Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса
ИмеПрограма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер88.71 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://private.ciab-bg.com/uploads/common/43kca9z78rvbdgsw.doc
ПРОГРАМА

за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания”


Време на провеждане на курса – 16-30 юли 2011 г.

Място на провеждане на курса – Нов български университет, София, ул. Монтевидео, 21, Заседателна зала на библиотеката

Анотация: Програмата е ориентирана към обучение на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания” в съответствие със Закона за независимите оценители (2008 г.). При разработването й са отчетени действащото в страната законодателство, професионалните оценителски стандарти (национални, европейски, международни), националната практика и международния опит в областта на бизнес оценяването.

Продължителност на обучението – 120 учебни часа, включващи лекции и практически упражнения за решаване на казуси, тестове и задачи. Обучението ще се провежда в 15 последователни дни по 8 уч.часа.

На курсистите ще бъде предоставено учебно пособие, специално разработено за курса, както и други учебни материали (задачи, тестове, методически материали).


1-ви ден, 16 юли 2011 г., събота

9.00-10,30 ч. – Предприятието като правен субект Лектор – адв. Георги Хорозов

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Правно-нормативната уредба на оценителската дейност в България

Лектор – адв. Георги Хорозов


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Правният анализ като елемент на бизнес оценката и като източник на информация за оценката

Лектор – адв. Георги Хорозов

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – адв. Георги Хорозов


2-ри ден, 17 юли 2011 г., неделя

9.00-10,30 ч. – Философия на пазарната оценка, основни понятия

Лектор – доц.д-р Виолета Касърова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Бизнес оценяването като елемент на корпоративните финанси и като функция на финансовия мениджмънт

Лектор – доц.д-р Виолета Касърова

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. - Видове стойност, определяни в оценката

Лектор – доц.д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц.д-р Виолета Касърова


3-ти ден, 18 юли 2011 г., понеделник

9.00-10,30 ч. – Концепция за стойността на парите във времето

Лектор – ас. Красимир Костенаров

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Олихвяване на нееднократен паричен поток

Лектор – ас. Красимир Костенаров


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка


14.00-15,30 ч. – Дисконтиране на еднократен паричен поток. Зависимости при олихвяване и дисконтиране

Лектор – ас. Красимир Костенаров

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – ас. Красимир Костенаров


4-и ден, 19 юли 2011 г., вторник

9.00-10,30 ч. – Стойност във времето на многократни парични потоци

Лектор – ас. Красимир Костенаров

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Практическо занятие

Лектор – ас. Красимир Костенаров


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Същност и определение на риска. Видове риск.

Лектор – гл.ас. д-р Нигохос Канарян

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Риск при кредитни инструменти. Модели за оценка на риск при фалит

Лектор – – гл.ас. д-р Нигохос Канарян


5-и ден, 20 юли 2011 г., сряда

9.00-10,30 ч. – Стойност на капитала. Определяне на коефициента на дисконтиране

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Модели за определяне коефициента на дисконтиране при финансиране с акционерен капитал

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Модели за определяне коефициента на дисконтиране при финансиране с дълг

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова


6-и ден, 21 юли 2011 г., четвъртък

9.00-10,30 ч. – Определяне на среднопретеглената цена на капитала WACC

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Определяне коефицента на капитализация

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Практическо занятие в компютърна зала

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие в компютърна зала

Лектор – гл. ас. д-р Ралица Димитрова


7-и ден, 22 юли 2011 г., петък

9.00-10,30 ч. – Информационно осигуряване на бизнес оценката

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Подготовка и анализ на финансово-счетоводната отчетност.

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Четене и анализ на оборотна ведомост

Лектор – Мария Тончева, управител на счетоводна къща, член на КНОБ, оценител на търговски предприятия и вземания

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие по четене и анализ на оборотна ведомост

Лектор – Мария Тончева


8-и ден, 23 юли 2011 г., събота

9.00-10,30 ч. – Счетоводни стандарти и бизнес оценяване. Данъчна и счетоводна амортизация

Лектор – Корнелия Харитонова, консултант

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Основи на пазарната оценка на машини, съоръжения и оборудване

Лектор – Олга Петрова, член на КНОБ, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения и търговски предприятия и вземания


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Изчисляване на основни финансови показатели. Влияние на резултатите от финансовия анализ върху бизнес оценката

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


9-и ден, 24 юли 2011 г., неделя

9.00-10,30 ч. – Подходи и методи за бизнес оценяване. Разходен подход. Методи на разходния подход

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Метод на чиста стойност на активите. Метод на ликвидационна стойност

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Оценка на вземания – приложими методи

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


10-и ден, 25 юли 2011 г., понеделник

9.00-10,30 ч. – Пазарен подход. Методи на пазарния подход

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Метод на сделките

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Метод на капиталовия пазар

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


11-и ден, 26 юли 2011 г., вторник

9.00-10,30 ч. – Доходен подход. Методи на доходния подход

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Метод на капитализирания доход

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Метод на дисконтирания паричен поток

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


12-и ден, 27 юли 2011 г., сряда

9.00-10,30 ч. – Трифазен паричен поток

Лектор – гл.ас. д-р Ралица Димитрова

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Практическо занятие

Лектор – гл.ас. д-р Ралица Димитрова


13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Метод на свръх дохода

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Практическо занятие

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


13-и ден, 28 юли 2011 г., четвъртък

9.00-10,30 ч. – Опционен метод в бизнес оценката

Лектор – гл.ас. д-р Нигохос Канарян

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Опционен метод в бизнес оценката

Лектор – гл.ас. д-р Нигохос Канарян, Ивайло Ненов

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Практическо занятие

Лектор – гл.ас. д-р Нигохос Канарян

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Методи за оценка, базирани на остатъчната печалба

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


14-и ден, 29 юли 2011 г., петък

9.00-13.00 ч. – Основи на оценката на недвижими имоти

Лектор – доц. д-р Георги Андонов – УАСГ, член на КНОБ, оценител на недвижими имоти

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Определяне стойността на контролни и неконтролни пакети акции – премии и отбиви

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова, гл.ас. д-р Ралица Димитрова

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – – Оценителски доклад – структура, съдържание

Лектор – доц. д-р Виолета Касърова


15-и ден, 30 юли 2011 г., събота

9.00-10.30 ч. – Казус по оценка на вземания

10.30 – 10.45 ч. – кафе пауза

10.45-13.00 ч. – Контролен тест – 1 - подготовка за

13.00 – 14.00 ч. – обедна почивка

14.00-15,30 ч. – Контролен тест - 2

15.30 - 15.45 ч. – кафе пауза

15.45-17.30 ч. – Обсъждане на контролните тестове

Лектори – доц.д-р Виолета Касърова, гл.ас.д-р Ралица Димитрова, гл.ас.д-р Нигохос Канарян, ас. Красимир Костенаров


ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В КУРСА

Виолета Касърова е доктор по икономика, доцент в НБУ, лектор по „Оценка на бизнеса”, „Оценка на финансови институции”, „Управление на стойността”, „Финансов анализ”. Член на КНОБ. Притежава правоспособност за оценка на търговски дружества и вземания, недвижими имоти, финансови активи и финансови институции. Директор на Център за продължаващо обучение в НБУ. Практикуващ консултант в областта на корпоративните финанси, финансовия анализ, пазарната оценка на финансови и нефинансови активи и др. Има редица публикации и разработки по управление на стойността и оценка на бизнеса.

Нигохос Канарян е доктор по икономика, лектор по "Риск мениджмънт", "Управление на портфейла" и "Финанси на фирмата" в СА"Д.А.Ценов", Свищов и в Нов български университет. Неговите изследователски интереси са в областта на управление на риска, управление на инвестиционни портфейли и финансова иконометрика. Има редица публикации, свързани с моделирането на характеристиките на развиващите се капиталови пазари. Носител е на наградата "Най-добра финансова монография" за 2002 г. на Истанбулската Фондова Борса. Нигохос Канарян е член на GARP, Международна асоциация на специалистите по управление на риска.

Ивайло Ненов притежава професионален опит в областта на финансовите пазари, с основна експертиза в сферата на финансовото моделиране, портфейлния мениджмънт, управление на риска. Завършил е финанси в СА "Д.А.Ценов", Свищов и от 2006 г. е Магистър по Финансов Инженеринг от IIT, Stuart Graduate School of Business, Чикаго, Илинойс, със специализация по финансово моделиране, статистика, програмиране и количествени трейдинг стратегии. От 2008 г. е Сертифициран финансов аналитик (CFA®). Хоноруван преподавател в НБУ.

Ралица Димитрова e доктор по икономика, гл.асистент в НБУ, лектор по "Управление на капитала" „Сливане и придобиване на предприятието”, „Финансов мениджмънт” и „Финансов анализ”. Изследователските й интереси са в областта на корпоративните финанси, финансовия анализ, оценка на бизнеса и управление на капитала.

Красимир Костенаров е асистент по икономика в НБУ, преподавател по „Финанси”, „Парични и капиталови пазари” и „Финансови пазари и инструменти”. Научните му интереси са свързани с оптимизиране на изчислението на риска на формиращи се капиталови пазари. Има редица публикации по практическото прилагането на оценката на риска. Притежава професионален опит в управлението на средства на капиталовите пазари.


Георги Хорозов е адвокат, управител на адвокатска кантора „Хорозов и партньори”. Лектор по търговско право и правни проблеми на бизнес оценяването в НБУ-ЦПО. Има над 100 публикации по търговско, гражданско и административно право и приватизация, в т.ч. „Правен режим на приватизацията в България”, Изд. СИБИ, С. 1996 г.; Практически правни проблеми на приватизацията , Изд. СИБИ, С. 1998 г.; Приватизационният договор, Изд. СИБИ; С. 2000 г.; Следприватизационният контрол, Изд. СИБИ, С 2002 г


Ръководител на курса: доц.д-р Виолета Касърова


Свързани:

Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconНаредба №36 от 15 май 2006 Г. За изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за
Реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconУчебна програма по педагогика статут на курса: избираем
Анотация на курса: Лекционният курс има за цел да даде нужните знания на студентите за придобиване на учителска правоспособност според...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconИнструкция за организацията и провеждането на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на мпс, на водачи на мпс и на председатели на изпитни комисии глава първа
Чл. 1 от Наредба №36 от 15 май 2006 г за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №38 от 2004 г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconУказание 3
Административна услуга: Провеждане на изпити за придобиване или повишаване на правоспособност, отменяне на ограничение или за потвърждаване...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №38 от 16 април 2004 г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №38 от 16 април 2004 г за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconДата на провеждане : 07. 11. 2009г./ събота/ Място на провеждане: Второ основно училище " д-р Петър Берон" – гр. Шумен, ул. " Съединение" №49
За провеждане на онлайн тест с одобрените кандидати от област Шумен за участие в обучението
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconИзпитна програма за провеждане на държавни изпити за придобиване четвърта степен на професионална квалификация
Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по тория и практика на професията и специалността...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса icon"сделките с търговски вземания в българия и приложението им в агрофирмите"
От така формулираната теза е изведена и основната цел за “изследване въздействията на сделките с търговски вземания и възможностите...
Програма за провеждане на курс за подготовка на кандидати за придобиване на правоспособност „Оценка на търговски предприятия и вземания Време на провеждане на курса iconДипломен проект
Втората сесия за провеждане на Държавния практико-приложен изпит за придобиване на учителска правоспособност по информатика и ит...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом