За да се произнесе взе предвид следното
ИмеЗа да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер40.06 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradac.judiciary-bg.org/courts/adc/blagoevgrad/wa.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006d
за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е образувано по жалба на И. Е. М. от Б. срещу отказ на О. С. „.

- Б. да издаде копие от решение №422/14.09.1993г. и скиците към него по молба

вх.№ПО-4-533/11.11.2010г., обективиран в писмо изх.№ПО-4-533/2/22.11.2010г. на

Началника на ОСЗ-Б.

В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното:

С молба вх.№ПО-4-533/11.11.2010г., отправена до О. С. „.-Б., жалбоподателят е

поискал да му бъдат издадени копия от решение №422/14.09.1993г. за

възстановяване правото на собственост на Г. Р. И. върху имоти в

землището на с.Л., послужило за съставяне на нот.акт №123/1993г., ведно

със скиците към него.

В отговор е изпратено оспореното като изричен отказ писмо изх.№ПО-

4-533/22.11.2010г., подписано от Началника на ОСЗ-Б., че решения за

възстановяване на собственост или копия от тях се издават само на собствениците на имоти или на техните наследници, респ. по мотивирано искане на съда и

прокуратурата.

При тези факти съдът прие следното по въпросите по чл.159 и чл.146 от АПК:

Жалбата е допустима като предявена срещу подлежащ на съдебен контрол

административен акт, в преклузивния срок /при липсата на данни за датата на

съобщаване на писмото/ и от лице, което има правен интерес от оспорване.

Оспорва се изричен отказ на О. С. по земеделие - Б. да извърши административна

услуга, изразяваща се в издаване на копие от решение и скиците към него, който

по смисъла на § 8 от ПЗР на АПК и чл. 21, ал. 3 от АПК съставлява

административен акт, независимо от външния му израз – писмо изх.№ПО-

4-533/22.11.2010г. на Началника на ОСЗ-Б..

Разгледано по същество, оспорването се явява неоснователно.

Оспореният отказ за извършване на административна услуга е издаден от

компетентен административен орган в кръга на неговите правомощия и в

съответната изискуема по закон писмена форма.

Съгласно разпоредбите на чл.14, ал.1 от ЗСПЗЗ Общинската С. по земеделие се

произнася с решение за възстановяване на правото на собственост върху

земеделски земи в определените в закона хипотези, поради което същата съобразно разпоредбата на чл.60, ал.6 от ППЗСПЗЗ е компетентна да издава преписи от

същите след влизането им в сила. В случая обжалваният изричен отказ по писмо

изх. № ПО-4-533/22.11.2010г. е подписан от Началника на ОС "З" – Б.. Поради

тези съображения съдът приема, че процесният отказ представлява валиден

административен акт, издаден от компетентен административен орган в кръга на

неговите правомощия и в предвидената от закона форма.

Съдът преценява отказа на административния орган да извърши поисканата от него административна услуга - да издаде копие от решение № 422/14.09.1993г. на ПК-Б. като законосъобразен, тъй като същият е издаден при правилно приложение на

материалния закон.

Съгласно чл.16 от ЗСПЗЗ общинската С. по земеделие води регистри за постъпилите заявления по чл.11 и за влезлите в сила решения по чл.14 от същия закон.

Съгласно чл.51, ал.6 от Наредба №49/05.11.2004г. за поддържане картата на

възстановената собственост /Наредбата/, издаването на копия от съдържащи се в досието по партидата за имота документи, се извършва след подаване на писмена молба от заинтересованите лица – арг. от чл.3, ал.1 от Наредбата и §1, т.2 от

ДР на АПК. Изводът от цитираните разпоредби, в т.ч. разпоредбата на чл.14, ал.2

вр. чл.10 от ЗСПЗЗ, е че подалият искането за издаване на копие от решения и

скици към тях за възстановена собственост по ЗСПЗЗ следва да е собственик по

см. на чл.10 от ЗСПЗЗ или наследник на собственика или заинтересовано лице, за

което исканият документ е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права и задължения, макар и да не е собственик – чл.21, ал.3 от АПК. В

случая жалбоподателят не е бивш собственик или негов наследник, респ. заявител по преписката, нито е установил законен интерес от издаване на исканите копия

от документи по партидата на наследниците на Раде Иванов - Георги Иванов и

други. Позоваването в молбата на прокурорска проверка по повод невъзможността за издаване на скици за посочените имоти не обосновава законен интерес от

исканата административна услуга. За снабдяването със скици за имотите си по нот. акт №137/1995г. жалбоподателят разполага с друг ред за защита.

По изложените съображения за неоснователност на жалбата и на основание чл.172, ал.2, пр.последно от АПК съдът


Р Е Ш И :


ОТХВЪРЛЯ жалбата на И. Е. М., с адрес Б., ул.”. П. №7, срещу изричен отказ на

ОСЗ-Б. да издаде копие от решение №422/14.09.1993г. и скиците към него по молба вх.№ПО-4-533/11.11.2010г., обективиран в писмо изх.№ПО-4-533/22.11.2010г. на Началника на ОСЗ-Б..

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на РБългария в

14-дневен срок от съобщаването му на страните с връчване на преписи.


Административен съдия: /п/ Ваня Вълкадинова


Вярно с оригинала!

О.М

Свързани:

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

За да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
За да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом