Техническо задание обект
ИмеТехническо задание обект
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер52.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://ivaylovgrad.info/docs/tehn_zadanie_sport_pat.doc


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


ОБЕКТ: Проектиране във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на Многофункционална площадка за свободно време и спорт и проектиране във фаза ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на общински път „ІІ-59/ Ивайловград – Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно техническо задание.


Проектите да обхващат следните части :


ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ на многофункционална спортна площадка:

 • Част АРХИТЕКТУРА;

 • Част КОНСТРУКЦИИ;

 • Част ЕЛЕКТРО;

 • Част В и К;

 • Част ГЕОДЕЗИЯ;

 • Част ПБЗ;

 • Част ПЪТНА;

 • КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА.


ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ за рехабилитация на общински път:

 • Част ПЪТНА;

 • Част ГЕОДЕЗИЯ;

 • КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА.
 1. ОБЩА ЧАСТ


За подготовка и изпълнение на инвестиционен проект по Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, съгласно техническо задание се предвижда: рехабилитация на общински път ІІ-59/ Ивайловград – Драбишна – Граница Гърция и изграждане на многофункционална площадка за свободно време и спорт в гр.Ивайловград, кв. Лъджа. 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТА


1. Част: ГЕОДЕЗИЯ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА

1.1.Изисквания към подобектите:

1.1.1. Проектът по Част ГЕОДЕЗИЯ да съдържа:

а.) Създаване на планова работна геодезическа основа /РГО/ ;

б) Създаване на височинна работна геодезическа основа;

в) Заснемане на трасето на пътя ;

г) Геометрична нивелация;

д) Обяснителна записка;

е) Подробна количествена сметка.

1.1.2. Материалите по т. а), б), в), г) се предават на Възложителя в цифров и графичен вид, като се подготвят в съответсвие с действащата нормативна уредба:

 • Наредба 5 на ЗКИР /Закон за кадастъра и имотния регистър/;

 • Наредба 4 за съдържанието и обхвата на инвестиционните проекти.


2.Част: ПЪТНА

2.1. Изисквания към подобектите:

2.1.1. Проектът по Част ПЪТНА да съдържа:

а) Ситуация;

б) геометрично решение;

в) надлъжни профили;

г) типови напречни профили;

д) вертикална планировка;

е) организация и безопасност на движението;

ж) план настилки;

з) детайли на настилки и други пътни елементи;

и) обяснителна записка, вкл. и оразмеряване на настилката;

й) количествени сметки.

2.1.2. Временна организация и безопасност на движението да съдържа:

а) обяснителна записка;

б) сигнализация с пътни знаци на отделните етапи на изпълнение;

в) количествени сметки.


3. Част: ЕЛЕКТРО

3.1.Изисквания към подобектите:

3.1.1. Проекът по Част ЕЛЕКТРО да съдържа:

а.) Разработване на ново площадково осветление;

б) Детайли за монтаж и определяне на специфични експлоатационни условия на

електрическата уредба или отделни нейни елементи;

в) Обяснителна записка;

г) Подробна количествена сметка;

3.1.2. При изработен технически проект по Част ЕЛЕКТРО да се конкретизират и детайлизират проектните решения на частта.


4. Част: В и К

4.1.Изисквания към подобектите:

4.1.1. Проектът по Част ВиК да съдържа:

а) Разработване на ново площадково отводняване;

б) Разработване на нова площадкова канализация;

в) Обяснителна записка;

г) Подробна количествена сметка;

4.1.2. При изработен технически проект по Част В и К да се конкретизират и детайлизират проектните решения на частта.


5. Част: ПБЗ

5.1. Изисквания към подобектите:

5.1.1. Проектът по Част ПБЗ да съдържа:

а) Проект по безопасност и здраве;

б) Проект по организация и изпълнение на СМР;

в) Строителен Генплан;

г) Технологични схеми;

д) Календарен план.

Ш. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТАНТА


Проектирането на пътя се възлага като еднофазно: Технически инвестиционен проект .

Проектирането на спортната площадка се възлага като еднофазно: Технически инвестиционен проект.

При изготвяне на техническите проекти задължително да се спазват изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. и Наредба №7/04.01.2003 г. относно техническите изисквания и пълнотата на инвестиционните проекти, Наредба №3 за устройство на електрическите уредби и ел. проводни линии, Наредба Iз -1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и всички действащи нормативни документи в отрасъла строителство, касаещи проектирания обект.

Всички проекти с подробни количествено-стойностни сметки да се представят в четири екземпляра.

Проектите да се представят и на електронен носител, а количествено-стойностните сметки да се представят на магнитен носител.

За допълнително възникнали въпроси по време на проектните разработки да се търси съдействието на Възложителя и Ползвателя.

Възложител:

Диана Овчарова

Кмет на община Ивайловград

Свързани:

Техническо задание обект iconТехническо задание обект
Обект:” Дневен център за деца и младежи с увреждания” в упи ІІІ кв. 7 в з. „Бургаски минерални бани” Община Бургас- преустройство...
Техническо задание обект iconТехническо задание обект на поръчката строителство
Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Благоустройство и ремонт на уличните настилки, изграждане на парко места и...
Техническо задание обект iconТехническо задание предмет на поръчката: „
Инженеринг на обект: Екопътека „Каньона на водопадите” на територията на община Смолян“
Техническо задание обект iconТехническо задание (изисквания)
Относно: Изработване на Проектна документация за обект: „Реконструкция на улавяне и довеждане на питейна вода от съществуващи каптажи...
Техническо задание обект iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание обект iconТехническо задание за проектиране
Обект: Проектиране и изграждане на атракционно съоръжение – сцена на открито, зона за културни мероприятия и открито спортно игрище...
Техническо задание обект iconТехническо задание обект на поръчката. Строителство
Направа на пожароизвестителна система, текущ ремонт и подмяна на съществуваща ел инсталация, както и текущ ремонт на тротоарни настилки...
Техническо задание обект iconТехническо задание обект
Оп. П. Алексиев“, ул.”Богдан”, ул.”Вежен”, ул.”Столетов”, ул.”Оборище”, ул.”Велико Търново” и ул.”Хаджи Димитър”. Да се предвидят...
Техническо задание обект iconТехническо задание за проектиране За обект
Трите села са на територията на Община Бургас. Те са водоснабдени от собствени водоизточници. Село Маринка и с. Твърдица са захранени...
Техническо задание обект iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом