Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год
ИмеПостъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер88.26 Kb.
ТипРешение
източникhttp://smolyandc.judiciary-bg.org/courts/dc/smolian/webbcap.nsf/c68251221868f592c22577cf002ebfe1
Постъпила е възивна жалба вх.№ 9451/26.10.2011 год. от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв.П. срещу решение № 280/12.10.2011 год. по Г.дело № 382/2011 год. по описа на Смолянски районен съд, като незаконосъобразно, постановено в противоречие с процесуалноправните и материалноправните разпоредби и следва да бъде отменено. Развиват се съображения, че районният съд въобще не е обсъждал представения договор за доброволна делба акт № .., том .. год. вписан в службата по вписванията под № .. от .. год. Жалбоподателите са собственици при условията на СИО на застроен и незастроен поземлен имот с пл.№.. и пълен номер ... с площ от 300 кв.м. кадастрален район 501 по кадастралната карта на С. от 2002 година. Към 1982-1985 год. Г.. А.. И.. и Р. А.. В. постигат споразумение, въз основа на което Г. И.. предоставя част от собствения си имот в размер на 40 кв.м. в м."Г.. землище С. на Р. А.. В. в замяна на предоставената земя с право на застрояване на 40 кв.м. от собствената му градина за ползване от него и наследниците му в м. "К." землище С.. От тогава съществува и оградата между двата имота, която лично наследодателят на ищците е поставил. На 24.03.1997 год. двамата подписват договор-спогодба със същото съдържание. В този смисъл са и показанията на св.Г.. и И.. и вещото лице, които не са взети предвид от съда. Съдът е обсъдил само откога в полза на ответниците е изтекла придобивна давност по отношение на спорната част от имота. Жалбоподателите владеят и ползват имота, който Р. В. е придобил по реда на дарението, наследяването и доброволна делба. Към владението на техния дарител и наследодател А.. П.. В. са присъединили и своето владение в продължение на повече от 10 години и по-точно от постигнатото споразумение през 1982-1985 година. През цялото време оградата е съществувала и е била отразявана в кадастралните карти, без да има противопоставяне от праводателите на ищците Т.. А.. И...Правилно районният съд е приел, че предвид разпоредбата на чл.5 ал.2 от ЗВСОНИ изтеклата придобивна давност за имоти възстановени по реда на ЗСПЗЗ започва да тече от влизане в сила на закона 22.11.1997 год. В тази връзка съдът неправилно е определил момента, от който в полза на жалбоподателите е започнала да тече придобивна давност. Установено е безспорно владение на имота в продължение на повече от 10 години, което се приема и от районния съд, но това обстоятелство е било ирелевантно за спора. Точно това владение доказва придобивната давност на процесните 29.80 кв.м., считано от 3.08.2000 год. до 3.08.2010 год. Моли да се отмени решението и постанови друго, като се отхвърли предявения иск и присъдят разноските по делото.

В съдебно заседание жалбата се подържа от адв.П.., като се подържат посочените в нея основания.

От ответната страна е постъпил отговор вх.№ 10776/28.11.2011 год. от адв.Караманолов пълномощник на П. Т. Х. и И. Ж. И. от Г. Х., като възивната жалба се счита за неоснователна и моли да се отхвърли и потвърди обжалваното решение като законосъобразно и правилно. Неоснователно е оплакването на възивниците за необсъждане на представения договор за доброволна делба акт №.., том.. год. вписан в Служба по вписванията под № .. том .. год. Този договор не може да бъде придобивно основание за тях, при положение, че право на собственост върху поделяемия имот във вида му, описан в договора, не е съществувал преди делбата. На второ място неоснователни са оплакванията за незачитане на договора-спогодба от 24.03.1997 год. между Г.. А.. И.. и Р. А.. В., по силата на който първият от тях предоставя на втория 40 кв.м. от собствения си имот в м."Г.." С. в замяна на друг предоставен му имот от Р. В.. Този договор няма прехвърлителен ефект поради липса на форма по чл.18 от ЗЗД и не може да бъде начало за придобивна давност. Георги Ингилизов е един от наследниците на А.. И.., който има 5 наследника и Р. В. не би могъл да упражнява фактическа власт за себе си спрямо останалите наследници на А.. И.., които не са дали писмено съгласие за замяната. За това говори и обстоятелството, че Р. В. не е декларирал през 1998 година имот от 40 кв.м. придобити по договора спогодба от 1997 година. На трето място неправилно е и оплакването за зачитане началния момент на придобивна давност. С оглед съдебно-техническата еспертиза възивниците могат да се позовават на придобивна давност в тяхна полза с извършеното с кадастралния план на С. от 2002 година неправилно включване на процесните 29.80 кв.м. от имот № .. по КВС собственост на Г.. И.. към имот пл.№ .. собственост на В.., от който момент не са изтекли 10 години. Моли да се потвърди обжалваното решение и присъдят разноските за възивната инстанция.

В съдебно заседание ответниците по жалбата се представляват от адв. К.., който взе становище да се потвърди обжалваното решение като правилно и законосъобразно.

Възивният съд приема, че възивната жалба е подадена в срок от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт и е процесуално допустима.

Обжалваното решение е валидно и допустимо - постановено е от компетентен съд в рамките на неговата правораздавателна дейност съобразно правилата на родовата и местна подсъдност и от надлежен състав.

По същество възивната жалба е неоснователна.

С решение № 280 от 12.10.2011 год. по Г.дело № 382/2011 год. Смолянският районен съд е ПРИЗНАЛ ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответниците Р. А.. В. с ЕГН * и Е. К. В. с ЕГН * и двамата с адрес:С., общ.С., У.”. П. В. №.., че ищците П. Т. Х. с ЕГН * и И. Ж. И. с ЕГН * и двамата с адрес:Г., У. “.С. №., са собственици на недвижим имот с номер .. по картата на землището на С., находящ се в местността "Г.." в землището на с. М. община С., с ЕКАТТЕ .., и площ от 0.352 дка, при граници на имота - имот №.. жилищна територия, имот номер .. ливада и имот номер .. ливада, който е с идентификатор .., съгласно кадастралната карта и регистър одобрени със Заповед № РД-18-53/27.08.2010 год. на ИД на АГКК и допълнена допълнена със заповед №КД-14-21-430/29.08.2011г., които все още не са влезли в сила, като ОСЪЖДА ответниците Р. Анастасов В. с ЕГН * и Е. К. В. с ЕГН * да предадат владението на ищците П. Т. Х. с ЕГН * и И. Ж. И. с ЕГН * върху част от същия имот с площ от 29,80 кв., находяща се в югоизточната част на имота, повдигната в оранжев цвят на скица №1 /л.111/ от делото, представляваща неразделна част от решението, която владеят без правно основание.

В мотивите си съдът е приел, че иска е допустим, въпреки, че и двата имота са предмет на новоодобрените кадастрална карта и кадастрален регистър от 2010 год., но кадастралната карта все още не е в сила по отношение на границите между имотите и ищците не могат да защитят правата си по реда на чл.53 ал.2 от ЗКИР. Прието е, че ищците при условията на пълно и главно доказване са установили факта, че са собственици на поземлен имот с № .. в м."Г..", защото са го закупили от собственика А.. И.., а той то е придобил по силата на наследяването на Г.. И.. и чрез покупко-продажба на 7/8 идеални части от него от останалите наследници на А.. И... Имота е възстановен с решение по чл.14 ал.1 т.1 от ЗСПЗЗ, от което също следва извода, че са собственици на имота. Спорния имот повдигнат с оранжев цвят на скица № 1 от заключението на вещото лице, представляваща част от имот № .. по КВС на землище С. с идентификатор .. съгласно кадастралната карта и кадастрален регистър от 2010 год. се владее от ответниците без правно основание и следва те да бъдат осъдени да предадат владението върху част с площ от 29.80 кв.м., находяща се в югоизточната част от имота на ищците.

По-нататък съдът разсъждава, че кадастралния план на С. от 2002 год. е изработен след влизането вила на ЗКИР и не може дабъде зачетен от съда като влезнал в сила и за основа на изработването на ПУП. Общинската администрация разполага единствено с правомощието да подържа кадастралния план, което означава отразяване на настъпили изменения вследствие на изброените в чл.57 от ЗКИР действия, но не и да създава, одобрява и приема нов кадастрален план. В тази връзка съдът не възприема становището на вещото лице, че кадастралния план от 2002 година може да бъде годна основа за изработването на подробен устройствен план от 2005 година. Към момента за действуващ следва да се приеме приложения план на населеното място от 1965 година. Според съда реституционното решение № Ф95/14.03.2006 год., влезнало в сила на 10.04.2006 год. с което е възстановен имот № 035192 в полза на А.. Т. И.. може да е основание за придобивна давност, считано от датата на влизането му в сила и до момента на завеждане на иска 22.03.2011 год. не са изтекли 10 години и Р. и Е. В.. не са станали собственици. Според съда представения договор-спогодба от 24.03.1997 год. не е породил каквито и да било правни последици защото не е изготвен в предвидената нотариална форма, която е задължителна.

Възивният съд споделя изложените мотиви в първоинстанционното решение и не се налага тяхното преповтаряне като препраща към разпоредбата на чл.272 от ГПК. В допълнение следва да се добави следното: Ищците се легитимират като собственици по силата на нот.акт № .., том .. рег.№ ..по дело № 330/2009 год. на нотариус М.. К.. Техният праводател А.. Г.. И.. също се легитимира като собственик по силата на наследяване на 1/8 идеална част от имота от неговия баща Г.. А.. И.. и покупко-продажба на 7/8 идеални части от останалите наследници извършена с нот.акт № .., рег.№ .., дело № ../.. год. на нотариус К... От друга страна е безспорно, че по силата на нот.акт за собственост № .. дело № .. год. по описа на Смолянски районен съд бащата на ответника Р. А.. В. - А.. П.. В. е собственик на дворно място с площ от 90 кв.м., имот пл.№ .., участвуващ в парцел .,.. в кв... по плана на С., ведно с двуетажна жилищна сграда-източен близнак. Впоследствие с нот.акт за дарение на недвижим имот № .., дело № ../.. год. по описа на СРС А.. П.. В. е дарил на своя син Р. А.. В. 1/2 идеална част от дворно място, цялото с площ от 180 кв.м., съставляващо имот пл.№ .. участващ в парцел ..-.. в кв..., ведно с двуетажна жилищна сграда, построена в източната част на имота. Другата половина от имот пл.№ ..с нот.акт № .. том .., дело № ../.. год. по описа на СРС Т.. А.. И.. е признат за собственик по давност на 1/2 идеална част от дворно място с площ от 450 кв.м., представляващо имот пр.№ .., парцел..-. в кв... ведно с 1/2 идеална част от жилищна сграда с площ от 80 кв.м. Този имот през 1981 год. Т..А.. И.. прехвърля срещу издръжка и гледане на племенничките си М..П.. К.. и В.. Р... М... Следователно до 2002 година процесните 29.80 кв.м. не са станали включително и по регулация част от имот пл.№ .. по плана на С. от 1965 и 1948 година. В тази насока е и заключението на вещото лице. Не е налице предаване по регулация на процесните 29.80 кв.м. към парцел ..-..по плана от 1965 год., респ. УПИ .. по плана от 2005 година, което също се установява от вещото лице.

Процесните 29.80 кв.м. са включени в кадастралние план на С. от 2002 година към собствения имот пл.№ .. на ответниците. Относно владението на този имот от страна на ответниците не е посочено, че е придобита по давност и периода през който са осъществявали владението върху имота като свой , въпреки дадените указания от съда с определение от 29.06.2011 год. и в съдебно заседание от 14.09.2011 година. Освен това в исковата молба ответниците основават правото си на собственост на три придобивни основания - дарение, наследявяне и доброволна делба, за които твърдения не са ангажирани доказателства. Спорния имот се намира извън границите на имот пл.№ ..и парцел .. в кв..., така, че не може да е придобит по дарение през 1974 го от Р. А.. В..

Що се отнася до твърдението, че имотът се владее от ответниците от момента на сключения договор-спогодба от 1997 година между Г.. А.. И.. и Р. А.. В.. Този договор няма прехвърлителен ефект, тъй като не е сключен в нотариална форма и не може да бъде основание за начало на придобивна давност, тъй като замяната е извършена само от Г.. А.. И.., който е само един от наследниците на А..Т. И.., който има пет деца. Р. В. не би могъл да да започне да упражнява фактическа власт за себе си спрямо останалите наследници, които не са дали писмено съгласие за замяната и договора за замяна не може да създаде права в полза на трето лице във вреда на останалите съсобственици. В подкрлепа на това е и обстоятелството, че Р. А. В. една година след сключване на договора т.е. през 1998 година не е декларирал тези 40 кв.м., което означава, че не е започнал своене на имота за себе си. По-късно Р. В. е декларирал земя с площ от 300 кв.м., в която е включен и спорния имот въз основа на извършената доброволна делба през 2004 година, но оттогава до завеждане на делото не е изтекла 10 годишна давност. В тази връзка следва да се ценят и доказателствата на разпитаните свидетели И.. и Х.., на които съдът дава вяра. Според тях между имотите ограда не е съществувала и неправилно е извършено заснемане на имота на ответниците по кадастралния план на С. от 2002 година. Едва след 2008 година или преди около 7 години Р. В. е поставил оградата, лично св.Х... го е видял, който е комшия на страните. Не следва да се дава вяра на показанията на св.Г.., който твърди, че оградата е поставена от бащата на продавача на имота Г..А.. И.., едва ли не той сам е определил къде да минава границата. Свидетелят е бил съсед по имоти с Г. и К.. И.., но през 2007 година той е продал имота си, но продължил да минава всеки ден, което означава, че впечатленията му не са толкова непосредствени, както на другите свидетели И.. и Х... Освен това той посочва, че Р. В. е ползвал спорния имот около 30 кв.м. още от 1982-1985 година и го е сеел с фасул, лук, а сега го е направил като площадка. В същото време замяната на имоти между Г.. И.. и Р. В. е станала през 1997 година, което означава, че Р. В. не е имал основание да ползва имота още от 1982-1985 година. Тези противоречия в показанията на св.Г.. изключват неговата достоверност. Както се установи Г.. И.... не е бил единствен собственик на имота, а освен това собствеността върху имота е възстановена от поземлената комисия като земеделски имот едва през 2000 година. Неправилно би било ответниците да черпят права на собственост върху спорния имот само въз основа на обстоятелството, че през 2002 година имота е включен в кадастралната карта на С. и оттогава са започнали да упражняват владение върху имота. Дори да се приеме, че от този момент е започнало владение върху имота, то отново не са изтекли необходимите 10 години за придобивана на имота по давност.

Предвид изложеното ще следва да се потвърди обжалваното решение, като се присъдят разноските за възивната инстанция в размер на 500 лева в полза на ищците П. и И. Х...

Предвид горното, съдът


Р Е Ш И :

ПОТВЪРЖДАВА решение № 280 от 12.10.2011 год. по Г.дело № 382/2011 год. по описа на Смолянски районен съд.

ОСЪЖДА Р. А.. В. и Е. К. В. от С. да заплатят на П. Т. Х. и И. Ж. И. от Г. разноски за възивната инстанция в размер на 500 /петстотин/ лева.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.

Свързани:

Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№841/14. 06. 2012 год от адв. Д. особен представител на А. А. А. от гр. Х. срещу Решение №54/2012 год по гр дело №411/2011 год по
Постъпила е възивна жалба вх.№841/14. 06. 2012 год от адв. Д. особен представител на А. А. А. от гр. Х. срещу Решение №54/2012 год...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба В.№694/20. 01. 2012 год от Т. В. Д. чрез А. М. срещу решение №371/22. 12. 2011 год по Г. дело №1204/2011 год по описа на Смолянски
В.№694/20. 01. 2012 год от Т. В. Д. чрез А. М. срещу решение №371/22. 12. 2011 год по Г. дело №1204/2011 год по описа на Смолянски...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№6711/18. 07. 2011 год от М. С. Ю., Г. В. Ю. от Г. С. чрез А. П. срещу решение №204/11. 07. 2011 год по Г. дело №156/2011 год по
Моли да се приеме, че постановеното решение от Районния съд е необосновано, неправилно, постановено в противоречие с процесуално...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№6307 07. 2010 год от „. О. представлявана от В. Д. Л. чрез А. Р. срещу решение №162 от 17. 06. 2010 год по Г. дело №465/2008 год
Моли да се отмени обжалваното решение и постанови друго, като се уважат предявените искове, ведно със съдебните разноски за двете...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№74312. 08. 2011 год от З. А. П. от Г. С. чрез А. М. срещу решението по Г. дело №273/2011 год по описа на Смолянски районен съд, с
От имота където попада тази сграда е изключен паркинга, който се намира под надзора на собственика на имота, а самата рампа е извън...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е частна жалба вх.№4155 05. 2011 год от О. Г. С. представлявана от кмета Д. Я. като ръководител на д г. С. и от Д. „. Г. С. представляван от
Молбата за прекратяване е подадена от всички страни преди влизане в сила на решението. Моли да се отмени определението, да се прекрати...
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е частна жалба вх.№11646/19. 12. 2011 год от А. С. Ч. служебен защитник на С. С. Пешеве, с егн срещу определение от 16. 12. 2011 год по нчх дело №
Рп с за принудително настняване като неоснователно или да бъде изменено определението като се постанови по лека мярка за лечение
Постъпила е възивна жалба вх.№9451/26. 10. 2011 год от Р. Атансов В. и Е. К. В. от С. чрез адв. П. срещу решение №280/12. 10. 2011 год по Г. дело №382/2011 год iconПостъпила е частна жалба В.№10085 11. 2011 год от А. Б. Г. от Г. срещу определение по гр дело №1270/2011 год на рс г с молба да се отмени. Твърди се, че
По същия начин вещите са описани и в исквата молба. Относно дт, същата е внесена съобразно предявените искове и не се налага допълнителна...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом