Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер165.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/001691211.docx
00169-2012-0011

BG-Ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ловеч, Търговска №22, За: Найден Вълчев, Република България 5500, Ловеч, Тел.: 068 688280, E-mail: obshtina@lovech.bg, Факс: 068 688280

Място/места за контакт: общинска администрация

Общ адрес на възлагащия орган/възложителя: www.lovech.bg.

Адрес на профила на купувача: www.lovech.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Друг: местно самоуправление

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонти улици и пътища в Община Ловеч”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Място на изпълнение: гр.Ловеч, Община Ловеч
Код NUTS: BG315

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е ”Ремонт улици и пътища в Община Ловеч” Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: І обособена позиция – „Основен ремонт ОПМ: Път LOV 1062 от км 14+700 до км 12+100 /2,6км/” ІІ обособена позиция – „Основен ремонт на улици в гр. Ловеч – ул. „П. Хитов“ и тротоара към кв. Гозница”

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

І обособена позиция – „Основен ремонт ОПМ: Път LOV 1062 от км 14+700 до км 12+100 /2,6км/” – 310 416,67 лева без ДДС ІІ обособена позиция – „Основен ремонт на улици в гр.Ловеч – ул. „П. Хитов“ и тротоара към кв. Гозница” – 55 000.00 лева без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС

365416.67 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие І обособена позиция – 2 500,00 лв. ІІ обособена позиция – 500,00 лв. Гаранцията се представя в една от следните форми: (1). парична сума; (2). банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранциите за участие. Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност 120 (сто и двадесет) дни от датата на представяне на Офертата. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя с оглед осигуряване на нейната валидност до избора на Изпълнител на настоящата поръчка. 2. Гаранцията за изпълнение на договора Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 /три/ процента от стойността без ДДС на договорите (за всяка обособена позиция поотделно). Гаранциите се представят в една от следните форми: (1). парична сума; (2). банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранциите за изпълнение. Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност до края на зимния период след приключване на договора за обществена поръчка. В случай на необходимост, Участникът поема ангажимент да удължи впоследствие срока на гаранцията съгласно инструкциите на Възложителя. Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие или изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка: IBAN BG22IORT80463300081201, BIC IORTBGSF при "Инвестбанк" АД, клон Ловеч. При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията и обособената позиция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Условията за освобождаване на гаранцията за изпълнение се урежда в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Всеки участник предлага офертна цена в лева без ДДС. В предложената офертна цена се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Договорът ще подлежи на мита и данъци, включително ДДС съгласно приложимото законодателство на Република България. 2.3.1 Схема на плащане Разплащането по договора (за всяка обособена поръчка) ще става по следната схема: Авансово плащане - 20%, превежда се в 14 /четиринадесет/ дневен срок от подписване на настоящия договор и представяне на фактура. Окончателно плащане – 80% от стойността на договора в 14 /четиринадесет/ дневен срок след подписване на протокол за приемане на извършени СМРР (Образец 19) и представяне на фактура

ІІІ.1.4) Други особени условия

Ако участника не отговаря на изискванията на чл. 47 ал.2 от ЗОП ще бъде отстранен от процедурата. Изискванията на чл.47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и 5 от ЗОП когато е посочено от възложителя в обявлението, се прилагат, както следва: 1.при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 2.при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 3.при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 4.при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 5.при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 6.при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 7.във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; 8.в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 1.Съдържание на Плик №1- "Документи за подбор" 1.1.Списък на документите, съдържащи се в Офертата, подписан от Участника. Списъкът трябва да указва номерата на страниците на документите 1.2.Оферта за участие 1.3.Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, когато Участникът е ЮЛ или ЕТ 1.4.Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка съгласно раздел IV, т. 3 – оригинал 1.5.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата – оригинал 1.6.Заверено от участника копие на ОПР, годишен счетоводен баланс и справка за приходите от строителството за 2009, 2010 2011 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводство - подава се от Участника, всеки подизпълнител, а в случай на обединение - съгласно изискванията на чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП. 1.7.Декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 /три/ години /2009, 2010, 2011 г./ в зависимост от датата, на която Участникът е започнал дейността си - подава се от Участника, всеки подизпълнител, а в случай на обединение - съгласно изискванията на чл.56, ал.3, т.2 от ЗОП 1.8.Документ за внесена гаранция за участие(за всяка обособена позиция по отделно) - подава се от Участника. 1.9.Декларация със списък на изпълнени договори през последните 5 /пет/ години, съответващ на предмета на поръчката. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя с адрес и телефон, предмет на договора, срок за изпълнение, стойност на договора без ДДС. 1.10.Декларация с екипа за реализация. 1.11.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на Участника за последните три години.-Прилага се справка актуално състояние на всички действащи трудови д-ри (оригинал) издадена от НАП 1.12.Декларация, че Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строителство на обекти от трета категория строежи - подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя, в зависимост от неговия предмет на дейност. 1.13. Копие от сертификат на акредитирана лаборатория или договор за услуга, ако лабораторията не е собствена 1.14.Акт за собственост, договор за доставка или лизинг, като доказателство, че разполага с асфалтова база – собствена, лизингова или с договор за доставка. 1.15.Декларация за механизацията, с която разполага Участникът. За доказване на собственото оборудване се прилага копие от инвентарна книга на дружеството или др. документи доказващи собствеността, а за наето оборудване – копия от договори за наем, лизингови договори и други еквивалентни 1.16.Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП- подава се от Участника, всеки член в обединението и подизпълнителя. 1.17.Декларация за участието на подизпълнители –подава се от Участника - ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; 1.18.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв - подава се от подизпълнителя. 1.19.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП 1.20.Декларация за приемане на етичните клаузи на обществената поръчка 1.21.Декларация –за приемане на условията в проекта на договор - подава се от Участника. 2.Съдържание на ПЛИК №2 "Предложение за изпълнение на поръчката" 2.1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо обяснителна записка за извършване на дейностите, предмет на поръчката, Списък на основните материали, които ще се влагат в обекта и описание на механизацията, която ще се използва - подава се от Участника. 2.2.Декларация със срок за изпълнение. 3.Съдържание на ПЛИК №3 “Предлагана цена” 3.1.Ценова оферта ;3.2.Остойностена КС –на хартиен носител и на CD.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите, годишен счетоводен баланс и справка за приходите от строителство 2009, 2010 и 2011 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които това е задължително съгласно Закона за счетоводство -Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а е приложено Удостоверение за актуално състояние, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс, отчет за приходите и разходите, справка за приходите от строителство – подава се от Участника, от всички членове в Обединението и от всички Подизпълнители; -Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, но в търговския регистър не са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите от строителство – подава се от Участника, от всички членове в Обединението и от всички Подизпълнители; -Когато е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър и в националния регистър са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите отчети, Участниците не ги представят – отнася се за Участника, за всички членове в Обединението и за всички Подизпълнители; -Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни Обединения, представя финансовите отчети съгласно националното му законодателство. Документите трябва да са преведени на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България). 2.Декларация за общия оборот и оборота от строителство за последните 3 /три/ години /2009, 2010, 2011 г./ в зависимост от датата, на която Участникът е започнал дейността си Съгласно чл. 50, ал. 2 от ЗОП, когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже финансовото и икономическото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: 1.Участникът, а в случай на обединение, обединението като цяло да има оборот от строителство сходно с предмета на поръчката не по-малко от прогнозната стойност на обособената позиция, за която участва за последните три финансови години /2009, 2010 и 2011г./

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1.Декларация със списък на изпълнени договори през последните 5 /пет/ години, съответващи на предмета на поръчката. Списъкът трябва да съдържа: дата на договора, име на Възложителя с адрес и телефон, предмет на договора, срок за изпълнение, стойност на договора без ДДС. Задължително за всеки деклариран договор се прилагат: - Копие от препоръка за добро изпълнение от съответният Възложител от списъка, като тези препоръки съдържат стойността, датата, мястото на изпълнението, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания; 2.Декларация, че Участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строителство на обекти от трета категория строежи. Чуждестранните лица представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство 3. Декларация с екипа за реализация. Прилагат се копия от следните документи - диплома, трудова книжка, трудов договор, доказващи образователната, професионалната им квалификация и трудов стаж по специалността и удостоверение по ЗЗБУТ. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва Декларация (Формуляр № 5). Чуждестранните лица представят и Декларация (Формуляр № 6), за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка и не са граждани на държава - член на ЕС, на държава - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария 3.Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на Участника за последните три години. Прилага се справка актуално състояние на всички действащи трудови договори (оригинал) издадена от НАП 4.Копие от сертификат на акредитирана лаборатория или договор за услуга, ако лабораторията не е собствена на Участника; 5.Акт за собственост, копие от договор за доставка или лизинг, като доказателство, че разполага с асфалтова база – собствена, лизингова или с договор за доставка. 6.Декларация за механизацията, с която разполага Участникът. За доказване на собственото оборудване се прилага копие от инвентарна книга на дружеството или др. документи доказващи собствеността, а за наето оборудване – копия от договори за наем, лизингови договори и други еквивалентни
Минимални изисквания: 1.През предходните 5 (пет) години да има изпълнени договори с предмет сходен с предмета на поръчката (пътно строителство), доказващи опита на участника. 2.Участникът трябва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България за III категория строежи. 3.Да осигури екип за управление на работите, който да включва: 3.1.технически ръководител – отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, стаж по специалността минимум 3 години; 3.2.геодезист; 3.3.координатор по ЗБУТ – съгласно изискванията на ЗЗБУТ и наредбите към него - може да се изпълнява от някой от останалите членове на екипа. Членовете на екипа за управление на работите трябва да са назначени на постоянен трудов договор с Участника или подизпълнителя. Да притежава необходимите квалифицирани работници и специалисти за изпълнение на поръчката. Участникът трябва да докаже, че разполага с назначени по трудов договор минимум 10 (десет) строителни работника, което се доказва със справка актуално състояние на всички действащи трудови договори издадена от НАП. 4.Участникът трябва да докаже, че разполага с Акредитирана лаборатория за контрол на качеството на вложените материали и продукция–собствена или с договор за услуга. 5.Участникът трябва да докаже, че разполага с асфалтова база – собствена, лизингова или с договор за доставка на разтояние не по-голямо от 100 км. от местополагането на асфалтобетоновата смес. 6.Участникът трябва да докаже, че разполага с поне един асфалтополагач, придружен от необходимия брой валяци за уплътняване на покритието, съгласно Техническата спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ 2009 г.

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в ДВ 472532 от 29.02.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

15.06.2012 г. Час: 17:00

Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

26.06.2012 г. Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 27.06.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателната зала на Общински съвет Ловеч

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

20.5.2012 г.

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

20.5.2012 г.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Съгласно чл.64, ал.3 от ЗОП Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие на интернет адрес www.lovech.bg. Желаещите да получат документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да я изтеглят безплатно от официалния сайт на Община Ловеч - www.lovech.bg

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

На обжалване подлежи всяко решение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в процедура за възлагане на обществена поръчка. Решението се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 1.изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; 2.получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.05.2012 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 / Наименование „Основен ремонт ОПМ: Път LOV 1062 от км 14+700 до км 12+100 /2,6км/”

1) Кратко описание

Извършване на СМ Р по следните видове работи : - Земни работи - включващи : Тънки изкопи машинни за почистване с прехвърляне на банкети и извозване, механизирани изкопи за почистване отводнителни окопи също с извозване . Изкопи за отводняване - водостоци. - Пътни работи - включващи : Фрезоване с фреза нивелетно до нужната геометрия с транспорт и за връзка със съществуваща настилка. - Асфалтови работи - включващи : Изрязване с фреза или фугорезач на единични кръпки , почистване и извозване на стара асфалтова настилка , почистване със сгъстен въздух , битумен разлив за връзка и доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип АМИ по БДС 4132/90 с дебелина 4 см и уплътняване с валяк. Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон тип АМИ по БДС 4132/90 с дебелина 4 см ( 96 кг / кв.м ) след предварително почистена основа , битумен разлив и уплътняване с валяци бандажен , вибрационен и с пневматични гуми. - Почистване от храсти и дървета - с храсторез или резачка се изрязват клони и дървета попадащи в обхвата на пътното платно , банкет и окоп .Изрязаните клони се извозват или отстраняват на определени места.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142, 45233252

Описание:

Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

„Основен ремонт ОПМ: Път LOV 1062 от км 14+700 до км 12+100 /2,6км/”

Прогнозна стойност, без ДДС
310416.67 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 2


ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 / Наименование „Основен ремонт на улици в гр. Ловеч – ул. „П. Хитов“ и тротоара към кв. Гозница”

1) Кратко описание

- Земни работи - включващи : Тънки изкопи ръчни и машинни за почистване с прехвърляне , механизирано разкъртване на пътна настилка, с извозване , натоварване на земни почви машинно с извозване и разриване на земни почви на депо. Изкоп за отводняване - тръбен водосток. - Пътни работи - включващи : Доставка несортиран трошен камък за пътно легло с полагане , нивелетно оформяне и уплътняване , несортиран трошен камък за основа с полагане и уплътняване . Фрезоване с фреза нивелетно до нужната геометрия с транспорт и за връзка със съществуваща настилка. - Асфалтови работи - включващи : Изрязване с фреза или фугорезач на единични кръпки , почистване и извозване на стара асфалтова настилка , почистване със сгъстен въздух , битумен разлив за връзка и доставка и машинно полагане на плътен асфалтобетон тип АМИ по БДС 4132/90 с дебелина 4 см и уплътняване с валяк. Изтегляне с асфалтополагач на плътен асфалтобетон за профилиране на ниски участъци до нужната геометрия и уплътняване. Доставка и полагане машинно на плътен асфалтобетон тип АМИ по БДС 4132/90 с дебелина 4 см ( 96 кг / кв.м ) след предварително почистена основа , битумен разлив и уплътняване с валяци бандажен , вибрационен и с пневматични гуми, Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип АМИ по БДС 4132/90 с дебелина 4 см ( 96 кг / кв.м ) тротоари след предварителен битумен разлив и уплътняване .

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици

3) Количество или обем

„Основен ремонт на улици в гр. Ловеч – ул. „П. Хитов“ и тротоара към кв. Гозница”

Прогнозна стойност, без ДДС
55000 валута BGN

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Срок за изпълнение в месеци 2

Свързани:

Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Свищов: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-гр. Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Русе: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, ул."Московска"№33, За: Илияна Станева, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9377548, e-mail:, Факс: 02 9809866
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия, бул. "Христо Смирненски" №1, За: инж. Божидар Милушев, Р. България 1046, София,...
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-ардино: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Ардино, ул. "Бели Брези" №31, За: Гьокчен Емин, България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, e-mail: gokcen
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-пловдив: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" 1, За: инж. Георги Петков, рбългария 4000, Пловдив, Тел.: 032 633075
Bg-ловеч: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство iconBg-софия: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Столична община, район "Триадица", ул. "Алабин" №54, За: Иван Желязков Атанасов, Р. България 1040, София, Тел.: 02 8054109, e-mail:,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом