1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница8/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ. ЗАСТРАХОВКИ

Чл. 26. (1) На основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, на датата на сключването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ валидна застрахователна полица за отговорността си за вреди, причинени от допуснати и/или извършени от него нарушения на професионалните му задължения, и/или небрежност, пропуски или грешки (включително, но не само, умишлени действия, груба небрежност, невярна информация, незаконни или криминални действия, извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, служители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или свързани с него лица по смисъл на Търговския закон), допуснати при изпълнението на професионалните му задължения, с която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обезпечава и:

 1. отговорността си за смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица, както и за материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица, както и

 2. отговорността си по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за вреди в съответните гаранционни срокове на строежа, вследствие неспазване на Техническата спецификация и инвестиционния проект.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по застраховката.

Чл. 27. Застраховката по чл. 26, ал. 1 е със срок до въвеждане на обекта в експлоатация, с удължена давност по отношение на възможността за обявяване на вреди и предявяване на искове до изтичането на 30 (тридесет) дни от последния гаранционен срок за строежа, съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и съгласно договора за изпълнение на СМР.

Чл. 28. Застраховката по чл. 26, ал. 1 е с покритие в размер на ……......... лв.

Чл. 29. Проектът на застрахователна полица по чл. 26, ал. 1, заедно с общите условия на застраховката, са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди сключването на застрахователния договор.

Чл. 30. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на чл. 168, ал. 1 от ЗУТ за дефекти на СМР, вкл. и на съоръженията, в съответния гаранционен срок, се изключва, когато вредите са резултат от „непреодолима сила”.

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа застрахователната сума през целия период на застраховките, включително като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

Чл. 32. Разходите по обслужване на застраховката по чл. 26, ал. 1 и на застраховката за професионалната си отговорност за вреди по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ са за сметка на ИЗПЪЛНТИЕЛЯ, като застрахователните премии трябва да бъдат изплатени изцяло на застрахователя при подписване на застрахователния договор.

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска представянето от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на застрахователните полици и платежните документи, удостоверяващи плащането на застрахователните премии по застраховките по чл. 32, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 7-дневен срок от получаване на направеното искане.

Чл. 34. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за поддържане на застраховките по този раздел, той има право да спре плащанията по договора до отстраняване на констатираното неизпълнение.


ХІІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 35. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за:

 1. законосъобразно започване, извършване и приключване на строежа;

 2. пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

 3. изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията на законовите разпоредби и други нормативни изисквания;

 4. извършения от него контрол върху стойността на СМР;

 5. спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

 6. недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

 7. годност на строежа за въвеждане в експлоатация;

 8. оценка на достъпността на строежа от лица с увреждания;

 9. оценката за енергийна ефективност;

 10. за вреди, които са нанесени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на другите участници в строителството или на трети лица, във връзка с неточното изпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 11. както и за всяко друго неизпълнение на задълженията по настоящия договор;

 12. солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ по договора за строителство за точното (вкл. качествено и своевременно) изпълнение на СМР и завършването на строежа съобразно инвестиционния проект, клаузите на този договор и приложимите законови разпоредби;

 13. солидарна отговорност със СТРОИТЕЛЯ по договора за строителство за вреди, причинени от неспазване на Техническата спецификация и одобрения инвестиционен проект.

Чл. 36. При неизпълнение или забава в изпълнението на която и да е от услугите по настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от общата цена.

Чл. 37. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 25 % (двадесет и пет на сто) от цената на договора по чл. 3, ал. 1 без ДДС, в следните случаи:

 1. ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или Държавната приемателна комисия (ДПК) и/или ДНСК установи несъответствие на изпълнения строеж със съответните актове и протоколи по време на строителството и/или съставения окончателен доклад;

 2. ако в съставения окончателен доклад, актове и протоколи по време на строителството не са отразени:

  1. работи, изпълнени в нарушение на правилата за изпълнение на СМР;

  2. неизвършени или незавършени работи;

  3. липсата на документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;

 3. при настъпване на обстоятелствата по чл. 48, т. 2 и чл. 49 от този договор;

 4. при забавяне предаването на строежа с повече от 30 (тридесет) дни, считано от датата на приключване, при условие, че забавата се дължи на виновни действия и/или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугите по този договор;

 5. при констатирано системно неизпълнение на месечната схема на видове СМР;

 6. при проявен дефект в изпълнение на СМР на строежа, вкл. съоръжения, в съответните им гаранционни срокове, вследствие неспазване на техническата спецификация и инвестиционния проект;

 7. при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подновяване и/или поддържане на професионалните застраховки.

Чл. 38. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро изпълнение.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е възползвал от правото си по ал. 1 и е удържал неустойката от стойността на гаранцията за добро изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от 5 (пет) работни дни да допълни гаранция до размера, уговорен в настоящия договор, като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответния за това документ.

Чл. 39. (1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, поради некачествено изпълнение на възложените СМР или друго виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният се задължава да възстанови по сметка на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на искане за това.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови изисканите суми в упоменатия срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата лихва за периода на просрочието.

Чл. 40. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.

XІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 41. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването и/или изпълнението на договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална.

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или цифров формат), събрани или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за обществени поръчки.

Чл. 42. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната информация.

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 5.

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на Проектанта, на одитните органи на Европейския съюз, съответно на одитните органи на международна финансова институция, няма да се смятат за нарушение на ал. 1-8 включително.


XІV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 43. Страните по настоящия договор не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си при настъпването на непредвидени обстоятелства. Срокът за изпълнение на задължението се продължава съобразно периода, през който изпълнението е било спряно от непредвиденото обстоятелство. Клаузата не засяга права или задължения на Страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непредвиденото обстоятелство, включително и възникнали задължения за плащане, чийто падеж настъпва след възникването на непредвиденото обстоятелство.

Чл. 44 (1) Страната, която е засегната от непредвидени обстоятелства, следва в срок до 10 (десет) дни след установяване на събитието, да уведоми другата страна за неговото настъпване. Страната, която се позовава на форсмажор следва да представи на другата страна документ от Българската търговско-промишлена палата за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата Страна периодично предоставя последващи известия за начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на спиране. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непредвидени обстоятелства.

Чл. 45 (1) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от Страните е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, за които е дадено известие в съответствие с клаузите на настоящия договор и до отпадане действието им, Страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на непредвидените обстоятелства и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непредвидените обстоятелства..

(2) Страните възобновяват изпълнението на задълженията си по настоящия договор веднага щом е възможно след отпадане на непредвидените обстоятелства. Ако те траят толкова, че Възложителят вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и изпълнителят.

Чл. 46 (1) Непредвидени обстоятелства съгласно параграф 1, т.14б от ЗОП са обстоятелствата, вкл от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

(2) Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може да бъде преодоляно.


XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 47. Настоящият договор се прекратява, без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

 1. пълно изпълнение на задълженията на страните по договора;

 2. при прекратяване на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 3. с прекратяване на договора за изпълнение на СМР.

Чл. 48. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато:

 1. бъде отменено предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от които са настъпили вреди, надвишаващи размера на неизплатената част от цената за изпълнение на договора;

 2. е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно и неоснователно забавя изпълнението на своите задължения, на строителството или неоснователно забавя въвеждане на строежа в експлоатация;

 3. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор

 4. при нарушение на изискванията на чл. 166, ал.3 от ЗУТ;

 5. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора;

 6. при наличие на влязло в сила осъдително съдебно решение по акт за начет на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 7. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 8. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

 9. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;

 10. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;

 11. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 49. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита договора за развален, в следните случаи:

 1. ако след изтичане на професионалните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите не бъдат незабавно подновени;

 2. при неизпълнение на задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възстановяване на размера на гаранция в сроковете по този договор.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом