Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция
ИмеКамара на инженерите в инвестиционното проектиране секция
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер84.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://kiip-sofia.com.server17.host.bg/kwalifikacionna_harakteristika___geodeziq.DOC


Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

СЕКЦИЯ

"ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

АКАДЕМИЧНО ПРИЗНАВАНЕ:

Шифър съгласно класификатора на областите с висше образование и професионални направления - ПМС 125, ДВ бр. 62/2002 г.

Област на висшето образование- ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

Професионално направление- 5.7 -Архитектура, Строителство и Геодезия

Шифър от 02.16.00 Инженер-Магистър по Геодезия

до 02.16.07


Инженерите- магистри по Геодезия и инженерите по Геодезия, фотограметрия и картография, притежават образователна и професионална квалификация, удостоверена с документа за образование и правоспособност в области, регламентирани със ЗУТ и неговите наредби, ЗКАИИП, ЗКИР, ЗГК, ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и др. и отговарят на изискванията за "регулирана професия".

Инженерите по земеустройство - специалност, изучавана в УАСГ до 1990 г. и закрита след решение на Академичен съвет и Министерството на образованието, съгласно § 6 от ЗВО, притежават специфична образователна и професионална квалификация, удостоверена с документи за образование и правоспособност, регламентирани със ЗКАИИП, ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗГК и частично ЗКИР и ЗУТ.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО"ГЕОДЕЗИЯ"

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

За образователна степен "Магистър"

В специалност "Геодезия", с образователна степен "Магистър" и професионална квалификация "Магистър-инженер," са лицата с техническа квалификация, базирана на теоретични познания и практически умения за извършване на геодезически и маркшайдерски дейности върху, над или под повърхността на сушата, акваториите на вътрешните водни басейни и континенталния шелф. Магистър-инженерът по геодезия придобива право на проектантска правоспособност при изпълнение на определени условия и спазване разпоредбите на ЗКАИИП.

Инженер - проектант с пълна проектантска правоспособност в устройственото планиране и инвестиционно проектиране по част геодезия и приложна геодезия извършва следните дейности и изработва проекти:

1.1. В устройственото планиране:

 •  Изработване на общи и под­робни устройствени схеми и планове;

 •  Изработване на планове за регу­лация и техните изменения и технически промени (към части ПРЗ, ПУР, ПР и частични изменения);

 •  Изработване на план - схеми за вер­тикално планиране към съот­ветните УП, нивелетни и нивелационни планове;

 •  Изработването на парцеларни планове в извънселищни територии за инфраструктурни обекти;

 • Прилагане на подробни устройствени планове.

1.2. В инвестиционното проектиране:

 •  Извършване на подробно геоде­зическо заснемане, съобразно необходимите изисквания за конкретния инвестиционен проект ;

 •  Специализирани геодезически зас­немания за целите на прост­ранст­веното проектиране и благоустройство (калканни стени, фасади, корнизи, била, определяне на височини и отстояния на надземната и под­земната инфраструктура, адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица, паспортизацията на сгради;

 •  Изработване на трасировъчни проекти (проект за геодезична трасировъчна основа, оценка на точността на трасировъчните работи, координиране на линейни и площни обекти и съоръ­жения, улици, пътища, жп линии, мостове, тунели, транспортни възли, водопроводи, канализации, напоител­ни канали, язовирни стени, дерива­ционни канали и съоръжения, паро­проводи, газопроводи, нефтопроводи, електрически надземни и подземни проводи, телефонизация, оптични ка­бели и др., подготовка на трасировъчни данни и чертежи.);

 • Проекти за изследване на деформации на обектите от инвестиционното проектиране чрез геодезически методи;

 • Проекти за вертикално планиране на линейни обекти: улици, пешеходни и велоси­педни алеи, кръстовища, площади (проектиране на нивелети, надлъжни и напречни профили) и други;
  •  Проекти за вертикално планиране на площни обекти, разположени в урегулирани поземлени имоти (УПИ), независимо от тяхното предназначение, непроизводствено или производствено (за пар­кинги, бензиностанции, автогари, жп гари, газостанции, пристанища, ле­тища, сгради и други съгласно чл.137 на ЗУТ строежи);

 •  Проекти за вертикално планиране на урбанизи­рани територии, независимо от местоположението им, с предназ­начение за обитаване, спорт, отдих, стопанска дейност, промишлени предприятия, курортни, рекреационни, археоло­гически, исторически, етнографски резервати и др.;

 •  Картограми на земните работи и изчисление на земните маси. Количествени сметки за СМР при вертикалното планиране и благо­устрояване;

 • Осъществяване на одит за дос­тъпност на околната урбанизирана среда по отношение изпълнението на вертикалното планиране в рамките на техническите норми съгласно Наредба 6 (Адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица);

 •  Изработване на проекти за възста­новяване на настилки и заснемане на изградени новопроектирани проводи и съоръжения на подземната инфра­структура;

 •  Създаване на сборни планове на подземната техническа инфра­струк­тура в урбанизирани територии и промишлени зони чрез заснемане и координиране в координатната систе­ма на специализираната кадастрална карта;

 •  Геодезически и маркшайдерски дейности във връзка с приложение на законите, свързани с подземните богатства и екологията;

 •  Проекти за рекултивация на на­рушени територии.

  1. В строителството:

 • Изработване на нови или допълване на пространствени трасировъчни проекти;

 •  Геодезически работи в строи­телството за осигуряване на СМР по време на строителството и при из­работване на екзекутивна документа­ция за сгради, инженерни и транс­портни съоръжения;

 • Прецизни геодезически измервания и трасировки при монтаж на технологично обо­рудване;

 • Осъществянане на авторски надзор и / или независим строителен контрол.

1.4. При експлоатация на строежите:

• Изработване на проекти и извършване на наблюдения за определяне на премествания и деформации на сгради и съоръжения, обработка и интерпретация на резултатите.

1.5. В други специфични проекти и дейности, свързани с:

 • Паспортизация на сгради и съоръжения;

 • Оценки на имоти съгласно изисква­нията на ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗОС, ЗДС и др.;

 • Опазване и възпроизводство на околната среда и възстановяване на нарушени територии.

 • Установяване инсолацията на сгради и съоръжения във връзка с оценка и подобравяне на енергийната ефективност,

 • Изготвяне на ОВОС;

 • Изработване на фасадни и силуетни планове чрез геодезически методи;

 • Монтаж на окачени фасади;

 • Прогнозиране и превенция на катастрофални бедствия и аварии;

 • Документиране, реставрация и консервация на Археологически обекти и паметници на културата;

 • Навигационно осигуряване на речното и морско корабоплаване;

 • Проучване и експлоатация на подземни и подводни находища на нефт, газ и др.

При своята професионална реализация магистър-инженерите по геодезия използуват оптична и електронна измервателна апаратура, системи за регистрация и обработка на снимки, фотографски и нефотографски изображения, дистанционни методи, глобални позициониращи системи, софтуерни продукти и географски информационни системи.


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА СПЕЦИАЛИСТЕ С ОГРАНИЧЕНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ГЕОДЕЗИЯ И ПРИЛОЖНА ГЕОДЕЗИЯ"

За образователна степен "БАКАЛАВЪР"

В специалност "Геодезия" с образователна степен "Бакалавър" и професионална квалификация " инженер- бакалавър" са лицата с техническа квалификация, базирана на теоретични познания, получени в процеса на обучение по съответната специалност в акредитирано висше училище и практически умения, придобити под ръководството на проектант с пълна проектантска правоспособност или самостоятелно, съгласно ЗКАИИП. Инженерът-бакалавър по геодезия притежава ограничена проектантска правоспособност и може да извършва следните дейности и изработва проекти само в рамките на компетентността му, определени псъс ЗУТ.

1.1. В устройственото планиране:

 • Прилагане на устройствените планове.

1.2. В инвестиционното проектиране:

 •  Извършване на подробно геоде­зическо заснемане,съобразно необходимите изисквания за конкретния инвестиционен проект ;

 •  Специализирани геодезически зас­немания за целите на прост­ранст­веното проектиране и благоустройство (канални стени, фасади, корнизи, била, определяне на височини и отстояния на надземната и под­земната инфраструктура, адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица, преоформяне на кръстовища и тротоарни и пеше­ходни пространства и т.н.), паспортизацията на сгради;

 • Изработване на картограми на земни маси към проектите по вертикално планиране;

 • Изработване на проекти за обекти от V и VI категория строежи, съгласно чл.137 на ЗУТ;

 •   Изготвяне на количествени сметки за вертикално планиране и благо­устрояване;

 • Осъществяване на одит за дос­тъпност на околната урбанизирана среда по отношение изпълнението на вертикалното планиране в рамките на техническите норми съгласно Наредба 6/2009г. на МРРБ, (Адаптиране на околната среда за нуждите на инвалидизирани лица);

 •   Геодезически и маркшайдерски дейности във връзка с приложение на законите, свързани с подземните богатства и екологията;

 •  Проекти за рекултивация на на­рушени територии.

1.3.В строителството:

 •  Геодезически работи в строи­телството за осигуряване на СМР по време на строителството и при из­работване на екзекутивна документа­ция за сгради, инженерни и транс­портни съоръжения;

 • Осъществянане на авторски надзор ;

1.4. При експлоатация на строежите:

• Извършване на наблюдения за определяне на премествания и деформации на сгради и съоръжения.

1.5. В други специфични проекти и дейности, свързани с:

 • Паспортизация на сгради и съоръжения;

 • Оценки на имоти съгласно изисква­нията на ЗУТ, ЗСПЗЗ, ЗГ, ЗОС, ЗДС и др.;

 • Опазване и възпроизводство на околната среда и възстановяване на нарушени територии.

 • Изработване на фасадни и силуетни планове;

 • Монтаж на окачени фасади;

 • Документиране, и консервация на Археологически обекти и паметници на културата;

 • Навигационно осигуряване на речното и морско корабоплаване;

 • Проучване и експлоатация на подземни и подводни находища на нефт, газ и др.

При своята професионална реализация бакалавър-инженерите по геодезия използуват оптична и електронна измервателна апаратура, системи за регистрация и обработка на снимки, фотографски и нефотографски изображения, дистанционни методи, глобални позициониращи системи, софтуерни продукти и географски информационни системи.

Квалификационните характеристики са приети окончателно на проведеното национално съвещание на секция "Геодезия, приложна геодезия", проведено в Благоевград на 28.10.2011г.Свързани:

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconКамара на инженерите в инвестиционното проектиране
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране е сред учредителите на Асоциацията за реновиране на етажна собственост
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconКамара на инженерите в инвестиционното проектиране
Обръщам се към Вас с молба да проведем честването на 5 годишнината от учредяването на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране...
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconКамара на инженерите в инвестиционното проектиране
За работа на комисията по нормативни актове на камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconНационален комитет по русенски университет
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Национална професионална секция “е а к т” и клон р у с е
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconНационален комитет по осветление в българия (нко)
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране. Национална професионална секция “е а к т” и клон р у с е
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно...
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно...
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconЗакон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Чл. Професионалните организации на архитектите и инженерите в устройственото планиране и инвестиционното проектиране са съответно...
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconКамара на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)
Семинар за членовете на секция „Минно дело и геология” на тема “ Хидродинамични и термодинамични изследвания при проучването и добива...
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране секция iconНаредба no2 / 01. 05. 2004г. За проектантската правоспособност на инженерите, членове на киип
Чл. (1) Всички инженери, които упражняват професията проектант, членуват в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (киип)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом