1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница9/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9

XVI. СПОРОВЕ.

Чл. 50. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено.

Чл. 51. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското законодателство.


ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 52. Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-късно от три дни.

Чл. 53. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.

Чл. 54. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 55. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в тридневен срок след това.

Чл. 56. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.

Чл. 57. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 58. Всички предизвестия, уведомления и съобщения, предвидени в този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти) или са връчени чрез куриер или писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната. Адресът за кореспонденция между страните и лицето, отговорно за изпълнението на договора са:

..........................................................................................................................................................


Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Възложителя и един за Изпълнителя.


Приложения:

  1. Техническа спецификация на Възложителя;

  2. Ценово предложение;

  3. Техническо предложение;

  4. Документ за внесена гаранция за изпълнение.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:1 Съгласно § 1,т. 19а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявлението и/или документацията за участие.


2 Лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са:

- при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец –физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват кандидата или участника;

- в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


3 "Свързани лица" по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са:

а) роднини по права линия без ограничение;

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;

в) роднини по сватовство - до втора степен включително;

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;

д) съдружници;

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.


41Ненужното се зачертава52 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към декларацията.6Ненужното се зачертава
www.cbcromaniabulgaria.eu

Инвестираме във вашето бъдеще!

Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом