Окс "Бакалавър" Специалност "Транспортна техника и технология", "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Приложна геометрия и инженерна графика" Брой кредити: 6
ИмеОкс "Бакалавър" Специалност "Транспортна техника и технология", "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Приложна геометрия и инженерна графика" Брой кредити: 6
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер30.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://old.vtu.bg/credit/anot 800/1001_bak.doc
ОКС “Бакалавър”

Специалност “Транспортна техника и технология”, “Инженерна логистика и строителна техника”

Наименование на учебната дисциплина: “Приложна геометрия и инженерна графика”

Брой кредити: 6

Код

Разпределение по семестри

Аудиторна заетост в часове

Форма на контрол

Курсова работа/ проект

Вид на дисцип--лината

Редовно обучение

Задочно обучение

Л

СУ

ЛУ

Л

СУ

ЛУ

1001

втори

30

-

45

15

-

23

текуща оценка

КР

задължи-телна

ЛЕКТОР:

Проф. д-р инж. Зарко Попов

Доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев


АНОТАЦИЯ:

Изучаването на учебната дисциплина има за цел: обучаемите да усвоят съвременните методи, правила и норми свързани с проектирането на технически обекти и придобият умения за разработване и разчитане на конструкторски документи; да придобият знания за самостоятелна творческа дейност при решаване на практически задачи. Дисциплината първата общо техническа дисциплина в курса на обучение

Учебната програма се състои от 2 модула. В тях се изучават основни части от дисциплината, чрез които студентите трябва да придобият знания и умения за: изобразяване на геометрични обекти и реални тела с помощта на основните методи на приложната геометрия – метод на Монж и аксонометрично проектиране; решаване на задачи от пространствената приложна геометрия с цел развиване на пространственото въображение за възприемане, разчитане и възпроизвеждане на геометрични обекти и реални тела и приложението им при раз­ра­ботването на чертежи; изпълнение и оформяне на изгледи, разрези и сечения; избор и раз­по­ложение на проекциите в чертежите на детайлите и на сглобените единици; съставяне на раз­мерни мрежи в детайлни и сборни чертежи; стандартизирани понятия и означения на точ­ност­ните характеристики на размерите;стандартизирани понятия и означение на сглобки и др.

Практическите занятия са свързани с извън аудиторно изпълнение на две курсови работи: 1.Изобразяване на геометрични обекти; 2.Изработване на комплект конструкторски документи.

За изучаване на учебната дисциплина не са необходими предварителни познания. Дисциплината е фундаментална – езика на техниката.

Лекциите се изнасят в поток, лабораторните упражнения се провеждат в специализираните чертожни и компютърни зали.

Учебната дисциплина се преподава на български език.


ПРЕПОРЪЧВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Златанова Е. и др. "Приложна геометрия и инженерна графика - І част", ТУ, С., 1998.

2. Сандалски Бр. и др. "Приложна геометрия и инженерна графика - ІІ част", Паралакс, С.,1997.

3. Ралев Д., Основи на конструирането - Част 1 - Въведение в машиностроителното конструиране. Електронно издание на адрес: http://me.vtu.bg/me/e-book/index1.htm

4. Динев Г. и др. "Техническо чертане и стандартизация" - Ръководство за упражнения, ВТУ "Т. Каблешков", С., 1992, с.122.

5. Георгиев М. и др."Ръководство за упражнения и курсова работа по ПГИГ-1" Софттрейд,С., 1998.

6. Петкова Ст. и др. "Ръководство за упражнения и курсова работа по ПГИГ-2", Софттрейд, С., 1998.

7. Русева С. и др. "Сборник задачи по проекционно чертане", ВТУ "А. Кънчев", Русе, 1996.

8. Енчева В. и др. "Атлас за детайлиране по техническо чертане", ВТУ "А.Кънчев", Русе, 1993.

Свързани:

Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс "Специалист" Специалност "Транспортна техника и технология", "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Приложна геометрия и инженерна графика" Брой кредити: 5
Специалност “Транспортна техника и технология”, “Инженерна логистика и строителна техника”
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс "Бакалавър"
Специалности: “Транспортна техника и технологии”, “Инженерна логистика и строителна техника”, “Технология и управление на транспорта”,...
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс "Магистър" Специалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на учебната дисциплина: "Автоматизация на проектирането и конструирането" Брой кредити: 7
Наименование на учебната дисциплина: “Автоматизация на проектирането и конструирането”
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconСпециалност: "Инженерна логистика и строителна техника" Учебна дисциплина: " Транспорт и логистика" Брой кредити
Катедра “Технология, организация и управление на транспорта”, вту “Т. Каблешков” – София
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс бакалавър
Специалности: “Транспортна техника и технологии” и “Инженерна логистика и строителна техника”
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconСпециалност "Инженерна логистика и строителна техника" Наименование на
Наименование на дисциплината: “Техническа безопасност на подемно-транспортна и строителна техника”
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс "Бакалавър"; окс "Специалист" Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане" Наименование на учебната дисциплина: "Основи на конструирането" Брой кредити: 6
Еит. Дава се възможност за самостоятелна работа и за ефективен професионален диалог и комуникация със специалисти по транспортна...
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, материалознание и химия" конспек т по учебната
Специалности “технология и управление на транспорта”, “индустриален мениджмънт”, “железопътна техника”, “автомобилна техника”, “инженерна...
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconОкс "Магистър" Специалности: "Инженерна логистика и транспортна техника" Учебна дисциплина: "Теория на вероятностите и статистика"
Учебната дисциплина допълва специализираната математическа подготовка на обучаемите. Тя има за цел да ги запознае с някои избрани...
Окс \"Бакалавър\" Специалност \"Транспортна техника и технология\", \"Инженерна логистика и строителна техника\" Наименование на учебната дисциплина: \"Приложна геометрия и инженерна графика\" Брой кредити: 6 iconВисше транспортно училище „тодор каблешков" катедра „машинни елементи, mатериалознание и xимия" конспек т по учебната
Специалности „автомобилна техника”; „железопътна техника”; „инженерна логистика и строителна техника”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом