Република българия
ИмеРепублика българия
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер89.27 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kti.government.bg/wp-content/uploads/2012/10/6.-HARTA-NA-KLIENTA.doc
line 8

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Контролно-техническа инспекция


УтвърДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: (П)

ИНЖ. ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ


ХАРТА НА КЛИЕНТА


София, 2012 г.


УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Контролно-техническата инспекция (КТИ) е специализирана администрация към министъра на земеделието и храните, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със седалище София, с регионални служби в административните центрове на областите в Република България и териториални звена на ГДИС - Пловдив. При осъществяване на дейността си КТИ поставя като приоритет удовлетвореността на обществото от предоставяните от инспекцията публични услуги и се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, ефективност, отговорност, отчетност и координация. Въз основа на тези принципи е разработена настоящата Харта на клиента, с която сме си поставили следните цели:


1. Улесняваяне на достъпа на физически и юридически лица до предоставяните от КТИ услуги.


Целта се постига чрез:

 • разработване на различни форми за достъп до административните услуги и предоставяне на подробна и достоверна информация относно същите;

 • координираност и взаимодействие между административните звена на КТИ.

2. Подобряване на качеството на административното обслужване на физически и юридически лица от КТИ.


Целта се постига чрез:


 • предоставяне на подробни указания за предоставяните от КТИ услуги;

 • осигуряване на навременна, вярна, точна и изчерпателна информация относно административните услуги и установените във връзка с тях срокове;

 • активно наблюдение и упражняване на ефективен контрол върху изпълнението на стандартите за административно обслужване.

3. Осъществяване на взаимодействие между КТИ и заинтересуваните от подобряване на обслужването в КТИ лица.

Целта се постига чрез:

 • Регламентиране използването на форми за надеждна обратна връзка и стриктно спазване на нормативноустановените и вътрешни правила за отчитането на получената въз основа на тези форми информация.


Основни принципи


При осъществяване на административното обслужване КТИ се ръководи от следните основни принципи:


 • Отнасяне към всички потребители равнопоставено, честно и любезно;

 • Обслужване на всички потребители без дискриминация, основана на раса, религия, социален статус, възраст, убеждения, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, политическа принадлежност;

 • Повишаване на качеството и сигурността на услугите за потребителите, предоставяйки им по-добър достъп до услуги, повече възможности за избор и по-голям контрол върху дейността по предостяване на услугите;

 • Въвеждане механизъм за обратна връзка с клиента и приемане на конструктивна критика, с цел предприемане на коригиращи мерки;

 • Съвместна работа с други администрации за предоставяне на усъвършенствани, комплексни услуги;

 • Създаване и популяризиране стандартите за обслужване и публикуване резултатите от дейността според тези стандарти;

 • Лесен достъп до информация и предоставяне на административни услуги при спазване на нормативно установените срокове;

 • Поддържане на прозрачност и отчетност.Ценности

КТИ осъществява административното обслужване като се придържа към следните ценности:

 • Професионализъм;

 • Равнопоставеност;

 • Честност;

 • Справедливост;

 • Качество;

 • Работа в екип;

 • Иновативност;

 • Ангажираност и комуникация.


Стандарти за извършване на качествено административно обслужване


 1. Отношение към клиента.


Ние се задължаваме:

 • Да Ви информираме за структурата, функциите и координатите на администрацията, за работното време, предоставяните административни услуги, необходимите документи, сроковете и таксите;

 • Да имаме вежливо, любезно и отзивчиво отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от КТИ;

 • Да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми, свързани с предоставяните от КТИ административни услуги, и при наличие на проблем да търсим алтернативен начин за неговото решаване;

 • Да спазваме конфиденциалност относно всяко Ваше запитване и да пазим от нерегламентиран достъп Вашите лични данни;

 • При или по повод контакта си с Вас във връзка с административното обслужване да спазваме настоящата Харта и останалите съотносими нормативни и утвърдени вътрешни актове на КТИ;

 • Да носим отличителни знаци със снимка и имената, длъжността, администрацията и звеното, към което работим;

 • Да отговаряме на всички телефонни обаждания и да се идентифицираме със собствено и фамилно име и при водене на телефонни разговори;

 • При подаден от Вас сигнал за лошо администриране, да извършим проверка и да Ви информираме за резултатите от нея.
 1. Информация за клиента.


Ние се задължаваме:

 • Да осигуряваме навременна, ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация за услугите, които предоставяме. В случай, че не успеем, моля да ни уведомите, за да извършим необходимите корекции;

 • Да Ви предоставяме информация относно осигуряваното от КТИ административно обслужване по следния начин:

 • в Централното управление на КТИ на адрес: гр. София 1618, бул. “Цар Борис” III №136 в работното време на администрацията от 10.00 часа до 16.00 часа;

 • във всяка регионална служба на КТИ – от 10.00 часа до 16.00 часа;

 • в ГД ”Изпитване и сертифициране”- от 8.00 часа до 16.00 часа;

 • на интернет-страницата на КТИ www.kti.government.bg;

 • по пощата, телефон или факс, на адреси, съотв. – телефонни/факс номера, посочени на интернет-страницата на КТИ;

 • по електронен път – посредством посочените на интернет страницата на КТИ електронни адреси и форма за обратна връзка;

 • Да актуализираме периодично информацията във връзка с нашата дейност и предоставяните административни услуги на интернет-страницата на КТИ;

 • Да отговорим максимално бързо и ясно на всички Ваши запитвания, получени по пощата, факс и електронен адрес.
 1. Спазване на срокове


Ние се задължаваме:

  • Да предоставим необходимата на клиента информация и консултации възможно най-пълно и изчерпателно още при първоначалната му заявка към администрацията за това;

  • Да отговаряме на телефонни обаждания бързо, компетентно и отзивчиво;

  • Да отговаряме на писмени запитвания и жалби – в рамките на установените законови срокове;

  • Да уведомяваме своевременно клиента, когато срокът за извършване на административна услуга се налага да бъде удължен, за причините за удължаването и крайния срок, в който ще получи отговор.
 1. Механизми за обратна връзка от клиента


Ние гарантираме, че:

 • Ще използваме регламентираните нормативно и във вътрешни актове на КТИ различни механизми за обратна връзка с клиента (анкети и други) с цел да бъдат взети под внимание изменящите се потребности на различните групи клиенти;

 • Регулярно ще извършваме анализ на получената информация чрез механизмите за обратна връзка и дефиниране на необходимите бъдещи действия с цел удовлетворяване на очакванията на клиентите;

 • Ще предприемем съответните действия в резултат на получената обратна връзка, като ще извършим отчитане на резултатите и уведомяване на клиентите за тях съгласно регламентираните за целта начини.
 1. Отговорност и отчетност


Ние се задължаваме:

 • Ефективно да управляваме наличните ресурси по начин максимално полезен за обществото като цяло;

 • Да поемем отговорност за работата на администрацията според приетите стандарти на обслужване;

 • Относно ангажираност на ръководството с оглед подобряване на административното обслужване и изпълнение на стандартите на обслужване.

Вашите отговорности към нас

В замяна очакваме от вас:

 • да се отнасяте към служителите на КТИ с уважение и да не проявявате агресивно поведение;

 • да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;

 • да идвате в обявените приемни дни и часове;

 • да идвате навреме за предварително уговорените срещи;

 • да ни давате пълна и точна информация за услугата, която желаете;

 • да ни предоставяте допълнителна информация, ако това се наложи;

 • да ни уведомявате своевременно за настъпили промени в съответните обстоятелства.

Общи отговорности

Считаме, че заедно можем да изградим продуктивна атмосфера на работа във връзка с осъществяване на администратичното обслужване от КТИ чрез:

 • взаимно уважение;

 • внимание;

 • търпение.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ: • Анонимни сигнали и оплаквания не подлежат на разглеждане;

 • В случай, че Вашите интереси попадат извън компетентността на КТИ, ще препратим Вашия сигнал, оплакване или предложение, до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в седемдневен срок;

 • КТИ няма право да дава отговор на запитвания, свързани с лични данни и класифицирана информация, освен в нормативно предвидените случаи;

 • Запазваме си правото да не даваме отговор на сигнали, жалби и оплаквания, които съдържат обидни изказвания, нецензурирани изрази, уронващи престижа на КТИ и на други български институции, както и сигнали, жалби и оплаквания, изхождащи от един и същ подател, подадени повторно по въпрос, по който e налице постановено решение, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.При предоставянето на административни услуги КТИ се ръководи от следните нормативни актове:

 • Административно-процесуален кодекс;

 • Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация;

 • Закон за администрацията;

 • Закон за държавния служител;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и наредбите по прилагането му;

 • Наредба за административното обслужване;

 • Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция;

 • Етичен кодекс за поведение на служителите в Контролно-техническата инспекция;

 • Вътрешни правила за организацията на административното облужване в Контролно-техническа инспекция;

 • Вътрешни правила за приемане и отчитане на подадени сигнали за корупция в Контролно-техническа инспекция;

 • Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигналите, предложенията и жалбите на гражданите и юридическите лица в Контролно-техническата инспекция.За нас е необходимо и важно да получаваме вашите мнения, предложения, допълнения и забележки относно работата на служителите на нашата администрация, за да подобрим качеството на предоставяните услуги.


Настоящата Харта на клиента е изготвена на основание чл.21 от Наредбата за административното обслужване.


София, 2012 г.


1618 гр. София, бул. “Цар Борис III” № 136, ет.8, тел.: + 359 2 8952310, факс: + 359 2 8952313

e-mail: kti@mbox.contact.bg, web: www.kti.government.bg

Свързани:

Република българия iconИкономически отношения между Република България и Република Молдова
Република Молдова е традиционен външноикономически партньор на Република България. Тя върви по стъпките на Република България към...
Република българия iconДо Президента на Република България г-н Росен Плевнелиев До Министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Данговска
Обръщаме се към Вас от името на всички представители на българското население, живеещо на територията на Република Молдова
Република българия iconОрганизация за Черноморско икономическо сътрудничество (чис) Дата на учредяване на организацията
Страни членки – Република Албания, Република Армения, Азербайджанска република, Република България, Грузия, Република Гърция, Република...
Република българия iconПо отношение на Народна република България физически лица, които са граждани на Народна република България, и юридически лица, които имат седалище в Народна република България или са регистрирани там; б
Спогодба Между Народна Република България и Кралство Белгия за Избягване на Двойното Облагане с Данъци на Дохода и Имуществото
Република българия iconОтчет за дейността на Комисията по българско
През посочения период Вицепрезидентът на Република България, в изпълнение на възложените му от Президента на Република България правомощия...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция по присъединяването на република българия към европейския съюз
Република България приема напълно достиженията на правото на Европейската общност по раздел 29 "Финансови и бюджетни въпроси" и ще...
Република българия iconНационална асоциация на действащите председатели на общински съвети в република българия
В партньорство с Делегацията на Европейската комисия в Република България, Националното сдружение на общините в Република България,...
Република българия iconЧетиридесет и първо народно събрание
Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за...
Република българия iconРепублика българия и китайската народна република
Министерство на образованието и науката обявява конкурс за финансиране на съвместни научноизследователски проекти за двустранно научно-техническо...
Република българия iconРепублика българия междуправителствена конференция за присъединяване на република българия
България се позовава на своята Преговорна позиция по глава “Образование и обучение” (conf-bg 9/00)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом