Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
ИмеЗакон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер26.39 Kb.
ТипЗакон
източникhttp://abtta.com/files/pages/Pozicia_cena_site_22.docПозиция

относно осигуряване на достъп до ценова информация в сектора на въздушни транспортни услуги в България


Във връзка с възникнал казус относно правото на ИАТА България да предоставя информация за цени на продадени самолетни билети, Асоциацията на Българските Туроператори и Туристически Агенти, АБТТА коментира, както следва:


  • Правото на всички заинтересовани лица, в частност на потребителите на въздушен транспорт да получат прозрачна, конкретна и недвусмислена информация за закупените услуги е безспорно и регламентирано в редица актове на националното законодателство и Европейското право – Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация , Директива 2005/29/ЕО за нелоялните търговски практики, Директива 98/6/EО относно цените на стоките и услугите.


Като подчертава, че агентът, продаващ въздушен транспорт не е цено-образувател на услугата, АБТТА застава зад позицията, че предоставянето на информация за цените на самолетни билети не представлява разкриване на търговска тайна и не може да бъде разглеждано като нарушаване конфиденциални клаузи.


Нещо повече, актуалната и достоверна информация благоприятства прозрачното функциониране на пазара, здравословната конкуренция и интересите на потребителя на въздушни услуги, поради което за нейното осигуряване не е необходимо съгласието на трети лица.


На основание на горното, АБТТА оценява положително предприетите информиращи действия на ИАТА България и подкрепя предоставянето на ценовата информация за продавания през система BSP въздушен пътнически транспорт за всички потребители на въздушни услуги, независимо от техния търговско-правен статут.  • През годините на своето съществуване, АБТТА посвети много време и усилия за създаване на лоялна и прозрачна конкурентна среда в сектора на обществени доставки на въздушни транспортни услуги и изразява мнение, че неговото успешно регулиране е повече въпрос на промяна културата на договаряне и партниране между всички заинтересовани страни, отколкото необходимост от законодателни промени.Въз основа на натрупания опит от участие в десетки ведомствени комисии и експертни групи, АБТТА препоръчва разработване и прилагане на комплексни мерки за цялостен мониторинг и ефективен контрол на договорените между Възложител и Изпълнител на етап открита процедура условия за доставка на въздушни транспортни услуги, включваща, освен друго: (1)извършване на периодични насрещни проверки от страна на Възложителя на цените на случайно определени издадени самолетни билети на произволно избрани авиокомпании, (2) изпращане на уведомление за установени нарушения от страна на Изпълнителя – до авиокомпанията за нарушения на нейни тарифи, до ИАТА България за нарушения на нейни резолюции, до АБТТА – за нелоялни търговски практики на пазара на въздушни транспортни услуги и (3)прилагане на строги санкции при установяване отклонение или некоректно изпълнение на договорените условия, включително отнемане на регистрация, прекратяване на договор, прекратяване на членство.


Уверявамe Ви, че от своя страна АБТТА, като единствена браншова организация на регистрирани агенти за продажба на въздушен пътнически транспорт ще продължи своята работа за осигуряване на благоприятна бизнес среда за осъществяване на икономическата дейност на своите членове при спазване на принципите за гарантиране на обществения интерес и в тази си мисия, както и досега ще разчита на сътрудничеството на ИАТА България и всички добронамерени участници на българския авиационен пазар.Свързани:

Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconЗакон за защита на конкуренцията
Чл. (1) Този закон има за цел да осигури защита и условия за разширяване на конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconЗакон за защита на класифицираната информация
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconКомисия за защита на конкуренцията
Закона за защита на конкуренцията (обн., Дв, бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 81 от 1999г.) на определен вид договори, когато те отговарят...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconДогово р
Изготвяне на пълна предварителна оценка на въздействието на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconП роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация
Обществена информация е всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по този закон субекти, която не е...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconЗакон за водите
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconПравила за достъп до обществена информация в административен съд кърджали понятие за обществена информация 1
Обществената информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, е всяка информация, свързана с обществения живот...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconВътрешни правила
Елена уреждат реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявления и устни запитвания за достъп до обществена...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconЗакон за защита при бедствия
Чл Този закон урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на населението, околната среда, културните и материалните...
Закон за защита на потребителя, Закон за Счетоводството, Закон за защита на конкуренцията, Закон за достъп до обществена информация iconЗакон за Омбудсмана
Този закон има за цел да уреди институцията Омбудсман като алтернативна защита на правата и свободите на гражданите в отношенията...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом