Решение
ИмеРешение
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер88.91 Kb.
ТипРешение
източникhttp://obs.panagyurishte.org/protokoli/reshenia_2012/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПАНАГЮРИЩЕ


Препис!


Р Е Ш Е Н И Е

258


На Общински съвет – Панагюрище, прието на заседание от 12.12.2012 г., Протокол № 20.


ОТНОСНО: Учредяване на смесено търговско дружество „Асарел Здраве Панагюрище” ООД.

Предложение на Кмета на община Панагюрище вх.№ ОС-02-458/28.11.2012 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Наредбата за публично-частното партньорство на община Панагюрище и Наредбата за реда за учредяване на общински търговски дружества и упражняване на правата за собственост на общината в търговските дружества,

Р Е Ш И:

1. Община Панагюрище да участва в учредяването на смесено търговско дружество с фирмено наименование „Асарел Панагюрище Здраве ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Панагюрище, ул. "Георги Бенковски“ №33, специализирано за изграждането и управлението на Център за високотехнологично лъчелечение и предмет на дейност: изграждането на Център за високотехнологично лъчелечение и неговото управление и функциониране, осъществяването на медицински и други услуги, както и всякакви други сделки, които не са забранени със закон. Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му

Община Панагюрище да участва в дружество с ограничена отговорност „Асарел Панагюрище Здраве” ООД посредством апорт на собствени недвижими имоти, представляващи УПИ частна общинска собственост, находящи се в кв.230 по плана на гр.Панагюрище, както следва:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55302.501.5087 с площ от 1432 кв.м; адрес: гр.Панагюрище; трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, номер по предходен план: имот пл.№3870 в кв.230, парцел II по плана на гр.Панагюрище;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №55302.501.5088 с площ от 1426 кв.м; адрес: гр.Панагюрище, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, номер по предходен план: имот пл.№3870 в кв.230, парцел III по плана на гр.Панагюрище;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55302.501.5089 с площ от 1385 кв.м; адрес: гр.Панагюрище, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, номер по предходен план: имот пл.№3870 кв.230, парцел IV по плана на гр.Панагюрище;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55302.501.5090 (бивш УПИ V -Търговия"), с площ от 1016 кв.м; адрес гр.Панагюрище, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, номер по предходен план: имот пл.№3870 кв.230, парцел V по плана на гр.Панагюрище.

Съгласно Заключение на вещи лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон, с изходящ №20121116155945-3/30.11.2012 г. на Министерство на правосъдието – Агенция по вписванията – гр. София, общата стойност на недвижимите имоти възлиза на 336 600 (триста тридесет и шест хиляди и шестстотин ) лева.

Община Панагюрище да запише дялове в капитала на смесеното дружество, възлизащи на 35 % /тридесет и пет процента/ от капитала на същото, а именно да запише срещу апортната си вноска 3 366 /три хиляди триста шестдесет и шест/ дяла, с номинална стойност 100 /сто/ лева всеки един.


Останалите съдружници в смесеното дружество да бъдат, както следва:

- „Асарел-Медет“ АД, което да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 48 100 /четиридесет и осем хиляди и сто/ лева, представляваща 5% /пет процента/ от капитала на смесеното дружество.

- „Бизнес – устойчиво развитие 06“ ЕООД, ЕИК 112656312 което да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 557 100 /петстотин петдесет и седем хиляди и сто/ лева, представляващи 57,93 % от капитала.

- Аделина Иванова Димитрова, ЕГН: 6209301934, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Борислав Дойчев Атанасов, ЕГН: 4702077241, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Валери Николов Монов, ЕГН: 6111013529, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща 300 /триста/ лева, представляващи 0.03 % от капитала.

- Велка Неделчова Кръстева (Бояджиева), ЕГН: 6804293611, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща 100 /сто/ лева, представляващи 0.01 % от капитала.

- Галина Николова Цоневска, ЕГН: 5711013473, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Гергана Томова Томова-Ракова, ЕГН: 6809275014, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Денка Койчева Кацарова, ЕГН 6203093432, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща 1 000 /хиляда/ лева, представляващи 0.1 % от капитала.

- Диана Георгиева Авелова, ЕГН: 6808163576, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 3 000 /три хиляди/ лева, представляващи 0.32 % от капитала.

- Добринка Радова Келешова, ЕГН: 5010023511, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, представляващи 0.17 % от капитала.

- Ивайло Петрославов Вановски, ЕГН: 6208233080, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Иван Станчев Бътовски, ЕГН: 5102053527, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Йордан Тодоров Бояджиев, ЕГН: 6607083484, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 100 /сто/ лева, представляващи 0.01 % от капитала.

- Лиляна Стефанова Христева, ЕГН: 6904053574, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 1 000 /хиляда/ лева, представляващи 0.1 % от капитала.

- Лука Евгениев Зумпалов, ЕГН: 5203013522, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Мирела Ралчева Маркова, ЕГН: 6504257254, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 200 /двеста/ лева, представляващи 0.02 % от капитала.

- Недялка Ангелова Терзиева, ЕГН: 6512033437, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 300 /триста/ лева, представляващи 0.03 % от капитала.

- Николай Деянов Еничеров, ЕГН 6907223545, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 200 /двеста/ лева, представляващи 0.02 % от капитала.

- Николай Иванов Николов, ЕГН 6705013429, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 300 /триста/ лева, представляващи 0.03 % от капитала.

- Николинка Георгиева Дееничина, ЕГН 6711213555, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 100 /сто/ лева, представляващи 0.01 % от капитала.

- Панчо Кръстев Бътовски, ЕГН 5611023565, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на на 1 000 /хиляда/ лева, представляващи 0.1 % от капитала.

- Пепа Стойкова Скачкова, ЕГН 6706193454, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на на 300 /триста/ лева, представляващи 0.03 % от капитала.

- Павлета Иванова Сейменова, ЕГН 5504053496, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 1 000 /хиляда/ лева, представляващи 0.1 % от капитала.

- Полина Георгиева Георгиева, ЕГН 6102043496, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 3 000 /три хиляди/ лева, представляващи 0.32 % от капитала.

- Петър Станчев Бътовски, ЕГН 5511233486, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Светла Михайлова Бътовска, ЕГН: 5801014856, която да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

- Христо Найденов Христев, ЕГН: 6802193423, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, представляващи 0.17 % от капитала.

- Цветан Стойковски, ЕГН: 7003153562, който да участва в създаването и регистрацията на смесеното дружество с парична вноска, възлизаща на на 500 /петстотин/ лева, представляващи 0.05 % от капитала.

При учредяването на смесеното дружество апортната вноска на Община Панагюрище да бъде внесена изцяло и в пълен обем. При учредяване на смесеното дружество, да бъде внесен 70% от учредителния капитал на дружеството, като разликата до пълния обем на записаните парични вноски да бъде внесена в срок до 1 година от вписване на дружеството в Търговския регистър.

Дружеството да бъде регистрирано с капитал, разпределен в дялове, всеки един на стойност от 100 (сто) лева.

При необходимост от покриване на загуби или от финансиране на проекта, в дружествения договор да бъде предвидено общото събрание на съдружниците да приема решения за извършването на допълнителни парични вноски от съдружниците. Допълнителните вноски да бъдат съразмерни на дяловете в капитала, освен ако някой от съдружниците не желае да участва в допълнителното финансиране или освен ако решението на Общото събрание на съдружниците не приеме друго. В случаите на отказ от някой от съдружниците да участва в предоставянето на допълнителните парични вноски съдружникът, отправил отказа, да участва в приемането на решение за извършването на допълнителните парични вноски от останалите съдружници. Всеки от съдружниците, предоставил на дружеството финансиране под формата на допълнителни парични вноски, да има право да поиска от дружеството да гласува увеличаване на капитала на същото посредством апортиране на вземанията на съответния съдружник (допълнителните парични вноски) в капитала на дружеството и записване на нови дялове.

Разходите за изготвянето на Предложението за проект за Болничен комплекс с Център за високотехнологично лъчелечение в гр. Панагюрище, направени към датата на учредяване на дружеството, да се считат за разходи на дружеството, като съдружникът, направил тези разходи, има право при направено искане вземането му да бъде апортирано в капитала на дружеството по реда на увеличаване на капитала на същото и срещу записването на нови дялове.

2. Дава съгласие за управител на новоучреденото дружество да бъде назначен д-р Борислав Георгиев Ацев, ЕГН: 6010266529

3. Одобрява проект за Дружествен договор на „Асарел Панагюрище Здраве ” ООД.


4. Упълномощава Кмета на общината или упълномощено от него лице да присъства на учредителното събрание на „Асарел Панагюрище Здраве ” ООД и подпише всички необходими документи, свързани с регистрацията и вписване на дружеството в Търговския регистър. Упълномощава Кмета на общината или упълномощено от него лице да представлява общината в Общото събрание на „Асарел Панагюрище Здраве” ООД.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/ВЕСЕЛИНА ЗУМПАЛОВА – РАЛЧЕВА/


Вярно с оригинала!


Общ брой съветници

Присъствали

За

Против

Въздържали се

21

20

20

-

-

Свързани:

Решение iconОбщина елена наредба
Решение№80/29. 12. 2005г.,Решение№6/31. 01. 2006г., Решение №36/27. 06. 2007 Решение№85/29. 08. 2008г.,Решение№9/29. 01. 2009г.,Решение№100/23....
Решение iconОбщински съвет елена
Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27. 06. 2007 г., Решение №85/29....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31....
Решение iconОбщина елена наредба
Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27. 01. 2005 г., Решение №80/29. 12. 2005 г., Решение №6/31. 01. 2006 г., Решение №36/27....
Решение iconНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Решение №149/04. 10. 2001 г.,Решение №80/30. 05. 2002 г., Решение №165/28. 07. 2005 г., Решение №318/30. 11. 2006 г, Решение №236/04....
Решение iconРешение №171/25. 09. 2008 г
Решение №75/08. 03. 2007 г, Решение №51/13. 03. 2008 г., Решение №141/17. 07. 2008 г., Решение №171/25. 09. 2008 г., Решение №222/13....
Решение iconНаредб а за реда за упражняване правата на собственост на общината в предприятията
Решение №223 от 26. 07. 1994 г., допъл с Решение №267 от 09. 03. 1995 г., изм с Решение №48 от 18. 04. 1996 г., изм с Решение 152...
Решение iconОбщина елена наредба
Приета с Решение №14/06. 03. 2003 г., изменена и допълнена с Решение №11/30. 12. 2003 г., Решение №94/21. 12. 2004 г., Решение №6/27....
Решение iconОбщински съвет русе
Рос, решение №388/12. 11. 2004 г.; решение №450/22. 12. 2004, решение №780/28. 01. 2010 г., решение №864/22. 04. 2010 г., решение...
Решение iconОбщинасвиленгра д
Изменена и допълнена с Решение №259/27. 01. 2005г.; Решение №359/27. 04. 2005 г.; Решение №380/31. 05. 2005 г., Решение №514/24....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом