. Задачата на Комисията бе да извършва контролни проверки и да прави предложения до областния управител, с конкретни мерки за недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите, в изпълнение на Решение №130/10.02.2012г.

На първото заседание на Комисията, ръководено от областния управител Иван Новкиришки, беше разгледано състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на област Плевен и набелязани мерки за спешни, неотложни действия по предпазване от вредното въздействие на водите. Основното внимание бе насочено към предпазните диги, проводимостта на речните корита и мостовите съоръжения, предвид на това, че язовирите бяха обект на предишните действия на администрацията. На заседанието на комисията бяха взети следните по-важни решения:

1. “Напоителни системи” ЕАД-Плевен, клон “Среден Дунав” да представи технология за спешно аварийно възстановяване на две проблемни места на дигата на р.Осъм, в землището на с. Градище в м. ”Шаварна” и землището на град Левски, което възстановяване да започне във възможно най-кратък срок;

2. Да се извърши оглед и предприемат незабавни действия за укрепване дигата на р.Вит, землища на с.Търнене и с.Дисевица, както и премахване на остатъци от съоръжение за преминаване през реката, направено от ст.бетонови елементи;

3. Да се уведомят кметовете на общините и Областно пътно управление да предприемат спешни действия за осигуряване проводимостта на реките в сервитута на мостовите съоръжения, общинска и държавна собственост.

Плевен бе първият областен град, от който започнаха инициативите за отбелязването на 10-ата годишнина от създаването на Комисията за защита на личните данни. На 1 март 2012г. в заседателната зала на Областна администрация се проведе първото от поредица изнесени заседания, което беше предшествано от среща на областния управител Иван Новкиришки с председателката Венета Шопова и комисарите Красимир Димитров, Валентин Енев, Мария Матева и Веселин Целков. На брифинга за журналисти, в присъствието на домакина - областният управител Иван Новкиришки, зам.-кметът на община Плевен Алексей Зелов и секретарят Бранимир Мирчев, Венета Шопова благодари за отличните условия, които областната администрация предостави за провеждането на изнесеното заседание.

Официалното бяха връчени наградите от детския конкурс „Аз и интернет” на отличените четири участници от Плевен и Левски. За есе бе отличена 16 годишната Росица Денчева от СОУ “Стоян Заимов”, Плевен. Награди за рисунки получиха 9- годишната Деница Теодосиева от Левски, както и 4-годишната Димана и 7-годишната Биляна от Плевен.

По време на брифинга Венета Шопова заяви, че само единични случаи са постъпвали през годините като оплаквания и сигнали срещу областната управа и община Плевен в Комисията за защита на личните данни. Венета Шопова връчи на областния управител удостоверение за вписан администратор на лични данни, юбилеен медал по повод 10 години от създаване на комисията и пощенски плик с марка, валидирана за годишнината. Паралелно в зала “Плевен” се проведе обучение на администратори на лични данни - представители на Областната администрация, общините от областта, регионални структури на министерства и агенции. На 2 март се проведе регионална среща на тема: ”Достъп до трафични данни по Закона за електронните съобщения – практика, казуси”. След това, в същата зала беше открита временна приемна за консултации на граждани и администратори на лични данни по приложение на Закона за защита на личните данни.

На 13 март 2012г., Зам. областният управител арх. Бойко Балтаков участва в първата среща по обществено обсъждане на Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПОРН), в Дунавски район за басейново управление. Основната цел на общественото обсъждане бе да се направи преглед и оценка на резултатите съгласно проекта на ПОРН, като всички препоръки и допълнения на заинтересованите страни да бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант. Цикълът от срещи продължи във Велико Търново, Русе, Монтана и София, с участието на представители на местната държавна и общинска власт, компетентни органи по осъществяване на оперативна и постоянна защита от вредното въздействие на водите, неправителствени организации, представители на бизнеса.

На 14 март 2012г., Зам. областният управител Тошко Гетов откри работната среща, на която бяха разгледани социални проекти, във връзка с реализирането на основните приоритети на правителството в областта на подкрепата на децата и семействата, и участието на общините от областта в тях. По проект „Детство за всички”, в който са предвидени ефективни мерки за социализация и деинституционализация на деца с увреждания, ще бъдат изградени десет Центъра за настаняване от семеен тип – в община Левски – един, в община Плевен – шест, в община Пордим – два и в община Червен бряг – един. Три ще бъдат защитените жилища в общините Долни Дъбник, Пордим и Червен бряг. По същия проект ще бъдат създадени и два Центъра за социална рехабилитация и интеграция, отчете по време на работната среща Вацка Хорозова, директор на РД “Социално подпомагане”- Плевен. Проект „И аз имам семейство” е в пряка връзка с Проект „Детство за всички” и се изпълнява в цялата страна. На територията на област Плевен са сключени споразумения с Агенцията за социално подпомагане с четири общини – Плевен, Червен бряг, Никопол и Кнежа. Отбелязано беше, че договори с приемни родители ще могат да се сключват и с кандидати от всички общини. По този начин се осигурява заетост като приемни родители на безработни лица. В област Плевен, на етап сключване на договори по Проект “Социално включване”, са общините Долни Дъбник и Кнежа. Депозирани са документи за кандидатстване от община Плевен. Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие. На срещата беше представена и презентация на проекта “Приемна грижа”.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация плевен
Отчет за дейността на областна администрация – плевен за изпълнение на стратегическите цели и приоритети от програмата на правителството...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация-плевен-2005г
Провеждане на държавната политика в областта, координирането работата на органите на изпълнителната власт и техните администрации...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация велико търново
При встъпването си в длъжност, новият ръководен екип на Областна администрация си постави като основен приоритет превръщането на...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconОбластен управител на област сливен доклад за дейността на
Стратегическия план за дейността на Областна администрация Сливен за периода 2010 – 2013 години. Предмет на настоящия доклад е изпълнението...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconПресслужба Областна администрация – Варна
Варненска областна администрация и Одеска областна държавна администрация, наричани по долу – Страни
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация
Областния управител, произтичащи от съответните законови и подзаконови нормативни актове
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconОбществен дискусионен форум анализ
Постигане на по-добро управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на областните администрации от Северозападен...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconДоклад за дейността на областна администрация перник
Дейността на Областния управител през отчетния период се основаваше на провеждането на държавната политика на територията на Област...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
Днес, на 28. 11. 2012 г от 14. 00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе заседание на Областния експертен...
Доклад за дейността на областна администрация плевен iconУважаеми дами и господа
Настоящият доклад е една равносметка пред Вас за резултатите от дейността на Областна администрация-Велико Търново през 2008 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом