1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Име1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
страница4/9
Дата на преобразуване21.04.2013
Размер1 Mb.
ТипРешение
източникhttp://www.ruse-bg.eu/uploads/files/Dokumentacia.docx
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ..............................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС

ДЕКЛАРИРАМ, че


Представляваният от мен участник .....................................................................................

(посочете наименование на участника)

- Не е обявен в несъстоятелност.

- Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


г. Декларатор:

(дата на подписване) (подпис и печат)

Съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


ОБРАЗЕЦ № 5


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2, т.1 и 3 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ......................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ, че:


1. Представляваният от мен участник ...................................................................................

(посочете наименование на участника)

- Не е в открито производство по несъстоятелност; не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове; неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

- Представляваният от мен участник има/няма4 задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към Община Русе, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията5, или има/няма6 задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


........................... г. Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1 и 3, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


ОБРАЗЕЦ № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 2, т.2 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ .............................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ, че:


Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност, свързана с възможността да се упражнява строителен надзор, съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


........................... г. Декларатор: ...........................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Изискванията по чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон:

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с

 • ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване –

 • за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, вкл. за чуждестранни лица - за лицата, които представляват участника.

за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.


ОБРАЗЕЦ № 7


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ..........................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.............................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.........................................................

(длъжност)

на ......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ:


1. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.


Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


.................................г. Декларатор: ....................................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Изискванията по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП се прилагат, както следва:

 • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон:

 • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

 • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с

 • ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

 • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване –

 • за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

 • при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

 • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

 • във всички останали случаи, вкл. за чуждестранни лица - за лицата, които представляват участника.

 • за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.ОБРАЗЕЦ № 8


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 47, ал. 5, т.2 от Закона за обществените поръчки


Подписаният /-ната/ ..........................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.............................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на........................................................

(длъжност)

на ....................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ:

Представляваният от мен участник не е сключвало договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известно ми е, че съм длъжен в 7-дневен срок от настъпването на промени в декларираните от мен обстоятелства, да уведомя Възложителя.


Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


.................................г. Декларатор: ....................................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Съгласно чл.47, ал.6 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.


ОБРАЗЕЦ № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.50, ал.1, т.3 от ЗОП


Подписаният /-ната/ ......................................................................................................


лична карта № .................................., изд.на .................................. от.................................


с ЕГН ......................................., в качеството ми на.............................................................

(длъжност)

на .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)


участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект „услуги” и предмет “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БУЛ. „ТУТРАКАН” ОТ ОТ 10060 ПРИ ПЕШЕХОДЕН ПОДЛЕЗ „ЗАХАРАЕН ЗАВОД” ДО ОТ 10075 ПРИ КРЪГОВО КРЪСТОВИЩЕ ПРИ ГКПП „ДУНАВ МОСТ”, ГР. РУСЕ, ОБЩИНА РУСЕ” ПО ПРОЕКТ МИС ЕТС КОД 115 “ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА НА ЕВРОРЕГИОН РУСЕ – ГЮРГЕВО С ПАН-ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН КОРИДОР 9”, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 – 2013, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ЕС


ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:

Общият оборот и оборотът от услугите, които са предмет на поръчката, за последните 3 години, е както следва:

Година

Общ оборот,

лева без ДДС

Само оборота от услугите, предмет на поръчката,

лева без ДДС

201020112012Всичко:


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Іv. Изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
V. изисквания и доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците...
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconОбщина видин
Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка. Обявление за възлагане на обществената поръчка
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconІ. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка
Настоящата обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8, във връзка с чл. 14,ал. 1 т. 2 от зоп. 4
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconДеян дънешки главен изпълнителен директор
І. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 3
1. решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка iconРешение за откриване на процедурата копие Обявление за обществената поръчка Технически изисквания на «бдж-пътнически превози»
За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по зоп с предмет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом