Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.)
ИмеРезюме на основните публикации (период 2005-2012 г.)
страница1/7
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.geology.bas.bg/konkursi/Peytcheva/Resumeta.doc
  1   2   3   4   5   6   7


Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.)

на доц. д-р Ирена Пейчева

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност професор

в Геологическия институт при Българската академия на науките

в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика по професионално направление 4.4. Науки за Земята, научна специалност Геохимия, обнародван в Държавен вестник бр.94/30.11.2013 г.

(номерата отговарят на общия списък с публкациите; резюметата са преведени на български език)


47. Пейчева, И., А. Фон Квадт, Б. Каменов, Р. Недялков, С. Стойков, Ж. Иванов, К. Кузманов. 2005. Магмени източници и прецизни датировки на медно-златни находища в Централното Средногорие. - В: Зидаров, Н., Ж. Дамянов, Б. Зидарова, И. Дончев, М. Тарасов, О. Витов (ред.). Юбилеен сборник 10 год. Центр. лабор. по минерал. и кристал., Акад. Издателство “Марин Дринов”, С., 97-101.


Медно-златните находища в Средногорската зона в България предоставят добра възможност за установяване на генетичната връзка между магматизма, хидротермалните промени и рудообразуването, както и на продължителността на живот на една магмено-хидротермална система. Тези проблеми са изследвани в рамката на международния проект ГЕОДЕ (GEODE - GЕodynamic and Ore Deposit Evolution) на Европейската научна фондация и проекта за българо-швейцарско сътрудничество SCOPES.

В статията е направен обзор на извършените комплексни изотопно-геохроноложки изследвания на медно-(Au-Mo)-порфирни находища в Централното Средногорие. Показано е, че датирането на рудообразувателните процеси изисква едновременното прилагане на няколко изотопни метода, за да се определи продължителността на геоложките събития в едно находище и да се обхване целия процес на магматизъм и отлагане на металите. В зависимост от конкретната геоложка обстановка са приложени два основни подхода:

(1) директно изотопно датиране на рудни минерали или хидротермални променителни продукти. Пример за това са U-Pb датиране на хидротермален рутил от Влайков връх и Re-Os датиране на молибденит от същото находище;

(2) прецизно датиране на магматични събития, които маркират началото и края на рудообразуването, например в Елшица-Влайков връх и Асарел-Медет.

За характеризиране на магмените източници в находищата от Централното Средногорие са използвани както данни за общата химия на скалите, така и изотопни анализи: Rb-Sr, Sm-Nd и Pb-Pb по средни скални проби и хафниеви (Hf) на циркони с предварително определена възраст.

Натрупаните нови данни дават конкретни отговори на важни генетични въпроси за редица находища и позволяват да се разгледа тяхното положение във връзка с измененията в тектонската обстановка и характера на магматизма напречно (по профил N-S) на Средногорската зона, а в по-регионален план и като част от Апусени-Банат-Тимок-Средногорския магматичен и металогенен пояс.

48. Зидарова, Б. И. Пейчева, А. Фон Квадт, Н. Зидаров. 2005. Геохимични и Nd-Sr изотопни характеристики на флуорита от находище “Чипровци-изток”. - В: Зидаров, Н., Ж. Дамянов, Б. Зидарова, И. Дончев, М. Тарасов, О. Витов (ред.). Юбилеен сборник 10 год. Центр. лабор. по минерал. и кристал., Акад. Издателство “Марин Дринов”, С., 103-106.


Представени са нови данни за разпределението на редкоземните елементи във флуоритите от находище Чипровци-изток, както и Nd-Sr изотопни изследвания на флуоритовата суровина и вместващите скали. Резултатите са използвани за прецизиране на предложения генетичен модел за формиране на находището (Zidarova, Zidarov, 2000) и за оценка на влиянието на вместващите скали върху изотопните и геохимичните характеристики на флуорита.

Направени са изводи за вероятния източник на калций за флуорита от мраморите и диабазите на вместващата Берковска група, основани на сходните изотопни неодимови характеристики. Ниските съдържания на Sm, Rb и U не позволяват надеждното датиране на флуорита, поради незначителното натрупване на дъщерни изотопи.


49. Тарасов, М., Е. Тарасова, И. Пейчева, А. Фон Квадт. 2005. In situ електронносондово датиране на монацити от Игралищенския и Клисурския гранити. - В: Зидаров, Н., Ж. Дамянов, Б. Зидарова, И. Дончев, М. Тарасов, О. Витов (ред.). Юбилеен сборник 10 год. Центр. лабор. по минерал. и кристал., Акад. Издателство “Марин Дринов”, С., 107-110.


Обобщени са първите резултати от адаптацията на наличната в ЦЛМК-БАН електронно-микроскопска апаратура за целите на електронносондовото датиране, апробирано върху монацити от Игралищенския (Огражден планина) и Клисурския (Западна Стара планина) гранитоиди. Получените датировки са съпоставени с данни от изотопни изследвания, извършени в Института по изотопна геология и минерални ресурси в Цюрих, Швейцария. Използвани са два метода: (1) прецизен „конвенционален” U-Pb метод ID-TIMS, и (2) локален in situ LA-ICPMS.

В резултат на проведеното изследване са получени следните резултати:

(1) Направена е успешна адаптация на наличната електронномикроскопска техника в ЦЛМК (сканиращ електронен микроскоп Philips 515 SEM, снабден с аналитична система WEDAX-3A, която включва EDAX-9100 енергийнодисперсионен и WDX-2A вълноводисперсионен спектрометри) за целите на електронносондовoто датиране. Показано е, че апаратурата e по-целесъобразно да се използва в режими на съкратени аналитични протоколи.

(2) Успешно са проведени първите датировки на монацити от Игралищенския и Клисурския гранити, контролирани от изотопните методи (ID-TIMS и LAICPMS).

(3) Показано е, че независимо от дискордантността на изследваните монацити, приложената методика на електронносондово датиране дава напълно приемливи резултати.


50. Kouzmanov, K., A. von Quadt, I. Peytcheva, C. Harris, C. A. Heinrich, E. Roşu, G. O’Connor.2005. Rosia Poieni porphyry Cu-Au and Rosia Montana epithermal Au-Ag deposits, Apuseni Mountains, Romania: Timing of magmatism and related mineralization. - Geochem., mineral, petrol., 43, 113-117.


Медно-златното порфирно находище Роша Поени и епитермалното златно-сребърно находище Роша Монтана са най-голимите действащи рудници в Южните Апусени, Румъния. Роша Монтана е ниско- до средно сулфидизирана епитермална система, вместена в брекчи и свързана с фреатомагматична активност, дължаща се на плиткото внедряване на дацитова куполна структура. Находище Роша Поени е порфирна медна система с наложена високо-сулфидизирана епитермална. Изследването показва първите точни U-Pb датировки на Миоценски магматични и хидротермални събития в Южните Апусени. Заедно с наличните 40Ar/39Ar данни, новите резултати показват ясно, че двете находища принадлежат на две различни магматично-хидротермални системи, като порфирната система на Роша Поени е около 3 Ma по-млада от съседното епитермално находище Роша Монтана. Времето на порфирната минерализация в Роша Поени е ограничено между главната диоритова интрузия Поени (9.42 ± 0.14 Ma) и по-късна интраминерализационна (9.16 ± 0.10 Ma), пресичаща минерализирания порфирен щокверк и пресичаща се от късни порфирни жили. Магматизмът в Роша Монтана е датиран като 13.15-13.61 Ma с U-Pb метод по циркони, а епитермалната минерализация в находището – като 12.71-12.85 Ma ( 40Ar/39Ar метод по адулар).


51. Von Quadt, A., R. Moritz, I. Peytcheva, C. A. Heinrich. 2005. Geochronology and geodynamics of Late Cretaceous magmatism and Cu–Au mineralization in the Panagyurishte region of the Apuseni–Banat–Timok–Srednogorie belt (Bulgaria). - Ore Geology Review, 27, 95-126.


Апусени-Банат-Тимок-Средногорският (АБТС) пояс, най-обширният пояс в Европа с калциево-алкален магматизъм и Cu–Au минерализации, е свързан със субдукцията на Тетиския океан под Европейската континентална окраина през Къснокредната фаза на Алпийско-Хималайската орогенеза. Промишлените находища са ограничени към определени сегменти по продължение на пояса, а всички главни порфирни и високосулфидизирани рудни находища в България са разположени в Панагюрския коридор, тясна зона, която пресича косо АБТС-пояса. Статията представя геологията, геохимията и геохронологията на магмените и хидротермални събития по продължение на този коридор, по профил от Европейския континентален фундамент на север до акреционния комплекс на Родопите на юг. Многобройните U–Pb датировки на циркони от субвулканските интрузии и главните плутони, допълнени от публикувани възрастови данни за магмени скали и хидротермални рудни находища, получени по други методи, показват общо подмладяване на магматизма от около 92 Ма на север (Елаците) до около 78 Ма на юг (Капитан Димитриево).

Cu–Au находища са ограничени в северните и централни части на профила, обхващащи възрасти от ~92 до ~86 Ma, докато най-южната част разкрива по-дълбоко еродирани среднокорови плутони, лишени от промишлена минерализация. Възрастовата прогресия корелира със север-южен геохимичен тренд на намаляващ коров привнос към мантийно-генерираните магми. Магматизмът и рудообразуването в отделните магматично-хидротермални комплекси в профила са много по-кратко живущи. Например субвулканските интрузии и порфирните Cu–Au минерализации в находище Елаците и андезитовият вулканизъм и високо-сулфидизираната Au–As–Cu минерализация в Челопеч са протекли за не по-дълго от около 1 млн.г. Измененията във възрастта на калциево-алкалния магматизъм в Панагюрския район, България от С на Ю е обяснен като резултат на отдръпването на субдуциращата се плоча при косата субдукция. Това е довело до транпресионно блоково разломяване и потъване, а следователно и до запазването на близкоповърхностните магматично-хидротермални продукти, вкл. промишлените Cu–Au находища. Натрупването на континентални фрагменти в Родопите на юг от АБТС пояс е довело до по-голямото издигане на най-младите Горнокредни интрузии. То е довело до разрушаването на всяко находище, което би могло да е бъде фирмирано в този район от коридора.


52. Peytcheva, I., A. von Quadt, R. Titorenkova, N. Zidarov, E. Tarassova. 2005. Skrut granitoids from Belassitsa Mountains, SW Bulgaria: Constraints from isotope-geochronological and geochemical zircon data. – In: Proc. Jubilee Intern. Conf. 80 years BGS, Sofia, 109-112.


Порфирните Скръткси гранитоиди се разкриват в западната част на Беласица планина в ЮЗ България. Вместени са сред биотитови гнайси и двуслюдени гнайсошисти на Сърбо-Македонския масив (СММ). Главни скалообразуващи минерали на Скрътските гранитоиди са плагиоклаз, калиев фелдшпат, кварц и биотит, а акцесорни – апатит, циркон, аланит, епидот, титанит и гранат. Претърпели са неравномерно проявени процеси на динамо-метаморфизъм в зеленошистен и нисък амфиболитов фациес.

Преобладаващите морфотипове циркон, определени по тиположкия метод на Pupin (1980) са S4, S5, S8, P1, P3, G1. Тиположката еволюция започва от субтипове S14-15, минава през S4-5 и завършва с G1, като съвпада с калциево-алкалния тренд на цирконите, установен от Pupin (1980). Сравнително високите I.A индекси и по-ниски I.Т индекси на цирконовата популация, както и преобладаващото развитие на бипирамидата {101} предполагат висока алкалност на магмата. Цирконите показват наличие на характерна за магмени условия осцилаторна зоналност на растеж, без разтваряне на повърхността, което е белег за високо пресищане на Zr в топилката.

Температурите на насищане за цирконите от Скрътските гранитоиди са изчислени в интервала 780-810 °С по метода на Watson, Harrison (1983). Хондритнормираните разпределения на редкоземните елементи (РЗЕ) в циркони от Скрътските гранитоиди са сходни и типични за магмени скали, с обедняване на леките и обогатяване на тежките РЗЕ. Положителната Ce аномалия свидетелства за положителен окислетелен потенциал на магмата, докато Eu отрицателна аномалия се свързва с фракционирането на плагиоклаза.

Възрастта на гранитодите е определена с конвенционален U-Pb метод по единични циркони като 248.85 ± 0.70 Ma. Тя е сходна с тази на неравнимерно деформираните Играли-щенски (Огражден) и Арнеа гранит (Северна Гърция). С Горнопермска – Долнотриаска въз-раст са и протолитите на ортогнайси (I-type) от Централните Родопи (Cherneva et al., 1991), еклогитизирани (Liati et al., 2005) и нееклогитизирани метагабра в Западни Родопи. Някои смесени корово-мантийни геохимични характеристики на Скрътските гранитоиди, както и данните за почти едновременна проява на базичен и кисел магматизъм по това време насочват към генериране в най-вероятна обстановка на постсубдукционна релаксация, свързава с орогенния колапс в края на Палеозоя, или към зараждането на дълбока разломна (рифтова?) зона. Бъдещите комплексни изследвания в района ще позволят изграждането на по-добре обосновани геодинамични модели.


53. Von Quadt, A. I. Peytcheva. 2005. The southern extension of the Srednogorie type Upper Cretaceous magmatism in Rila-Western Rhodopes: Constraints from isotope-geochronological and geochemical data. – In: Proc. Jubilee Intern. Conf. 80 years BGS, Sofia, 113-116.


Изследването е фокусирано върху изотопно-гехроноложките и геохимични особености на предполагаемите Горнокредни скали в Източна Рила и Западни Родопи. За прецизиране на датировките са използвани конвенционален U-Pb изотопен метод по единични циркони и монацити и ID-TIMS техника. За характеризиране на източниците на магмата са приложени Sr и Nd изследвания. Няколко предварителни изотопни изследвания са направени на скали от Ардинската литотектонска единица, източно от Рило-Западнородопския батолит (амфиболит AvQ155 и пресичаща го метагранитна жила AvQ156), както и на проба от главния Рилски гранит от зоната на Севернородопския разлом на отделяне/Маришкия разлом южно от с.Долна Баня, с цел по-добре да се разберат скалните взаимоотношения и възможната геодинамична обстановка..

Болшинството анализирани циркони от гранодиоритите са конкордантни или почти конкордантни. Зърната с най-добро съвпадение на 206Pb/238U и 207Pb/235U възрасти са използвани за изчисляване на възрасти 69.26 ± 0.26 Ma (AvQ159) и 66.79 ± 0.29 Ma (V3Р). Nd и Sr характеристики потвърждават принадлежността им Горнокредния тип магматизъм, но с по-голямо участие на коров материал.

Три от четирите анализирани циркона на проба AvQ164 от разломната зона показват наличие на унаследено олово и са слабо дискордантни. Само един от цирконите е конкордантен с възраст 37.47 Ma. Двата анализирани монацита от същата проба са разположени над конкордията и определят 207Pb/235U възраст съответно 27 и 23 Ma. Представените данни свидетелстват за кристализация на магматичен циркон до преди 37-38 Ма, докато монацитовите възрасти отразяват загуби на олово от циркулиращите разтвори в дългоживущата разломна зона.

Двата обрзеца от метаморфозираната Ардинска единица показват различни протолитни възрасти. Осцилаторна зоналност на цирконите от амфиболита свидетелстват за магматичен произход (метадиорити). Анализираните единични зърна определят дискордия с възраст по горно пресичане с конкордията 253 ± 13 Ma. Цирконите от секущата гнайсова жила са също с осцилаторна магматична зоналност (метагранити). Унаследеното олово в тях е причина за обикновено дискордантното им положение, но един от тях е конкордантен при 43.5 Ma, а два други са почти конкордантни при 45 и 40 Ma съответно. Анализираните монацити от същата проба са също с излишък на 206Pb, като два от тях са със средна 207Pb/235U възраст 41.02 ± 0.74 Ma. Монацитите са също с осцилаторна зоналност (BSE снимки), свидетелстваща за кристализация от топилка/разтвор.


54. Ruskov, K., A. von Quadt,
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconМониторинг Cor Caroli Bavaria Yachts 2012
В 9 национални всекидневника: в. 24 часа в. Всеки ден 2 публикации в. Дума в. Класа в. Монитор 3 публикации в. Преса -3 публикации...
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconАрхитектура, строителство – съвременност
Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме Резюме
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconМеком" ад проспект за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Меком" ад част IІІ резюме
Това Резюме представя накратко основните характеристики и рискове, свързани с дейността на “Меком” aд и предлаганите акции и следва...
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconРезюме от Балканската Конференция #
Принцес”, гр. София се проведе Балканска конференция “Инициатива за Европа – дневен ред на гражданите”. Настоящото резюме включва...
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconСправка за приносния характер на трудовете на доцент д-р тодор дудев
Научната ми продукция е отразена в една монографична книга, две глави от книги и 64 публикации в реферирани международни издания....
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconНаучни публикации
Научни публикации по година на издаване в низходящ ред актуализирани на 14. 10. 2012
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconДва пъти в годината Агенцията на Европейския съюз за основните права предлага платен стаж за период от шест месеца. Следващата програма ще се проведе между 1
Стажът ще предостави на одобрените кандидати възможност да придобият опит в администрацията в областта на основните права на европейско...
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) icon1 резюме
В статията се разглеждат и в необходима степен аргументират, основните опорни точки на индустриалната политика на страната
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconМандатна прогама
Гпф, предвид мисията и основните приоритети на мгу, Националната стратегия за научните изследвания, основните действия на деканското...
Резюме на основните публикации (период 2005-2012 г.) iconДоклад на варненска туристическа камара
Основните насоки за дейността на Варненската туристическа камара през мандатния период на Управителния съвет. Документът бе приет...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом