Програма "Математическо моделиране в икономиката"
ИмеПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер64.02 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.fmi.uni-sofia.bg/Members/marian/nalichni-opisaniya-na-magistrskite-programi-na-fmi-km

ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА

Магистърска програма “Математическо моделиране в икономиката”


Специализация: „Икономика”

образователно-квалификационна степен магистър

Обучението е редовно по държавна поръчка или срещу заплащане
Условия за прием (кандидатстване и записване)

Приемният изпит се провежда под формата на тест и събеседване по предложен конспект, като от двете оценки се формира една окончателна оценка. Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех от семестриалните изпити и средния успех от държавните изпити от дипломата за висше образование.

Приетите студенти, в зависимост от желанието и приемния бал се разпределят в две равночислени групи (специализации): 1. Математически финанси и актюерна наука и 2. Икономика.
цели
Образователни

Предлага знания по микро- и макроикономика, финанси и необходимите специфични математически знания.


Студентите ще могат да ги прилагат и ще имат основа за продължаване на обучението си в тази област.

Професионални

Студентите ще могат да решават основните проблеми в сферата на икономиката, свързани с прилагане на математически и информатични методи.Възможности за реализация и за понататъшно развитие

Дипломиралите се магистри ще могат да работят или продължат обучението си във водещи висши учебни заведения у нас и в чужбина; в научни институти и центрове в съответна област на науката и приложенията; във финансови и застрахователни институции и други.


Специализацията дава солидна основа за продължаване на обучението чрез докторантура в научни области като математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката, финансите, застраховането.
Учебен план

Първа година

Първи семестър

Втори семестър

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та

Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на

д-та

Времеви редове

6

З

Иконометрия

12

З

*Стохастични диференциални уравнения

6

И

Числени методи и приложения

6

И

*Животозастраховане

8

И

*Математическа теория на риска

6

И

Приложно общо равновесие

6

З

*Финансова математика

4

И

Оптимално управление

6

И

Макроикономика на отвореното стопанство

6

И

Пространствена икономика

6

И

Диференцируем подход към теорията на общото икономическо равновесие

6

И

Макроикономика II

8

З

Теория на нелинейните системи

6

И

Микроикономика

8

И

Вариационно смятане с приложение в икономиката

6

И

*Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.
Втора година

Трети семестър
Шифър. дисциплина

кредити

Х-р на д-та


*Кредитен риск

4

И


*Европейски практики в застраховането

2

И


Учебен семинар

4

ЗРазработване и защита на дипломна работа

15

З


* Студентът е длъжен да подбира индивидуално избираемите дисциплини, така че сумата от кредитите за всеки семестър да е 30.

Забележки:

  1. Към програмата се предлагат следните семинари: Финансова математика, Стохастични модели във финансите и Съвременни макроикономически и финансови проблеми.

  2. Списъкът на избираемите курсове се допълва със следните курсове, предлагани от други магистърски програми: всички курсове от магистърската програма Вероятности и статистика, Управление на риска, Анализ на риска, Модели на смъртност, Основи на електронния бизнес, Анализ и развитие на бизнеса, Електронни разплащания, Управленски информационни системи, Невронни мрежи и генетични алгоритми, Маркетинг в Интернет, Мобилна търговия, Управление на проекти, Мениджмънт на взаимоотношенията с клиентите.

3. В дипломата на завършилите магистърската програма може да бъде отбелязана специализацията Математически финанси и актюерна наука, само ако са положени успешно означените със * изпити от учебния план.

Методи на оценяването на знанията

Оценяването на знанията става чрез писмен изпит и/или защита на курсов проект.

Техническо оборудване на специалността

За провеждането на занятията, магистърската програма използва материалната база на ФМИ.


Области на изследователска дейност

Изследователската работа на преподавателите е в областите математическо моделиране в икономиката, математически финанси и застраховане, както и в основните научни направления на математиката.


Координатори

доц. Йордан Йорданов и доц. Леда Минкова

Свързани:

Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconПрограма "Математическо моделиране в икономиката"
Класирането на кандидат студентите се извършва на базата на успеха от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от средния успех...
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconКонспект за кандидат-докторантски изпит по Математическо моделиране в икономиката
Теорема за съществуване и единственост за решението на задачата на Коши за скаларно оду. Формулировка на съответните резултати за...
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconСнс по информатика и математическо моделиране

Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconБиография на доц д-р Велизар Тодоров Павлов
Вак, София, Доктор, 01. 01. 13, Математическо моделиране и приложение на математиката
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconКратка биографична справка
Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти и системи, вхти, 1979/1980 г
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconНаучно-изследователска група
Математическо, невронно и хибридно моделиране, оценяване на състояния и параметри, оптимизация и управление на микробиологични процеси...
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconДиана Дечева Ташева тел. 80 60 411 diana Образование
Специализация “Математическо моделиране и оптимизация на технологични обекти и системи, хтму, 1979/1980 г
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconРаботна група "математическо моделиране и компютърни методи" ръководител
Доц д-р Иван Симеонов симеонов, тел: (+359 2) 979-36-14, e-mail
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconСпециализиран научен съвет по информатика и математическо моделиране при вак
Семантично-ориентирана архитектура и модели за персонализиран и адаптивен достъп до знания в мултимедийна дигитална библиотека
Програма \"Математическо моделиране в икономиката\" iconЛаборатория по генетика на фунги
Изследване на процеса на разграждане на ароматни замърсители на почви и води с индустриален произход: кинетика на растеж и деградация,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом