Икономическиуниверситет варн а
ИмеИкономическиуниверситет варн а
страница1/44
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер5.95 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/materials/VT_06_forPrint (2)_374.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

ФАКУЛТЕТ “УПРАВЛЕНИЕ”

КАТЕДРА “ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТУРИЗМА“


доц. д-р Марин Нешков доц. д-р Светла Ракаджийска

доц. д-р Таня Дъбева гл. ас. Стоян Маринов

гл. ас. Велина Казанджиева ст. ас. Мария Велева


В Ъ В Е Д Е Н И Е В Т У Р И З М А

(второ преработено и допълнено издание)


Под общата редакция на доц. д-р Марин Нешков


ИЗДАТЕЛСТВО “НАУКА И ИКОНОМИКА”

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА


В А Р Н А

2 0 0 7

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Стр.

П Р Е Д И С Л О В И Е ………..........................................................….........................……

3Ч А С Т П Ъ Р В А

ОБЩИ ВЪПРОСИ ОТ ТЕОРИЯТА ЗА ТУРИЗМА


5


Глава първа

ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ТЕОРИЯТА ЗА ТУРИЗМА

5

1.1. Обективни исторически предпоставки за поява и развитие на теорията за туризма...................

5

1.2. Основни етапи и тенденции в развитието на теорията за туризма................................................

7

1.3. Взаимовръзки на теорията за туризма с другите науки.................................................................

17

1.4. Поява и развитие на теорията за туризма в България...................................................................

22Глава втора

СЪЩНОСТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТУРИЗМА


25

2.1. Проблеми при дефинирането на понятието “туризъм“..................................................................

25

2.2. Същностна характеристика и определение на туризма................................................................

28

2.3. Основни видове и форми на туризма.............................................................................................

33Глава трета

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА


44

3.1. Обективни предпоставки за поява и развитие на туризма.............................................................

44

3.2. Основни етапи в историческото развитие на туризма .................................................................

3.3. Водещи тенденции и перспективи за развитие на туризма............................................................

47

52

3.4. Фактори, определящи развитието на съвременния туризъм.........................................................

66Глава четвърта

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ТУРИЗМА


68

4.1. Методически основи за анализ и оценка на ролята и значението на туризма..............................

68

4.2. Икономическа роля и значение на туризма....................................................................................

71

4.3. Неикономически аспекти на ролята и значението на туризма.......................................................

77


Глава пета

ПРОБЛЕМИ И КОНФЛИКТИ В РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА80

5.1. Положителни и отрицателни въздействия от развитието на съвременния туризъм....................

80

5.2. Сезонност на туризма.....................................................................................................................

82

5.3. Конфликти между развитието на туризма и околната среда........................................................

87

5.4. Туризмът и антихуманните явления..............................................................................................

99

5.5. Концепции за развитие на устойчив и алтернативен туризъм ......................................................

106Ч А С Т В Т О Р А

ТУРИЗМЪТ КАТО ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА


111Глава шеста

ТУРИСТИЧЕСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ


111

6.1. Туризмът като процес на индивидуално и обществено потребление...........................................

111

6.2. Туристически потребности и мотиви.............................................................................................

114

6.3. Индивидът като субект на туристическо потребление..................................................................

117Глава седма

ТУРИСТИЧЕСКО МЯСТО


121

7.1. Определение и особености............................................................................................................

121

7.2. Фактори и детерминанти, определящи туристическото място......................................................

128

7.3. Типология на туристическите места..............................................................................................

133

7.4. Туристическото място и “първичното предлагане” в туризма......................................................

136


Глава осма

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ


140

8.1. Обща характеристика и определение на туристическото предприятие.......................................

140

8.2. Типология на туристическите предприятия...................................................................................

142

8.3. Ролята на предприятието при удовлетворяване на туристическите потребности..........................

147Глава девета

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ


150

9.1. Същност и определение на понятието “туристически продукт”....................................................

150

9.2. Видове и форми на туристическия продукт...................................................................................

155

9.3. Съдържание и структура на туристическия продукт......................................................................

162

Глава десета

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА ТУРИЗМА


166

10.1. Определение и особености на материалната база на туризма....................................................

166

10.2. Структура на материалната база на туризма - туристическа супер- и инфраструктура.............

172

10.3. Проектиране, изграждане и експлоатация на материалната база на туризма............................

179Глава единадесета

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТУРИЗМА


187

11.1. Ообености и роля на човешките ресурси в туризма.......................................................................

187

11.2. Динамика и структура на човешките ресурси в туризма...............................................................

192

11.3. Система за обучение и квалификация на човешките ресурси в туризма.....................................

198Глава дванадесета

ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТУРИЗМА


204

12.1. Същност и особености на икономическата ефективност в туризма...........................................

204

12.2. Критерии и показатели за измерване и оценка на икономическата ефективност на туризма.....

212

12.3. Мултипликационният ефект в туризма.......................................................................................

225

12.4. Насоки за повишаване на икономическата ефективност на туризма..........................................

233


Ч А С Т T Р Е Т А

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ОСНОВИ НА ТУРИЗМА237

Глава тринадесета

ТУРИСТИЧЕСКА ПОЛИТИКА


237

13.1. Системна характеристика на туристическата политика ..............................................................

237

13.2. Цели и средства на туристическата политика..............................................................................

241

13.3. Типология и съдържание на туристическата политика................................................................

247Глава четиринадесета

НОСИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА


252

14.1. Обща характеристика...................................................................................................................

252

14.2. Носители на международната туристическа политика.................................................................

254

14.3. Носители на националната туристическа политика.....................................................................

14.4. Носители на регионалната туристическа политика.....................................................................

260

267

Глава петнадесета

ПЛАНИРАНЕ НА ТУРИЗМА


270

15.1. Понятие за планиране на туризма................................................................................................

270

15.2. Система за планиране на туризма................................................................................................

274

15.3. Технология на планиране в туризма............................................................................................

277Глава шестнадесета

ТУРИЗМЪТ В РАЗЛИЧНИТЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ


282

16.1. Конкуренция и монополи в туризма – особености.......................................................................

282

16.2. Монополни структури в туризма..................................................................................................

288

16.3. Коопериране в туризма................................................................................................................

291


И З П О Л З В А Н А Л И Т Е Р А Т У Р А ...................................................................................

295
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

Свързани:

Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а правил а
За планиране, организиране, отчитане и контрол на конкурсите за научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет
Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
Качество на хвс. Фактори, оказващи влияние върху качеството на хвс. Показатели и методи за определяне качеството на хвс
Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а стопанскифакулте т
Качество на хвс. Фактори, оказващи влияние върху качеството на хвс. Показатели и методи за определяне качеството на хвс
Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
Варна, в изпълнение на решение на Академичния съвет и заповед № рд-14-116/15. 01. 2009 г за обявяване на конкурс за финансиране на...
Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варн а
Варна, в изпълнение на решение на Академичния съвет и заповед № рд-14-612/01. 03. 2011 г за обявяване на конкурс за финансиране на...
Икономическиуниверситет варн а iconИкономическиуниверситет варна
Фоайе до зала 446 – Регистрация и настаняване на гости и участници в конференцията
Икономическиуниверситет варн а iconИкономиче скиуниверситет варн а
Съвременна структура на световното стопанство. Вътрешно разделение на центъра и периферията
Икономическиуниверситет варн а iconИкономически университет варн а
Защитата ще се проведе на 10 септември 2011 г от 00 ч в каб. 427 при гл ас. Г. Луканова
Икономическиуниверситет варн а iconИ к о номическиунверситет варн а
Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите...
Икономическиуниверситет варн а iconЕлком м д варн а техническаспецификаци я по открита процедура за
Доставка на машини за обработка на метал – режещи, огъващи, пробивни по обособени позиции
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом