1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница7/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 5. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екип от специалисти със съответната квалификация, правоспособност и опит.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да организира извършването на работите и услугите във връзка със строежа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

(2) Ръководителят на екипа и останалите членове от екипа са длъжни да извършват дейностите по договора и да бъдат на строежа, съгласно месечната схема на видове СМР, изготвяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови подизпълнители.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи.

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата му, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

 1. приложимите клаузи от настоящия договор договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

 2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на договора;

 3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.


VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

 1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изпълнението на услугата;

 2. в срок от 10 (десет) работни дни да съдейства за разрешаване на писмено поставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.;

 3. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните документи, присъствие на проектантите и др. за изпълнение на услугите;

 4. да заплати извършените услуги по реда и при условията, уговорени с настоящия договор;

 5. да осигури при необходимост присъствието на проектант на строежа за осъществяване на авторски надзор;

 6. да осигури постоянен достъп до обекта, оперативно и методическо ръководство чрез консултанта и Ръководителя на проекта.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да променя графиците, количествата и видовете работи.


VIІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да представи декларация по чл. 166, ал.3 от ЗУТ;

2. да извърши в договорения срок услугите, предмет на договора, в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, условията на този договор и при стриктно спазване на законовите разпоредби;

3. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна;

4. да поддържа:

4.1. за срока до въвеждане на строежа в експлоатация – застраховка по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за професионалната си отговорност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на други участници в строителството, или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си по този договор, както и

4.2. за срок до изтичане на 30 (тридесет) дни от последния гаранционен срок за строежа – застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за вреди в съответните гаранционни срокове, вследствие неспазване на Техническата спецификация и Инвестиционния проект;

5. да съставя до 25-то число на месеца от действието на настоящия договор:

 • доклад за изпълнението на услугите по договора за предходния месец, както и за изпълнението на строежа през предходния месец, за който се отнася доклада, вкл. и справка за нерешените към момента проблеми, включително и за спазване на времевите графици, които представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в три оригинални екземпляра и на електронен носител;

 • доклад на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР с включена таблица за вложени часове на всеки един от представителите по различните специалности на обекта в 3 (три) оригинални екземпляра и на електронен носител;

 • изготвените от него протоколите по Наредба № 3, придружени със заверени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сертификати за качеството на вложените материали, декларация за съответствие и др., декларация за произход, копие на разписана заповедна книга, както и други законно изискуемите актове, съобразно ЗУТ - в два оригинални екземпляра и на електронен носител.

6. да съставя и подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежа, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3/2003 г.;

7. да констатира извършените СМР, като подписва текущите протоколи и актове за количествата и стойностите на извършените и подлежащи на разплащане СМР;

8.при изпълнение на възложените работи да спазва всички български технически нормативни документи, БДС, ЕС и други писмени технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. да следи за стриктното спазване на работния линеен график и да уведомява с доклада ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили отклонения и забави.

10.да разпорежда премахването на некачествено извършените СМР и повторното им извършване;

11. да контролира качеството и количеството на влаганите материали.

12. да изисква сертификати за качеството на материалите, да одобрява заедно с Възложителя предложените образци и да разрешава влагането на материалите след представянето на сертификати за тях.

13. Да контролира нормите за опазване на околната среда.

14.Да упражнява контрол върху техническото изпълнение на СМР на всички етапи, съгласно договора на Община Русе с изпълнителя на СМР.

15. Да работи с технически правоспособни лица, съгласно изискванията на ЗУТ.

16. да съставя и организира подаването от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички необходими документи, искания, заявления и др. документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

17. да информира незабавно в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички обстоятелства, които изискват решение от негова страна съгласно настоящия договор, договора със строителя или законовите разпоредби, включително при получаване на информация или искане от строителя или при неизпълнение от страна на строителя;

18. да изпълнява и всички други задължения, посочени в Техническата спецификация;

19. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на проекта и за мерките, предприети за тяхното решаване;

20. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

21. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;

22. периодично да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, ресурсно обезпечаване, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответните разпореждания;

23. да не извършва промени в сроковете, количествата и видовете работи без разрешение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вписва всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на СМР, в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа от строителя. Предписанията, респективно заповедите, задължително се подписват и датират.

(2) Ако строителят по договора за строителство не иска да изпълни предписание или заповед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури правото на строителя в 3-дневен срок от тяхното издаване да впише мотивиран отказ в заповедната книга.

(3) В случай, че в 7-дневен срок от вписване на мотивирания отказ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено не отмени предписанието или заповедта си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че строителя има право да направи възражение в 3-дневен срок пред органите на ДНСК, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на ДНСК издават задължителни указания.

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да окомплектова и съхранява цялата документация относно строежа до съставянето на Констативен акт, обр. 15.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в посочения от него в техническото му предложение срок след приключване на СМР, за които е съставен акт обр. 15 и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация, да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ. Окончателния доклад се изготвя в съответствие с чл. 4, ал. 2, т. 2 и § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(3) Към момента на въвеждане на строежа в експлоатация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава под опис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригиналите на всички строителни книжа и други документи за строежа.

(4) При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган на Програма ТГС Румъния – България 2007-2013 г., Сертифициращ орган, Одитиращ орган и органи и представители на Европейската Комисия ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности.

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението

на настоящия договор за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013г.; за период от 3 години след частичното приключване на съответния проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.

(6) ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013 в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества логото на ЕС с информация за източника на финансиране навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от <име на Изпълнителя> и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013.

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за своевременното организиране и извършване на необходимите действия към съответните специализирани контролни органи, експлоатационни дружества и общински служби, свързани с получаване на необходимите разрешения и съгласуване за изграждането на строежа и въвеждането му в експлоатация.

Чл. 15. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква:

 1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на задълженията му по този договор и изпълнението на СМР;

 2. представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на договора и др.).

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по изпълнението на този договор от състава на своята администрация.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за правата и задълженията на екипа по предходната алинея.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и СТРОИТЕЛЯТ по договора за строителство ще провеждат поне веднъж месечно координационни срещи, на които ще се обсъжда етапът на изпълнение на договорените строителни дейности и консултантски услуги в съответствие с клаузите на съответните договори. За проведените срещи и направените обсъждания ще се съставят и подписват протоколи.


Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 19. При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от следните форми:

 1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на Община Русе ...............................................................................................................

 2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Русе. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.

Чл. 20. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 21. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на издаване на Разрешение за ползване, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.

Чл. 22. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока определен по чл. 21, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор.

Чл. 23. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или части гаранцията за изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 5 (пет) работни дни да допълни гаранцията до размера й, уговорен в чл. 19, като представи на Възложителя съответния затова документ.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора.

Чл. 24. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на договора.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом