Биография Собствено име, Презиме, Фамилия
ИмеБиография Собствено име, Презиме, Фамилия
страница1/2
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер225.42 Kb.
ТипБиография
източникhttp://web.uni-plovdiv.bg/marygud//acre2013/CV/BLTL/Maria_Yovcheva_CV.doc
  1   2

Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Мария Атанасова Йовчева

[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле]София, България


ПОЗИЦИЯ, ЗА КОЯТО СЕ КАНДИДАТСТВА

преподавател във висше учебно заведение,

специалист по средновековна българска литература и книжнина и история на българския езикТРУДОВ СТАЖ[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]


Въведете дати (1995 -2003)

асистент

КМНЦ при Българската академия на науките

Научнo-изследователска дейност
Въведете дати (2003 - 2009)

доцент

КМНЦ при Българската академия на науките

Научнo-изследователска дейност
Въведете дати (2009 - 2011)

доцент

Институт за литература при Българската академия на науките

научна дейност
Въведете дати (2011 - 2009)

доцент

ПУ „Паисий Хилендарски“, Филологически факултет

Лекции по Стара българска литература

Научнo-изследователска дейност


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕДобавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.


Въведете дати (1977-1981)

Висше образование

Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимо

СУ Св. Климент Охридски, София

  • Специалност Българска филология

  • втора специалност История

Въведете дати (1999)

Защита на дисертационен труд за присъждане на научната и образователна степен "доктор"

Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимо

Българската академия на науките

  • Български езикЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ[Премахнете всички празни полета.]


Майчин език

Въведете майчин език
български

Други езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
руски

С2

С2

С2

С1

С2
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

английски

В1

В2

B1

B1

B1
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/2: Основно ниво на владеене - B1/2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка
Комуникационни умения и компетенции

Членство в международни организации

от 2005 The American Society of Byzantine Music and Hymnology

от 2003 – Славянска библейска комисия при Международния комитет на славистите

Участие в редакционни колегии на научни списания

от 2011 – списание Scripta&e-Scripta, издавано от Института за литература, БАН;

от 2012 – списание Словѣне, издавано от Института за славянознание, Руска академия на науките
Организационни умения и компетенции

Ръководство на научно-изследователски проекти

– 2005–2008 Старобългарската агиография и химнография като извор за културните контакти между европейския Изток и Запад през Средновековието (финансиран от Националния фонд за Научни изследвания)

– 2012–2014 Византийските културни и езикови модели у южните славяни: рецепция и трансформация, съвместен проект с Университета в Скопие (финансиран от Националния фонд за Научни изследвания)

Участие в научно-изследователски проекти

– 2011–2013 Encyclopedia Slavica Sanctorum: светци и свети места в България (в електронен и Гутенбергов формат) (съвместен проект между Института за литература, БАН и Катедрата по кирилометодиевистика към СУ „Св. Климент Охридски“, подкрепен от Националния фонд „Научни изследвания“)

– 2011 Супрасълски сборник: старобългарски паметник от края на Х век. Електронен корпус, изложба и международна конференция (финансиран от ЮНЕСКО)

2009–2011 Изграждане на дигитална лаборатория за славянски ръкописи, старопечатни книги и справочна база данни (съвместен проект между Института за литература, БАН и Университета в Гьотеборг и Университета в Упсала, Швеция)

– 2002–2004 Взаимодействие между еврейската и славянската култура (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Еврейския университет в Йерусалим).

  • – 2001–2004 Славянское литургическое творчество в Болгарии и на Руси (съвместен проект между КМНЦ при БАН и Института за руски език към РАН, Москва)
Професионални умения и компетенции

Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:


Компютърни умения и компетенции

  • Компютърна грамотност – работа с MS Word, Excel, PhotoShop, PageMaker, OCR и мн. др.; работа със скенер, дигитален фотоапарат и др.
Други умения и компетенции

  • Преводи от старобългарски език на съвременен български
Свидетелство за управление на МПС


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации


  • Списък на публикации

  • Книги

Николова, С., М. Йовчева, Т. Попова, Л. Тасева. Българското средновековно културно наследство в сбирката на Алексей Хлудов в Държавния исторически музей в Москва. Каталог. С., 1999.

Книга на пророк Иезекиил с тълкования. Изданието е подготвено от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гръцкия текст Т. Илиева (= Старобългарският превод на Стария завет. Т. 2.). С. 2003, 454 с. (самостоятелна част с. 267–445; в съавторство с Л. Тасева с. 31–84).

Солунският октоих в контекста на южнославянските октоиси до XIV век. (=Кирило-Методиевски студии. Кн. 16). С., 2004, 479 с.

Берлински сборник. Среднобългарски книжовен паметник от началото на XIV век с допълнения от други ръкописи. Изд. е подготвено от Х. Миклас, Л. Тасева, М. Йовчева. / Berlinski sbornik. Ein kirchenslavisches Denkmal mittelbulgarischer Redaktion des beginnenden 14. Jahrhunderts. Hrsg. von H. Miklas, L. Taseva, M. Jovčeva (= Schriften der Balkan komission 47, Fontes 3). Wien–Sofia: Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2006, 456 pp. (самостоятелна част с. 213–369; в съавторство с Лора Тасева с. 379–448; в съавторство с Хайнц Миклас и Лора Тасева с. 9–12).

История на българската средновековна литература. Съст. А. Милтенова. С., 2008

автор / съавтор на статиите:

Старобългарската химнография, 104–125.

Евхологични текстове, 160–170 (в съавторство с М. Димитрова).

Литературата от 927 г. до края на Първото българско царство. Политико-религиозни, литературни и културни процеси, 255–270 (в съавторство с А. Милтенова).

Старобългарската литература и източнославянската книжовна традиция, 306–312 (в съавторство с Т. Славова, А. Милтенова).

Йовчева, М. Климент Охридски, 230–237.

Йовчева, М. Наум Охридски, 237–239.

Йовчева, М. Петър Черноризец, 267–270.

Йовчева, М. Западнобългарските анахорети през византийското владичество, 409–414.

Литературата през XIII век. Обща характеристика. Традиции и иновации. Тенденция към документалност, 2008, 435–442 (в съавторство с А. Милтенова).

Химнографията през ХІІІ век, 443–452.

Атонска книжовна реформа, 510–519 (в съавторство с Л. Тасева).

Химнографията през ХІV – началото на ХV век, 536–548.

Химнописецът Ефрем, 579–581.

Преводната литература през ХІV век, 551–561 (в съавторство с Л. Тасева).

Промени в макрожанровите състави, 561–568 (в съавторство с А. Милтенова).

Българо-руски книжовни връзки. „Второ южнославянско влияние“, 676–682 (в съавторство с А. Милтенова).

Химнографският репертоар за новите мъченици, 708–711.
ПРИЛОЖЕНИЯ
ІІ. Научни статии и студии

В чужбина

Древнеболгарский перевод Апокрифического апокалипсиса Иоанна Богослова. - Slavia, 65, 1996, 3, 281–293 (в съавторство с Л. Тасева).

Изследването на Ватрослав Облак върху Апокалипсиса и проучването на ранните славянски преводи на пророческите книги (Книга на пророк Иезекиил). – In: Simpozij Obdobja 17. Vatroslav Oblak, Ljubljana 12–13.12.1996. Ljubljana, 1998, 23–33 (в съавторство с Л. Тасева).

Гимнографическое наследие Кирилло-Мефодиевских учеников в русской книжности. – Древняя Русь, 8, 2002, 100–112.

Пражките глаголически листове в контекста на старобългарската химнография. – Wiener Slavistisches Jahrbuch, 47, 2001, 51–72.

Хилядолетната традиция на славянската Библия и съвременните преводи на български и словенски. – In: Mednarodni simpozij Obdobja 18. Ljubljana, 9 in 12. december 1999. Ljubljana, 91–107 (в съавторство с Л. Тасева).

Проблемы текстологического изучения древнейших памятников оригинальной славянской гимнографии. – In: La poesia liturgica slava antica. XIII congresso Internazionale degli Slavisti. Blocco tematico 14. Relazioni. Roma–Sofia, 2003, 56–78.

Божието име Адонаи в книжнината на православните славяни през Средновековието. – В: Jews and Slavs. Vol. 15. Jerusalem–Sofia, 2005, 297–312 (в съавторство с Л. Тасева).

Осмогласният цикъл канони и стихири на Климент Охридски за първоапостолите Петър и Павел. – В: XXXI научна конференциjа на XXXVII Mеѓународeн семинар за македонски jазик, литература и култура, Скопjе, 2005, 125–135.

Акростихът в старобългарския канон за св. Tроица като свидетел за произхода на творбатa. – В: Црквене Студиjе. Год. II. Бр. 2, 2005, Ниш, 299–312.

Традиция и новое в богословской терминологии афонских редакторов 14 века (на основе текста Октоиха). – В: Церковнославянский язык: история, исследование, преподавание. М., 2006, 35–54.

Святой Вит в древнеславянской книжности. – Древняя Русь, 4(26), 2006, 10–19.

Мъчението на св. Аполинарий Равенски в контекста на ранната славянска преводна литература. – In: Abhandlungen zu den Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Bd. 2. Freiburg i. Br., 2006, 153–198 (в съавторство с Л. Тасева).

Милутиновият октоих (Уваров 521, ГИМ) като свидетел за славянската богослужебна книжнина от средищата в Светите земи. – В: Манастир Бањска и доба краља Милутинa. Зборник са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра 2005. године у Косовскоj Митровици. Ниш–Косовска Митровица–Манастир Бањска, 2007, 359–374.

Древнеславянский Октоих: реконструкция его состава и структуры. – In: Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in altester Zeit. Paderborn, 2007, 50–73.

Оригинална славянска творба ли е Службата за св. Михаил Воин? – В: XXXIV научна конференциjа на XL меѓународен семинар за македонски jазик, литература и култура (Охрид 13.–30. VIII. 2007). Лингвистика. Скопjе, 2008, 183–197.

The Unedited Oktoechos Canons for Prophets and Martyrs in the Byzantine and Slavonic Tradition. – Byzantinoslavica, 66, 2008, № 1–2, 139–166 (в съавторство с D. Getov).

Об одной словообразовательной модели в ранних гимнографических текстах (глаголы с суффиксами -ова-/-ева-). – В: Bibel, Liturgie und Frommigkeit in der Slavia Byzantina. Festgabe fur Hans Rothe zum 80. Geburtstag, hrsg. von Dagmar Christians, Dieter Stern und Vittorio S. Tomelleri. Munchen–Berlin, 2009, 209–228.

Новые тенденциии в развитии болгарской переводной и оригиналной гимнографии в XIV в. – Древняя Русь, № 4 (38), декабрь 2009, 36–43.

Южнославянскaта литургическа книжнина през XIII век. – Зборник радова Византолошког института, 46, 2009, 351–364.

Мъчението на св. Александър Римски (Един рядък агиографски текст в книжнината на православните славяни). – В: Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne. Festschrift fur Eckhard Weiher. Herausgegeben von J. Bestres-Dilger und A. Rabus (= Die Welt der Slaven. Sammelbande. Bd. 39). Munchen–Berlin, 2009, 67–94 (в съавторство с Л. Тасева).

Анонимният Канон за архангел Михаил с предполагаем непреводен произход. – Црквене студиjе, бр. 6, 2009, 203–214.

Установление памяти св. Николая Мирликийского в византийских и славянских oктоихах X–XIV вв. – В: Добрый кормчий. Почитание святителя Николая в христианском мире Почитание святителя Николая в христианском мире. Сост. и общ. ред. А. В. Бугаевский. М., 2010, 222–231.

За една възможна атрибуция на славянската служба за св. Вит, Модест и Крискентия. В: Зборник на трудови од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ (организиран по повод на 1100-годишнината от смртта на св. Наум Охридски). Охрид, 4–7 ноември 2010. Редакциски одбор И. Велев. Скопје, 2011, 159–174.


В България

Апокрифният Апокалипсис на Йоан Богослов по препис № 639 от Синодалната сбирка в Москва. – Palaeobulgarica, 18, 1994, 4, 64–74 (в съавторство с Л. Тасева).

Преславската книжовна норма в Берлинския препис на Псевдо-Методиевото Откровение. – В: 1100 години Велики Преслав. Т. 2., Шумен, 1995, 205–306 (в съавторство с Л. Тасева).

Двата старобългарски превода на Псевдо-Методиевото Откровение. – В: Кирило-Методиевски студии. Кн. 10. С., 1995, 22–45 (в съавторство с Л. Тасева).

Апокрифният Апокалипсис на Йоан Богослов по препис № 639 от Синодалната сбирка в Москва. – Palaeobulgarica, 18, 1994, № 4, 64–74 (в съавторство с Л. Тасева).

Преводачески особености в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 oт Руската национална библиотека. – Palaeobulgarica, 19, 1995, № 4, 40–52 (в съавторство с Л. Тасева).

Композиция на неделните служби в Солунския октоих. – Palaeobulgarica, 21, 1997, 4, 37–71.

Цикълът молебни стихири за пророците, мъчениците и светителите в Октоиха. – Palaeobulgarica, 20, 1996, 2, 43–56.

Особености в структурата и състава на службите за четвъртък в славянски ръкописни октоиси. – Palaeobulgarica, 20, 1996, 4, 3–11.

Ранната славянска текстова традиция на Книгата на пророк Иезекиил. – Palaeobulgarica, 22, 1998, № 2, 26–39 (в съавторство с Л. Тасева).

Среднобългарският превод на Псевдо-Методиевото Откровение. – В: Търновска книжовна школа. Т. VI. Шести международен симпозиум, Велико Търново, 26–28 септември 1994. Велико Търново, 1999, 281–294 (в съавторство с Л. Тасева).

Новооткрити химнографски произведения на Климент Охридски в Октоиха. – Palaeobulgarica, 23, 1999, № 3, 3–30.

Праздничные и воскресные блаженны в византийском и славянском богослужении VIII–XIII вв. – Palaeobulgarica, 25, 2001, № 3, 31–61 (в съавторство с А. Пентковский).

Текстовая традиция чтений из Книги Пророка Иезекииля на Богородичные праздники. – В: Език и история на българските средновековни текстове. Сборник в чест на Екатерина Дограмаджиева (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 14). С., 2001, 65–80 (в съавторство с Л. Тасева).

Старобългарската служба за първомъченик Стефан и Стефан I папа Римски. – Старо-българска литература, 32, 2001, 21–44.

Старобългарската служба за Аполинарий Равенски от Климент Охридски. – Palaeobulgarica, 26, 2002, № 1,17–32.

Новооткрито химнографско произведение на Климент Охридски и проблемът за западните памети в старобългарския календар. – В: Средновековна християнска Европа: Изток и Запад. С., 2002, 382–393.

За два октоиха от Библиотеката на Хърватската академия на науките и изкуствата. – В: Българи и хървати през вековете. 2. Материали от конференцията, проведена в София (20–22 май 2001). С., 2003, 66–76.

Календарните особености на Путятиния миней – отправна точка за многопосочни разисквания. – В: Slavia Orthodoxa. Език и култура. Сборник в чест на дфн проф. Румяна Павлова. С., 2003, 182–193.

Новоизводният славянски Октоих по най-ранния препис в кодексите № 19 и 20 от манастира „Св. Екатерина“ в Синай. – В: Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26–28 юни 2003. С., 2004, 205–234.

„Руските“ памети в Асеманиевото евангелие и Охридския апостол. – В: НѣСТЬ оУЧЕНИКЪ НАДЪ оуЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЬ. Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и учител. С., 2005, 220–237.

Старата латинска заемка скринꙗ. – In: Acta Palaeoslavica. Vol. 2. In honorem professoris Angelinae Minceva. С., 2005, 148–156.

Езикови свидетелства за произхода на Службата за Пренасяне на мощите на Климент папа Римски. – В: Старобългарска литература, 33–34 (В чест на Климентина Иванова), 2005, 64–77.

За датата на Успението на цар Петър и за култа към него. – В: ТАНГРА. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев. С., 2006, 543–557 (в съавторство с И. Билярски).

Езиковите образци на атонските редактори. – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. дфн Иван Харалампиев. Велико Търново, 2006, 221–240 (в съавторство с Л. Тасева).

Январская служба св. Афанасию Александрийскому в ранней славянской книжности. – В: Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Сборник доклади от международната конференция в София 7–9.07.2005. С., 2006, 91–110.

Българската редакция на служебния миней от XIII в. – Старобългарска литература, 37–38, 2007, 3–18.

Возникновение славянских служебных миней: общие гипотезы и текстологические факты. – Scripta&e-Scripta, 6, 2008, 195–232.

Приносът на българските учени в областта на химнографията за развитието на съвременната медиевистика. – Списание на БАН, 2008, 5, 24–29.

Календарът на миней Григ. 1/5 от ОГНБ (втори Добрианов миней). – В: Християнска агиология и народни вярвания. Сборник в чест на ст.н.с. Елена Коцева. София, 2008, 83–104.

Още веднъж за протографа на Путятиния миней (РНБ, Соф. 202). – В: Четвърти международен симпозиум "Преславска книжовна школа. Т. 10. Шумен, 2008, 326–340.

Службите за празника на св. Георги на 26 ноември в южнославянските минеи. – В: ПѣНИЕ МАЛО ГеѡРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. С., 2010, 101–116.

Slavonic Vita of Stephen I the Pope of Rome: the Issue of its Latin or Greek Origin. – Scripta&e-Scripta, 8–9, 2010, 365–385 (в съавторство с Лора Тасева).

Съставът на киевските печатни минеи в светлината на вековната славянска ръкописна традиция. – Старобългарска литература (Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов), 41–42, 2009, 53–63.

Още веднъж за химнографските текстове в Синайския евхологий. В: Погребението и смъртта в юдео-християнската традиция (= Studia Mediaevalia Slavica et Byzantina. Vol. 1.). С., 2011, 232–241.

Старобългарските химнографски книги след Симеоновата епоха: преславската редакция на Октоиха. – В: Международен научен симпозиум „Византия и славяните“ по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към СУ „Св. Климент Охридски“. София, 12-14 май 2006 г. (= Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Център за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“. T. 96 /15/). С., 2011, 239–251.

Йовчева, М. Ръкопис ЦИАИ 89 – един анахроничен миней от XVII в. – В: Beati Possidentes. юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. дфн Боряна Христова. София: Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий, 2012, с. 257–268.

Петрова, М., М. Йовчева. Светците от Супрасълския сборник: имена, дати, източници. // Преоткриване: Супрасълски сборник. Старобългарски паметник от X век. София: Издателски център „Боян Пенев, 2012, с. 377–446.

Yovcheva, M., L. Taseva. Translated Literature in the Bulgarian Middle Ages as a Social and Cultural Phenomenon. // Scripta&e-Scripta, 10–11, 2012, с. 271–323.
ІІІ. Рецензии за научни трудове и персоналии

The First Comprehensive Edition of a Slavonic Hand-written Prophetologion. [Рец. за Рибарова, З., З. Хауптова. Григоровичев паримеjник. Т. I. Текст со критички апарат. Скопjе, 1998] – Orientalia Christiana Periodica, 67, 2001, № 2, 447–454 (в съавторство с L. Taseva).

Предизвикателствата на ранните славянски служебни минеи. [Рец. за Нечунаева, Н. Минея как тип славяно-греческого средневекового текста. Таллин, 2000.] – Palaebulgarica, 26, 2002, № 4, 104–120.

Нов поглед върху текстовата традиция на химнографските творби в прослава на славянските първоучители Кирил и Методий. [Рец. за Мирчева, Б. Канонът за Кирил и Методий и Службата за Кирил в славянската книжнина. Велико Търново, 2001]. – Palaeobulgarica, 28, 2004, № 4, 103–112.

Достоен завършек на изданието на руските служебни минеи за декември. [Рец. за Christians, D. Worterbuch zum Gottesdienstmenaum fur den Monat Dezember slavisch - griechisch - deutsch nach ostslavischen Handschriften des 12. und 13. Jahrhunderts mit einem Glossar griechisch - slavisch (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfalischen Akademie der Wissenschaften; Bd. 107. Patristica Slavica. Bd. 8). Wiesbaden, 2001]. – Palaeobulgarica, 29, 2005, №1, 111–118.

Труд, достойный своего оригинала. [Рец. за Die Grossen Lesemenaen des Metropoliten Makarij. Uspenskij spisok. Т. 1.–3. Frejburg i. Br., 1997–2001]. – Palaeobulgarica, 30, 2007, № 1, 77–86.

Gottesdienstmenaum fur den Monat Dezember auf der Grundlage der Handschrift Sin. 162 des Staatlichen Historischen Museums Moskau (GIM). Historisch-kritische Edition. Тeil 4: 25. bis 31. Dezember einschlie?lich des Sonntags nach Christ Geburt. Paderborn, 2006. [Рец.] – Старобългарска литература, 37–38, 2007, 260–268.

Getov, D. Catalogue of the Greek Liturgical Manuscripts, kept in the Library of the "Ivan Dujcev Centre for Slavo-Byzantine Studies". [Рец.] – Старобългарска литература, 39–40, 2008, 238–243.

Свети Климент Охридски: Слова и слyжби. [Рец.] – Scripta& e-Scripta, 7, 2009, 327–332.

Кънѧ­жии изборьникъ за възпитание на канартикина. Издаден от Уйлям Р. Федер. Т. 1. Увод и показалци. Т. 2. Текст. Велико Търново, 2008. [Рец.] – Българистика/Bulgarica, 18, 2009, 95–97.

Разгадател на на вековни тайнописни послания (Проф. Георги Попов на 65 години). – Palaeobulgarica, 32, 2008, № 3, 107–115.

Das Byzantinische Eigengut der neuzeitlichen slavischen Menäen und seine griechischen Originale. I. Teilband: Vorwort, Einführung, Incipitarium und Edition der Monate September bis Februar; II. Teilband: Incipitarium und Edition der Monate März bis August. III. Teilbаnd: Incipitarium und Edition Theotokia. Index hymnorum graecorum. Index hymnorum slavicorum. Epimetra tria (= Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, 112. Patristica Slavica, 12). Erarbeitet von Peter Plank und Carolina Lutzka. Herausgegeben von Christian Hannick. Verlag Ferdinand Schöningh. Paderborn, 2006, 1619 рр. – Scripta&e-Scripta, 8–9, 2010, 521–536.

Екатерина Дограмаджиева. Месецословните четива в славянските ръкописни евангелия (X–XVII в.). София, 2009, 552 с. (= Кирило-Методиевски студии. Кн. 19). – Старобългарска литература, 43–44, 2010–2011, 259–272.


ІV. Енциклопедични и речникови статии

Светилен. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 567–569.

Седален. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 575–576.

Славова, Татяна Димова. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 629–633.

Служба. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 646–648.

Служби за Климент Охридски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 671–676.

Служби за Наум Охридски. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 676–680.

Срезневский, Измаил. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 729–739 (в съавторство с Л. Тасева).

Стихира. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 755–759.

Стихирар. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 3. С., 2003, 759–761.

Тропар. – В: Кирило-Методиевска енциклопедия. Т. 4. С., 2003, 676–680.


V. Съставителство, редакция

La poesia liturgica slava antica / Древнеславянская литургическая поезия. XIII Congresso internazionale degli Slavisti (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Blocco tematico n° 14. Relazioni. A cura di Krassimir Stantchev e Maria Yovcheva. Roma-Sofia 2003, Roma-Sofia, 2003, 112 рр.

Преводите през XIV столетие на Балканите. Доклади от международната конференция, София, 26-28 юни 2003. Ред. Л. Тасева, Кр. Фос, М. Йовчева, Т. Пентковская. С., 2004, 518 с.

Многократните преводи в Южнославянското средновековие. Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005. Ред. Л. Тасева, Р. Марти, М. Йовчева, Т. Пентковская. С., 2006, 538 с.

ПѣНИЕ МАЛО ГеѡРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнина на проф. дфн Георги Попов. Ред. М. Йовчева, Ив. Добрев, А. Турилов, Е. Трайчев. С., 2010, 660 с.

VІ. Лекции, преводи на новобългарски език и др.

Службата за св. крал Стефан Дечански от Григорий Цамблак. – В: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. Съст. Д. Петканова. С., 2010, 142–149, 193–197.

Восточноправославная гимнография: сущность, история, микро- и макрожанровые формы (Лекции). – В: Письменное наследие и современные информационные технологии. Сборник статей лекторов международной научной школы для молодежи. Ижевск, 12–15 октября, 2009. Ижевск, 2011, 159–193.


VІІ. Публикации в Интернет

Кузидова-Караджинова, И. М. Йовчева. Св. Иларион Велики. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1761&lang=bg>

Христова-Шомова, И., М. Йовчева, М. Димитрова, П. Петков, Р. Малчев, К. Рангочев, Е. Бакалова. Св. Василий Велики. Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=2370&lang=bg>

Христова-Шомова, И., М. Йовчева, П. Петков. Св. Климент Охридски Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=2378&lang=bg>

Петрова-Танева, М. М. Йовчева, Р. Малчев, К. Рангочев. Св. Варвара Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1181&lang=bg>

Петрова-Танева, М. М. Йовчева. Св. Григорий (Велики) Encyclopaedia Slavica Sanctorum <http://www.eslavsanct.net/viewobject.php?id=1212&lang=bg>

  1   2

Свързани:

Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconБиография име, презиме, фамилия
Научни интереси Икономика и управление в туроператорската, агентска и транспортна
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconБиография Име,Презиме,Фамилия
Висше: Варненски Свободен Университет ‘Черноризец Храбър’, специалност: психология
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconБиография име, презиме, фамилия
Бакалавър в Университета за Национално и Световно Стопанство – София, специалност: Аграрна Икономика
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconБиография Приложете снимка. Премахнете полето, ако не е приложимо. (виж Инструкциите)
Собствено име, Презиме, Фамилия. Премахнете полето, ако не е приложимо. (виж Инструкциите)
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconБиография име,презиме и фамилия иван Александров Каменски
Виена, Братислава – регионално развитие и европейски структурни фондове. Опитът на Австрия и Словакия /2009 г
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconИме, Презиме, Фамилия
Име на Курс: Педагогическа правоспособност за предподавател по психология, логика, етика, право и философия
Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconФамилия(и) / Собствено име(на)

Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconСобствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconСобствено (и) име (на) / Фамилия(и)

Биография Собствено име, Презиме, Фамилия iconФамилия(и) / Собствено име(на)

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом