Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
ИмеРепубликабългари я областeн управител на област плевен протокол №2
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер88.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pleven-oblast.bg/old/BG/Files/FileType_84/2-PROTOKOL-2.doc


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН


ПРОТОКОЛ №2


Днес, на 28.11.2012 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация Плевен се проведе заседание на Областния експертен съвет по етнически и интеграционни въпроси в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИВАН НОВКИРИШКИ – Областен управител на област Плевен;


СЕКРЕТАР:

Милен Първанов – мл. експерт в дирекция АКРРДС на Областна администрация Плевен;


ЧЛЕНОВЕ:

 1. Диляна Спиридонова – упълномощен представител от община Белене;

 2. Мариана Трифонова – секретар на община Гулянци;

 3. Николай Тотев – упълномощен представител от община Долни Дъбник;

 4. Личо Тончев – заместник кмет на община Долна Митрополия;

 5. Ани Емилова – упълномощен представител от община Искър;

 6. Къдрин Караджов – представител от община Кнежа;

 7. Здравко Дафинов – заместник кмет на община Левски;

 8. Искра Ангелова – упълномощен представител от община Никопол;

 9. Иван Тотев – заместник кмет на община Пордим;

 10. Ралица Стоянова – упълномощен представител от община Червен бряг;

 11. Виктор Кесарски – началник група в ОД на МВР – Плевен;

 12. Даниела Бачовска – упълномощен представител от Регионален инспекторат по образование – Плевен;

 13. Катя Дзезова – старши експерт „Управление на човешките ресурси” в РИОСВ – Плевен;

 14. д-р Ирина Джикова – Регионален център по здравеопазване – Плевен;

 15. Недко Лачев – директор на Дирекция „Бюро по труда” – Плевен;

 16. Елка Ангелова – упълномощен представител от Териториално статистическо бюро - Плевен;

 17. Надя Стефанова – упълномощен представител от Регионален отдел „Национален строителен контрол” Плевен, при РДНСК – „Северозападен район”;

 18. Цветомир Гечев – упълномощен представител от Областна дирекция „Земеделие” – Плевен;

 19. Боряна Първанова – директор в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Плевен;

 20. инж. Райна Димитрова – държавен инспектор в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Плевен.На заседанието присъстваха и членовете на Областния оперативен екип по разработването на Областната стратегия за интергиране на ромите. Определен със Заповед №РД-12-17/23.11.2012 г., на областен управител на Област Плевен.


 1. Ралица Стоянова – Община Червен бряг;

 2. Георги Георгиев – инспектор в ОД на МВР Плевен;

 3. д-р Ирина Джикова – РЗИ Плевен;

 4. Йонка Данова - „Амалипе”;

 5. Даниела Бачовска – РИО Плевен;

 6. Елка Ангелова - Териториално статистическо бюро;

 7. Петя Чолакова – Община Левски;


Дневен ред:

 1. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси;

 2. Представяне на методологията за изработване на Областната стратегия и общински планове за действие;

 3. Определяне на задачи и срокове;

 4. Дискусия;По първа точка от дневния ред след дискусия и гласуване с пълно мнозинство „ЗА” беше приет Правилника за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.


По втора точка от дневния ред г-н Първанов – (Областна администрация Плевен) представи пред Областния експертен съвет и оперативния екип Методологията за изработване на Областната стратегия и общинските планове за действие. Представени бяха основните положения, които трябва да се спазват при разработването на документите.


По трета точка


Г-н Иван Новкиришки – Областен управител на Област Плевен

Г-н Новкиришки сподели, че сроковете са кратки за разработването на Стратегията и общинските планове. Напомни, че без наличието на подобни документи няма да се отпуска финансиране в таза сфера и е необходимо при разработването на стратегическите документи да се отчете и представи ясно спецификата на Област Плевен. Основното което трябва да се съблюдава при разработването е стриктното спазване на определената рамка (приоритетите: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии) от Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.

Областният управител напомни, че в периода на работа са изпращани към общините от Област Плевен анкетни карти във връзка с приоритет „Жилищни условия”, но получените отговори до момента са незадоволителни.

Във връзка с изменението на ЗУТ има срокове за приемане на общи устройствени планове, и е необходимо кметовете на общините от Област Плевен да преразгледат отново този приоритет „Жилищни условия”, и да определят територии за индивидуално жилищно строителство.

Г-н Новкиришки апелира за мобилизиране на усилията, като до края на 2012 г. (19,20,21.12.2012) да е разработена Областната стратегия за интегриране на ромите и общинските планове за действие, като след одобрението от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси да бъдат приети общинските планове от съответните общински съвети, а Областната стратегия утвърдена от Областния управител.


В приоритет „Образование” срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г., от Регионален инспекторат по образованието – Плевен и 11-те общини от Област Плевен.


Г-жа Даниела Бачовска - Регионален инспекторат по образованието – Плевен

Г-жа Бачовска сподели, че по (тире) 7 от изискуемите данни в приоритет „Образование” РИО Плевен няма информация за завършили висше образование младежи от ромски произход. Подобна информация не се съхранява при тях.


Г-жа Йонка Данова – Организация „Амалипе”

Г-жа Данова се включи в разговора, като допълни, че тяхната организация може да представи информация за младежи от ромски произход – завършили висше образование на територията на областта. Организация е направила подробна статистика по темата и ще ги предостави на Областна администрация Плевен и на общините. На територията на областта има 11 училища в които те работят, като могат да бъдат от полза и директорите на училищата - с подробни данни от реализирани проекти в тази сфера.


Г-жа Даниела Бачовска - Регионален инспекторат по образованието – Плевен

Г-жа Бачовска допълни, че на територията на Област Плевен няма „сегрегирани” училища, и това трябва да се отбележи при разписването на стратегията и плановете. Когато се подават данни за отпадане на ученици, РИО Плевен не разполага с информация за брой на отпаднали ученици от ромски произход. Причината е, че самите ученици не се определят като роми. Информация съществува само за общия брой по този показател, като тя е за предходната учебна година.


Г-н Къдрин Караджов – Заместник кмет на Община Кнежа

Г-н Караджов се включи в разговора, като отбеляза, че на територията на Община Кнежа има разкрит център ЦРО – Център за работа с общността, и работят активно в интегрирането на ромите.


Д-р Ирина Джикова – Регионална здравна инспекция Плевен

Г-жа Данова отбеляза, че по приоритет „Здравеопазване” (срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г) може да предостави пълната информация в (под-тиретата) посочени в предоставения списък със задачи и срокове.


Арх. Бойко Балтаков – Зам. областен управител на Област Плевен

По приоритет „Жилищни условия” (срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г.) г-н Балтаков взе участие в разговора, като отбеляза, че много прецизно трябва да се определи жилищния проблем на ромите. На базата на жилищните нужди трябва да се разписват конкретните мерки, както в Стратегията така и в общинските планове. Това което законодателно съществува в момента са разпоредбите на Закона за устройство на територията, който е дефинирал - социални жилища, това са жилища, които се изграждат с помоща на държавата, общините, предназначени за такива групи хора. Дадена е възможност в Закона да се устройват такива жилищни територии за социални жилища, които да имат специфични правила и норми за устройване. Закона дава срок, общините да приемат решения за изготвяне на общи устройствени планове - за центровете на общини. Това ще даде възможност в тези планове да се заложат зони за социални жилища, които да се разработват в годините когато се осигури финансиране, когато политиката на общината се насочи в тази посока. Когато има заложени подобни територии лесно се реагира в определен кризисен момент.

Г-н Балтаков допълни, че е необходимо да се изпрати информация от общините за състоянието на жилищния фонд и нуждата от такъв в конкретната община. На тази база ще се дадат насоките по разработването на Стратегията.


Г-н Иван Новкиришки – Областен управител на Област Плевен

Г-н Новкиришки сподели, че информация е изисквана по този приоритет от общините и се обърна към г-н Милен Първанов с въпрос дали имаме обобщена информация.


Г-н Милен Първанов – мл. експерт - Областна администрация Плевен

Г-н Първанов отговори, че информацията която е получена от общините е оскъдна и призова отново представителите на 11-те общини отново да изпратят, но този път да е коректно попълнена.


Г-н Къдрин Караджов – Заместник кмет на Община Кнежа

Г-н Караджов сподели че в гр. Кнежа има обособени два ромски квартала, в кадастралните карти са нанесени всички имоти на живущите, които имат ПУП. На дворните места нямат документи за собственост, като жилищните условия са сравнително добри, уличната настилка не е изцяло асфалтирана, като по-голямата част е калдаръместа.


Г-н Здравко Дафинов – зам. кмет на Община Левски

Г-н Дафинов отбеляза, че по приоритета, за община Левски жилищните условия са сравнително добри. Относно улици – само някои не са асфалтирани.


Г-н Иван Тотев - зам. кмет на Община Пордим

Г-н Тотев сподели, че в гр. Пордим няма нужда от жилища по този приоритет, като в селата няма безпризорни хора. Проблем е, че когато идват роми от други населени места не се регистрират.


Арх. Бойко Балтаков – Зам. областен управител на Област Плевен

Г-н Балтаков сподели, че по приоритет „Жилищни условия” с г-жа Райна Димитрова ще изпратят по-конкретни въпроси по тази точка до 11-те общини.


Г-н Недко Лачев – Директор на Дирекция Бюро по труда Плевен

По приоритет „Заетост” (срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г.) г-н Лачев сподели, че ще предостави исканата информация в срок.


Г-жа Елка Ангелова – Териториално статистическо бюро – Плевен

Г-жа Ангелова допълни, че от данните от последното преброяване е установено, че по-лошо е решен жилищния проблем в общините от Плевен в посока запад, за разлика от общините в посока от Плевен на исток.


Г-жа Мариана Трифонова – секретар на Община Гулянци

Г-жа Трифонова сподели, че в Община Гулянци няма обособени ромски квартали. Ромите са пръснати на територията на целия град.


Г-н Николай Тотев – зам кмет на Община Долни Дъбник

Г-н Тотев сподели, че в общината там където е имало обособени квартали в момента се наблюдава деструктуриране. Ромите си закупуват домове във вътрешността на населините места, което е добре, защото се идентифицират с останалите, и спазват общите правила и норми.


Г-н Виктор Кесарски – ОД МВР Плевен

Г-н Кесарски се включи в разговора по приоритет „Върховенство на закона и недискриминация”, (срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г.) като сподели, че изисканата информация по точката трябва да бъде отправена до експерта „Връзка с обществеността” към ОД МВР Плевен.


По последния приоритет „Култура и медии” (срок за предоставяне на необходимата информация е до 30.11.2012 г.) съдействие ще бъде оказано от 11-те общини на Област Плевен, както и от „Амалипе”.


Г-н Милен Първанов представи поименно работните екипи по 6-те приоритета, като се прие оперативния екип да заседава всяка седмица до разработването на стратегическите документи. Дата за първата работна среща на оперативния екип ще се доуточни в следващите дни.


По четвърта точка


В обобщение, след изчерпване на дневния ред се акцентира, че до края на 2012 г. е необходимо да бъдат изготвени Стратегия на Област Плевен за интегриране на ромите (2012-2020 г.) и Планове за действие на 11-те общини от Област Плевен в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2012-2020).

До края на месец януари документите ще бъдат разглеждани от НССЕИВ и след тяхното одобрение ще се приемат – за общинските планове - от съответните общински съвети, а за Областната стратегия – утвърждаване от Областен управител.


След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.


Протоколчик: ..................................

/Милен Първанов/


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................


ИВАН НОВКИРИШКИ

/Областен управител на Област Плевен/

5800 Плевен, пл. “Възраждане” № 1, п.к.1057, тел. 064-801 071, факс 064-801 072

http://www.pleven-oblast.bg e-mail: pleven_oblast@mail.bg

Свързани:

Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепублика бълга рия областeн управител област плевен протокол и връзки с обществеността съобщение за медиите
Плевенска област са дали гласа си за двойката Георги Първанов – Ангел Марин на първия тур на изборите за президент и вицепрезидент....
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас запове д
Зддс с оглед на жилищния характер на имота и протокол от 24. 08. 2011г на комисията по чл. 74 от ппздс, назначена със Заповед № рд-10-201/12....
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен
Плевен, се проведе първото заседание на Постоянната комисия за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации и омбудсмана...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Закона за държавната собственост във връзка с чл. 13 ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Протокол...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област търговище покан а
Поканата е изготвена на основание заповед №221/24. 09. 2009г на Областния управител на област Търговище за събиране на оферти по...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и чл. 45, ал. 7 от зддс и като взех предвид протокол от 20. 03. 2009...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Зддс и като взех предвид протокол от 06. 10. 2011 г на комисията назначена със Заповед № рд-10-58/25. 09. 2009г по чл. 74 от ппздс,...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област смолян

Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област плевен
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 43 от Правилника за приложение на Закона за държавната собственост...
Републикабългари я областeн управител на област плевен протокол №2 iconРепубликабългари я областeн управител на област бургас
Бургас, ул. „Апостол Карамитев” №12, актувана с акт за частна държавна собственост №2926/1965 г., предоставен за управление на областния...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом