1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница6/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 17


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОТ .....................................................................................................

(наименование на участника)


След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС предлагаме да изпълним поръчката при следните финансови условия:


Обща цена за изпълнение на предмета на поръчката:

..........................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом) без включен ДДС

или ...................................................................................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом) с включен ДДС


................................г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:.............................


ОБРАЗЕЦ № 18


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора


Подписаният /-ната/ ................................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от...................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на...............................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................................................-

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Приемам условията в проекта на договора, предоставен ми от възложителя.


................................ Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 19


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки за спазване изискванията за закрила на заетостта, вкл. за минимална цена на труда и условията на труд


Подписаният /-ната/ ...............................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от..................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на..............................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................-

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

При определяне на цената от представлявания от мен участник............................... са спазени изискванията за закрила на заетостта, вкл. за минимална цена на труда и условията на труд.


................................ Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Проектът на договора не се прилага към офертата, декларацията за приемане на условията в проекта на договора (ОБРАЗЕЦ № 18) удостоверява, че участникът се е запознал със съдържанието и приема условията му.


П Р О Е К Т Н А

Д О Г О В О Р

Днес, .............. 2013 г., в гр. Русе, между:

Община Русе, представлявана от Кмета Пламен Стоилов и Гл. счетоводител......................................., адрес: пл. Свобода № 6, БУЛСТАТ Ю 000530632, от една страна, за краткост наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ,


и

………………………………………… ЕИК ……………….., със седалище и адрес на управление: ……………………….., представлявано от ………………………., ЕГН ………………………., от друга страна, за краткост наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ,


на основание чл. 41, ал.1 и 2 от ЗОП и Решение № …………………….. г. на Възложителя за избор на изпълнител по проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС, се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1)Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу заплащане на възнаграждение, на основание чл. 166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията, да упражнява строителен надзор по време на „РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ съгласно Техническата спецификация на Възложителя, одобрения работен проект, Техническото предложение на Изпълнителя и по цени, посочени в Предлаганата цена на Изпълнителя, неразделна част от настоящия договор.

(2) Изпълнението на предмета на настоящия договор включва изпълнението на минимум следните дейности:

  1. упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл. 168 от ЗУТ и по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

  2. координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

  3. Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР;

  4. Контрол върху извършваните строително-монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

  5. Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР включително:

5.1. изготвяне на ежемесечни доклади до Възложителя за извършените строително – монтажни работи (СМР) по качество, количество и стойност;

5.2. проверка на представените от Изпълнителя актове за действително извършени строително – монтажни и строително – ремонтни работи;

5.3. контрол върху предварителния график за изпълнение на СМР;

  1. Съставяне на Окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация;

  2. Изготвяне на доклад – Технически паспорт на строежа;

  3. Участие в държавната приемателна комисия;

  4. Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове.ІІ. СРОК И ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

2.(1) ). Срокът за изпълнение на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 1-5 е до датата на издаване на разрешение за ползване на строежа. Срокът за изпълнението на дейностите по договора е обвързан със срока на изпълнение на СМР, но не повече от 450 календарни дни.

(2) Срокът за извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2, т. 6 и 7 от настоящия договор е, както следва:

1. за изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа в срок до _______ (___________) (изписва се предложението от техническата оферта на Изпълнителя, но не повече от 10 календарни дни) календарни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15 и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. за съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа в срок до ________ (__________) (изписва се предложението от техническата оферта на Изпълнителя, но не повече от 10 календарни дни) календарни дни, след подписване на Констативен акт обр. 15.

(3) За окончателно завършване на услугите по чл. 1, ал. 2, т. 6 и 7 ще се счита денят на подписване на двустранния протокол за предаване на докладите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Срокът за извършване на дейността по чл. 1, ал. 2, т. 9 „Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове” е до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни след датата на последния гаранционен срок за изпълнените СМР и съоръжения за Строежа. Консултантът се задължава да изпълнява функциите си и по време на гаранционните срокове за СМР и съоръженията, в съответствие с договора за СМР.

(5) За окончателно извършване на услугата по чл. 1, ал. 2, т. 9 ще се счита датата на изтичане на 30 (тридесет) дневния период, считано от датата на последния гаранционен срок за изпълнени СМР и съоръжения на строежа.

(6) При спиране на строителството на обекта, върху който се осъществява строителен надзор, по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, сроковете по предходните алинеи се спират с подписване на Акт образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. След отстраняване на пречките за изпълнение на договора, срокът продължава да тече от датата на подписване на Акт образец 11 за установяване състоянието на строежа и строителните и монтажните работи при продължаване на строителството.

(7) Настоящия договор влиза в сила от датата на подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.


IІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценово предложение, е _________________ лева (словом: _________________________) без ДДС или _________________ лева (словом: _________________________) с ДДС.

(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно и окончателно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугата по този договор. То включва цената на финансовия риск, всички разноски за транспорт, командироване на екипа на Изпълнителя, заплащане на труда на лицата, включени в Екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за поддръжка на застраховката за професионалната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейността му на консултант за упражняване на строителен надзор, както и за поддръжка на застраховката за професионалната отговорност по смисъла на чл. 168, ал. 7 от ЗУТ за вреди в гаранционните срокове, др. присъщи разходи, извършвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на услугите по този договор, и няма да бъде променяно при изменения на Инвестиционния проект или предсрочно изпълнение на Строежа.

(3) В цената за изпълнение на договора не са включени държавните, общинските и други такси за услуги, извършвани от държавни, местни органи и експлоатационни дружества, дължими от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената по чл. 3, ал. 1 цена, чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

5.1. авансово (но не повече от 10 %) от цената по чл.3, ал.1 без ДДС в срок до 15 календарни дни след представяне на проформа фактура и гаранция за авансово плащане, която е в размер на 2 % от размера на аванса без ДДС. След като стойността на актуваните и действително извършени дейности, утвърдени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, достигне размера на изплатения аванс, при следващо актуване може да започнат следващи плащанията, които ще се извършват по реда и начините, описани в 5.2 от настоящия договор.

5.2. междинни - ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на актуваните дейности за всеки месец (когато е приложимо) от стартиране на изпълнението на работите по договора на база на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от Възложителя дейности, отчети, актове и протоколи по Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Стойността на междинните плащания не може да надвишава 80 % от стойността на договор и заедно с авансовото плащане не може да надвишава 90 % от стойността на договора.

5.3. окончателно – след подписване без забележки на протокол образец 15 за установяване годността на обекта и въвеждане на строежа в експлоатация и в срок от 15 календарни дни след представяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на регламентирани разходно-оправдателни документи (актове и протоколи по Наредба № 3 на МРРБ от 2003 г. и Сметка 22), доказващи изпълнението на всички дейности по договора и окончателна фактура.

(6) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се извършва със средства, отпуснати по проект МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС.

(7) Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат на възстановявани по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(8) Банкова сметка на изпълнителя, по която се извършва плащането:

IBAN:

BIC:

Банка:

IV. ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 4. Финансирането на настоящия договор се извършва със средства, отпуснати по проект МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом