1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка




Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница5/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Под оборот от услуги, предмет на поръчката, се разбира оборот от дейности, свързани с упражняване на строителен надзор на инфраструктурни обекти.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


................................... г. Декларатор: ...............................

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 10


ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2010, 2011 и 2012г.)


на ................................................. (име на участника)




№ по ред


Договор и предмет


Дата


Получател


Стойност без включен ДДС































































Приложение: референция за договора, с който участникът удостоверява съответствието си с минималното изискване за технически възможности.


....................................г. Декларатор: .............................

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ №11

ДЕКЛАРАЦИЯ


съдържаща списък на правоспособните физически лица, които ще участват в екипа за изпълнение на поръчката


Подписаният /-ната/ ..............................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

при изпълнение на цитираната обществена поръчка ще ползвам следните правоспособни физически лица:

Трите имена на лицето

Образование

Специалност и степен















































Приложения: професионални автобиографии (ОБРАЗЕЦ № 12), декларации за ангажираност (ОБРАЗЕЦ № 13) и документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация.


.................................. Декларатор: .........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 12


АВТОБИОГРАФИЯ


Предложена позиция:



1. Фамилия:

2. Име:

3. Дата на раждане:

4. Образование:


Институция




Дата:




Получени степен(и) или диплом(и):





5. Езикови умения: (отбележете степента на владеене с 1 (отлично) до 5)

Език

Четене

Разговор

Писмено





































8. Допълнителна квалификация:

9. Основна квалификация:

10. Трудов стаж:

Дата: от (месец/година) до (месец/година)



Фирма




Длъжност




Описание на работата (обекти и др.)




11. Специфичен професионален опит:

Дата: от (месец/година) до (месец/година)



Фирма/Възложител




Длъжност




Описание на работата (обекти и др.)




12. Допълнителна информация:


Подпис на лицето (член на екипа):


Дата:





ОБРАЗЕЦ № 13


ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният...........................................................................................................................

(трите имена)


..................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)


ДЕКЛАРИРАМ,


1. Ще бъда на разположение да поема работата по този проект за времетраенето му, както изискват отговорностите ми съгласно изискванията на техническата спецификация.

2. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

4. Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.


Дата: ............................. ДЕКЛАРАТОР: ..............................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 14


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ......................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ:


Участникът ......................................................................................................., (посочете наименование на участника)

който представлявам:

1. При изпълнението на цитираната обществена поръчка няма да използва/ ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат ..............................................(изписват се наименованията на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ........% от общата стойност на поръчката.

4. Видовете работи, които подизпълнителят/те ще извърши/ат, са:.............................................................................................................................................


Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за предоставени от мен неверни данни и документи.


................................ Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


ОБРАЗЕЦ № 15


ДЕКЛАРАЦИЯ


Ние, ..................................................................... сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на .................................................................................при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

................................................................................................................................................

(посочете името на поръчката)


Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

(посочете дейностите, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)


Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.


Дата: ..................... ДЕКЛАРАТОР: ..........................

(подпис, печат)


ОБРАЗЕЦ № 16


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


ОТ .....................................................................................................

(наименование на участника)


След запознаване с документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с представената оферта.


Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


Приемаме да изпълним предмета на поръчката за срок от ……................................................ календарни дни.

Срокът за изготвяне и представяне на окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за строежа е...........................................................................................................................

(посочва се цифром и словом)

календарни дни.

Срокът за съставяне и предаване на технически паспорт по чл. 176а, ал. 1 от ЗУТ за строежа е .........................................................................................................................................

(посочва се цифром и словом)

календарни дни.


Дата, .......................г. ПОДПИС И ПЕЧАТ:.......................

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом