Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
ИмеПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер61.63 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.unwe.bg/Uploads/Main/d5e51_13.doc


П Р О Г Р А М А

за конкурсен изпит за докторанти по

научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация)


1. Същност, предмет и задачи на геоикономиката и регионалното развитие. Пространствени и териториални подходи.

2. Основни понятия и категории в регионалното развитие.

3. Взаимодействие природа - общество. Същност и особености на природния комплекс на България.

4. Регионално развитие и икономически растеж. Регионални ресурси и икономически растеж. Теории за регионалния икономически растеж. Приватизация, реституция, концесиониране, административен контрол и регионално развитие.

5. Население и регионално развитие. Брой и състав на населението. Естествено движение на населението. Миграция на населението. Основни национални и глобални миграционни потоци.

6. Индекс на човешко развитие и регионален анализ на населението и трудовите ресурси. Регионални особености на безработицата. Регионални трудови борси и форми на заетост.

7. Урбанизъм и основни урбанистични структури. Планиране на урбанистичното развитие. Социално-икономиечска информация за убранистичното планиране. Анализ на градовете и регионите.

8. Същност на локационния процес - обща постановка. Основни локализационни теории и школи.

9. Закономерности и принципи на териториално разположение и развитие на производствените и обслужващи обекти (ТРРПОО). Форми на регионална ефективност.

10. Национални и регионални особености на развитието на стопанството. Локационни фактори и условия - обща постановка. Обекти и процедури при избора на локация.

11. Факторен анализ. Етапи на факторния анализ. Регионален факторен анализ.

12. Локален вход и локален изход - общ анализ. Локационни критерии. Метод за редукция на данните в регионалния входно-изходен анализ. Редуциране на размерите на входно-изходния модел.

13. Регионална инфраструктура. Видове инфраструктура. Създаване и финансиране на регионални инфраструктурни проекти.

14. Местни и публични блага. Предварителен анализ: външен модел за избор на място на живеене. Типични градски блага.

15. Териториална концентрация - същност, предпоставки, преимущества и недостатъци. Териториално развитие и управление на територията.

16. Териториална специализация. Методическа оценка на териториална специализация. Прилагане на индикатори за наблюдение и оценка на социално икономическото развитие.

17. Свободни икономически зони - същност и възможности за развитие. Нормативна база. Икономическа ефективност на свободните икономически зони.

18. Регионална ефективност. Видове ефективност при локация. Ефективност на локационните варианти. Методи за определяне на регионалната ефективност.

19. Европейски опит при изграждането на системи от индикатори за наблюдение на регионалното развитие. Общи условия и изисквания за разработване на общинския план за развитие.

20.Същност и характерни особености на публичната администрация. Определения на понятието “публична администрация” от гледна точка на властта и на гражданското общество. Основни понятия и категории на публичната администрация. Съвременни аспекти на публичната администрация. Сравнителна характеристика между публична, държавна и бизнес администрация.

21. Традиционен модел на публичната администрация. Обхват на системата на публичната администрация. Модели за административно обслужване на гражданите.

22. Обхват структура и функции на централната администрация. Администрация на законодателната, изпълнителната и съдебната власт- органи, функции и компетентност. Президентска институция и администрация.

23. Обхват структура и функции на териториалната администрация. Териториални органи на властта - функции и компетентност. Същност на общинската администрация. Етапи на изграждането на местната администрация в България.

24. Същност и характеристика на местното самоуправление. Местно самоуправление и държавен контрол. Децентрализация и укрепване на местното самоуправление. Финансова децентрализация.

25. Европейски модел на публичната администрация. Нов публичен мениджмънт. Администрация на Европейския съюз. Административни структури и органи за осъществяване на политиките на Европейския съюз.

26. Същност и съдържание на управлението на публичния сектор. Основни теории и постановки при изграждането на управленските модели в публичния сектор. Състав на организациите в публичния сектор.

27. Регионални асоциации на регионите и общините в рамките на Европейския съюз и България. Нормативна база, създаване, цели и задачи на развитието, основни дейности и инициативи.

28. Регионална политика на България – цели, принципи и подходи на осъществяване в условията на членство на България в Европейския съюз. Актуални цели и приоритетни оси на политиката за регионално развитие.

29. Нови стратегически направления и изисквания на проиграмирането на регионалното развитие. Регионални и общински стратегии за социално-икономическо развитие. Същност, стуктура, елементи видове. Информационно и финансово осигуряване на регионалните стратегии.

30. Глобализация и регионализация на Европа. Основни тенденции и процеси. Федарелизация и дефрагментация на европейското икономическо пространство. Институции на регионално развитие в Европа. Гъвкави области и региони. Индустриални и културни ограничения в областите в ерата на глобализацията.

31. Възможности за устойчиво регионално развитие в отделните европейски региони. Организации представящи регионалните и местни власти на европейско равнище. Създаване, цел, организация, членство, основни дейности.


ЛИТЕРАТУРА:

1.Амзина,М.Стопанско-географска характеристика на Бълга-рия.С.,Феномен,1992.

2. Генешки М., Регионална икономика.С.,Тракия-М.2000.

3. Генешки М.,Л.Георгиев, Регионална икономика,ЛИА,С.,1995.

4. Генешки М.,Регионална икономика,С. 2001 ,Учебник за магис-

търска степен - дистанционно обучение.

5. Генешки М., Териториалните общности в България,С.,Изд.

СУ"Кл.Охридски", 1990.

6.Георгиев Л.,Териториално разположение и развитие на про-

изводителните сили.С.,ИСК,1990.

7.Георгиев Л.,Регионална икономика,С.,Тракия-М1998

8.Глобални модели и прогнози за развитието на икономиката на света и на България.С.,БАН,1991.

9 . Докова, С., Петров, К., Регионално развитие и регионална политика, изд. Авангард Прима, София, 2012г.

10. Докова, С., Петров, К., Геоикономика и регионално развитие, изд. „Стопанство”, София, 2011г.

11. Докова, С., Петров, К., Геоикономика и регионално развитие, изд. „Тракия-М”, София, 2008г.

12. Докова, С., Петров, К., Каракашев, Хр.,Проблеми на регионалното развитие, изд. Екс-прес, София, 2008г.

13. Докова, С., Финансиране на регионални проекти, изд. Авангард Прима, София, 2010г.

14. Докова, С., Петров, К., Цонков, Н., Глобализация и регионално развитие, изд. Авангард-Прима, София, 2008г.

15.Европейска харта за регионално самоуправление.ФРМС.1998

16.Каракашев,Хр.Трудовите миграции в общините.С.,УНСС

17.Маринов В.,Свободните икономически зони.С.,Стопан-ство.1992.

18. Некрасов Н.Региональная економика.М.,Економика 1978.

19. Пандушев Е.Аспекти на регионалното преструктурира-неС.,Ик.мисълбр.5/1993.

20.Проблеми на регионалното развитиеМТРЖПС-НЦТРЖП.С.

1992.

21.Регионална политика.Процес на пресъединяване към Евро-

пейския съюз.ФРМС.Програма Фар-Демокрация С.,1998.

22.Розенсон, Н.Б.Шнайдер. Латинска Америка. Противоречия и надежди, С., УИ"Стопанство",1995.

23. Стоенчева,Цв.Ръководство по регионална икономика, МАК-П,С., 2005 г.

24. Структурни фондове и тяхното взаимодействие с кох-езионните фондове. Насоки за различни европейски програми за периода 2000-2006 г. ФРМС,USAID Комисия на Евро-пейската общност. Брюксел 1999.

25. Христов Хр.,Управление на публичния сектор, УИ”Стопан-

ство”,С.,2004

26. Харта на Европейските градове.ФРМС,1992.

27. Шнайдер,Бертранд.Скандал и срам.Бедност и изостаналост в края на ХХ век, УИ "Стопанство",С.,1995.

28.Шнайдер,Бертранд,А.Кинг.Първата глобална революция,С., 1991.

29. Amin,Ash, Nigel Trift.Clobalization, institutions and development in Europe.Oxfort University Press,1994

30. Europe of the Regions. Conferense proceedings. Dublin,29-30.

1996.

31. Hansen, Niles,M.Pubic Polisi and Regional Economic Develop-ment.The Experience of Nine Western Countries.

32. Hilhorst J., Regional Studies and Rural Development.Hardback, 1990.

33. Holleb,Doris L.Social Economic Information for Urban Planning. Center for Urban Studies of the University of Chicago.1969.

34. Integration and the regions of Europe: How the right Polices can prevent polarization. Centre for Economic Policy Research London 2000.

35. Joyce, Fr.Environment and Economic Development of the Regi-ons of the EEC, Hardback.1988.

36. Kipnis B.Planet Seale and Manifactuting Policies for Peripherial Regions, Hardback.1989.

37. Martin Beckman. Location Theory. Lrown University of Bonn. Random House, NY.1968.

38. Masahisa Fujiata. Urban Economic Theori. Land Use and City Size.Cambridge University Press.NY 1990 EU Regional Aid Policy. Open Society Institute. Local Goverment and Public Servise Reform Initiative.Discution Paper. 2000.

39.Minkova,Milena.Regional Development in the CEECs. The Asso-ciation Agreements

40. Richardson H. Input - Output and Regional Economics. Red-wood Press Limited. Yrowbudge, Wiltshire.1972.

41. Serett St.Local Development. Restructing, Locality and Local Intiative.University of Moddlesex UK.1995.


Свързани:

Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconИзпитна програма за конкурсен изпит на докторанти по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconКонкурс за научното звание "професор" по научна специалност 05. 02. 03. Народно стопанство (регионална икономика)
Рецензент: проф д-р Павел Георгиев Павлов – всу “Черноризец Храбър”, шифър на научната специалност 05. 02. 24
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconПрограма за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)
Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconЗа конкурсен изпит на кандидат-докторанти по научна специалност „Социално управление
Методологически въпроси, свързани с разработването на антикризисна стратегия на организацията
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconРецензи я
Цветка Атанасова Стоенчева за участие в обявен конкурс за научното звание “професор” по научната специалност 05. 02. 03. Народно...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconУниверситет за национално и световно стопанство финансово счетоводен факултет
За конкурсен изпит за докторантура по научна специалност “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност” с шифър...
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (Индустрия)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Програм а за конкурсен изпит за докторанти по научна специалност Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) iconНа дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор по научна специалност 05. 02. 18 Икономика и управление (по отрасли)
Рецензент: доц д-р Цветан Георгиев Цветков, катедра „Национална и регионална сигурност”, унсс, научна специалност 05. 02. 18
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом