Конспект по „ статистика " за студенти бакалаври от спец. „СК"
ИмеКонспект по „ статистика " за студенти бакалаври от спец. „СК"
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер94.39 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://ue-varna.bg/uploads/news/16 12 2012 Konspekt Bakalavri SK BIS_5232_1.docx
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КАТЕДРА „СТАТИСТИКА”


КОНСПЕКТ

ПО „СТАТИСТИКА


за студенти – бакалаври от спец. „СК”, „БИС”, „СИ” и „Мениджмънт”,

II курс, редовно обучение.


1. Статистиката като наука и практика: същност на понятието „статистика”, еволюция на статистическите знания, статистически метод, теория на статистиката, статистическа наука, статистическа практика.

2. Статистическо изучаване: определение, видове статистически изучавания, статистически понятия (съвкупност, статистическа единица и статистически признак), измервателни скали.

3. Етапи на статистическото изучаване: идентификация на предмета на изучаване (теоретичен и емпиричен модел), експерименти и верификация.

4. Статистическо наблюдение: определение, основни форми, единица на наблюдение, време и място на наблюдение, органи на наблюдение, регистрация на сведенията (самонаблюдение и кореспондентски метод), грешки (систематични, случайни и съзнателни) и контрол на достоверността на събраните първични данни.

5. Статистически групировки и обобщения: определение, етапи на групировките, сводка (обобщения), видове групировки: вариационни , категорийни, териториални и темпорални.

6. Статистически анализ: определение, видове: описателен, диагностичен и прогностичен и направления: на разпределения, на динамика и на зависимости.

7. Статистически продукт (числени данни, знания и услуги). Абсолютни статистически величини: определение и видове. Относителни статистически величини: определение, видове,основни формули и възможности за анализ .

8. Средни величини: определение, условия за изчисляване и класификации.

9. Алгебрични величини: определение, видове средни величини,основни формули , съотношения (мажорантност) и възможности за анализ.

10. Средни на положение и гъстота: мода, медиана, съотношения (мажорантност)и възможности за анализ.

11. Статистически таблици: определение, елементи (формални и логически), видове таблици, изисквания за попълване и редактиране.четене на съдържанието им.

12. Статистически редове: определение, елементи и видове:статични и динамични и използването им в статистическия анализ.

13. Статистически графични изображения: същност на метода, познавателни задачи, елементи и видове:по функционално предназначение и по графичен образ.

14. Анализ на едномерни статистически разпределения: определение, класификации и типични форми в изследователската практика.

15. Обобщаващи показатели за анализ на едномерни емпирични разпределения: величини на централна тенденция и величини на вариация.

16. Асиметрия: определение и видове измерители (емпирични и теоретични). Ексцес: определение и измерване с аналитичен показател. Тълкуване на резултатите.

17. Теоретични разпределения: определение, вероятностен експеримент, събития и изходи от експеримента, статистическа вероятност, случайни величини (дискретни и непрекъснати), параметри (на разположение, мащаб и форма), математическо очакване и дисперсия.

18. Биномно разпределение: определение, параметри, приложение в статистическия анализ.

19. Нормално разпределение: определение, свойства на функцията на плътността на вероятностите, приложение в статистическия анализ.

20. Стандартно нормално разпределение: определение и приложение.

21. Т-разпределение на Стюдънт: определение и приложение.

22. F-разпределение на Фишер: определение и приложение.

23. Двумерно нормално разпределение: обща характеристика, основни параметри и приложение.

24. Закон за големите числа: определение, теореми на Бернули, Поасон и Чебишев,централна гранична терема.

25. Статистически заключения: определение, методологични подходи (индуктивен и дедуктивен), статистическо оценяване и проверка на статистически хипотези.

26. Репрезентативни извадки: определение, методи за формиране на извадки (прост случаен подбор, систематичен подбор, стратифициран подбор, гнездови подбор и взаимнопроникващи извадки) и тяхната характеристика.

27. Извадкови разпределения: определение, разпределение на средни величини и разпределение на относителни честоти:апроксимации, които са свързани с централната гранична теорема. Математическо очакване и дисперсия.

28. Точкови оценки: определение на статистическа оценка, видове оценки (точкови и интервални), свойства на точковите оценки (състоятелност, неизместеност, ефективност и достатъчност).

29. Грешки при точкови статистически оценки: същност и видове грешки (систематични, груби и случайни).

30. Интервални оценки: същност и основно неравенство.

31. Доверителни интервали за неизвестната стойност на средната аритметична величина от обща съвкупност с нормално разпределение.

32. Доверителни интервали за неизвестната стойност на относителната честота от обща съвкупност с нормално разпределение.

33. Проверка на статистически хипотези: определение, видове хипотези, етапи при проверка на статистически хипотези.

34. Проверка на статистически хипотези за средна от обща съвкупност: етапи при голяма и при малка извадка.

35. Проверка на статистически хипотези за относителна честота от обща съвкупност.

36. Корелационен анализ: определение, видове корелационни зависимости, етапи при корелационния анализ, измерители (коефициенти на корелация, детерминация и индетерминация), тълкуване на точкови оценки на корелационни коефициенти.

37. Параметричен корелационен анализ: същност, измерители на линейни и нелинейни корелационни зависимости, линеен коефициент на корелация на Пирсън (Браве). Проверка на статистически хипотези за значимостта му.

38. Непараметрични коефициенти на корелация: същност, коефициенти на корелация за два качествени признака (Пирсън, Кендал и Юл).

39. Регресионен анализ: определение, етапи, измерители, видове регресионни модели.

40. Предпоставки за използване на МНМК в регресионния анализ.

41. Еднофакторен регресионен анализ: определение, измерители, регресионен модел при линейна корелационна зависимост, точкови регресионни коефициенти, коефициент на корелация на Пирсън.

42. Проверка на статистически хипотези за адекватност на еднофакторния регрсионен модел и за статистическа значимост на точковите му оценки. Интервални оценки на неизвестни параметри на регресионния модел в общата съвкупност.

43. Множествена линейна регресия: определение, етапи, моделиране и проверки на статистически хипотези за адекватност на модела и значимост на точковите оценки на параметрите му.

44. Статистически анализ на динамични редове: същност на понятието „динамичен ред”, елементи на динамичния ред, видове динамични редове, общо развитие и неговата структура, модели на компонентите на динамичния ред, основни направления за статистически анализ на динамичните редове.

45. Статистически методи за анализ на общото развитие (еволюция) в динамичния ред: средна хронологична величина (периодна и моментна), средна геометрична величина, абсолютни прирасти, темпове на растежа, темпове на прираст, средни темпове на растеж и на прираст.

46. Статистически анализ на тенденцията на развитие: същност, методи, етапи.

47. Аналитичен МНМК за моделиране на тенденцията: същност, етапи, точкови оценки на модела, тълкуване на точковите оценки, проверка на статистическа хипотеза за правилността на избора на аналитичния модел на тенденцията.

48. Използване на аналитичните модели на тенденцията за прогнозиране: същност, етапи при разработване на прогнози, точкови и интервални оценки.

49. Статистически методи за анализ на сезонните колебания: определение на понятието „сезонни колебания”, методи за анализ на сезонните колебания. Метод на простите средни хронологични величини.

50. Индекси: определение, видове, теоретична конструкция, символи.

51. Динамични индекси на равнища: определение, индивидуални индекси (базисни и верижни), множествени индекси (непретеглени и претеглени). Динамични индекси на цените на Пааше и на Ласпейрес и тяхната връзка. Агрегатен и усреднителен метод.

52. Динамични индекси на обеми: определение, индивидуални индекси (базисни и верижни), множествени индекси (непретеглени и претеглени). Агрегатен и усреднителен метод.

53. Динамични индекси на маса: определение, обща формула, зависимости между индексите на равнища, обеми и маса.

54. Динамични индекси на средни равнища: определение, основна формула, индекси с постоянен състав и индекси на структурата.

55. Индексен факторен анализ: същност, приложение, фактори, форми на връзка, аспекти (мултипликативен и адитивен анализ).

56. Индексен факторен анализ при вид на връзка S=XY: мултипликативен и адитивен анализ.

57. Индексен факторен анализ при вид на връзка S=XYZ: мултипликативен и адитивен анализ.

58. Индексен факторен анализ при вид на връзка – еднородна съвкупност.

59. Репрезентативно статистическо изучаване: същност, предимства, главни области на приложение, етапи.

60. Обем на извадката при средни величини: безвъзвратен и възвратен подбор.

61. Обем на извадката при относителни честоти: безвъзвратен и възвратен подбор.

62. Статистически оценки на параметри при средни величини: средна аритметична, средна и максимална стандартна грешка, интервални оценки.

63. Статистически оценки на параметри при относителни честоти: относителна честота, средна и максимална стандартна грешка, интервални оценки.

В изпитните билети въпросите, посочени в конспекта, ще бъдат разделени на части с приблизителна тежест от 10 точки.


Л И Т Е Р А Т У Р А :

1. Радилов, Д., В. Хаджиев, Ст. Жекова Статистика, Изд. “Наука и икономика”, ИУ – Варна, 2010.

2. Радилов, Д., Ст. Жекова и др., Сборник от решени и нерешени задачи по "Статистика", Изд. “Наука и икономика”, ИУ-Варна, 2010 г.

3. Статистически годишник на Р България, София, НСИ, 2010 г.

4. Статистически справочник, София, НСИ, 2012 г.

ОЦЕНЯВАНЕ

Оценката за придобитите знания се формира въз основа на натрупаните точки от предвидените по учебна програма форми на контрол. По учебната дисциплина „Статистика” са предвидени следните възможности за натрупване на точки:

Таблица 1.

по ред

Форми на контрол

Брой точки

1.

Аудиторна работа
1.1

Контролна работа

От 0 до 20 т.

1.2

Контролна работа

От 0 до 20 т.
Всичко (1.1 +1.2):

От 0 до 40 т.

2.

Сесиен изпитПисмен изпит:
2.1.

Първи въпрос

От 0 до 10 т.

2.2.

Втори въпрос

От 0 до 10 т.

2.3.

Трети въпрос

От 0 до 10 т.

2.4.

Четвърти въпрос

От 0 до 10 т.

2.5.

Пети въпрос

От 0 до 10 т.

2.6.

Шести въпрос

От 0 до 10 т.
Всичко (2.1 – 2.6):

От 0 до 60 т.
Общо точки (1 +2):

От 0 до 100 т.

Натрупаните общо точки се превръщат в оценки по шестобалната система по следната измерителна скала:

Таблица 2.

Натрупани точки

Оценка

87 и повече

Отличен 6

от 73 до 86

Мн.добър 5

от 59 до 72

Добър 4

от 45 до 58

Среден 3

до 44

Слаб 2

17.12.2012 г. Титуляр на уч.дисциплина: /п/

/проф. д-р ик. н. Д. Радилов/


Свързани:

Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconРазпределение на научните ръководители на студенти бакалаври редовно обучение, спец. Ис, 4 курс

Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconКонкурс за втора хабилитация за получаване на научното звание "професор" по научна спец. 05. 02. 06 "Статистика и демография" (Икономическа статистика)
Радилов, Д. Икономическа статистика, Варна, Унив издателство на иу варна, 2001, 427 с
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconПровеждане на теста със студентите бакалаври
На 28. 06. 2010. (понеделник) всички студенти бакалаври, които са на комплексен изпит да се явят в 00 ч в 316 зала за полагане на...
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconКонспект по учебната дисциплина " Планиране и организация на извадковите изучавания"
Планиране и организация на извадковите изучавания” за студентите от спец.”Статистика и иконометрия”, ІІІ курс, редовно обучение
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconБиография на преподавател в професионалното направление
Стопанско и финансово управление на транспортно предприятие семинарни упр., спец. Тут – бакалаври
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconБиография на преподавател в професионалното направление 8 "Икономика"
Финанси •лекции• упражнения• спец. “Стопанско управление”, “Маркетинг”, “мио”, “Индустриален мениджмънт” – бакалаври
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconПровеждане на теста със студентите бакалаври На 10. 0 2012. понеделник
На 10. 09. 2012. (понеделник) всички студенти бакалаври, които ще се явяват на комплексен изпит, трябва да бъдат в 30 ч в 62 зала...
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconКатедра „стопанско управление
Кани всички свои студенти – бакалаври, магистри, докторанти и приятели на катедрата на
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconМагистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление Спец. Финансово-счетоводен мениджмънт дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото
Магистърски програми, дистанционно платено обучение, за кандидати, които са бакалаври в същото професионално направление
Конспект по „ статистика \" за студенти бакалаври от спец. „СК\" iconРазпределение на научните ръководители на студенти магистри – редовно обучение, спец. Ис(СП) и инс

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом